Anda di halaman 1dari 40

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN: SUATU PENTAFSIRAN DAN TINJAUAN MENGENAI PENDEKATAN SERTA PELAKSANAANNYA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA * (Oleh:

Ahmad Fauzi bin Mohamed) PENGENALAN YAB Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia semasa memperkenalkan Wawasan 2020 di Persidangan Majlis Perdagangan Malaysia pada 28hb. Februari, 1991 telah mencetuskan hasrat untuk meningkatkan status negara Malaysia daripada sebuah negara yang sedang membangun kepada sebuah negara perindustrian yang maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Dalam perkembangan berkaitan, YAB Perdana Menteri telah menegaskan: "Daripada pengalaman yang menakjubkan selama dua dasawarsa yang lalu di kalangan semua negara yang dulunya terbatas 'sumber alamnya', maka amatlah jelas bahawa sumber yang paling utama bagi sesebuah negara adalah bakat, kemahiran, daya cipta dan daya usaha rakyatnya. Tenaga otak kita adalah sumber yang jauh lebih berharga daripada sumber alam. Rakyat adalah sumber kita yang paling utama. Tanpa ragu-ragu lagi, pada tahun 1990-an dan seterusnya Malaysia mestilah memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap pembangunan sumber yang amat penting ini. (Malaysia Melangkah Ke Hadapan, hal. 20-21) Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020 boleh dilaksanakan melalui pembangunan sumber manusia yang lengkap, seimbang dan bersepadu. Proses pembangunan sumber manusia juga mestilah bersifat total atau menyeluruh. Dengan lain perkataan, kita mestilah memastikan bahawa tidak ada manamana golongan di dalam negara kita yang tercicir atau diabaikan dalam proses tersebut dan menurut YAB Perdana Menteri: "Dalam pembangunan sumber tenaga manusia, kita tidak harus mengabaikan separuh jumlah penduduk kita, yakni golongan Bumiputra. Jika golongan ini tercicir, jika kemungkinankemungkinan yang ada pada mereka tidak diperkembangkan, jika
Page 2

mereka dibiarkan menjadi rintangan terhadap pertumbuhan kebangsaan kita, maka kemajuan kita pastilah akan pincang. (Malaysia Melangkah Ke Hadapan, hal. 21-22) Wadah utama kepada pembangunan sumber manusia pula sudah pasti sebahagian besarnya bergantung kepada sistem pendidikan negara. Dengan lain perkataan, apabila

kita memperkatakan tentang isu pembangunan sumber manusia, maka mahu ataupun tidak kita mesti menyentuh tentang sistem pendidikan negara. Untuk mencapai matlamat pembangunan sumber manusia yang yang lengkap, seimbang, bersepadu dan menyeluruh, maka sistem pendidikan juga mestilah berupaya menyediakan peluang yang secukupnya kepada semua lapisan rakyat. Apabila kita berbicara mengenai isu peluang dalam pendidikan, maka kita sebenarnya telah menyentuh tentang pendemokrasian dalam pendidikan. Esei ini secara ringkas akan cuba menyentuh, mentafsir dan membicarakan mengenai pendemokrasian pendidikan. Beberapa isu lain yang bersangkutan dengannya meliputi kepentingan serta pendekatan, pelaksanaan dan amalannya di dalam sistem pendidikan di Malaysia akan turut dihuraikan terutamanya yang berkaitan dengan hasrat dan cita-cita menjadikan Malaysia sebuah negara maju seperti apa yang diungkapkan dalam Wawasan 2020. DEFINISI PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Agak rumit bagi kita untuk memberi pengertian ungkapan pendemokrasian pendidikan kerana skopnya amat luas dan agak subjektif. Pendemokrasian yang berasal daripada perkataan demokrasi mempunyai beberapa definisi dan membawa pengertian yang amat luas. Menurut Shaik Mohd. Noor Alam SM Hussain (1993) terlalu banyak pengertian telah diberikan oleh ahli kaji politik dan sosiologi sehinggakan istilah demokrasi menimbulkan lebih banyak kekeliruan daripada menampilkan suatu kepastian pengertian yang perlu ada pada sesuatu doktrin yang boleh dijadikan asas serta penentuan bukan sahaja bagi pembentukan kerajaan tetapi juga sebagai satu rangka budaya pentadbiran sesebuah negara. Namun begitu, pengertian demokrasi yang akan dijadikan
Page 3

asas dan premis perbincangan berkaitan dengan isu yang akan diutarakan ialah "social equality and respect for the individual. 1 Pendidikan pula bolehlah diertikan sebagai "the knowledge or skill obtained.

2 Walau bagaimanapun dalam mendefinisikan pendidikan dalam konteks negara kita, rujukan terbaik haruslah berdasarkan kepada apa yang telah diungkapkan di dalam Falasafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi teras dan tonggak kepada pembangunan sistem pendidikan negara iaitu: "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. (Akta Pendidikan, 1996) Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut di atas, pendemokrasian dapatlah dikonotasikan sebagai prinsip-prinsip kesamarataan hak-hak sosial setiap individu yang menganggotai sesuatu masyarakat. Manakala pendidikan pula yang dikaitkan dengan satu usaha adalah merupakan satu proses mendidik atau dididik (the act or process of educating or being educated) untuk memanusiakan manusia. Apabila kita memperkatakan tentang usaha mendidik dan dididik, ia pula berkait rapat dengan proses yang berkaitan dengan pengajaran dan pemelajaran (the field of study concerned with teaching and learning) . Justeru itu, secara ` simplistic' dapatlah disimpulkan bahawa pendemokrasian pendidikan adalah persamaan hak yang sama rata bagi setiap individu dalam proses 1 Microsoft Encarta 97 Encyclopedia . 1993-1996 Microsoft Corporation. All rights reserved. 2 Microsoft Encarta 97 Encyclopedia. 1993-1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Page 4

pengajaran dan pemelajaran yang disediakan oleh sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. Ini secara langsung bermaksud tidak harus wujud sebarang diskriminasi dalam bidang atau sektor pendidikan di semua peringkat individu atau masyarakat.

KONSEP PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Apabila kita memperkatakan tentang pendemokrasian pendidikan sebagai persamaan hak yang sama rata bagi setiap individu dalam proses pendidikan, maka secara mudahnya apa yang dimaksudkan ialah pendidikan untuk semua. Namun begitu, untuk menjamin sistem pendidikan negara mampu menyumbang dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020, maka seharusnyalah konsep pendemokrasian pendidikan di Malaysia dilihat dari skop yang lebih luas. Pendemokrasian pendidikan yang dimaksudkan bukanlah sekadar pendemokrasian sahaja tetapi ialah persamaan hak yang sama rata dari segi peluang mendapat pendidikan yang bermutu (democratization of access to quality education). Justeru itu, pendemokrasian pendidikan dari segi konsepnya adalah berkait rapat dengan peluang serta mutu keseluruhan proses pendidikan dan melibatkan di semua peringkat pendidikan. Konsep pendidikan untuk semua bukanlah sekadar meliputi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan semata-mata tetapi pendemokrasian pendidikan yang dihajati haruslah juga merangkumi peluang bagi semua individu untuk mendapat pendidikan yang berkualiti. Dengan lain perkataan, tidak harus wujud sebarang perbezaan dan diskriminasi di mana-mana peringkat masyarakat dari segi peluang dan mutu dalam pelaksanaan sistem pendidikan pendidikan negara. Menurut Nor Aziah bt. Alias dan Azni Zain bt. Ahmed (1995) pendidikan seharusnya merangkumi dan terbuka kepada segenap lapisan masyarakat, bukan sahaja dari segi geografi bahkan juga dari segi golongan jenis dan sektor ekonomi. Oleh yang demikian, sistem pendidikan haruslah memastikan tidak ada manamana golongan di negara ini yang tercicir dari memperolehi peluang untuk mendapat

Page 5

pendidikan yang bermutu kerana jika keadaan sedemikian berlaku maka kemajuan yang akan kita kecapi pada tahun 2020 nanti pastinya menjadi pincang. Secara ` simplistic' dapatlah disimpulkan bahawa dari segi konsepnya pendemokrasian pendidikan adalah berkaitan dengan keupayaan dan kemampuan sistem pendidikan negara kita dalam menyediakan peluang untuk menikmati pendidikan yang bukan sahaja luas tetapi juga adil, saksama serta bermutu untuk semua lapisan rakyat Malaysia. KEPENTINGAN ISU PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Secara umumnya, isu pendemokrasian pendidikan adalah penting kepada semua lapisan masyarakat baik mereka yang terlibat secara langsung mahupun mereka yang berada di luar sistem pendidikan. Kepada para pengurus pendidikan, isu ini penting untuk dijadikan asas dan sandaran dalam membuat perancangan. Para pengurus atau pentadbir pendidikan perlu merancang bagaimana matlamat yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam hal ini matlamat pendidikan adalah jelas iaitu mestilah berlandaskan kepada apa yang terkandung di dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan dan apa yang tersirat di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perancangan dan penyelenggaraan sumber-sumber secara berkesan dan saksama akan memastikan agenda pendemokrasian pendidikan diteruskan seadilnya dari segi peluang dan pendidikan mutu di semua peringkat pendidikan. Oleh kerana pendidikan adalah sebenarnya milik masyarakat, maka isu pendemokrasian pendidikan turut penting kepada semua golongan masyarakat. Kepada masyarakat umum isu ini penting dalam memberi kesedaran tentang kepentingan dan keperluan pendidikan terutamanya dalam aspek pendemokrasian. Ini bertujuan untuk meningkatkan keprihatinan mereka terhadap perkembangan terkini dan seterusnya menimbulkan minat terhadap pendidikan secara amnya dan khususnya terhadap pendidikan anak-anak mereka. Dengan ini adalah diharapkan agar wujudnya perkongsian idea dalam menangani pelbagai masalah pendidikan. Justeru itu, masyarakat umum dapat menjadi penyumbang terhadap maklum balas terhadap keberkesanan pelaksanaan sistem

pendidikan.
Page 6

Isu ini juga penting kepada seluruh warga pendidikan khususnya mereka yang berada di peringkat akar umbi iaitu di sekolah-sekolah. Golongan inilah sebenarnya merupakan barisan hadapan di dalam menentukan kejayaan pelaksanaan sesuatu perancangan. Dalam konteks pendemokrasian pendidikan, guru-guru haruslah sentiasa memahami bahawa kewujudan mereka adalah bukan sekadar mengajar tetapi yang utama ialah menyediakan peluang kepada anak didik mereka untuk menikmati pendidikan berkualiti tanpa mengira batas-batas sosio-ekonomi, sempadan-sempadan geografi ataupun perbezaan politik. Memahami isu ini bererti para pendidik haruslah menginsafi bahawa peranan mereka adalah memastikan para pelajar mereka memperolehi persamaan hak yang sama rata dari segi peluang mendapat pendidikan yang bermutu sama seperti rakan-rakan mereka yang lain baik di dalam daerah, negeri, negara atau di peringkat dunia. Untuk itu, haruslah timbul kesedaran di kalangan para pendidik untuk terus menerus mengemaskini ilmu pengetahuan, meningkatkan kepekaan dan sentiasa berusaha memperbaiki serta menyesuaikan metodologi pengajaran selaras dengan keperluan masyarakat dan tuntutan semasa khasnya dalam arus perkembangan teknologi maklumat yang semakin kuat melanda dunia pada hari ini. Isu pendemokrasian pendidikan juga adalah penting kepada para pelajar khususnya dalam menimbulkan kesedaran dalam jiwa mereka tentang peluang yang luas yang disediakan oleh sistem pendidikan negara. Adalah diharapkan dengan kesedaran tersebut mereka akan untuk berlumba-lumba mencapai kecemerlangan. Mereka juga harus sedar tentang kepentingan pendidikan untuk masa depan diri serta kepentingannya dalam menentukan kelangsungan atau kesinambungan kegemilangan negara. PENDEKATAN & PELAKSANAAN PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Pendekatan dan pelaksanaan pendemokrasian pendidikan dalam sistem pendidikan di negara kita kebanyakannya adalah didorong oleh reformasireformasi pendidikan. Justeru itu, dari segi pendekatan, pelaksanaan serta amalannya, reformasi-

reformasi pendidikan dalam sistem pendidikan negara selama ini adalah juga merupakan salah satu isu yang berkait amat rapat dengan pendemokrasian pendidikan. Dalam
Page 7

perkembangan yang sama, Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin (1993) menegaskan bahawa: "Reformasi Pendidikan juga telah menyediakan ruang untuk kita melaksanakan pendemokrasian pendidikan. (Pendidikan Profesional, 1993 hal.2) Dalam lipatan sejarah pendidikan negara, sistem pendidikan kita telah mengalami beberapa kali reformasi terutamanya selepas negara mencapai kemerdekaan. Sejak sistem kebangsaan yang dibentuk berasaskan perakuan-perakuan Penyata Razak (1956), Penyata Rahman Talib (1960) dan Akta Pelajaran (1961), beberapa perkembangan telah berlaku sehingga kajian semula perlu dibuat ke atas sistem tersebut dari semasa ke semasa. Umpamanya pada tahun 1979, Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah membuat beberapa perakuan penting ke arah memperkemaskan pelaksanaan sistem pendidikan kita. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan kemudiannya diikuti dengan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Sesungguhnya, reformasi dalam pendidikan adalah perkara biasa kerana sistem pendidikan bukanlah sesuatu yang statik. Sistem pendidikan yang berwibawa dan responsif mestilah bersifat dinamis iaitu sentiasa berkembang dan berada di dalam keadaan terkini selaras dengan peredaran masa dan keperluan zaman. Dengan lain perkataan, tujuan reformasi adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi kemampuan sistem pendidikan untuk memenuhi keperluan semasa dan cabaran masa muka. Maksud memperbaiki dan meningkatkan lagi kemampuan sistem pendidikan dalam konteks reformasi pendidikan sebenarnya adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi peluang serta mutu pendidikan. Dengan lain perkataan, reformasi pendidikan adalah berkaitan dengan keupayaan dan kemampuan sistem pendidikan negara kita dalam menyediakan peluang pendidikan yang adil, saksama serta berkualiti untuk semua lapisan masyarakat.
Page 8

Apakah telah wujud apa yang dikatakan pendemokrasian pendidikan di dalam

sistem pendidikan di negara kita? Secara ringkasnya, ramai pakar yang terlibat dengan sistem pendidikan mengakui bahawa pendemokrasian pendidikan sememangnya telah wujud. Malaysia yang dikatakan sebagai sebuah negara yang mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia Ketiga diakui mengamalkannya. Isu pendemokrasian pendidikan di Malaysia khususnya dari segi peluang dan mutu atau kualiti pendidikan dapat dilihat atau dikesan beberapa aspek pendekatan, perlaksanaan dan amalan seperti berikut: Sistem Pendidikan Secara amnya sistem pendidikan negara dapat dikategorikan kepada beberapa peringkat. Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat Rendah yang memakan masa enam tahun, peringkat Menengah yang dibahagikan kepada peringkat Menegah Rendah selama tiga tahun, peringkat Menengah Atas selama dua tahun dan peringkat Tingkatan Enam selama dua tahun. Ini diikuti dengan peringkat Pendidikan Tinggi yang terdiri dari dua jenis institusi iaitu maktab dan universiti. Peringkat-peringkat pendidikan tersebut boleh diklasifikasikan atau dipecahpecahkan lagi kepada beberapa jenis. Pendidikan Rendah contohnya terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu (1) Sekolah Kebangsaan; (2) Sekolah Rendah Kebangsaan; dan (3) Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) dan (Tamil). Begitu juga dengan Pendidikan Menengah juga dapat dibahagi kepada berberapa kategori iaitu Sekolah Menengah Biasa, dan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional. Disamping itu juga, dalam sistem pendidikan Malaysia terdapat institusi-insitusi pendidikan swasta dan kini ianya meliputi semua peringkat pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia juga membenarkan penubuhan Sekolah Agama Rakyat iaitu warisan dari Sistem Pondok sebagai pilihan untuk mendapatkan pendidikan. Ada juga segelintir mempertikaikan perbezaan-perbezaan ini terutamanya peringkat Pendidikan Rendah kerana sistem pendidikan sedemikian dikatakan tidak menggambarkan satu bentuk pendidikan nasional. Isu tersebut tidak harus ditimbulkan
Page 9

sekiranya kita dengan penuh sedar dan fahami bahawa semua perbezaan tersebut adalah selaras dengan pendekatan dan pelaksanaan agenda pendemokrasian pendidikan. Perkara ini dapat difahami dengan jelas dan mudah jika kita mengambil kira kedudukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum. Perlulah ditegaskan bahawa walaupun terdapat perbezaan-perbezaan, namun dari segi pelaksanaannya semua Pendidikan Rendah masih berdasarkan dasar pendidikan yang sama dan mengamalkan kurikulum yang serupa. Dalam konteks yang sama, sistem pendidikan yang sedia ada tidak juga melupakan atau mengabaikan kanak-kanak daripada golongan istimewa. Dengan lain perkataan, kanak-kanak daripada golongan buta, cacat pendengaran dan bisu, serta kanak-kanak 'down syndrome' juga berpeluang mendapat pendidikan di negara ini. Namun yang masih menjadi isu ialah kanak-kanak golongan terpaksa mengikuti kurikulum yang sama serta menduduki peperiksaan awam yang setaraf dengan rakanrakan mereka yang normal walaupun kemampuan mereka adalah lebih rendah. Begitu juga halnya dengan institusi-institusi pendidikan swasta begitu ketara kewujudannya pada masa kini. Peningkatan bilangan berbagai instiusi pendidikan swasta yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan pada akhir-akhir ini serta keupayaannya menawarkan berbagai kursus dan bidang pengajian juga adalah sebenarnya merupakan sebahagian daripada agenda pendemokrasian pendidikan. Sesungguhnya peluang dan kemudahan-kemudahan pendidikan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta pada hari ini adalah merupakan kesinambungan dan pelengkap kepada sistem pendidikan yang sedia ada. Namun begitu, apa yang membimbangkan ialah wujudnya petanda-petanda perbezaan yang ketara dan jelas dari segi peluang dan kualiti pendidikan di antara institusi pendidikan swasta berbanding institusi pendidikan kerajaan. Meskipun dapat difahami bahawa kewajipan dan kos untuk kerajaan untuk memperlengkapkan keseluruhan institusi pendidikannya agar setanding dengan institusi pendidikan swasta adalah jauh lebih besar, namun ini tidaklah harus dijadikan alasan untuk menghalalkan

apa yang sebenarnya sedang berlaku.


Page 10

Begitu juga dengan langkah meningkatkan bilangan pelajar di universiti-universiti tempatan mulai sesi pengajian Mei 1998 adalah merupakan langkah memantapkan pendemokrasian sistem. Pertambahan bilangan pelajar bermaksud lebih ramai warga negara yang layak akan diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan. Namun begitu, dalam pelaksanaannya haruslah dipastikan bahawa garduan yang bakal dihasilkan nanti selain dari mampu memenuhi pasaran pekerjaan tempatan adalah benar-benar berkualiti untuk menghadapi daya saing di peringkat global. Pendidikan Untuk Semua Sama sekali tidak dapat dinafikan bahawa dari segi pendekatan dan pelaksanaannya sistem pendidikan di Malaysia sememangnya diwujudkan untuk semua iaitu merangkumi segenap golongan masyarakat tanpa mengira batas sosial, ekonomi, politik ataupun perbezaan geografi. Menurut Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin (1993): " ruang untuk kita melaksanakan pendemokrasian pendidikan dengan makna bahawa setiap anak bangsa kita, khususnya anakanak daripada keluarga miskin dan berpendapatan rendah, anakanak di luar bandar dan pendalaman, memperolehi pendidikan berkualiti. (Pendidikan Profesional, 1993 hal. 2) Berdasarkan pernyataan tersebut jelas sekali bahawa dari segi pendekatan dan pelaksanaannya dalam aspek pendidikan untuk semua, pendemokrasian pendidikan memerlukan pengagihan peruntukan kewangan dan sumber secara adil dengan memberi tumpuan khusus kepada kawasan luar bandar di Semenanjung, kawasan pendalaman di Sabah dan di Sarawak serta kawasan-kawasan yang sesak dan miskin di bandarbandar. Dengan lain perkataan, sistem pendidikan kita tidak pernah mengabaikan atau meminggirkan mana-mana golongan masyarakat khususnya untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Selain daripada pendidikan percuma atau tidak dikenakan apa-apa bayaran, beberapa langkah sokongan yang lain telah diwujudkan bertujuan memantapkan pelaksanaan agenda pendemokrasian pendidikan dalam aspek ini, Bantuan bukubuku

teks melalui Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
Page 11

dan pemberian biasiswa oleh Kementerian Pendidikan atau lain-lain agensi bagi mereka yang layak diadakan bertujuan agar kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk seseorang itu tidak bersekolah. Namun begitu, sekali sekala kita dapati masih ada kanak-kanak di sana sini tidak dapat meneruskan persekolahan atau terpaksa berhenti bersekolah kerana desakan hidup keluarga. Fenomena ini amat sukar difahami terutamanya setelah 40 tahun negara mencapai kemerdekaan lebih-lebih lagi dalam usaha kita menjadikan negara kita sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Adalah lebih janggal wujudnya situasi sedemikian apabila kita sedang mengimpikan pendidikan bertaraf dunia. Sebenarnya isu sebegini tidak harus timbul dalam era ini jika pihak-pihak pelaksana sistem pendidikan terutamanya di peringkat akar umbi iaitu di sekolah-sekolah lebih peka dan memahami tentang agenda pendemokrasian pendidikan. Pendidikan Sarwajagat Isu pendidikan untuk semua juga berkait rapat dengan aspek pendidikan sarwajagat atau pendidikan universal. Pendidikan sarwajagat adalah berkaitan dengan had umur seseorang kanak-kanak untuk mendapat pendidikan formal. Dari segi sejarahnya, had umur bagi setiap individu untuk mendapat pendidikan formal semakin diperluaskan. Perluasan ini adalah bertujuan memenuhi keperluan semasa dan cabaran masa muka. Pendekatan dan pelaksanaan pendemokrasian pendidikan dalam aspek pendidikan sarwajagat mendapati bahawa mulai pada tahun 1965 telah dilaksanakan sistem pendidikan komprehensif. Semua pelajar secara automatis meningkat dari sekolah rendah ke Tingkatan Satu dan pendidikan sarwajagat diperluaskan dari enam tahun kepada sembilan tahun iaitu hingga ke Tingkatan Tiga di mana Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Lower Certificate of Education (LCE) dan kini dikenali sebagai Penilaian Menengah Rendah (PMR) dijadikan sebagai sekatan atau sempadan. Keputusan peperiksaan tersebut dijadikan kayu pengukur untuk melayakkan seseorang individu

meneruskan pendidikan. Hanya yang melepasi piawai yang ditetapkan sahaja yang layak ke Tingkatan Empat dan seterusnya ke Tingkatan Lima.
Page 12

Bagi meneruskan agenda pendemokrasian pendidikan, kini pendidikan sarwajagat telah dilanjutkan kepada 11 tahun walaupun bukan secara automatis, iaitu dengan meletakkan syarat yang jauh lebih mudah dan longgar dari sebelumnya. Kini, dengan keputusan yang paling minimum seseorang pelajar boleh meneruskan pendidikan formalnya ke Tingkatan Empat walaupun dengan keputusan yang tersebut beliau sebelum ini dikira tidak layak ke Tingkatan Empat dan langkah pelaksanaan ini adalah selaras dengan dengan perakuan yang dibuat oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979. Seperti biasa dari segi pendekatan dan pelaksanaannya, terdapat beberapa isu lain yang berbangkit. Antaranya ialah pertambahan bilangan kelas dan guru berbanding dengan sebelumnya dan perkara ini sebenarnya bukanlah satu masalah yang besar dan telahpun dapat diatasi. Namun begitu, terdapat dua isu yang agak besar yang menjadi cabaran dan harus ditangani oleh sistem pendidikan. Pertama, ialah kesanggupan dan kesungguhan para pelajar yang memperolehi kelulusan yang minimum itu sendiri untuk meneruskan pelajaran; dan kedua ialah masalah kualiti pelajar. Masalah kesanggupan para pelajar untuk meneruskan pelajaran timbul akibat tarikan peluang pekerjaan yang agak luas terutamanya yang ditawarkan oleh sektor perkilangan. Tawaran gaji yang agak lumayan serta lain-lain insentif yang menarik serta syarat-syarat kelayakan permohonan yang rendah memindahkan minat mereka daripada meneruskan pelajaran. Bagi segelintir, terutama yang menganggap diri mereka tidak mempunyai harapan dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia masa dua tahun tahun yang mereka terpaksa habiskan untuk meneruskan pendidikan adalah sia-sia berbanding dengan pendapatan yang akan diperolehi jika mereka bekerja. Masalah kualiti pelajar yang meneruskan pelajaran ke Tingkatan Empat pula sering dikaitkan dengan peratus keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Adalah

menjadi anggapan umum bahawa para pelajar dengan kelulusan yang minimum ini akan menarik turun peratus kelulusan sesebuah sekolah. Kebimbangan di kalangan warga sesebuah sekolah dalam perkara ini adalah wajar kerana kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah itu sering diukur berdasarkan peratus kelulusan dalam sesuatu peperiksaan. Namun begitu, para pengurus dan pentadbir kurikulum terutamanya di
Page 13

peringkat sekolah-sekolah haruslah melihat ini sebagai satu peluang dan bukannya sebagai satu masalah. Kemudahan dan Infrastruktur Apabila kita memperkatakan tentang pendemokrasian pendidikan sebagai persamaan dari segi peluang dan mutu pendidikan maka kemudahan dan prasarana atau infrastruktur pendidikan juga haruslah seimbang di antara semua sekolah. Contohnya, seharusnya tidak wujud perbezaan yang ketara di antara sekolah berasrama penuh dengan sekolah-sekolah biasa dan khususnya di antara sekolah-sekolah di bandar dan di luar bandar. Banyak perkara yang berkait dengan kemudahan dan infrastruktur pendidikan iaitu seperti kemudahan-kemudahan untuk proses pengajaran dan pemelajaran, asrama, Pusat Sumber Sekolah, komputer, tenaga pengajar yang berkualiti, sukan dan sebagainya. Dalam perkembangan berkaitan, usaha memperbaiki prasarana pendidikan luar bandar diteruskan umpamanya dengan membina asrama desa di setiap daerah, dengan keutamaan diberikan kepada kawasan pendalaman. Daripada segi kemudahan dan infrastruktur pendidikan luar bandar, Malaysia boleh dikatakan di antara negara membangun yang mencatat rekod yang cemerlang. Namun begitu, ini tidaklah pula bermakna kita harus cepat berpuas hati kerana kita tidak wajar mencatat rekod kejayaan berbanding dengan negara-negara yang lebih mundur dan dhaif. Sebenarnya apabila kita katakan pendemokrasian, kita harus juga melihatnya daripada segi perbandingannya dengan negara-negara yang lebih maju sekurangkurangnya berbanding dengan negara-negara maju di rantau ini. Pendidikan Bertaraf Dunia Sememangnya Malaysia telah diakui dan boleh dikatakan di antara negara

membangun yang mencatat rekod yang cemerlang dalam bidang pendidikan. Namun begitu, apabila kita katakan pendemokrasian, kita tidak seharus melihatnya dari segi skop perbandingan di antara bandar dan luar bandar atau sekadar bersifat dalam negara semata-mata. Skop perbandingannya haruslah lebih luas dan lebih global sebagai
Page 14

memenuhi cabaran semasa serta matlamat dan tuntutan sistem pendidikan sebagai wadah pembangunan negara bangsa dan ke arah pembentukan sebuah negara maju. Dalam perkembangan berkaitan, YAB Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad menegaskan: "Malaysia mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia Ketiga. Namun sebagai bekal kita mengharungi perjalanan kepada generasi yang kedua ini, piawaian yang baru hendaklah ditetapkan dan matlamat baru hendaklah dicapai. (Malaysia Melangkah Ke Hadapan, hal. 21) Justeru itu, pendekatan, pelaksanaan dan amalan pendemokrasian pendidikan haruslah dinilai dengan membuat perbandingan dengan negara-negara yang lebih maju. Jika kita enggan melihat tahap pencapaian negara kita berbanding dengan negaranegara tersebut, kita akan menjadi lebih jumud, terkongkong dalam kepompong atau 'cocoon' serta terselubung dan terselindung seperti kata pepatah Melayu hidup bagai katak di bawah tempurung. Isu ini sebenarnya adalah selaras dengan hasrat negara untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang berkualiti dan bertaraf dunia. Pendidikan Berkualiti Apabila kita menyatakan isu pendidikan bertaraf dunia, maka kita tidak dapat lari dari memperkatakan tentang pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti di semua peringkat pendidikan adalah merupakan antara ciri utama yang akan menentukan taraf sesuatu sistem pendidikan. Dalam perkembangan berkaitan, YB Dato' Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia, semasa Persidangan Pendidikan Nasional Ke-4, di Institut Aminuddin Baki pada 5hb. Ogos 1996 3 telah menegaskan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat mewujudkan satu sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia.

Demi mencapai matlamat strategik tersebut, Kementerian Pendidikan perlu menambahbaikkan sistem pendidikan, kurikulum, profesion pendidikan, kemudahan 3 Seperti yang terdapat dalam kertas kerja Seminar Keguruan Abad 21 anjuran Institut Perguruan Darulaman yang diadakan di Dewan Ibnu Khaldun, Institut Perguruan Darulaman pada 16 November, 1996.
Page 15

fizikal dan kelengkapan serta keefisienan pengurusan. Justeru itu, di antara fokus strategik yang perlu diberi penekanan adalah memperkukuhkan pendemokrasian pendidikan. Oleh yang demikian, dari segi pendekatan, pelaksanaan dan amalannya maka pendemokrasian pendidikan perlulah diperkukuhkan dengan memastikan setiap kanakkanak dalam lingkungan umur persekolahan menerima pendidikan yang berkualiti tanpa mengira tahap sosio-ekonomi, keadaan fizikal dan tempat tinggal sekurangkurangnya untuk tempoh 11 tahun. Pendemokrasian pendidikan juga haruslah memastikan sistem pendidikan memperluaskan peluang pendidikan berterusan untuk setiap penduduk. Pendidikan Berterusan Seperti yang dinyatakan di atas, pendemokrasian pendidikan juga haruslah berperanan memastikan yang sistem pendidikan memperluaskan peluang pendidikan berterusan. Pendidikan berterusan sebagai sebahagian sentuhan konsep pendidikan seumur hidup bermaksud peluang untuk mendapat dan meneruskan pendidikan setiap penduduk tanpa mengira tahap umur. Dengan lain perkataan, setiap individu tanpa mengira batas usia masih disediakan peluang yang sewajarnya untuk menyambung pendidikan khususnya selepas tamat mengikuti pendidikan wajib selama sembilan atau 11 tahun seperti apa yang terkandung dalam sistem pendidikan sekarang. Dalam perkembangan yang berkaitan, adalah didapati bahawa dari segi pendekatan dan pelaksanaan pendemokrasian dari sudut peluang untuk pendidikan berterusan pada masa kini adalah semakin baik malah jauh lebih baik berbanding perkembangannya sedekad yang lalu. Contohnya, hari ini pendidikan jarak jauh semakin diperluaskan dan menjadi sesuatu yang agak lumrah. Hari ini sudah kedengaran pendidikan jarak jauh untuk peringkat ijazah sarjana. Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini adalah diharapkan pendidikan jarak jauh yang mempunyai ciri istimewa dari segi kelonggaran masa dapat dijadikan wadah dalam

menyediakan peluang untuk pendidikan berterusan khususnya bagi kalangan mereka yang sudah bekerja tetapi masih berminat dan berkemampuan untuk meneruskan pelajaran demi untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka.
Page 16

Sekolah Asrama Penuh Salah satu lagi usaha rancangan bagi pendemokrasian pendidikan ialah penubuhan sekolah-sekolah menengah asrama penuh. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk menyediakan peluang untuk menikmati pendidikan yang berkualiti khususnya kepada pelajar-pelajar yang berpotensi dan cemerlang dari kalangan anak-anak keluarga miskin dan daif dari luar bandar. Contohnya Sekolah Menengah Sains Cheras telah dijadikan sebuah sekolah asrama penuh bagi anak-anak keluarga miskin. Walau bagaimanapun, kuota diadakan bagi memastikan bahawa majoriti pelajarpelajar yang dibawa masuk ke sekolah-sekolah asrama penuh lainnya adalah daripada kalangan anak-anak keluarga miskin. Semasa Allahyarham Tun Abdul Razak melaksanakan program ini, pembinaan sekolah berasrama penuh dihubungkan dengan program pembangunan luar bandar, dengan kemudahan bagi anak-anak yang paling cerdik dari beberapa sekolah tertentu, dan dihubungkan juga dengan kemudahan bagi anak-anak miskin. Jumlah selebihnya dikhaskan kepada pelajar yang memperolehi prestasi akademik dan kokurikulum yang cemerlang tanpa mengira latar belakang keluarga. Matlamat dan dasar asal program perlu dikekalkan dengan memberikan peluang kepada pelajar terbaik berdasarkan ' merit' manakala sejumlah besarnya dikhaskan kepada pelajar-pelajar daripada keluarga miskin. Ada yang membidas bahawa pelaksanaan prinsip pendemokrasian sekolah berasrama penuh, maktab perguruan dan universiti dengan mengatakan pelaksanaan sedemikian bermakna kita terusmenerus melayan 'mediocrity' atau kesederhanaan. Dalam konteks ini, pendemokrasian bererti memperlahankan keadilan. Ada pula yang membicarakan tentang 'merit' dan 'mediocrity' terlepas sama sekali daripada perhitungan sama ada orang di kawasan pendalaman dan orang yang miskin terbela atau tidak. Ada juga pihak-pihak yang menuntut supaya kita mengetepikan soal keadilan sosial dan menekankan perhitungan 'merit' iaitu perhitungan berdasarkan keputusan

peperiksaan semata-mata. Ini adalah pandangan yang mengaibkan kerana sesungguhnya tidak ada negara yang mempertahankan prinsip demokrasi dan keadilan yang sama sekali
Page 17

mengetepikan kepentingan masyarakat luar bandar, masyarakat susah dan masyarakat miskin. Oleh yang demikian, dasar pendemokrasian pendidikan yang sedia ada haruslah dikekalkan. Walau bagaimanapun, kita perlu menekankan, terutama kepada anakanak bumiputra, bahawa dasar ini tidak sekali-kali bererti mempertahankan kesederhanaan atau 'mediocrity' dalam bidang pencapaian akademik. Sebaliknya mereka mestilah berusaha mengejar kecemerlangan. Sasaran Kerja Utama Kementerian Pendidikan Malaysia Isu pendemokrasian pendidikan juga telah diungkapkan di dalam Sasaran Kerja Utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Sasaran Kerja Utama Kementerian Pendidikan dimantapkan dalam Pelan Tindakan Sasaran 1996 di semua peringkat pengoperasian iaitu di keseluruhan peringkat organisasi pendidikan; Kementerian, Jabatan-Jabatan Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah-sekolah. Dari segi kedudukannya, pendemokrasian pendidikan bolehlah dikatakan diberi prioriti kerana isu tersebut merupakan senarai teratas dalam Sasaran Kerja Utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Sasaran Kerja Utama tersebut merupakan matlamat yang hendak dicapai oleh Kementerian Pendidikan dalam bidang pendidikan menjelang tahun 2000. Termaktub dalam Sasaran Kerja Utama tersebut beberapa tumpuan utama dan sasaran yang perlu dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam aspek pendemokrasian pendidikan menjelang tahun 2000. Tumpuan utama yang pertama ialah menentukan tiada pelajar buta huruf dalam Sistem Pendidikan Negara. Adalah agak ganjil isu buta huruf masih wujud sedangkan telah hampir 15 tahun pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang dikenalpasti berorentasikan 3M (Membaca, Menulis dan Mengira). Masalah buta huruf sewajarnya tidak berlaku apa lagi ianya disokong oleh aktiviti pemulihan. Kegagalan mewujudkan 100% celik huruf bermaksud kegagalan pendemokrasian dalam sistem

pendidikan kita.
Page 18

Tumpuan utama yang kedua yang termaktub dalam Sasaran Kerja Utama ialah mewujudkan Pendidikan Universal sehingga ke peringkat Menengah Atas. Perkara ini sudah mula diperkembangkan iaitu dengan melonggarkan syarat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah sebelumnya ke tahap yang paling minimum bagi membolehkan lebih ramai pelajar meneruskan pendidikan ke peringkat Menengah Atas. Tumpuan utama seterusnya dalam aspek pendemokrasian pendidikan ialah menyediakan bilik darjah dan guru terlatih yang mencukupi selaras dengan pertambahan penduduk. Dalam konteks menyediakan guru terlatih yang mencukupi, adalah menjadi hasrat kementerian untuk untuk mewujudkan 100% guru siswazah di semua sekolah menengah menjelang tahun 2000 dan langkah ke arah tersebut sedang dan sudah dilaksanakan iaitu antaranya dengan menyediakan peluang melanjutkan pelajaran yang lebih kondusif di kalangan guru-guru yang sedang berkhidmat. Ini adalah bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualiti. Walaupun nampak mudah tetapi masalah penyediaan bilik darjah yang secukupnya selaras dengan pertambahan penduduk agak rumit untuk dilaksanakan. Ini adalah kerana pertambahan penduduk sebenarnya adalah lebih pantas berlaku di bandarbandar besar berbanding dengan di kawasan luar bandar. Masalahnya ialah di kawasan bandar sememangnya telah sedia padat didapati kekurangan ruang dan tidak mampu untuk menampung pertambahan bilik darjah secukupnya. Tumpuan utama keempat ialah memastikan semua kanak- kanak memasuki sistem pra sekolah dan mencapai tahap "competency" yang miminum yang ditetapkan di peringkat-peringkat tertentu. Manakala tumpuan kelima ialah menyediakan kemudahan asas mengikut piawaian yang ditetapkan dan isu ini telahpun diulas di peringkat lebih awal esei ini. Sementara itu, tumpuan utama yang keenam ialah mencapai kadar penyertaan pada tahap 100% di peringkat pendidikan Rendah, Menengah dan Menengah Atas.

Tumpuan ini adalah bertujuan untuk memastikan tidak ada mana-mana golongan yang tercicir dari mendapat peluang mengikuti khususnya pendidikan yang berkualiti. Manakala tumpuan utama yang ketujuh dan yang terakhir dalam aspek pendemokrasian
Page 19

pendidikan ialah memastikan semua kanak-kanak akan memasuki sekolah pada umur lima tahun. Dalam perkembangan berkaitan, tentulah ada banyak rasionalnya mengapa perkara ini hendak dilaksanakan menjelang tahun 2000 nanti. PENUTUP Walaupun dapat disimpulkan bahawa dari segi pendekatan, pelaksanaan serta amalan pendemokrasian pendidikan di Malaysia berada di landasan yang betul, kita tidak harus cepat berpuas hati. Pendidikan adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan kita sebenarnya tidak hidup dalam satu kekosongan. Sebaliknya, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan persaingan. Dalam konteks negara, persaingan tersebut adalah terutamanya ialah antara bandar dan luar bandar dan antara kaum. Tugas kita ialah memastikan bahawa kita menggunakan peluang-peluang yang disediakan dengan sebaik mungkin. Namun begitu, kita haruslah memperluaskan skopnya kerana: Daya saing yang mesti ada pada kita bukan sekadar daya saing atau 'competitiveness' di kalangan kita sama sendiri. Daya saing itu harus diperluas dalam konteks kawasan, dalam konteks rantau, dan dalam konteks dunia yang menjadikan persaingan itu 'global' sifatnya, iaitu persaingan yang ada hubungkaitnya dengan 'competitive advantage' negara kita dengan negaranegara lain. (Menangani Perubahan, 1989, 73) Sesungguhnya pendidikan berkait rapat dengan kehidupan manusia kerana pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menentukan kehidupan manusia sama ada masa kini atau masa depan. Pendidikan yang lengkap dan bermutu akan menjadikan manusia dapat menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera. Namun begitu, dalam keghairahan menyediakan pembangunan sumber manusia melalui sistem pendidikan negara kita mestilah memastikan pendekatan, pelaksanaan dan amalannya adalah mengikut acuan kita sendiri iaitu berasaskan matlamat pendidikan negara. Matlamat pendidikan negara yang wujud sekarang yang berpunca dari Falsafah

Pendidikan Kebangsaan adalah merupakan cita-cita murni yang hendak dicapai melalui proses pendidikan. Dalam perkembangan berkaitan, Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) menegaskan bahawa:
Page 20

"Untuk kepentingan pembangunan negara tenaga rakyat yang diperlukan bukan sahaja perlu dilihat dari segi bilangan, jenis pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki bahkan perlu dilihat juga dari segi nilai-nilai disiplin yang perlu diterima. (Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979. Perengan 452, hal. 227) Ini bermaksud sumber tenaga manusia yang bakal dilahirkan oleh sistem pendidikan negara mestilah bersikap jujur dan dedikasi terhadap kerja. Mereka perlulah mengamalkan budaya kerja yang sihat serta boleh berfikir secara rasional, kritis dan kreatif serta mampu bertindak dengan baik sama ada secara individu mahupun secara berkumpulan. Semua ini mestilah berlandaskan punca-punca dan nilai-nilai akhlak yang mulia. Demikianlah suatu pentafsiran tentang pendemokrasian pendidikan dan tinjauan ringkas mengenai pendekatan, pelaksanaan dan amalannya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Walaupun agak banyak perkara yang berkaitan dengan pendemokrasian pendidikan dihuraikan, masih terdapat beberapa isu lagi yang belum disentuh. Namun begitu, adalah diharapkan esei ringkas ini dapat memenuhi keperluan untuk memberi gambaran asas tentang pendemokrasian pendidikan khususnya dalam konteks sistem pendidikan di negara kita Malaysia

NOTA EDU 3109-GURU DAN CABARAN SEMASA


Error matching blog to blogger entry. If you are the owner of this blog, please check that there is no typo in your blog address and that you have pasted the code from the Add Ads page correctly (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2)

NOTA EDU 3109 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA i. BAB 1 1) PENGENALAN -usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar - penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) -pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. -Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. - memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara -pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan. 2) INTEGRASI NASIONAL AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL - Perbezaan budaya dan agama - Ketidakpuasan hati - Kedudukan Geografi CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL - Agama dan kebudayaan - Dasar Penjajah British - Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan - Amalan ekonomi yang berlainan

- Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik HALANGAN INTEGRASI NASIONAL - Perbezaan budaya dan agama - Dasar Penjajahan - Sistem Pendidikan - Amalan Ekonomi - Perbezaan politik PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN - Sistem Pendidikan Kebangsaan - Agenda Memperkasakan SK - Penerapan Nilai - Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan - Konsep Sekolah Wawasan - Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum - Perkasakan bahasa Kebangsaan - Pemantapan Aktiviti - Pupuk Kefahaman - Dasar Pelajaran kebangsaan - menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan - pakaian seragam - sistem latihan guru - bahasa penghantar yang sama USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA DAN DIPERKUKUHKAN - melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan - menjadikan agenda memperkasakan SK - menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. - memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 - memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan - melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP - Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik - Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan - Modul Aktiviti Kokurikulum - Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat - Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL - Sekolah sebagai alat perpaduan - Sistem persekolahan yang sama - Penggunaan Bahasa Melayu - Pendedahan kepada nilai - Seminar/forum PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL - Program Permuafakatan Masyarakat - Hari Keluarga - Acara Kebudayaan - Sambutan Perayaan - Aktiviti Kokurikulum - Bulan Kemerdekaan - Lawatan ziarah - Bina Insan 3) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN - Semua dapat hak yang sama

- Sekolah dapat kemudahan yang sama - Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan - Sekolah satu aliran - Amalan kehidupan - Peluang pendidikan yang sama - Persamaan hak - Peluang yang luas - Pembangunan sumber manusia TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN - Basmi buta huruf - Pendidikan universal - Penyediaan infrastruktur - Guru terlatih yang mencukupi - Pra sekolah untuk semua STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN - Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan. - Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi. - Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan. - pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan. - Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain. RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN - Pendidikan asas - Pendidikan wajib untuk semua - Kecekapan dalam pengurusan - Pengagihan sumber - Keperluan dengan pasaran kerja PENDIDIKAN NEGARA - Pelbagai peringkat - Kurikulum yang sama - Penubuhan sekolah agama rakyat - Peningkatan bilangan pelajar ke universiti - Pendidikan swasta - Pendidikan untuk semua - Pengagihan sumber kewangan - Pendidikan sejagat - Pertambahan guru dan bilangan kelas - Pendidikan Bertaraf Dunia - Pendidikan berterusan - Pendemokrasian pendidikan - Pendidikan berkualiti 4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA - pelajar belajar untuk tahu - belajar untuk membuat - belajar untuk menjadi apa - belajar untuk hidup bersama KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO - Pengurus punyai kuasa autonomi - Memperkasakan kapasiti

- Struktur terurus - Ukuran prestasi - Pemantauan prestasi - Kawalan sumber - ketelusan MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA - pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya. - sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan prioritinya. - sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional. - kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah. - sekolah perlu mengawal sumber-sumber. - pengurusan sekolah mesti telus. TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO - Memenuhi keperluan pembelajaran asas - Membentuk wawasan - Akses kepada universal - Focus terhadap pembelajaran - Perluaskan skop - Penambahbaikan persekitaran - Perkukuhkan perkongsian - Pembangunan dasar - gerakkan sumber - perpaduan antarabangsa DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO - Perkembangkan potensi individu - Tingkatkan kreativiti - Sistem pendidikan yang cekap - Pusat kecemerlangan pendidikan - Tingkatkan martabat pendidikan 4) GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Pengurusan pendidikan. Pembentukan jati diri pelajar. Kualiti guru.

PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah seperti yang berikut - Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. - Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. - Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. - Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan

berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI - Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat. - Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. - Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. - Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru. - Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya. KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN - Pembelajaran sepanjang hayat - Kebolehan berkomunikasi - Kemahiran teknologi - Kesediaan kognitif - Warganegara bertanggungjawab CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU - Kesediaan guru - Pertambahan beban - Kekurangan sokongan pengurusan - Pengurusan pendidikan - Sikap guru - Perbezaan tahap pengetahuan - Penggunaan teknologi - Pembentukan jati diri - Budaya sekolah - Perkembangan profesionalisme guru KESAN NEGATIF GLOBALISASI - Negara lemah ditindas - Ketidakadilan perkongsian - Pemantauan yang mendalam - Permintaan pasaran tenaga kerja - Meminggirkan bahasa melayu - Terbuka kepada persaingan tidak sihat - Pengkomersilan pendidikan - Penafian pendemokrasian pendidikan - Penghayatan ilmu terhakis 5) KEPELBAGAIAN BUDAYA - Perlu keadilan - Peluang pendidikan kepada semua - Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum - Program sekolah berkembar KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI DENGAN BIJA. BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT. - Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara.Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. - Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran. - Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang.

- Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. - Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain-lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat. - Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. - Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan. - Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa. - Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman. - Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman. - Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda. - Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran. - Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar). CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA - Sekolah kebangsaan sebagai peneraju - Kelayakan pelajar jadi penentuan - Pindaan akta - Tingkatkan kemudahan - Tingkatkan mutu pendidikan guru - Peluang latihan - Biasiswa kepada yang berkelayakan - Kuasai pelbagai bahasa 6) PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) - Suasana lebih kondusif - Mudah hasilkan bahan - Kepelbagaian media - Maklumat pelbagai TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT IAITU - teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. - memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. - proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT - Kuasa penggerak - Pelaksanaan - Pemudahan bertindak - Kaedah perubahan - Permulaan perubahan IMPLIKASI TMK - penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan

penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. - menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian. - mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. - kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi. KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN - Pendidikan jarak Jauh - Reformasi dalam pendidikan - Mudah beri maklumbalas - Sebagai bahan pengajaran pembelajaran - Alat komunikasi - Memudahkan pemahaman 7) GEJALA SOSIAL PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH DIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU - Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian. - Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit 'pau' daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng. - Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarkan katakata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain. PUNCA GEJALA SOSIAL - Globalisasi dan modenisasi - Keruntuhan institusi keluarga - Media-massa - Kelemahan undang-undang - Sikap remajA - Sikap ibu bapa KESAN NEGATIF - Kepada individu sendiri - Menjejaskan negara - Keruntuhan nilai agama TANGANI GEJALA SOSIAL - Peranan ibu bapa - Peruntukan undang-undang - Pendekatan akademik - Didikan agama - Peranan ahli masyarakat BAB 2 GURU DAN PERUNDANGAN 1) PENDAHULUAN - Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati. - Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. - Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada 2002. - Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi

menjayakan matlamat pendidikan negara. 2) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002) - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002. - Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [PU (A) 395/1993], yang disebut Peraturan-Peraturan ibu. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2). - Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya. - Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain. 3) RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INI DILAKSANAKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKAN PEGAWAI AWAM melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri menjaga imej perkhidmatan awam yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.

4) FAKTOR PENURUNAN KES INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT - Program Latihan dan Taklimat - Perkhidmatan Kaunseling - Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan 5) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, (PINDAAN) 2002 (PUA246). YANG TELAH MULA DIKUATKUASAKAN PADA 20.6.2002, ANTARA PERATURAN YANG DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT - Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib. - Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan - Hukuman Tindakan Tatatertib PERATURAN 3A - Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar PERATURAN 3B - Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan PERATURAN 3C - Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini - Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil

tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. PERATURAN 4 (1) - Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan. - Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut; Bersubahat dengan musuh negara Membocorkan rahsia Kerajaan. Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan. Menjadi Anggota Jemaah Islamiah Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

PERATURAN 4(2), SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH - membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya; - berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya) - berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa - Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam - Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha - Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah - Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab - membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar - Membantah atau melawan pegawai atasan - cuai dalam melaksanakan tugasnya; PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKAN DADAH,PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] - sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah menghisap ganja, morfin, heroin atau menagih dadah. PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN - Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain]. PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. Seseorang pegawai tidak boleh: - menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah. - menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah. PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG. PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS

PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DAN KARYA - Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit). PERATURAN 20 : PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL - Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali, penerbitan; Jabatan Profesional pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan PERATURAN 6 PAKAIAN - Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain 6) RUMUSAN PERATURAN Tingkatkan mutu perkhidmatan Halng penyelewengan Haling rasuah Banyak beri pengajaran Langkah pencegahan

7) AKTA PENDIDIKAN 1996 - merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. - bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. - Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. - Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. 8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ADALAH UNTUK - memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. - Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. - Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. - mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan sawasta. - memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. - penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan. - menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama. - Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam. - memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan. - mempertingkatkan pendidikan teknikal. - memperkukuhan latihan perguruan. - pendidikan swasta yang lebih sistematik. - memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum. 19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996

- Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya. - Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. - seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaanmelainkan yang dikecualikan. - Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar untuk PeperiksaanAwam, melainkan yang dikecualikan. - Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika. - Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. - seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. - seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. - Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam. - Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu. - Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu. BAB 3 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID 1) PENGENALAN - Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar. - Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah. - Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi. - Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku, sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya. 2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSI ASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHAT DALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAH SEPERTI BERIKUT - empati iaitu memahami orang lain secara mendalam - mengungkapkan dan memahami perasaan - mengendalikan amarah - kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari - kemampuan untuk menyesuaikan diri - disukai oleh orang lain - kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling - semangat setiakawan - keramahan - sikap hormat-menghormati KEBIASAANNYA SESEORANG YANG MERASA EMOSINYA TERGANGGU ADALAH SEPERTI

BERIKUT - Kecemasan dan marah - Sukar tunjukkan emosi tertentu - Alami kesulitan - Konflik 3) GANGGUAN EMOSI BOLEH DIKATEGORIKAN KEPADA 3 KUMPULAN IAITU - gangguan emosi ringan - gangguan emosi sedarhana - gangguan emosi berat 4) PUNCA GANGGUAN EMOSI - Persekitaran sekola - Gaya pengajaran guru - Peristiwa dalam keluarga - Pengaruh keluarga - Pengaruh rakan sebaya - Tindakan guru 5) TANDA-TANDA MASALAH EMOSI DAN SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasaba selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas sentiasa kelihatan letih kerap sakit perut mudah diserang penyakit duduk dalam keadaan yang tidak selesa pencapaian akademik yang semakin merosot sering berasa cemas, takut dan benci

6) LANGKAH-LANGKAH MENANGANI GANGGUAN EMOSI Peranan ibu bapa Tindakan guru Gaya pengajaran Kepimpinan guru Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar Kerjasama Penerapan nilai Suasana ceria Penerangan jelas

7) HAK ASASI KANAK-KANAK - Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan - semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. - kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi - orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orangorang yang terselamat di sekolah khas, mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. - tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. 8) ANTARA HAK SETIAP KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT

untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk

dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri diberi peluang untuk bermain dan beriadah dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan berupaya mengekspresi pandangan sendiri.

9) KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara 2: tiada diskriminasi 3: diberi pelindungan 6: hak untuk hidup 13: kebebasan bersuara 19: diberi peruntukan undang-undang 23: menikmati kehidupan 28:Hak pendidikan 29: halatuju pendidikan 30: hak dalam komuniti 32: dilindungi dari segi ekonomi 34: tiada eksploitasi

10) Hak kanak-kanak:Seksyen 17 Dilindungi dari segi fizikal Tiada penganiayaan Pergaulan yang sihat Hak kesihatan Kemudahan bekalan makanan Elak penderaan emosi

BAB 4 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU Stres Maksud : - Satu penyakit mental - akibat proses penyesuaian diri - beri kesan kepada kehidupan - timbulkan reaksi fizikal dan emosi - timbulkan konflik dalam diri Punca Stres : - ketidakupayaan menghadapi situasi - harapan/permintaan terlalu tinggi - pelaksanaan pelbagai reformasi - hubungan antara individu - beban kerja - kerja perkeranian - kerenah pelajar - pengiktirafan profesional - sumber pengajaran - perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja -sikap ibu bapa - sikap pihak pengurusan - kurang masa rehat

Tahap Stres 1. Tahap amaran/ berjaga-jaga : Mangsa dapat menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tapi sukar hendak menumpukan perhatian kepada tingkah lakunya. 2. Tahap penentangan -Perlu bantuan luar - Tiada keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku dan kehidupannya. - kekuatan intrinsik dalaman bagi menghadapi kekangan stress semakin terhakis. 3. Tahap tenat/kelesuan - tak lagi berpegang pada realiti hidup - sentiasa dipengaruhi kemurungan, kurang percaya pada org lain & mementingkan diri dalam perkara yang dilakukan. Tahap stres Bergantung Kepada : 1. Jumlah birokrasi 2. Perubahan dalam organisasi 3. Teknologi tinggi 4. Tuntutan pelanggan Langkah Menangani Stres Pekerjaan - tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja - praktikkan pemikiran yang rasional dan positif - berkomunikasi secara berkesan - tangani kritikan dengan baik - tangani kemarahan dengan berkesan - atasi masalah dengan berkesan BURN OUT Maksud : Merupakan satu proses yang beransur-ansur dari seseorang yang komited sehinggalah kehilangan daya minat terhadap kerjaya. - bebanan tugas luar jangkaan - ketidakupayaan laksanakan tugas - pengaruhi produktiviti kerja - sanggup kehilangan kerja. 3 Jenis Burn Out - keletihan emosi :dijelaskan dengan perasaan kelesuan dan kehabisan tenaga - depersonalisasi : sikap emosional dan melayakkan murid (klien) seolah-olah mereka (para murid) sebagai objek yang tidak berguna serta melabel murid dengan istilahistilah tertentu atau technical jargon - kekurangan pencapaian peribadi Kesan Burn-Out - Boleh musnahkan kehidupan - bergantung kepada beban tugas - perlukan pelbagai pendekatan untuk mengatasinya Burn-out Guru - kurang bantu bentuk pelajar - pengurusan organisasi - ketandusan emosi - usaha maksimum, hasil minimum Tanda-tanda Burn-Out

1. Tanda fizikal - rasa ketandusan dan letih - kerap sakit kepala - gangguan penghadaman - susah tidur 2. Tanda perlakuan - mudah marah -sensitif - sukar mengawal perasaan - mudah menangis - rasa beban tugas 3. Tahap burn-out - terlalu penat, jemu dengan kerja rutin/berulang-ulang dalam jangka masa yang panjang. - kurang kemahiran - penempatan kerja yang tidak sesuai - rasa tidaj dihargai - ekspektasi terlalu tinggi Kesan Burn-out 1. Keletihan emosi - terlalu letih sehingga tidak berupaya melayan pelanggan, rakan sekerja dan ahli keluarga - emosi x stabil, mnjadi murung, cepat sedih, mudah terasa dan memandang negatif terhadap ssuatu perkara atau perkataan yang diucapkan oleh org lain. 2. Kesan fizikal - kesihatan terjejas - kardiovaskular - gastrik - mengasingkan diri - bergaduh secara terbuka 3. kesan organisasi - penurunan produktiviti - pengurusan tentang cuti bertambah - kes tatatertib/ disiplin bertambah. Langkah Pengurusan Tekanan Emosi - Memperbaiki persekitaran am - mcm kat tmpat kerja, kebisingan, bau, pencahayaan dll - Mengadakan sokongan psikologi dan runding cara - Meningkatkan kemahiran pengurusan masa - Melibatkan diri dalam hal keagamaan - Kemahiran relaksasi - Mengekalkan cara hidup sihat dan seimbang - Menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan Pengurusan Emosi Cara Islam - sentiasa berwuduk - banyakkan membaca Al-Quran - solat sunat - berdoa - bersangka baik - kegiatan luar spt bersukan

- amalkan diet - menangis dengan sepuas hati - hargai dan cintai diri Lagi Cara menguruskan Emosi - berfikiran realistik terhadap pekerjaan - rancang kerja - tingkatkan kemahiran selesaikan masalah - menerima sebarang perubahan dengan sikap wajar - amalkan komuniksi berkesan - amalkan cara hidup sihat - semaikan semangat berpasukan BAB6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN INOVASI GURU i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. i. Bawa perubahan Penuhi keperluan semasa Selesaikan masalah Kembangkan bakat pelajar Guna pelbagai bahan Tingkatkan kualiti pendidikan Kecekapan bertambah Jana idea kreatif Tidak membosankan Jadi tempat rujukan Menarik minat pelajar Perlu bersikap terbuka Sokongan pihak pengurusan

STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN Definisi Inovasi (asal bahasa Latin) pembaharuan. inovasi sbgai pembangunan teknologi baru @ aplikasi sst teknologi dlm kegunaan tertentu. Kbolehn utk mncipta kmahirn di dlm mnyelesaikn sstu masalah & peluang utk meningkatkn @ memperkayakan traf hidup masyarakat. Harvard's Theodore Levitt innovation is doing new things. Penciptaan cara-cara baru untuk menyampaikan nilai kepada pengguna. Penghasilan produk @ kaedah yg baru ke arah keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Keadaan di mana individu @ kelompok manusia @ sesebuah organisasi memahami, mengetahui & mampu aplikasi daya kreativiti dalam usaha utk: Membuat kpstsn Selesaikan masalah Terbit idea Hasilkan inovasi (produk, proses & sistem) Inovasi Dalam pendidikan aktiviti yg melibatkan pembaharuan & perubahan yg positi dalam pelaksanaan kurikulum & aktiviti kurikulum yg berkaitan dgn kurikulum di peringkat sekolah. Hasil cetusan idea yg kreatif dlm aspek kerja utk meningkatkan kualiti & produktiviti organisasi sekolah. Pelaksaan kurikulum usaha melaksanakan kurikulum melalui baha-bahan kurikulum, teknologi pendidikan, kaedah p&p serta penilaian pembelajaran. Pembaharuan melalui cara, kaedah. Teknik & pendekatan baru yg meningkatkan pembelajaran. Ambil kira kesesuaian kos, masa, tenaga dan penggunaannya.

Tingkat kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta beri faedah kpd murid. Inovasi dalam p&p harus melibatkan: Konsep berfikir scra kreatif & kreatif Kepintaran kreatif Tindakan kreatif Factor & elemen yg rangsang kreativiti Teknik fikir kreatif Selesai masalh secara kreatif Guru perlu tahu kebolehan, latar belakang, pengalaman dan keluarga mereka dpt knal past keperluan & masalah murid. Tujuan inovasi Menghasilkan produk @ perkhidmatan baru bg para pengguna dgn teknologi sbg terasnya. Melahirkan sebuah citra masyarakat kreatif (creative society), dan Negara kreatif (creative society). Keperluan inovasi guru Pengajaran lebih menarik Kejayaan kurikulum Kembangkan potensi pelajar Penyampaian nilai ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN Adaptasi Inovasi Guru Gunakan pelbagai kaedah bantu murid capai obj p&p. Suaikan dgn keperluan gaya pembelajaran murid, tajuk pengajaran, jenis pengetahuan, kemahiran yg hendak disampaikan, tahap pencapaian murid, persekitaran pembelajaran, nilai & sikap yg ingin dipupuk Perlu kerjasama semua pihak Proses interaksi hasil aktiviti guru & murid yg jd elemen utama dlm suasana pembelajaran yg spesifik. Ciri-ciri pendidik kreatif Keupayaan pelbagaikan kaedah p&p sesuai dgn kebolehan murid bercerita, main peranan, lawatan , peta minda, inkuiri. Fleksibel & terbuka dalm p&p sedia terima idea murid, galak murid soal, pemaaf, suka kepelbagaian & kerencaman idea bakat & tingkah laku murid, gemar layan ptayaan murid. Sesuaikan p&p dgn gaya pembelajran murid, tekankan soal minat, intelektual, kreativiti, sikap, penghayatan. Guna alat bantuan terkini computer, perisian (software), internet Suaikan dgn situasi Beri peluang pelajar jana idea Aplikasi dalm pelbagai situasi kuatkan daya ingatan Criteria inovasi @ perubahan Pengurangan kos operasi cth: jimat borang dlm agensi (2 borang kurangkan jadi 1 borang) Penjimatan masa penggunaan ICT dlam p&p Peningkatan hasil kerja cth: perubahn prosedur periksa kenderaan komersial (JPJ dapt periksa bnyk knderaan) Peningkatan dlm tahap kepuasaan hati pelanggan (penilaian ibu bapa terhadap pengurusan pihak sekolah) Aspek inovasi dalam pendidikan Bersifat simple - berfokus Bermula secara kecil-kecilan tahu matlamat asal, spesifik Ciptaan masa kini guna pada masa sekarang, ada apliksi serta merta. Prinsip inovasi dalam pengajaran Keputusan berdasarkan matlamat jelas Bantu rakan/berpasukan Kongsi idea Belajar melalui pengalaman Inovasi perlu dicari

Pelaksanaan inovasi dlm pengajaran Kreativiti Lihat sejauh mana projek inovasi penuhi ciri2 keaslian (idea yg asli) & adptasi (pnambahbaikn & pngubahsuaian idea asal). Hasil inovasi diukur dgn ambil kira thap plaksanaan & replicability sst inovasi Tahap pelaksanaan Lihat sjauh mana ia telah berjaya secara penuh (lepasi peringkat percubaan) Secara percubaan (di peringkat Prototaip Replicability Lihat sjauh mna ada ciri replicability & trbukti blh diguna pkai oleh individu tnpa kos tinggi Impak (outcome) Dinilai melaui criteria efisen (kecekapan & signifikankan sst inovasi Efisien sejauh mana berkesan dalam menyumbang kepada peningkatan pendidikan di Negara. Signifikan Penuhi ciri signifikan, beri impak kpd keberkesanan & kecekapan p&p Halangan dalam inovasi di sekolah Sikap guru suka berkonfrontasi dgn sekolah Perasaan bimbang Konflik Rasa tidak tenteram Kesukaran guru tukar amalan yg baru Tidak yakin guna alat canggih elektronik, teknologi computer, telekomunikasi Technophobia (Nigeria) takut pada media elekronik, takaut pda peralatan elektronik, takut peranan guru diambil oleh media Cbaran pelaksanaan inovasi kurikulum yg berkesan Demografi guru yg berbeza Lokasi sekolah Keupayaan guru dr segi motivasi, sikap, pengetahuan, dan kemahiran tentukan kesediaan guru. Sikap guru (Omar Hashim ) Faktor inesia rasa selesa & puas hati dgn apa yg dialami (xnak berubah). Rasa terancam xyakin bt sst yg baru Masa & kemudahan tidak ckup masa & kemudahan (elak diri) Tumpuan dalam teori tahap perkembangan guru (Fuller 1975) (i) Tahap tumpuan peribadi Tahap survival, rasa terancam & kurang selamat kerana rasa punyai kelemahan, kurang keyakinan diri, kemahiran & pengetahuan. Persoalan bentuk penampilan guru, kehendak & keperluan pengurusan sekolah. Sukar laksanakan inovasi psikologi kurang stabil. (ii) Tahap tumpuan tugas. Stabil emosi. Berfikir cara melaksanakan tugas dgn baik spt penyediaan bhn pengajarann, berkerjasama dgn rakan setugas, & sedia terima info bru ttg tgas. Sedia buat inovasi bila diperlukan. (iii) Tahap tumpuan kesan Fikir Implikasi pengajaran & inovaai thdp murid. Prihatin thdap kewajaran aplikasi yg diajar utuk manfaat murid, guru & masy. Lebh kritis, tahu rasional bt inovasi. Tumpuan guru Model Mengatsi Rintangan Perubahan (1978) Tumpuan tiada berkaitan Kurang beri tumpuan kerana kurang info, inovasi tidak beri kepentingan, kurang ambil tahu Tumpuan berkaitan peribadi Fikir ttg kemampuan & sedia bt inovasi. Tumpuan terhadap selfsurvival. Persoalan : Mampukah dari segi kemahiran, kecekapan, pengetahuan & pengalaman, masa, keluarga, waktu senggang. Tumpuan berkaitan tugas Laksana inovasi dgn cekap. Tambahbaik kecekapan pengajaran, sedia bhn kurikulum yg menarik, guna media pengajaran secara kreatif & kritis, tarik minat murid, wujud interpersonal.

Tumpuan berkait kesan Tahap keyakinan tinngi dlm laksana tugas. Inovasi beri impak kpd murid. Peringkat adaptasi inovasi dalam pendidikan Individu dibuat olh guru kreatif melalui timba ilmu, teliti persekitaran, bina idea hasilkan teknologi baru @ baiki kualiti @ selesai masalah (modifikasi) Organisasi aktif dan Prospektif (cari peluang, kuasai keadaan utk raih keuntungan maksimum). Organisasi inovatif - berwawasan, bijak atur strategi Elemen-elemen asas inovasi dlm organisasi (Kelly Dan Littman (2000). Kepekaan peka persekitaran, Tingkatkan keselesaan dan kualiti Muafakat perbincangan info & fakta Keperluan pelajar Asas rintangan cuba idea unik & ganjil Jangkaan keperluan masa hadapan Masalah lain dalam inovasi pendidikan Sempadan inovasi terlalu luas @ umum bg dpt persetujuan Kepakaran terhad Kajian secara bersendirian, tidak khusus & berterusan tiada kesinambungan Kesan sampingan negative ridak dipulihkan ancam kredibiliti inovasi Sokongan tdk konsisten Wujud perbezaan pendapat Kurang sambutan, banyk kritikan Wujud kekeliruan definisi & keperluan inovasi Inovasi Dalam Mendasari Perkembangan Pendidikan Inovasi kurikulum isi pembelajaran, tema, aspek pembelajran, reka bentuk dan gubahan bahn pembelajaran, strategi, pelaksanaan kurikulum Inovasi pengajaran kaedah, pendekatan, cara, pengurusan, organisasi, perancangan & pelaksanaan pengajaran Inovasi professional personality, cara & budaya, kecekapan, kepakaran, amalan baru, pemikiran baru, adaptasi inovasi Inovasi pemikiran - perkmbngn minda yg progresif, fikiran terbuka, pembacaan yg kreatif, cetus idea Inovasi persekitaran belajar suasana & tmpat belajar Inovasi pengurusan inovasi dlm system pengurusan, hbgan, sokongn, kemajuan pemb, penyelesaian masalah Inovasi teknologi sumbng kreativiti dalam P&P, pengurusan sekolah