Anda di halaman 1dari 2

Tutorial 5 Bincangkan contoh-contoh yang jelas yang menunjukkan penggunaan pendekatan induktif, deduktif dan integrative.

. Jenis Pendekatan Induktif Pemusatan guru Mengumpul & mentafsir maklumatmaklumat kemudian membuat generalisasi/ kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Membantu murid-murid untuk membuktikan fakta & memberi soalan-soalan yang relevan Murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti & mentafsir maklumat Matematik, bahasa & sains banyak Mengajar dari umum ke spesifik menggunakan pengajaran induktif Deduktif Pemusatan murid Bermula daripada beberapa rumus, prinsip, hokum, peraturan Satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan umum Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Mengajar dari Pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu penulisan. spesifik ke umum Tajuk yang khusus perlu diberi penerangan yang jelas dengan membentuk soalan-soalan yang berkaitan secara lisan dan mengembangkan tajuk dengan faktafakta yang relevan. Contoh langkah aktivit: Peringkat 1: Pengajaran Penggunaan imbuhan mei dan mekan Menyenaraikan perkataan yang menggunakan imbuhan mei dan mekan Peringkat 2: Mengenal pasti Membina ayat dengan imbuhan mei dan me kan yang disenaraikan Peringkat 3: Membuat kesimpulan Pengajaran mata pelajaran Sains. - Membuat ujikaji berkaitan tajuk yang diajar supaya pelajar dapat meneroka hubungan antara elemen-elemen yang khusus. Contoh langkah aktivit: Peringkat 1: Pengajaran Penggunaan imbuhan mei dan mekan Imbuhan mei objek tidak bergerak

Membuat satu penghuraian daripada umum kepada yang khusus

Imbuhan mekan objek bergerak

Peringkat 2: Uji Kesahihannya Melihat ayat dengan penggunaan imbuhan mei dan mekan Membina ayat dengan imbuhan mei dan me kan Peringkat 3: Membuat kesimpulan Tugasan kumpulan yang diberikan oleh guru. Pelajar akan menggunakan kemahiran asas komunikasi untuk berfikir, mensistesis dan memberi kemahiran ke dalam satu pelajaran pendapat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Pendekatan ini lebih berpusatkan kepada pelajar. Contoh langkah aktivit: Peringkat 1: Membuat tugasan dalam kumpulan tentang imbuhan mei dan mekan Imbuhan mei objek tidak bergerak Imbuhan mekan objek bergerak Peringkat 2: Membuat sintesis Menggunakan perisian Hot Potatoes berkenaan penggunaan imbuhan. Peringkat 3: Membuat rumusan.

Integratif Berasaskan bahan Mewujudkan satu persekitaran pengajaran yang merangsang murid untuk menggunakan kemahiran asas yang berbeza-beza. Berusaha secara produktif kea rah pencapaian satu matlamat yang sama Murid perlu berfikir, mensistesis dan memberi gerakbalas terhadap apa yang diajar.

Mengintegrasi isi kandungan &

Anda mungkin juga menyukai