Anda di halaman 1dari 7

Makna Leksikal

Makna Leksikal adalah makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna dasar ini melekat pada kata dasar sebuah kata. Makna leksikal juga disebut makna asli sebuah kata yang belum mengalami afiksasi (proses penambahan imbuhan) ataupun penggabungan dengan kata yang lain. Namun, kebanyakan orang lebih suka mendefinisikan makna leksikal sebagai makna kamus. Maksudnya makna yang sesuai dengan yang tetera di kamus. (a) rumah (b) berumah contoh yang pertama (a) merupakan kata dasar yang belum mengalami perubahan. Berdasarkan kamus KBBI makna kata rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Sedangkan contoh kedua (b) merupakan kata turunan.

Asosiatif

Makna gramatikal

#25 Makna Gramatikal


i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Walau bagaimanapun, sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan, iaitu em-, -el-, -er-, dan in-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. Sisipan kata nama, iaitu el-, -er, dan em- boleh membawa makna sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar, seperti telunjuk, gerigi dan kemucup.Bentuk sisipan kata adjektif pula, iaitu el-, -er-, em- dan in-, seperti selerak, gemuruh, dankerlip mendukung makna bersifat. Manakala bentuk sisipan kata kerja, iaitu el-, -er-, dan em- , kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan, seperti menjelajah, bergerigi, dan bergemuruh. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagianbahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan, 1993: 49). Menurut Abdullah Hassan (2002: 36), kata ganda terbahagi kepada lima, iaitu gandaan penuh, gandaan separa, gandaan berentak, gandaan bersisipan dan gandaan bebas. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77), terdapat tiga jenis kata ganda, iaitu kata

ganda seluruh atau penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. iii) Pemajmukan atau penggabungan Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula, kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih, tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal, iaitu proses pemajmukan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu, yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya, unsur keduanya, atau daripada kedua-duanya. Oleh hal yang demikian, kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan, sama ada awalan, sisipan, akhiran ataupun apitan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. Contohnya, daripada kata dasar batas, dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas, perbatas, pembatas, berbatas, terbatas, membataskan, batasan, keterbatasan, dan pembatasan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas, makna kata tersebut juga menjadi pelbagai.

ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan, pengulangan, pemajmukan dan pengimbuhan. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa

kata, huruf, atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad, ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. Walaupun kata, huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad, namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya.

Bidang semantik mempunyai pelbagai cabang bidangnya. Semantik j u g a b o l e h dibahagikan kepada beberapi jenis. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan beberapak r i t e r i a d a n s u d u t p a n d a n g a n . P e r b i n c a n g a n i l m u s e m a n t i k juga perlu mengambil kirasemua konsep yang terkandung dalam ma k n a . K o n s e p i t u m e r a n g k u m i s e m u a a s p e k termasuk keadaan, tindakan, proses atau benda. Dalam penggunaan bahasa, matlamat utamaa d a l a h u n t u k m e n y a m p a i k a n m e s e j i a i t u m a k s u d a t a u m a k n a y a n g i n g i n d i s a m p a i k a n . Mempelajari bidang semantik telah dapat memberi kefahaman kepada kita bahawa secarasedar atau pun tidak kita sebenarnya sentiasa mengujarkan atau memperlihatkan tingkahlaku yang mempunyai makna yang tertentu tanpa kita sedari
http://www.scribd.com/doc/19449407/jenisjenis-makna-dalam-bahasa-Melayu

Makna Leksikal
Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis.

Kelompok kata

Kata paduan

Kata gabungan sumber: Darwis Harahap 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 95.

#25 Makna Gramatikal

Menurut Darwis Harahap (1994: 49), gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata, intonasi, dan bentuk. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal, seperti pengimbuhan, penyisipan, penggandaan dan pemajmukan. i) Penyisipan

Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Walau bagaimanapun, sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentukbentuk terbitan yang baharu. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan, iaitu em-, -el-, -er-, dan in-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. Sisipan kata nama, iaitu el-, -er-, dan emboleh membawa makna sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar, seperti telunjuk, gerigi dan kemucup.Bentuk sisipan kata adjektif pula, iaitu el-, -er-, emdan in-, seperti selerak, gemuruh, dankerlip mendukung makna bersifat. Manakala bentuk sisipan kata kerja, iaitu el-, -er, dan em- , kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan, seperti menjelajah, bergerigi, dan bergemuruh. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan, 1993: 49). Menurut Abdullah Hassan (2002: 36), kata ganda terbahagi kepada lima, iaitu gandaan penuh, gandaan separa, gandaan berentak, gandaan bersisipan dan

gandaan bebas. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77), terdapat tiga jenis kata ganda, iaitu kata ganda seluruh atau penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. iii) Pemajmukan atau penggabungan Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula, kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih, tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal, iaitu proses pemajmukan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu, yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya, unsur keduanya, atau daripada kedua-duanya. Oleh hal yang demikian, kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan, sama ada awalan, sisipan, akhiran ataupun apitan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. Contohnya, daripada kata dasar batas, dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas, perbatas, pembatas, berbatas, terbatas, membataskan, batasan, keterbatasan, dan pembatasan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas, makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses

penyisipan, pengulangan, pemajmukan dan pengimbuhan. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata, huruf, atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad, ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. Walaupun kata, huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad, namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya.

d. Makna Kontekstual

Referensial adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yangditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.