Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM: PROGRAM PENSISWAZAHAN

GURU NAMA KURSUS: MENGAJAR NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN KOD KURSUS : MTE 3109 TARIKH MULA: 24 Ogos 2013 Hasil Pembelajaran: 1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro /makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan. pecahan, TARIKH HANTAR: 21 September 2013 SEMESTER: 5 NAMA PELAJAR :

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan. Kerja kursus ini menangani Hasil Pembelajaran 1, 2, 3 dan 4 Objektif Projek 1. 2. 3. Menghasilkan peta minda yang sesuai menunjukkan pemahaman terhadap proses membuat kaitan serta penerapan proses dalam pengajarab dan pembelajaran. Menilai dan menganalisis secara kritikal kesan proses membuat kaitan dalam melahirkan murid yang berfikarah matematik. Mencadang langkah-langkah penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan proses membuat kaitan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mengutamakan 5 proses: (a) berkomunikasi. Peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang lain secara amnya. Gambar-gambar ini perlu dicetak pada kertas A4 (2 keping gambar bagi setiap muka surat) dan perlu dihantar sebagai Lampiran 2. Anda tidak perlu menghantar resos yang digunakan tetapi perlu sertakan gambar penggunaan resos tersebut semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkenaan semasa praktikum.MTE3109 Tugasan Projek 2013 Tugasan Projek (100%) Murid belajar matematik melalui pembinaan idea pada tahap dan peringkat yang berbeza. Disamping itu. Secara individu anda dikehendaki mencari maklumat tentang proses membuat kaitan mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan matematik lebih jelas. anda dikehendaki membina satu pakej resos yang akan digunakan dalam pelajaran berkenaan. (c) membuat kaitan (d) menyelesaikan masalah dan (e) membuat pewakilan dalam pembelajaran Matematik. Salah satu proses yang sering digunakan oleh guru ialah membuat kaitan. bermakna dan menarik bagi mereka. Anda perlu fokuskan salah satu daripada topik berikut: • • • • Nombor Pecahan Perpuluhan Peratusan Anda perlu memilih hanya satu daripada topik-topik tersebut dan seterusnya membina satu rancangan pelajaran yang sesuai untuk dilaksanakan dalam kelas anda. Sehubungan itu. matematik akan dilihat dan dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh serta lebih mudah difahami. 2 . Rancangan Pelajaran ini disertakan sebagai Lampiran 1. (b) menaakul. Dengan mengenali bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza berhubung kait antara satu sama lain.

Kepilkan sebagai Lampiran 2. Peta minda ini dihantar sebagai bahagian A. 3. 5. Sediakan satu peta minda yang menunjukkan pemahaman anda terhadap proses membuat kaitan serta bagaimana anda telah menerapkan dalam pengajaran dan pembelajaran pada kertas bersaiz A4. Sediakan satu kompilasi gambar foto sebagai bukti pelaksanaan aktiviti tersebut. Buat rujukan yang mencukupi dan menganalisis data yang dikutip untuk membantu anda menulis esei yang dihantar sebagai bahagian B. Antara kutipan data yang boleh anda gunakan adalah seperti berikut: • Pemerhatian • Maklum balas murid • Hasil kerja murid 3 . Pengajaran dilaksanakan kepada satu kelas 6. (B) PENULISAN AKADEMIK (60%) Tulis satu esei bertajuk “Sejauh manakah proses membuat kaitan dapat melahirkan murid yang berfikrah matematik?” Panduan Pelaksanaan Projek 1. anda perlu mengambil gambar murid yang sedang menjalankan aktiviti. Sertakan senarai rujukan dalam esei anda. 7.MTE3109 Tugasan Projek 2013 Berdasarkan pengalaman anda. anda perlu mengumpul data tentang proses membuat kaitan dalam melahirkan murid berfikrah matematik . 2. Semasa pelaksanaan pengajaran disekolah. Sediakan satu Rancangan Pengajaran Harian(RPH) lengkap yang mengandungi komponen berikut: • Hasil pembelajaran • Resos • Langkah pelaksanaan Kepilkan RPH ini sebagai Lampiran 1. lengkapkan dua sub tugasan berikut : Tugasan 1 (A) PETA MINDA (40%) Bina satu peta minda yang menunjukkan pemahaman anda terhadap proses membuat kaitan serta bagaimana anda telah menerapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Semasa berlangsungnya aktiviti pembelajaran. Tugasan ini adalah tugasan individu. 4.

Buat rujukan yang mencukupi dan lampirkan senarai rujukan dalam esei anda. Font Arial Saiz huruf -11 langkau 1. iii. Penalti akan dikenakan sekiranya bilangan patah perkataan melebihi 10% daripada yang ditetapkan. 14. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: i. 12. ii. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 60% Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: (A) Peta Minda • • • • (B) Susunatur yang kreatif dan sistematik dengan pilihan warna yang dapat meningkatkan tarikan dan fungsi. Anda WAJIB sertakan (a) sehelai Borang Maklum Balas Tugasan JM-IPGKKB sebagai muka depan esei anda (b) sehelai Kriteria Pemarkahan Persembahan Grafik sebagai muka surat kedua (c) sehelai Kriteria Pemarkahan Tugasan bertulis sebagai muka surat ke-3 dalam tugasan anda.5 baris 10. Bilangan patah perkataan WAJIB dinyatakan di hujung Esei anda. Panjang esei adalah 1 500 patah perkataan. Refleksi yang kritikal ke atas pengalaman anda sebagai seorang pelajar dan seorang guru. 4 . Idea dipersembahkan dengan jelas dan berfokus Illustrasi yang dapat meningkatkan kualiti persembahan idea Kefahaman yang mendalam tentang proses membuat kaitan Esei Reflektif • • Fahaman yang menyeluruh terhadap isi kandungan kursus MTE3109. Petikan dalam teks dan rujukan ditulis mengikut format American Psychological Association (APA) 11.MTE3109 Tugasan Projek 2013 • Rakaman video 8. 15. 16. Amalan plagiat adalah tidak dibenarkan sama sekali. 9. 13. Esei yang dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan gred kerja kursus anda. Anda mesti hantar esei anda mengikut tarikh yang ditetapkan. Bilangan patah perkataan termasuk petikan tetapi tidak termasuk tajuk dan rujukan.

• • • Rujukan sumber akademik yang luas.(5 hingga 8 rujukan) Penulisan esei menggunakan Bahasa Melayu yang standard dan struktur penulisan yang mantap. Tugasan ini disediakan oleh Disemak oleh ____________ (NOORASHIKIM BINTI NOOR IBRAHIM ) Penyelaras Jabatan Matematik IPGK Kota Bharu (SU HOWE YONG) Pakar Bidang (SME) Jabatan Matematik IPGK Kota Bharu Disahkan oleh: (MAHANY BINTI AWANG) Ketua Jabatan Jabatan Matematik IPGK Kota Bharu 5 . • Format dan organisasi esei yang jelas dan koheran. KRITERIA PEMARKAHAN Kerja kursus ini akan diperiksa berdasarkan Kriteria Permarkahan Tugasan PISMP JMIPGKKB yang dilampirkan.MTE3109 Tugasan Projek 2013 • • Analisis proses membuat kaitan yang dipilih ke atas pengajaran dan pembelajaran matematik Sintesis perspektif yang pelbagai (pembacaan dan pengalaman semasa praktikum). Perkembangan hujah yang analitikal dan matang.