Anda di halaman 1dari 30

MODUL KEM SMArT

SIRI 1 2013

MATEMATIK TAMBAHAN
1. KOORDINAT GEOMETRI 2. SUKATAN MEMBULAT 3. PENYELESAIAN SEGITIGA 4. VEKTOR 5. HUKUM LINEAR 6. FUNGSI TRIGONOMETRI

DISEDIAKAN OLEH : CIKGU YUSRI BIN YAAHMAT (GURU CEMERLANG MATEMATIK TAMBAHAN) yusriyaahmat.blogspot.com

ALGEBRA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. x =

b b 2 4ac =0 2a
>0

8. 9. 10.
11. 12. 13.

log a b =

log c b ---- kuda log c a

am an = am + n ----pan-pen <0 am an = am n ----pan-pen (am)n = am n

Tn = a + (n 1)d ------- kaki atok gbai


n S n = [2a + (n 1)d ] 2
Tn = ar n 1
Sn =

loga mn = loga m + loga n-----pan-pen loga


m = loga m loga n -----pan-pen n

a(r n 1) a(1 r n ) = , r 1 r 1 1 r
a , |r|<1 1 r

loga mn = n loga m-----kuda pan


S =

KALKULUS
1.
y = uv,
dy du dv =u +v -----sida dx dx dx

Paksi-x Area under a curve = Paksi-y


b
b

4.

2. 3.

y=

u dy , = v dx

du dv u dx dx v2

y
a

dx or

x dy
a

5.

Volume generated
b

dy du dy = ----3 p/u dx du dx

= STATISTIK

2 y dx or =

2 x dy

1. 2.

x x

= =

x ----tiada f N

7. 8.

I =
n

Wi I i ----fungsi gubahan Wi
n! (n r )! n! (n r )! r !

fx f
( x x) N
2

Pr = Cr =

3.

x ( x) 2 tiada f N

9. 10. 11. 12.

4.

2 f ( x x) f

fx ( x)2 f
2

P(A B) = P(A) + P(B) P(A B)


p ( X = r) =
n

Cr p r q n r , p + q = 1

5.

1N F C m = L+ 2 fm

Mean / Min = np

6.

I =

Q1 100-2 thn Q0

1 Q1 = N 4 3 Q3 = N 4

13. 14.

=
Z =

npq
X

GEOMETRI
1. 2. Distance Midpoint
y + y2 x + x2 (x, y) = 1 , 1 2 2

= ( x1 x 2 ) 2 + ( y1 y 2 ) 2

4.

Area of triangle / Luas segi tiga


1 2

( x1 y2 + x2 y3 + x3 y1 ) ( x2 y1 + x3 y2 + x1 y3 )

5. 6. Sila t
2

r
= r

x2 + y2

3.

A point dividing a segment of a line


ny1 + my2 nx + mx2 (x, y) = 1 , m+n m+n

xi + y j x2 + y2

Vektor unit

TRIGONOMETRI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Arc length, s = r Area of sector =
2 2

8.
r2

sin ( A B ) = sinA cosB cosA sinB

1 2

9. 10. 11. 12. 13. 14.

cos ( A B ) = cosA cosB m sinA sinB tan ( A B ) =

sin A + cos A = 1

tan A tan B 1 m tan A tan B

sec 2 A = 1 + tan 2 A cosec2 A = 1 + cot 2 A

tan 2A =

2 tan A 1 tan 2 A

SiLa Anak Panah

sin 2A = 2 sinA cosA cos 2A = cos2 A sin2 A = 2 cos A 1 = 1 2 sin A


2 2

a b c = = sin A sin B sin C

a = b + c 2bc cosA

Area of triangle =

1 2

ab sin C

FORMULA TAMBAHAN
1. 2.
x2 (SOR)x + POR = 0 f (x) = a x + + c 2a 4a
X Y Year B Z Year C

x2
b2

b c + =0 a a

3.

Z=

X Y 100

Year A

COORDINATE GEOMETRY
Jarak / Lokus AB =

( x2 x1 ) 2 + ( y2 y1 ) 2

SiDa Ta

SiDa To

Area =

1 2

x1 y1

x2 y2

x3 y3

x1 y1

1 2

( x1 y 2 + x2 y3 + x3 y1 ) ( x2 y1 + x3 y 2 + x1 y3 )

kecerunan

Gradient, m =

y2 y1 x2 x1

membentuk persamaan y = mx + c (dengan mencari nilai c)

For parallel straight lines

m1 = m2

(Selari)

For perpendicular straight lines

m1 m2 = 1

(Serenjang)

1.

Suatu garis lurus melalui A(k + 3, 5k) dan B(k 1, 2k + 1) mempunyai kecerunan (a) nilai k, (b)

1 . Cari 2

persamaan AB.

2.

PQR ialah garis lurus dengan koordinat P dan Q masing-masing ialah (2, 1) dan (1, 2). Jika Q membahagi garis lurus PR dengan nisbah 3 : 2, cari koordinat R.

3.

Persamaan garis lurus AB ialah 2y = x + k. Diberi AB berserenjang dengan AC pada titik A(0, 4).

B
2y = x + k

A (0, 4)

Cari

(a)

nilai k,

(b)

persamaan AC.

4.

PQ dan QR adalah dua garis lurus yang berserenjang antara satu sama lain pada titik Q. Titik P dan titik Q terletak pada paksi-x dan paksi-y masing-masing. R y

x 2y + 6 = 0 Q P O x

Cari

(a)

Koordinat P dan Q,

(b)

persamaan QR.

5.

Titik A dan titik B mempunyai koordinat (6, 3) dan (4, k) masing-masing. Garis lurus 3x + 5y 15 = 0 adalah selari dengan garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B.

Cari

(a)

nilai k,

(b)

jarak AB

6.

Garis lurus PQ memintas paksi-x dan paksi-y pada titik P dan titik Q masing-masing.

y P(0, 3)

x Q(4, 0)

(a) (b)

Tulis persamaan PQ dalam bentuk pintasan. Cari persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus PQ dan melalui titik S(8, 3).

7.

Diberi koordinat A dan B masing-masing ialah (4, 1) dan (1, 2). Cari persamaan garis lurus yang melalui titik T(1, 3) dan selari dengan garis lurus AB.

8.

Titik-titik R, S dan T masing-masing mempunyai koordinat (5, 2), (1, 4) dan (3, 6). Jika titik S membahagi garis lurus RST dengan nisbah m : 1, cari nilai m.

9.

Cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus 6x + 3y 2 = 0 dan melalui titik (6, 1).

10.

Diberi garis lurus 4x + 3y 6 = 0 adalah selari dengan garis lurus y = ax + b yang melalui titik
(12, 5), cari nilai a dan nilai b.

11.

Luas segitiga ABC dengan bucu-bucu A(3, 0), B(k, 4) dan C(4, 2) ialah 20 unit2. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi k.

12.

Titik A ialah (2, 0) dan titik B ialah (2, 3). Titik P bergerak dengan keadaan PA : PB = 2 : 1. Cari persamaan lokus bagi P.

13.

Rajah 13 menunjukkan graf bagi 2y = 3x 12. Titik P(x, y) bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik V dan titik W adalah sama. y
W 0

2y = 3x 12

Cari persamaan lokus bagi titik P.

14. Maklumat dalam Rajah 14 adalah berkaitan dengan persamaan dua garis lurus JK dan

RT yang berserenjang antara satu sama lain.


y x + =1 k 4 3y = 8x + 10

JK RT

: :

Tentukan nilai k.

15.

Bucu-bucu sebuah segitiga ialah A(6, 3), B(4, 5) dan C(k, 1). Diberi luas segitiga ialah 36 unit2, cari nilai-nilai k.

16.

Rajah 16 menunjukkan garis lurus RS yang mempunyai persamaan paksi-x dan titik S terletak pada paksi-y.

x y + = 1. Titik R terletak pada 2 4

Cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan RS dan melalui titik S.

17.

Garis lurus

x y + = 1 mempunyai 8 sebagai pintasan-y dan adalah selari dengan 4 p

garis lurus y = qx +12. Tentukan nilai p dan nilai q.

18.

Rajah menunjukkan garis lurus PQ yang mempunyai persamaan x + 2y 6 = 0 dan menyilang paksi-x dan paksi-y pada titik P dan titik Q masing-masing. y

Q x + 2y 6 = 0 P x

(a)

Cari persamaan garis lurus PQ dalam bentuk pintasan.

(b)

Cari persamaan garis lurus yang melalui titik Q dan berserenjang dengan garis lurus PQ.

19.

Dalam Rajah 19, persamaan garis lurus PQR ialah 2x y + 4 = 0. y R

Q P

Diberi PQ : QR = 2 : 3, cari
(a) (b)

koordinat R, persamaan garis lurus yang berserenjang dengan PR dan melalui R.

20.

Rajah 20 menunjukkan tiga titik, A, B dan C yang berada pada garis lurus 2y = x + 4 dengan keadaan AB : BC = 1 : 4.
y

B(2, 3) A O
x

Cari
(a)

koordinat A,

(b)

koordinat C,

(c)

luas segitiga COA.

21.

Dalam Rajah 21, PQ dan QR ialah dua garis lurus yang berserenjang di titik Q. Titik P dan titik Q masing-masing terletak di atas paksi-x dan paksi-y. Diberi persamaan garis lurus PQ ialah
3y + 2x 9 = 0.

Q
3y + 2x 9 = 0

(a) (b) (c)

Cari persamaan garis lurus QR. Garis lurus RQ dipanjangkan ke titik S yang terletak di atas paksi-x dan RQ = 2QS. Cari koordinat R. Hitung luas PQR.

22.

Rajah 22 menunjukkan graf garis lurus ABC dan BDE. Titik A dan titik C masing-masing terletak di atas paksi-x dan paksi-y dengan keadaan AB = BC.
y y 2x 8 = 0

D(0, 3)

(a)

Cari
(i) (ii)

koordinat B, persamaan garis lurus yang berserenjang dengan AC dan melalui titik A.

(b) (c)

Diberi BD : DE = 1 : 4, cari koordinat E. Satu titik, P, bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik E adalah jaraknya dari titik C. Cari persamaan lokus titik P.
1 2

daripada

23.

Dalam Rajah 23, garis lurus AB mempunyai persamaan y + 2x + 8 = 0. AB menyilang dan menyilang paksi-y di titik B. y

paksi-x di titik A

A P

Titik P terletak pada AB dengan keadaan AP : PB = 1 : 3. Cari


(a) (b)

koordinat P, persamaan garis lurus yang melalui P dan berserenjang dengan AB.

24 . Diagram shows the straight line CD which meets the straight line AB at the point D. Point C lies on the y-axis.

y C x

B (9, 0)

A (0, 6)

(a) Write the equation of AB. (b) Given 2AD = DB, find the coordinates of D. (c) Given CD is perpendicular to AB, find the y- intercept of CD. (c+) Given CE is parallel to AB, find the equation of CE. (d) A point P moves such its distance from point D is always 5 units. Find the equation of the locus of P. (e) Find the area of BCD

[1 marks] [2 marks] [3 marks] [3 marks]

[3 marks] [3 marks]

Jawapan
Koordinat Geometri (a) (b)

k=1
1 y= x+3 2

(a) (b)

k=8 y = 2x + 4

(a) (b)

R(3, 10) x + 2y = 23

(a)

A (0, 2)

(a) (b) (c) (a)

y=

3 2

x+3

(b) (c)

C (10, 7)
10 unit2

R(4, 9)
195 unit2

(a) P(6, 0), Q(0, 3) (b)

(a) (b)

y= x+3

1 2

x y + =1 4 3
3 y= +9 4

(a) (b)

x 6

y 3

=1

(a)(i) B(2, 4) (ii)y = x 2 (b) (c) 3x2 + 3y2 64x + 24y + 196 = 0
1 2

P(3, 2)
(b)

y=

1 x +3 2

E(8, 1)

y=

1 1 x 2 2

R(3, 4)

m=3

2x + 3y + 5 = 0

3x2 + 3y2 20x 24y + 48 = 0

46, 26

y=x4 y=
1 x 4 2

37, 3 a = , b = 11
4 3

p = 8, q = 2 k=
3 2

y=

1 x +4 2

(a) (b)

k=3
1166 unit

.CIRCULAR MEASURE

rad = 180

Tukar radians kepada darjah atau sebaliknya (a)

rad =

180o

ATAU

(b)

=
2 r

180o

s = r,

360o

A=

1 2 r, 2

ATAU

r2 o 360

Luas Segitiga, A = ab sin C

SOALAN

1.

Tukar

(a)

3925 ke radian,

(b)

0428 radian kepada darjah dan minit.

2.

Rajah menunjukkan sektor OAB.


B 125 cm O 82

(a)

Tukar BOA ke radian.

(b)

Cari panjang lengkok AB.

3.

Rajah menunjukkan sektor POQ berpusat O. P

Diberi panjang lengkok PQ ialah 125 cm dan perimeter sektor POQ ialah 425 cm. Cari nilai dalam radian.

4.

Rajah menunjukkan bulatan berpusat O.

O 105 rad. E F

Diberi bahawa panjang lengkok major EF ialah 4187 cm, cari panjang, dalam cm, bagi jejari.

5.

Dalam Rajah 5, AOB = 20 dan panjang lengkok AB ialah 8 cm. A

20

B Cari
(a)

panjang OB,

(b)

luas sektor OAB.

6.

OPR ialah sukuan bulatan berpusat O. OQR ialah segitiga dengan keadaan OQ = 5 cm dan QR = 13 cm. P

Cari perimeter kawasan berlorek.

7.

Rajah menunjukkan sektor OPQ, berpusat O.


O

6 cm

Diberi bahawa perimeter sektor itu ialah 20 cm, hitung sudut POQ dalam radian.

8.

Rajah 8 menunjukkan sektor OAB, berpusat O. Diberi bahawa panjang lengkok AB ialah 9 cm, hitung luas sektor OAB.
B

063 rad.

9.

Rajah 9 menunjukkan dua sektor, OAB dan OCD, berpusat O.


A
4 cm

06 rad.

B D

Diberi bahawa OC = 16 cm, cari luas kawasan berlorek.

10.

Rajahmenunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

5 rad. O P Q

Diberi luas sektor minor OPQ ialah 326 cm2, cari panjang, dalam cm, bagi jejari.

11.

Rajah 11 menunjukkan sebuah semibulatan OPQR berpusat O.

08 rad

Diberi panjang lengkok PQ ialah 64 cm. Hitung luas sektor OQR.

12.

Rajah 12 menunjukkan sektor OPQ berpusat O. Q

O P Diberi panjang lengkok PQ ialah 876 cm dan = 04 rad., cari


(a)

OP, dalam cm,

(b)

luas sektor OPQ, dalam cm2.

13.

Rajah 13 menunjukkan sektor OAB berpusat O. Diberi perimeter dan luas sektor masing-masing ialah
14 cm dan 10 cm2. Jika panjang lengkok AB ialah 5 cm, cari
A

O B

Cari

(a)

nilai dalam radian.

(b)

luas sektor OAB.

14.

Rajah 14 menunjukkan kedudukan bandul mudah yang berayun dari Q kepada P. O

Diberi bahawa POQ = 25 dan panjang lengkok PQ ialah 125 cm, hitung
(a)

panjang OQ,

(b)

luas yang dilalui bandul.

15.

Rajah menunjukkan sektor bulatan OPQ berpusat O dan OPR ialah segitiga bersudut tegak. P

10 cm

R 2 cm Q

Cari luas kawasan berlorek.

16.

Dalam Rajah 16, ABCD ialah semibulatan berpusat O dan diameter 10 cm.
B

Diberi bahawa BD ialah lengkok bulatan berpusat A.


(a) Nyatakan BAD dalam radian. (b) Cari (i)

panjang lengkok BD,

(ii)

luas kawasan berlorek.

17.

Rajah menunjukkan sukuan bulatan OPR berpusat O dan jejari 10 cm. POQ ialah sektor berpusat P.
R Q

O 10 cm P

Hitung
(a)

dalam radian,

(b)

luas sektor OPQ,

(c)

luas kawasan berlorek.

18.

Dalam Rajah , AB adalah lengkok suatu bulatan berpusat di O manakala BC adalah

lengkok suatu

bulatan berpusat di D. Diberi bahawa D ialah titik tengah OB dengan keadaan OB = 12 cm dan

CDB = 18 rad.
A C

O Cari
(a) (b) (c)

18 rad

nilai , dalam radian, luas sektor OAB, perimeter bagi rantau berlorek.

Jawapan

Sukatan Membulat
5 rad. or 08333 rad. 6 (a) 07854 rad ( b) (i) 5554 cm (ii) 125 cm2 3885 cm 4 rad. or 1333 rad. 3 ( a) ( b) ( c) 09 rad. 648 cm 2614
2

( a) ( b)

2292 cm 917 cm2

( a) ( b)

10 9

rad.

( a) ( b)

2576 rad 322 cm

1125 cm2

6432 cm2 8175 cm2

336 cm2 7126 cm

8 cm ( a) ( b) 06851 rad 24 31

7494 cm2 ( a) ( b) 2864 cm 179 cm2

( a) ( b)

219 cm 9592 cm
2

( a)

rad.

(b) 5236 ( c) 1714

SOLUTION OF TRIANGLES

1. 2.

Hukum Sinus SiDa Hukum Kosinus dan Luas Anak Panah

1.

Rajah 1 menunjukkan segi tiga ABC dengan keadaan ADC adalah garis lurus dan BDC cakah.
B

5 cm 6 cm A 54

x cm

2 cm

Cari

(a)

BDA,

(b)

nilai x.

2.

Dalam Rajah 2, ADB ialah garis lurus.


C 62 cm A

38 cm 44 D B

34 cm

Hitung panjang DB.

3.

Dalam Rajah 3, SUT ialah garis lurus dengan keadaan RU = 5 cm, SU = 3 cm dan
R

UT = 7 cm.

5 cm 65 S 3 cm U 7 cm T

Diberi bahawa RUS = 65, hitung

(a)

panjang RS,

(b)

luas segitiga RTU.

4.

Rajah 4 menunjukkan sebuah sisiempat PQRS. P


58 cm

106

167 cm

48

R
(a)

62 cm

Hitung
(i) (ii)

panjang, dalam cm, bagi PR, PRQ.

(b)

Hitung luas, dalam cm2, bagi PQR.

5.

Rajah 5 menunjukkan sisiempat ABCD. D


6 cm 40

7 cm

B A
10 cm

Luas segitiga BCD adalah 15 cm2 dan BCD adalah tirus. Hitung
(a) (b) (c) (d)

BCD, panjang, dalam cm, bagi BD, BAD, luas, dalam cm2, bagi segitiga ABD.

6.

Rajah 6 menunjukkan segitiga ABC dan segitiga AED. AEC ialah garis lurus. A
5 cm 85 cm

B
8 cm

E
156 cm

D C

Diberi BAC = 60, AB = 5 cm, BC = 8 cm, AE = 85 cm dan ED = 156 cm. Hitung


(a) (b)

panjang EC, AED, jika luas segitiga AED ialah 50 cm2.

7.

Rajah 7 menunjukkan segitiga ABD. Titik C terletak di atas garis lurus BD supaya BC= 35 cm dan AC = AD A
8 cm 40 35 cm

Diberi AB = 8 cm dan ABC = 40. Hitungkan


(a) (b)

panjang AD, ACB, luas segitiga ABD.

c)

( a) ( b) ( c) ( a) ( b)

3499 3826 4613 cm2 5775 cm 11707

( a) ( b)

4239 7598 cm

( a) ( b)

4617 or 4618 1586 cm2

5278 cm

( a)

(i) (ii)

1337 cm 2465

( a) ( b) ( c) ( d)

4558 5119 cm 1921 2199 cm2

( a) ( b)

07268 cm 13105

(c) 2251 cm2

( b)

2942 cm2

VECTORS
AB = BA Magnitud | AB | or | a |-----PALANG

P R

P Q

Q R

------------MuAk

x xi + yj = % % y

3 o contoh : PQ = 3i + 4 j or PQ = . % % 4 | PQ | =
x2 + y2

| PQ | =

32 + 42

= 5 unit

o vector unit
3i + 4 j = % % r 5 % P A (a) Buktikan A, P dan B segaris, AB = AP atau AB = PB (cari nilai ). AB selari QR, AB = QR (cari nilai ). A Q B B Membuktikan Selari dan Segaris R

(b)

1.

Diberi O(0, 0), P(3, 3) dan Q(2, 12), cari dalam sebutan vektor unit, i dan j, (a) (b) PQ , vektor unit dalam arah PQ .

2.

Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat OPQR dan titik T terletak pada garis lurus OQ.
R T Q

9y %
O

12x %

Diberi bahawa OT = 2TQ. Ungkapkan OT dalam sebutan x dan y . % %

3.

Dalam Rajah 6, PQRS adalah sebuah segiempat selari. Q T R

Diberi bahawa PQ = 6 x , PS = 14 y dan QR = 2QT. Ungkapkan dalam sebutan x dan y , % % % % (a) PR , (b) ST .

4.

Rajah 7 menunjukkan sebuah segiempat selari OABC yang dilukis pada satah Cartesan. y B A C x

Diberi bahawa AO = 6i 4j dan OC = 3i + 2j, cari OB .

5.

Rajah 8 menunjukkan segiempat selari PQRS dengan keadaan QTS ialah garis lurus. S R

T P Q

Diberi bahawa PQ = 6a, PS = 3b dan ST = 2TQ, ungkapkan dalam sebutan a dan b, (a) QS , (b) TR . 3 SR, PQ = 12x dan PS = 4y. 4

6. Rajah menunjukkan trapezium PQRS dengan keadaan ST : TQ = 1 : 3, PQ =


S

(a)

Ungkapkan dalam sebutan x dan y : (i) SQ , (ii) PT .

*(b) 7.

Seterusnya, buktikan bahawa PT adalah selari dengan QR.

Rajah 10 menunjukkan sebuah trapezium ABCD. D T C

S
A B

3 2 1 Diberi bahawa DA = 4 x , DC = 12 y , DT = DC , DC = AB dan TS = DA . 4 3 2 % %


(a)
Ungkapkan dalam sebutan x dan y % % (i) DB , (ii) DS . Seterusnya, buktikan bahawa D, S dan B adalah segaris.

*(b)

LINEAR LAW

Y = mX + c

Hanya pemalar

y sahaja atau x dan y x dan pemalar tiada y tiada pemalar y2 y1 x2 x1

m=

1.

Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y =

k , dengan keadaan k adalah pemalar. Rajah 3 5x menunjukkan graf yang diperoleh dengan memplot log10 y melawan x.

log10 y

O
(0, 2)

(a)

k dalam bentuk linear yang digunakan untuk 5x memperoleh graf garis lurus seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Ungkapkan persamaan y = Cari nilai k.

(b)

2.

Rajah 4 menunjukkan garis lurus yang diperoleh daripada graf xy melawan xy

1 . x

(0, 6) (4 ,2) 0 1 x

Jika persamaan tak linear yang mewakili graf itu ialah y = nilai k.

h k + , cari nilai h dan x2 x

3.

x dan y dihubungkan oleh persamaan y = mx2 + nx, dengan keadaan m dan n adalah pemalar. y Graf garis lurus lurus diperoleh dengan memplot melawan x, seperti ditunjukkan x y dalam Rajah 5. x

(2, 13) (5, 4)


x

O Hitung nilai m dan nilai n.

4.

Rajah 7 menunjukkan graf garis lurus

y melawan x. x

y x

(q , 3)

0 (4, p)

Diberi y = 5x 2x2, hitung nilai p dan nilai q.

5.

Rajah 9 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh apabila diplot y x

y melawan x. x

(3, 10) (1, m)

4
O

(a) (b)

Ungkapkan y dalam sebutan x. Hitung nilai m.

6.

Jadual 10 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada satu k , dengan keadaan h dan k eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = hx + hx adalah pemalar.

x y

1 0 5 5

2 0 4 7

3 0 5 0

4 0 6 5

5 0 7 7

5 5 8 4

(a)

Plotkan x y melawan x2, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada kedua-dua paksi. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Gunakan graf anda dari (a) untuk mencari nilai (i) h,

(b)

(ii) k.

7.

Jadual 15 menunjukkan nilai-nilai x dan y, yang diperoleh daripada satu eksperimen. Diketahui b bahawa x dan y dihubungi oleh persamaan y = ax + , dengan keadaan a dan b adalah pemalar. x x y

0 5 146

1 0 6 8

1 5 4 0

2 0 2 4

2 5 1 2

3 0 0 4

(a)

Plotkan xy melawan x2, menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit untuk kedua-dua paksi. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Gunakan graf dalam (a) untuk mencari nilai (i) a, (ii) b.

(b)

(iii)

y apabila x = 12.

8.

Jadual 17 menunjukkan nilai-nilai x dan y, yang diperoleh daripada satu eksperimen. Diketahui bahawa x x dan y dihubungkan oleh persamaan y = mn , dengan keadaan m dan n adalah pemalar. x y

0 2 8 4

0 4 103

0 6 126

0 8 155

1 0 190

1 2 234

(a)

Plotkan log10 y melawan x, menggunakan skala 2 cm kepada 02 unit untuk paksi-x dan 2 cm kepada 01 unit untuk paksi-y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Gunakan graf di (a) untuk mencari nilai (i) m, (ii) n.

(b)

FUNGSI TRIGONOMETRY Sine graphy


1

y = sin x
O
90 180 270 360

-1

Cosine graph
y
1

y = cos x
O
90 180 270 360

-1

Tangent graph y

y = tan x

90

180

270

360

GRAF
Using : y = a sin px or
y = a cos px

or

y = a tan px

Period/cycle Amplitude Shape

1. MODULUS 2. VE 3. ANJAKAN POSITIF 4. ANJAKAN NEGATIF

1.

Lakar graf bagi y = 4sin 2 x untuk 0 x 2. Cari persamaan garis lurus yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan 4 sin 2 x + x = 4 .
Seterusnya, menggunakan paksi yang sama, lakarkan garis lurus itu dan nyatakan bilangan penyelesaian bagi persamaan 4 sin 2 x + x = 4 untuk 0 x 2.

2.

3 Lakar graf bagi y = 2 kos x untuk 0 x 2. 2 Cari persamaan garis lurus yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan 3 3 kos x = x 1 . 2 4 Seterusnya, menggunakan paksi yang sama, lakarkan garis lurus itu dan nyatakan bilangan penyelesaian 3 3 bagi persamaan kos x = x 1 untuk 0 x 2. 2 4

3.

Lakar graf bagi y = |sin x | untuk 0 x 2. Cari persamaan garis lurus yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan 2 |sin x | x = 0 Seterusnya, menggunakan paksi yang sama, lakarkan garis lurus itu dan nyatakan bilangan penyelesaian bagi persamaan 2 |sin x | x = 0 untuk 0 x 2.

4.

Lakar graf bagi y = 1 + kos 2x untuk 0 x . Seterusnya, pada paksi-paksi yang sama, lakar satu x garis lurus yang sesuai untuk mencari penyelesaian bagi persamaan kos 2x = 1 .

5.

Lakar graf bagi y = | tan x | untuk 0 x 2. Seterusnya, pada paksi-paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari penyelesaian x bagi persamaan | tan x | = 1 untuk 0 x 2. 2 Nyatakan bilangan penyelesaian.

(a) (b)

Lakar graf bagi y = 3sin

3 x untuk 0 x 2. 2

[4 markah]

Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan untuk 0 x 2. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. [3 markah]

+ 3sin

3 x=0 2