Anda di halaman 1dari 16

No.

Surat Beranak
SULIT

..

Angka Giliran

..

011

Bahasa Melayu

011
Julai

2013
50 minit

KOLABORA TIF BERSAMA AGENSI Mutiara PDCA PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2013

BAHASA

MELA YU 011

KERTAS 1
Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiep-tiep soalan diikuti oleh empat ptlinen jawapan ieitu A, B, C dan D. Bagi setiep solan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. . Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

4.

~ hltamkanjawapan yang baharu.

Kertas ini mengandungi 15 halaman bercetak


011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

[ Lihat halaman di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

2 SULIT

011

Soalan 1 hingga Soalan 19 lsi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawaban yang paling sesuai.

Hadirin diminta _______ disampaikan. A B C 0 termatikan bermatikan mematikan kematian

telefon bimbit masing-masing sebelum ceramah

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah

Anak gadis Puan Anis mudah dikenali kerana dagunya ada A B C lubang lekung lekuk lepuh

-----,.

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

[ Lihat halaman di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

__j

3 SULIT 011

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

Ketika laut __________ A B C D

bergelora,

Pak Salleh . biasanya jala yang koyak.

rnengisi

masa

senggang

dengan

membubul memintal menekat memilin

Kenangan A B C D lampau lapuk luput lewat

itu masih segar dalam ingatan Cikgu Murni.

Rupa paras puteri kesayangan Sultan Malim ~ A B C D secantik seunggul selembut setampan

bidadari.

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

...

[ Lihat halaman di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

4 SULIT 6 A B C Pranita Biduanita Usahanita Karyawanita terkenal Sharifah Aini akan menyanyi dalam majlis amal tersebut. 011

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

Ayah memasang ______

pada pintu rumah.

A
B C D

kisi-kisi kuda-kuda tupai-tupai tlkus-tlkus

Alna belum bangun __

-;- __

jam sudah menunjukkan pukul 12.00 tengah hari.

A
B C D

walhal justeru lagipun malahan

011 PERCUBAAN UPSR @ MUtlARA PDCA 2013

[ Lihat halaman dl sebelah . SULl1

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

5
SULIT Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

011

Pak Khalid menolak kereta sarong yang mengandungi beberapa sawit untuk dilkumpulkan di tepi jalan. A B C D sisir gugus tandan pangsa Pulau Pinang _____

kelapa

10

Perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen. A B C D antara --- dengan di antara --- dan sama ada --- atau baik --- mahupun

Terengganu disiarkan

11

Sultan masih lagi pembesar negeri.

di meja makan utama bersama - sama dengan

A B C D

bersemayam bersantap bertitah beradu

011 PERGUBMN

UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

...

[ Lihat halaman di sebelah . SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

6 SULIT

011

12

Cahaya matahari pagi dapat yang berlubang-Iubang.

-'-.masuk ke dalam bangsal itu rnelatui atap

melalui mengikuti mendekati menerobos

B C

D
13

mestilah bertanggungjawab murid kepada para psnqawas sekolah.

semasa .menjalankan tugas" kata ketua

A B C D

Mereka Kami Kita Dia

14

Hang Kasturi bingkas bangun lanun -Ianun itu."

berkata, " Biarlah hamba menentang

A B C D

selagi seraya selama sedangkan

15

Baju kebaya yang diperagakan oleh peragawati itu memang berlainan _______ dengan baju kebaya yang lain.

A B C D

nian paling terlalu sungguh

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

[ Lihat halaman di sebelah

""

SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

7
SULIT 16 Tiupan seruling yang tepi sawah. A B C merdu lunak bising nyaring kecil rendah sempit panjang selalu didengari dari rumah __ -'011 di

o
17'

Pengerusi majlis memaklumkan

sebelurn mesyuarat itu bermula.

A B C

tataacara tatarakyat tatabahasa tatanegara

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.

18

Datin Suraya mendapat se

kalung mutiara sempena hari lahirnya.

A B C

untai pasang bentuk urat

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

.J,.

[ Lihat halaman di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

8 SULIT 011

19

lapisan masyarakat menyambut ketibaan perdana menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Sayan Lepas.

A B C D

Para Segenap Sekalian Sesetengah

20

Pementasan teater "Sumpahan Mahsuri" dipentaskan dalam tiga babak sahaja. Pilih perkataan seerti bagi babak. A B C D bab adegan riwayat halaman

21

Karim menerima upah sebanyak sepuluh ringgit setelah menolong datuk di dusun. Pilih perkataan berlawan bagi upah. A B C gaji sagu hati imbuhan percurna

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

[ Lihat halarnan di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

9 SULIT 011

Soalan 22 - 23 Pilih ayat - ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 22 II III IV Perhubungan mereka semakin genting akibat perselisihan faham. Pinggangnya menjadi genting sejak mengamalkan diet. Adik tidak berani masuk kerana bilik itu genting. Rambut Selva genting selepas dibasuh.

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

23 II

Air sungai yang deras mengalir dari hulu. Hulu pokok kelapa itu dimakan anai - anai, Hulu keris diperbuat daripada kayu cenga!. Kawasan hulu kampung itu akan dibangunkan tidak lama lagL

III
IV

A B C D

I dan II III dan IV I, III dan IV II, III dan IV

24

Pilih ieweben yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk menambah kelazatan masakan ikan patin? A B . C D Ikan patin mestilah tidak hanyir. Va, gunakan rempah-ratus yang cukup. Selain ikan patin, ikan keli juga sangat lazat untuk dimakan. Rempah ratus yang cukup dan ikan patin segar menjadikan masakan itu lazat.

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

[ Lihat halarnan di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

10

SULIT

011

25

Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah ini. Ibu menasihati abang supaya rnernandu kereta dengan berhati-hati. A B, C D ,Apakah nasihat ibu kepada abang? Mengapakah ibu menasihati abang? Bagaimanakah reaksi abang terhadap nasihat ibu? Siapakah yang memandu kereta dengan berhatl-hati?

Soalan 26 Pi/ih ayat yang samamaksud 26 dengan ayat yang diberikan.

Ibu telah menjahit sepasang baju kurung biru untuk saya sebagai hadiah hari lahir. A B C D Sepasang baju kurung biru saya jahit untuk hadiah hari lahir ibu. Hadiah hari lahir ibu ialah sepasang baju kurung biru yang dijahit oleh ibu. Sebagai hadiah hari lahir, ibu saya telah menjahit sepasanq baju kurung biru . Sepasang baju kurung biru telah dijahit oleh ibu untuk saya sebagai hadiah hari lahir. '

Soalan 27 - 28 Pilih ayat yang betul. 27 A B C D Saki -baki makanan-makanan itu telah basi. Banyak rama -rama dipelihara di taman itu. Sayur -mayur di dalam bakul itu segar-segar belaka. Kedua murid lelaki itu selalu datang lewat ke sekolah.

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

.,.

[ Lihat halaman di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

11

SULIT

011

28
II III IV

Para pekerja itu sedang memperdalamkan longkang tersumbat. Encik Rohimi ialah seorang guru yang berdedikasi. Pelbagai rnakanan dijual di pasar malam itu. Murid - murid berhimpun di pekarangan sekolah.

A B C D

I dan II II dan III I, II dan III II, III dan IV

Soalan 29 - 30 lsi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. 29 -----Aminah ___ semakin hampir. A B C D senqkanq mata rambang mata gelap mata cuci mata rnenqulanq kaji pelajaran kerana peperiksaan UPSR

30

Pak Bakar berjaya menyiapkan bangsal di hadapan rurnahnya walaupun dilakukan sedikit demi sedikit setiap hari. .

Bidalanyang sesuai untuk pernyataan di atas ialah

A B C D

Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Ikut resmi padi,semakin berisi semakin tunduk. Diam - diam ubi berisi , diam - diam besi berkarat. Sehari selembar benang, lama -lama menjadi kain.

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

[ Lihat halaman di sebelah SULIT

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

12
SULIT

011

Soalan 31 - 35 Baca petikan di bawah, kemudianjawab soalan-soalanyang berikutnya

Menjelang abad ke-16, saintis mula mengkaji tentang planet dunia dan angkasa. Namun begitu, hanya mulai pada abad ke-20 manusia dapat melihat planet Bumi dari angkasa lepas. Lantas, manusia klan berminat untuk mengkaji planet Bumi dan angkasa Iepas seluruhnya, Pada bulan Jun 1998, sekumpulan angkasawan dari Pentadbiran Penerbangandan Angkasa Lepas, National Aeronautic and Space Administrator (NASA) telah mendapati bahawa suhu bumi makin meningkat. Hal ini mengesahkan teori segelintir saintis pada awal dekad 70-an yang meramalkanbahawa suhu bumi akan bertarnbahtinggi. Suhu di beberapa wilayah tengah China meningkat antara 36 hingga 40 darjah Celsius selama sepuluh hari berturut-turut pada bulan Julai 1988. Beratus-ratus manusia mati kerana dilanda gelombang haba tersebut. Hal yang sama juga melanda Amerika Utara. Akibatnya, dari tahun 1987 hingga 1988,hasil tanaman merosot secara mendadak di Amerika Syarikat, iaitu negara pengeksport utama makanan di dunia. Masalah lain ialah masalah hakisan lapisan ozon. Kajian NASA juga menunjukkan bahawa terdapat lubang di lapisan ozon, di ruang angkasa benua Antartika. Didapati bahawa 97.5 peratus daripada gas ozon telah hilang, sebaliknya gas klorin monoksida,iaitu gas yang terurai daripada bahan kimia klorofluorokarbon(CFC) pula ditemukan di tengahtengah lubang itu. Ancaman kepada Bumi berlaku dalam proses penggurunan, iaitu ketandusan tanah yang mewujudkan gurun yang kering-kontang. Proses ini mengancam kira-kira 250 juta nyawa manusia. Kajian oleh Program Alam Sekitar, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu menunjukkan bahawa 850 juta manusia sedang menghadapi kemungkinandiancam proses penggurunan. Para ilmuan dan golongan pakar dalam pelbagai cabang ilrnu sedang giat menjalankan kajian untuk menentukan masa depan Bumi. Contohnya, para jurutera bertungkus lumus memikirkan teknologi yang sesuai untuk pembangunan tanpa pencemaranalam sekitar.

Diubah suai daripada rencana "Bumi Semakin Panas", Kosmik, Januari 1993

011 PERCUBAAN UPSR@ MUTIARA PDCA 2013

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

13
SULIT 011

31 Para Saintis mula menyelidiktentang planet dunia dan angkasa setelah A ketandusantanah B masalah lapisan ozon C suhu bumi meningkat D rnanjejakkankaki ke angkasa lepas 32 Maksud rangkai kata tungkus lumus dalam petikan adalah A B C D 33 bersedia awal menepati masa berusaha gigih bertindak pantas

Nyatakanhasil kajian NASA menqenaikesan hakisan lapisan ozon? A B C D Banyak tanaman musnah Proses penggurunanberlaku Gas ozon semakin bertambah Kewujudanlubang di lapisan ozon

34

Pilih pernyataan tidak benar berdasarkanpetikan. A B C D Hasil tanaman terjejas Banyak nyawa terkorban Lapisan ozon semakin.menipis Kehilanganbanyak gas klorin monoksida

35

Proses penggurunanbermaksud A B C D pengurangangas ozon banyak gas yang terurai gelombanghaba berlaku gurun menjadi kerfng kontang

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

14
SULIT .

all

Soalan 36 - 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya

Pada suatu hari , Raja Rimba telah memangggil semua haiwan rimba berkumpuL Raja Rimba membuat pengumuman. Suatu perlawanan bola sepak akan diadakan. Si Gajah dan Si Badang dilantik sebagai ketua bagi kumpulan masing-niasing. Apabila undian dibuat Sang Rusa menjadi ahli kumpulan Si Gajah, Namun begitu , Si Gajah berasa tidak puas hati.Si Gajah pergi berjumpa dengan Raja Rirnba . Si Gajah mahu menyingkirkan Sang Rusa daripada kumpulan. . "Mengapa kamu mahu menyingkirkan Sang Rusa daripada kumpulan kamu ?" tanya Raja Rimba. "Sang Rusa lemah. Nanti pasukan kami kalah," jawab Si Gajah. Raja Rimba bersetuju dengan permintaan Si Gajah. Sang Rusaakur apabila dia disingkirkan daripada kurnpulannya. Beberapa hari kemudian, Raja Rimba pergi berjumpa dengan Sang Rusa. "Kamu harus menggantikan tempat Si Gajah, kaki Si Gajah patah semasa menjalani latihan," kata Raja Rimba. Sang Rusa akur akan arahan Raja Rimba itu. Namun, Sang Rusa tetap berasa susah hati. Sang Rusa pergi berjumpa dengan kawan karibnya Si Tupai. "Mengapa kamu kelihatan sedih?" tanya Si Tupai, " Raja Rirnba menyuruh aku menggantikan Si Gajah dalam perlawanan bola sepak esok. Aku lernah. Aku bimbang pasukanku kalah disebabkan aku, " kata Sang Rusa. Selepas itu, Si Tupai berbisik kepada Sang Rusa. Sang Rusa mengangguk-angguk tanda bersetuju dengan cadangan Si Tupai. Esoknya,perlawanan bola sepak pun berlangsung. Ketika itu Si Tupai berada di atas pokok untuk menjalankan misinya. Sebaik-baik sahaja mendapat isyarat daripada Sanq Rusa, Si Tupai pun menjatuhkan sebiji buah kelapa. Semua pemain mengerumuni buah kelapa yang disangka bola itu. Ketika itu Sang Rusa terus menyepak bola ke gawang gol pasukan lawan. Akhirnya,Sang Rusa menjaringkan satu gol untuk pasukan lawannya. Para penonton bersorak. "Sang Rusa hebat! Sang Rusa hebat! " Sang Rusa gembira. Dia dapat membantu pasukannya menang. Dia tidak dipandang rendah lagi. Sang Rusa berterima kasih dan amat menghargai bantuan Si Tupai.

011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

15
SULIT

011

36

Mengapakahsemua haiwan rimba berkumpul ? A Untuk bertemudengan Raja Rimba B Untuk menjalani latihan bola sepak C Untuk melawat Si Gajah yang tercedera D Untuk mendengar pengumumandaripadaRaja Rimba

37

Si Gajah hendak menyingkirkanSang Rusa daripada kumpulannyakerana ... A Sang Rusa ialah musuh ketat Si Gajah B Si Gajah menganggapSang Rusa tidak kuat C Si Gajah tidak suka akan sikap Sang Rusa

Si Gajah tidak sependapat dengan Sang Rusa

38 Apakah sikap Sang Rusa terhadap Raja Rimba ? A B


C

Jujur Setia Patuh .Bijaksana

39 Pilih pernyataanyang tidak benar tentang petikan A B C Raja Rimba ialah ketua bagi semua haiwan Si Gajah tidak menyertai perlawananbola sepak kerana kakinya patah Si Tupai ialah kawan baik Sang Rusa Sang Rusa bertemu dengan Raja Rimba untuk berkongsi kesedihannya.

40 Rangkai kata rnendapat isyarat sarna maksudnyadengan

A B C

memperolehpetunjuk. memperolehsimbol, memperolehlambang. memperolehalamat.

KERTAS SOALAN TAMAT


011 PEoRCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

JADUAL SPESIFIKASI ITEM & BORANG ANALISIS ITEM PERCUBAAN UPSR TAHUN 2013 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (TAHUN 6)
NAMA SEKOLAH : JUMLAH CALON :

RENCANA

Cerita

JUMLAH:

40

Set Percubaan UPSR Pulau Pinang 2013

Anda mungkin juga menyukai