Anda di halaman 1dari 60

BAHAGIAN B (a) Dari perspektif Islam, Al-Ghazali menyatakan tentang dua unsur berkaitan dengan keperluan manusia, iaitu

(i) (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________

(b) Nyatakan tiga cara bagaimana seseorang guru dapat membantu semasa proses pertumbuhan dan perkembangan sosial muridnya. (i) (ii) (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(c) Perkembangan konsep kendiri kanak-kanak kelihatan dalam aktiviti sosialisasi kanak-kanak seperti (i) (ii) (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

2. (a) Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. (Sumber : Kementerian Pelajaran Malaysia) Nyatakan enam kategori masalah pembelajaran. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (b) (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Nyatakan lima perwatakan fizikal kanak-kanak Sindrom Down. ___________________________________________________

(ii) (iii) (iv) (v)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

3. (a)__ Perkembangan manusia meliputi aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani. ____ Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. ____ i. ____ ii. baka persekitaran

(b)__ Menurut Robert Havighurst (1952) perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. ____ Nyatakan 3 faktor yang membentuk perkembangan kanak-kanak. ____ i. ____ ii. budaya / persekitaran biologi

____ iii. sosial (c) Anda mendapati seorang murid mempunyai tanda-tanda konsep kendiri negatif, iaitu dia memencilkan diri daripada rakan-rakannya, kurang yakin diri dan terlalu sensitif terhadap teguran. anda Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, jelaskan lima cara boleh membantu murid tersebut membentuk konsep kendiri positif.

i. membina keyakinan diri : mukrid perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Murid lemah dalam sesuatu bidang adalah cemerlang dalam bidang lain. ii.___ mengelola aktiviti pembelajaran yang sesuai : guru merancang aktiviti P&P yang sesuai dengan kebolehan dan minat mereka. iii. memberi motivasi dengan menggunakan ujian dan ganjaran : guru menggunakan pujian dan ganjaran bagi menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap hasil kerja murid. iv. menganjurkan kem motivasi dan kem bina semangat : kem dikelolakan untuk murid lemah pencapaian akademik supaya dapat membentuk konsep kendiri positif.

v. 4. (a)

bekerjasama dalam kumpulan

Dua ciri tingkah laku kanak-kanak autisme ialah: i. ii. iii. iv. v. vi. Perkembangan bahasa yang lambat atau tiada langsung Sukar diajak bercakap Suka bersendirian Sensitif pada sentuhan Tidak suka bermain dengan rakan sebaya Berada dalam dunia mereka sendiri

(b) Huraikan empat cara bagaimana seseorang guru boleh menggalakkan perkembangan sosio-emosi positif kanak-kanak dalam bilik darjah. ____ i. Gunakan cara belajar melalui bermain yang terancang untuk membolehkan pembelajaran yang meyeronokkan ____ ii. Mengajar kanak-kanak memahami hak-hak orang lain

____ iii. Guru memberikan pujian dan peneguhan positif untuk memotivasikan kewujudan sosio-emosi yang baik ____ iv. Guru menjadi role model dengan menunjukkan sikap prososial dan kemahiran beremosi semasa mengajar 5. (a) Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif kerana ia tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku (Atan Long, 1980). ____ Beri tiga sebab mengapa dikatakan perkembangan bersifat kualitatif. ____ i. seorang ____ ii. ____ iii. ____ iv. ____ v. ____ vi. bahasa (b)__ Cikgu Alif seorang guru yang ditugas menjalankan aktiviti kokurikulum Perkembangan perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri Perkembangan adalah hasil dari pembelajaran Perkembangan adalah hasil dari pengalaman dan kematangan Penyesuaian dirinya dengan persekitaran Bagaimana seseorang berubah mengikut peredaran masa Perkembangan melibatkan personaliti, sosial, kognitif serta

di sekolah rendah. ____ Apakah tiga perkara yang Cikgu Alif perlu mengambil kira semasa merancang untuk mengajar pelajar yang berbeza dari segi perkembangan fizikal? ____ i. Jenis kemahiran sesuai mengikut unur dan tahap

____ ii. Guru perlu peka tentang proses perubahan yang mengikut peraturan semula jadi ____ iii. pelajar ____ iv. ada pelajar Aktiviti mesti berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sesuai dengan keupayaan fizikal

____ v. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan fizikal kanak-kanak (c)__ Nyatakan dua sebab mengapa pentingnya guru mengenali personaliti murid. ____ i. ____ ii. ____ iii. ____ iv. Merancang penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai Mengenal pasti potensi murid yang berbeza Membina personaliti murid yang unggul Mengendalikan personaliti murid yang berbeza

6. (a)__ Terdapat pelajar yang bermasalah pembelajaran berada di kelas normal. Bagaimanakah pelajar normal menyesuaikan diri mereka supaya boleh berinteraksi dengan pelajar berkenaan? ____ i. Elak menyebut perkara yang sensitif tentang kecacatan mereka. Contohnya : jangan guna perkataan yang menyentuh perasaan ____ ii. Menganggap pelajar berkenaan mempunyai hak yang sama seperti pelajar normal. Contohnya : dapat berkongsi penggunaan kemudahan bilik darjah ____ iii. Melibatkan diri dalam aktiviti sekolah tanpa mengira status. Contohnya : boleh memegang jawatan seperti pelajar normal (b)__ Sebagai seorang kanak-kanak pintar cerdaas, kemukakan lima cadangan bagaimana guru boleh membantu beliau mencapai objektif pembelajaran. ____ i. Membantu mengadaptasi bahan kurikulum dan teknik mengajar

untuk memenuhi keperluan murid berkeperluan khas ____ ii. ____ iii. Mengubahsuai tugas untuk memenuhi keperluan murid Membantu memperkembangkan tingkah laku dan akademik murid

____ iv. Menyediakan sumber bahan pembelajaran yang relevan dengan tahap keintelektualannya ____ v. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel berorientasikan pencapaian akademik ____ vi. Mengwujudkan interaksi sosial yang sihat di antara pelajar pintar dengan pelajar normal ____ vii. Menggunakan model pengajaran bertumpukan potensi murid dalam mencapai pendidikan seimbang dan hasilan tingakh laku yang seimbang 7. (a)__ Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. i. kualitatif ____ ii. ____ Pertumbuhan emosi bermaksud mempunyai emosi Perkembangan emosi bermaksud dapat mengurus emosi Pertumbuhan berbentuk kuantitatif. Perkembangan berbentuk

(b)__ Nyatakan tiga cara persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. ____ i. Rakan sebaya boleh mempengaruhi minat kanak-kanak dalam pencapaian akademik ____ ii. Ibu bapa yang memukul anak mereka boleh mempengaruhi perkembangan personaliti yang ganas ____ iii. Peluang untuk menonton telivisyen mempengaruhi perkembangan bahasa 8. (a)__ Menurut Piaget, kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Dua proses penting dalam pembinaan kefahaman terhadap persekitaran ialah organisasi dan adaptasi. ____ Jelaskan dua cara bagaimana adaptasi dilakukan. ____ i. ____ ii. Asimilasi : menerap pengalaman baru dengan pengalaman lama Akomodasi : mengadaptasi keperluan situasi dan menyesuaikan

dengan struktur kognitif supaya ilmu pengetahuan dapat dipertingkatkan ke tahap lebih tinggi (b)__ Sebagai seorang guru sekolah rendah, anda haruslah tumpukan perhatian terhadap pembelajaran kanak-kanak dalam peringkat operasi konkrit serta memahami kebolehan mereka. Bagaimanakah anda dapat membantu murid-murid dalam memahami konsep yang diajar dengan berkesan? _____ i. _____ ii. konkrit _____ iii. Libatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Kaitkan dengan situasi sebenar Pengenalan konsep harus dikaitkan dengan contoh-contoh yang

9. (a)___ Carl Jung mengklasifikasikan personaliti kepada tiga jenis iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert. Jelaskan ketiga-tiga jenis personaliti tersebut. _____ i. Ekstrovert : Merujuk kepada pelajar berkebolehan dan kecerdasan kognitif, suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra, kreatif dan lebih bersifat terbuka _____ ii. Introvert : Merujuk kepada personaliti yang tidak menyenangi bersama orang lain, lebih suka menyendiri, tidak suka dengan orang baru, tidak suka berbicara di depan umum, kurang percaya diri, pemalu dan pendiam _____ iii. Ambivert : Merujuk kepada pelajar yang mempunyai ciri gabungan ekstrovert dan introvert, seperti pelajar yang pintar aktif tetapi lebih cenderung belajar bersendirian daripada berkumpulan (b)___ Huraikan bagaimana guru dapat menggunakan teori personaliti untuk membantu mengatasi murid bermasalah. _____ i. Beri perhatian kepada pelajar yang bermasalah supaya mereka dapat merasa diberi perhatian oleh guru sama seperti pelajar lain. _____ ii. Memahami masalah pelajar serta memberi bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup seperti cita-cita, keperluan, perasaan, kebolehan, kemahiran dan perancangan diri. 10. (a)___ Nyatakan empat ciri kanak-kanak yang mempunyai malash pengelihatan. _____ i. _____ ii. Pengelihatan terbatas Buta

_____ iii. Tahap pengelihatan berada di antara 20/70 atau 20/200 dengan penggunaan lensa _____ iv. _____ v. _____ vi. _____ vii. _____ viii. _____ ix. Pengelihatan terhad kepada objek yang dekat Lebih bergantung kepada pendengaran dan sentuhan Kecerdasan normal Kadang-kadang mempunyai masalah pendengaran Perkembangan psikomotor agak terhad Mempunyai konsep kendiri rendah

(b)___ Cadangkan tiga cara guru membantu kanak-kanak masalah pengelihatan dalam pengajaran dan pembelajaran. _____ i. yang besar ii. iii. iv. Menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saiz cetakan Menggunakan bahan audio untuk membantu pembelajaran Menyediakan bahan bacaan yang jelas Memberikan aktiviti hands-on

v. Semasa menulis di papan putih, guru boleh menyebut secara lisan, bahan yang ditulis 11. (a)___ Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Pertumbuhan Perkembangan Perubahan bersifat kuantitatif Perubahan bersifat kualitatif Jasmani saiz, berat, bilangan giri bertambah Jasmani bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti motor halus / kasar, merangkak, lari, lompat Sosial mula berinteraksi dengan ahli di luar keluarga seperti jiran, rakan sebaya, guru dll. Mental perkembangan kemahiran menggunakan bahasa, angka, pemikiran,

penaakulan, bentuk konsep, ingatan Emosi tumbuh perasaan suka, duka, marah, sayang, cemburu dll. Sosial menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan, peranannya, disiplin kumpulan, penyesuaian dengan rakan Emosi tumbuh perasan suka, duka, marah, sayang, cemburu dll. Emosi berupaya menguasai perasaan, mengawal perasaan ketika marah / cemburu dll.

(b)___ Cikgu Aini sedang merancang aktiviti untuk membantu perkembangan fizikal murid-muridnya yang berada pada peringkat umur 7 12 tahun. Cadangkan tiga aktiviti yang boleh Cikgu Aini jalankan. Bermain alat-alat muzik Melukis Bermain bola Aktiviti senaman Bermain Bersukan Menari Berenang

12. Jean Piaget membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap dan perlu diambil kira oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori perkembangan Piaget terhadap perkembangan kognitif dalam kalangan murid-murid sekolah rendah.

Memeringkatkan isi dari senang ke sukar, konkrit ke abstrak, yang diketahui kepada sesuatu yang baru Pengetahuan baru dan kompleks boleh digunakan untuk mengubah sruktur kognitif (skemata) untuk proses akomodasi dan asimilasi

Perkembangan individu berlaku pada kadar yang berbeza, oleh itu guru perlu kenal pasti peringkat perkembangan murid Melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran

(b) Cadangkan dua aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh seorang guru bagi memperkembangkan kanak-kanak di peringkat pra operasi.

Pra-operasi (2 7 tahun) awal kanak-kanak Mula guna simbol aktiviti mengenal huruf, perkataan yang mudah dan gambar atau isyarat Mula berbahasa aktiviti membaca, bertutur, aktiviti menulis, aktiviti melukis Berinteraksi dan berkomunikasi aktiviti bermain (pretend play), main peranan Boleh mengingat semula peristiwa aktiviti bercerita Guna ABM konkrit Arahan yang jelas dan ringkas Galakkan aktiviti hands-on Pelbagaikan aktiviti

13.

(a)

Nyatakan empat ciri murid yang mempunyai personaliti ekstrovert.

Berani mencuba Pandangan terbuka Mudah bersosialisasi dengan orang lain Sedia menerima teguran, kritikan dan pendapat orang lain Suka aktiviti lasak Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri

(b) Berikan tiga cara bagaimana guru dapat membantu murid membentuk konsep kendiri positif.

Guru perlu peka dengan kebolehan dan minat setiap murid melalui komunikasi berkesan Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid Guru perlu memberi sokongan dan dorongan serta membimbing dan menasihati murid agar mereka berkebolehan dan berkeyakinan Guru perlu menyediakan aktiviti luar bilik darjah seperti gerak kerja kokurikulum, berkumpulan, kepimpinan dan sebagainya Memberi peneguhan yang bersesuaian

14.

(a)

Senaraikan empat ciri kanak-kanak yang bermasalah disleksia

Tidak dapat membezakan, membuat interpretasi / ingat perkataan yang dilihat Sukar membaca / tersekat-sekat dalam bacaannya / tidak dapat membaca langsung Mempunyai kadar pengamatan yang lambat Cenderung kepada kebalikan huruf (b,d) atau songsangan huruf (spa , sap) Lemah dalam ejaan dan tulisan Kurang kesedaran dan minat terhadap buku

(b) Cadangkan tiga cara seseorang guru dapat menolong kanak-kanak bermasalah disleksia dalam kelas yang normal.

Gunakan perkataan mudah suai yang khas Gunakan komputer bercakap dalam P&P kanak-kanak tersebut Gunakan CD rom Gunakan pita rakaman untuk merakam maklumat

Berikan masa lebih lama untuk menyelesaikan tugasannya

15. Persekitaran menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia. Berikan empat daripada lima aspek perbezaan individu berserta huraiannya. i. Latar belakang keluarga. Didikan dan asuhan ibubapa dengan cara yang betul seperti suasana isi rumah yang mesra dan penuh kasih sayang, serta makanan yang berzat dan seimbang. ii. Pengaruh rakan sebaya seperti rakan yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasannya dapat membantu membentuk keperibadian positif. iii. Sumber teknologi seperti maklumat yang diperoleh daripada bahan bacaan seperti surat khabar, majalah, televisyen, radio dan internet. iv. Guru dan sekolah. Guru yang penyayang, cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan murid yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 16. Pertumbuhan ialah perubahan yang dapat dilihat dengan nyata dan diukur daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Nyatakan lima ciri pertumbuhan beserta huraiannya. i. Petumbuhan manusia bersifat kuantitatif, ia dapat dilihat dan diukur.

ii. Saiz dan struktur badan bertambah dan kanak-kanak kelihatan lebih besar secara fizikal. iii. Saiz otak dan organ dalaman bertambah. Pertambahan saiz otak memberi kanak-kanak keupayaan yang lebih untuk menaakul dan mengingat. Oleh itu, pertumbuhan melibatkan aspek kognitif dan fizikal. iv. Pertumbuhan dipengaruhi oleh baka atau keturunan, kematangan, kesihatan ibubapa dan persekitaran individu tersebut. v. Kadar pertumbuhan berbeza daripada individu ke individu dan ia berlaku peringkat demi peringkat.

17.

Nyatakan peringkat-peringkat perkembangan fizikal .

Prenatal Bayi (lahir hingga 2 tahun )

Awal kanak-kanak (2-6 tahun) Kanak-kanak (7-12 tahun) Awal remaja (12-15 tahun) 18. Nyatakan perkembangan kognitif kanak-kanak peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) Mula menggambar dan merancang skema Mewakili sesuatu dengan symbol mental iaitu dengan bahasa, gambar atau isyarat Berupaya mengingat semula peristiwa yang sudah berlaku dan boleh membanding dua peristiwa yang berlaku Permainan membayangkan (pretend play) Pemahaman kanak-kanak menganai objek bergantung pada ciri-ciri yang nampak jelas dan nyata 19. Bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi? Berbual dengan bayi,dapat membantu meningkatkan perkembangan bahasa Bercakap dengan bayi,seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan Gaya bahasa yang sesuai atau selesa untuk berkomunikasi dengan bayi 20. pada (a) Bagaimanakah ibu bapa boleh membantu perkembangan bahasa peringkat kanak-kanak?

Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak Luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak Elakkan mengejak kanak-kanak ketika bercakap Elakkan membandingkan kanak-kanak dengan rakan sebaya

(b) Nyatakan 3 kemahiran bahasa setelah kanak-kanak meningkat remaja? Memanipulasikan bahasa kepada bentuk peribahasa, perumpamaan, sajak, puisi dan sebagainya Kemahiran menulis berkembang

Mencipta dialek mereka sendiri 21. (a) Erikson. Berikan tiga daripada lapan peringkat perkembangan psikososial

asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan autonomi lawan keraguan inisiatif lawan rasa bersalah industri lawan rasa rendah diri identity lawan kekeliruan identiti keintiman lawan keasingan generativiti lawan kekakuan integriti lawan kekecewaan

(b)

Masalah Kecacatan Fizikal

Kanak-kanak mengalami ketidakupayaan fizikal Gaya tubuh badan yang tidak seimbang dan menggigil Boleh berbentuk neurologi -otak dan urat saraf Kelukaan ortopedik - luka pada tulang,sendi,otot Mengalami masalah sendi yang kaku dan tidak ada koordinasi

22. Pengertian konsep personaliti adalah ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh individu secara unik. (a) i. ii. Nyatakan tiga jenis personaliti dan huraikan. Ekstrovert Lebih kepada dunia luaran dari dalaman Aktif, rileks, mudah bercakap Introvert

Menumpukan aspek dalaman Sifat pemalu, sensitif, pasif

iii. Ambivert Mempunyai ciri Ekstravert dan Introvert

(b) Nyatakan enam jenis pengelasan perkembangan personaliti oleh Eduard Spranger. Kognitif Seorang berintelek Berekonomi Cenderung kepada aspek yang praktik Keindahan Cenderung menghayati keindahan Bermasyarakat Suka berkawan Berkuasa Politik Kemahuan menguasai orang lain Beragama Mencari perpaduan di antara alam dan manusia

23. (a) personaliti

Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu.

pola genetik pada persenyawaan Faktor Pengalaman Awal Latar belakang sekolah Pengaruh keluarga Peranan Media Pemakanan Pengaruh sosiobudaya (b) Takrifkan konsep kendiri positif.

Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat,mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Konsep kendiri positif juga meliputi sikapmenerima kritikan orang lain dengan fikiran terbuka dan memberikan pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan tidak stabil.

24. (a) seseorang.

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan

Baka merujuk kepada ciri ciri biologi atau gen- gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak anak. Trait yang diwarisi daripada ibubapa terkandung dalam gen ini. Ia menguasai perkembangan manusia dan adlah unit bagi setiap individu. saiz, bentuk badan, ketinggian, rambut dan warna mata adalah faktor baka yang individu warisi daripada ibubapa. Persekitaran merujuk kepada semua pengalaman seseorang individu hadapi dirumah, jiran, sekolah dan masyarakat. Ini juga termasuk pengalaman sebelum dan selepas kelahiran. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibubapa. (b) Terangkan mengenai genetik tingkah laku.

Genetik tingkah laku adalah bidang yang mengkaji peranan baka dan persekitaran dalam perkembangan individu. kajian keatas kembar seiras dan anak angkat menunjukkan faktor persekitaran memainkan peranan dalam perkembangan mereka pada peringkat awal tetapi pengaruh baka lebih menonjol apabila mereka meningkat dewasa.

25. Kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit. (a) Nyatakan tiga prinsip asas konsep pengekalan(conservation).

Prinsip identiti mereka tahu sekiranya tiada bilangan yanag ditambah atau dikurangkan, bilangan/amaun objek adalah sama walaupun bentuknya berubah Prinsip ganti rugi - mereka tahu sesuatu sesuatu perubahan pada satu segi akan diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain Prinsip keterbalikan pelajar boleh mengulang proses yang berlaku secara mental kepada keadaan asal semula (b) Senaraikan empat perkembangan fizikal kanakkanak pada operasi konkrit. i. peringkat

Pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti

ii. iii. psikomotor iv.

Kanak kanak menghampiri akil baligh Pertumbuhan dan perkembangan kemahiran kemahiran Psikomotor kasar lebih cekap. Psikomotor halus lebih baik

26. Pengalaman unik hanya diketahui oleh individu tersebut. Setiap individu akan bertindak secara tersendiri terhadap tekanan sosial yang dihadapinya. Ini disebabkan oleh perbezaan kekuatan fizikal, kepekaan dan ketahanan diri individu. (a) Berikan empat jenis pengalaman awal bagi setiap individu.

Latar belakang sekolah- amalan sekolah, aktiviti P&P, kokurikulum Pengaruh keluarga suasana keluarga, kasih sayang, latar belakang keluarga Peranan media cara maklumat disampaikan Pemakanan jenis makanan Pengaruh sosiobudaya pendidikan, agama, gaya hidup 27. Masalah kecacatan fizikal merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal dan memerlukan pengubatan atau peralatan khas seperti pendakap gigi atau kerusi roda. Senaraikan empat jenis kecacatan fizikal dan ciri-cirinya. Cerebral palsy kesukaran untuk bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasikan badan Epilepsi penyakit sawan yang menyebabkan kanak-kanak menggeletar Spina bifida kecacatan tulang belakang, lumpuh pada bahagian bawah badan Muscular dystrophy kemerosotan kekuatan otot, memerlukan kerusi roda Limb deficiencies anggota badan tidak sempurna Asthma masalah pernafasan Diabetes kencing manis. Pancreas tidak dapat mengawal peningkatan gula dalam darah Leukemia peningkatan sel darah putih secara mendadak

28.

22 pasang kromosom pertama dipanggil ____________. (autosom)

29. Nyatakan dua jenis teori perkembangan kanak-kanak beserta huraiannya. (a) Teori Perkembangan Arnold Gesell

kanak-kanak perlu diberikan peluang berkembang pada kadar sendiri dan tidak dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana peringkat usia perkembangan tersebut.

telah mencapai (b)

Teori Perkembangan Jean Piaget

Perkembangan kognitif dibahagikan kepada empat peringkat, iaitu sensorimotor (lahir hingga 2 tahun), pra operasi (2-7 tahun), operasi konkrit (7-11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke atas). 30. Nyatakan lima aspek perbezaan dalam seseorang individu.

Sosial Kognitif Emosi Fizikal Rohani

31. Konsep kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. Apakah ciri konsep kendiri positif? Bertanggungjawab Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan Pemurah Menghadapi cabaran dengan penuh semangat Menghargai

32.

Potensi manusia boleh dihuraikan melalui lima aspek. Senaraikan aspek-aspek tersebut.

(a) (b)

Perkembangan intelek Daya pemikiran, cara berfikir, mereka cipta dan menaakul Perkembangan rohani pelakuan

Kepercayaan beragama.nilai dan norma masyarakat serta peribadi individu (c) (d) Perkembangan sosial Hubungan individu dengan orang lain Perkembangan emosi

Keadaan dimana seseorang dapat memahami perasaan diri orang lain (e) Perkembagan jasmani

sendiri dan

Merujuk kepada kebolehan atau keupayaan fizikal dalam aktiviti permainan dan bersukan

33.

Terdapat empat aspek perbezaan dalam seseorang individu. Nyatakan dan huraikan.

Kognitif : kebolehan menyelesaikan masalah, berbahasa, secara logik, menaakul dan mengira Emosi : kebolehan, mengenali, mengawal, dan megurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap

berfikir

orang lain

Sosial : kemahiran interaksi, bergantung samada individu tersebut bersifat introvert atau ekstrovet Fizikal : perbezaan dari segi jantina,paras rupa, berat, ketinggian, jenis, dan warna rambut dan mata 34. Nyatakan dua konsep penting berserta huraian yang diutarakan oleh Jean Piaget dalam teori kognitif.

(a)

Skema

Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya, sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai, merasa,memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki. Bagi gerakan memegang, kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Oleh itu, bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh, jari ibu. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. (b) baru Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang diperolehi dengan skema yang sedia ada.

Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal".

(c) perubahan.

Akomodasi Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami

Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak

ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu.

(d)

Adaptasi

Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. mempunyai persekitaran. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak

35.

Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa. Senaraikan kesemua komponen-komponen tersebut.

36. Nyatakan kepentingan kecerdasan emosi dalam membentuk perkembangan sosio-emosi. memahami emosi diri sendiri mengurus emosi memanfaatkan emosi membaca emosi mengurus hubungan

37. Jelaskan dua cara guru membantu murid dalam membentuk perkembangan konsep kendiri.

(a) Memberi peluang kepada murid untuk meneroka kebolehan sendiri menggunakan bakat yang ada dalam diri murid tersebut. Beri peluang kepada murid bermasalah agar mereka tidak rasa dipinggirkan dan disisihkan

(b)

Peka dengan kebolehan dan minat murid

Komunikasi dan interaksi yang baik antara guru dan murid amat penting untuk kenalpasti kebolehan mereka. Dengan ini guru menggunakan kebolehan murid untuk tingkatkan konsep kendiri Memahami masalah murid serta member bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup

(c)

Rancang aktiviti berpusatkan murid

Beri peluang kepada murid untuk menonjolkan kebolehan di dalam bilik darjah di samping membimbing yang ketinggalan bina konsep kendiri yang baik

38.

Nyatakan empat ciri kanak-kanak masalah pengelihatan.

(a) penglihatan (b) membengkak

mengerutkan mata atau menutup sebelah mata untuk tujuan

menggosok mata tanpa sebab, dan menyebabkan mata merah dan

(c) kanak-kanak sering mengadu sakit mata dan loya kanak-kanak akan memegang buku terlalu dekat atau jauh ketika membaca untuk mengimbangi penglihatan

(d)

39. (a) Secara umumnya terdapat beberapa prinsip perkembangan kanakkanak. Berikan dua contoh prinsip perkembangan kanak-kanak dan huraikan. Berlaku secara mengikut aturan-perubahan dalam pertumbuhan. Perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifikpertumbuhan. Perkembangan adalah satu proses yang berlaku secara berterusan- corak dan

aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan manusai berbeza-perkembangan adalah hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran. (b) ringkas. Berikan faktor perkembangan kanak-kanak dan huraikan secara

BAKA Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak. Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya, di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan, minat dan kawalan emosi Baka terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan.

PERSEKITARAN Merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan, gaya hidup dan kesihatan si ibu. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosio ekonomi, tahap pendidikan, keluarga, rakan-rakan, ibadat, media dan persekitaran dunia. Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979,1989), menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima jenis sistem ekologi iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Menurut Bronfenbrenner, kelima-lima sistem ekologi ini adalah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa.

40. Perkembangan bahasa dan sosio-emosi kanak-kanak merupakan aspek yang penting selain daripada perkembangan fizikal dan kognitif bayi. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan bahasa dan sosio-emosi kanak-kanak berjalan dengan lancar. (a) boleh Berkenaan dengan pernyataan di atas, bagaimanakah ibubapa membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi.

Berikan rangsangan-rangsangan bunyi dan perkataan yang sesuai untuk bayi. Bercakap dengan bayi seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan. Gunakan bahasa yang mudah tetapi jelas dadn betul gaya bahasanya. Gunakan intonasi, memek muka dan emosi yang sesuai dengan bayi.

(b) boleh kanak.

Berkenaan dengan pernyataan di atas, bagaimanakah ibubapa membantu perkembangan sosio-emosi pada peringkat kanak-

Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak. Gunakan bahasa yang mudah dan betul. Elakkan daripada membandingkan mereka dengan rakan sebaya yang lain. Cuba untuk tidak memotong percakapan kanak-kanak atau menolong memberi idea kepada percakapan mereka.

(c) Apakah ciri-ciri kanak-kanak yang berada di peringkat awal kanakkanak yang mula memahami emosi? mempunyai peningkatan dalam perbendaharaan emosi boleh melabel emosi dengan tepat terhadap dirinya dan emosi orang lain. boleh bercakap tentang akibat sesuatu emosi dan boleh mengenalpasti kaitan emosi dengan situasi tertentu. menggunakan bahasa emosi semasa bermain.

41.

(a)

Nyatakan konsep kendiri dan huraikan.

Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Carl Rogers (1950), mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya.Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara memahami konsep kendiri. Dari segi psikologi, Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats (1963), berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam 2 cara-iaitu tanggapan diri seseorang individu-proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu Syarifah Alawiah (1987), pula menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi, peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran. (b) Jung. Berikan 2 jenis personaliti dan huraikan yang digariskan oleh Carl Gustav

Ekstrovert - lebih kepada pergaulan, memberi perhatian dan bercampur dengan orang lain, peramah, tidak mudah risau, tidak mudah malu, berminat sukan, mudah menyesuaikan diri, sangat aktif dan suka bersosial, tidak suka berlajar atau bekerja secara berseorangan.

Introvert - menumpukan kepada aspek dalaman-introvert bermakna mengambil berat tentang diri sendiri, individu yang pasif, pemalu, sensitif, gemar berseorangan, cermat, bersedia menanggung risiko, tidak mudah marah, tidak bercita-cita tinggi. Ambivert - mempunyai kedua-dua ciri diatas, penggabungan kedua-dua ciri di atas, bersikap aktif, sensiitf, optimatik dan gemar berseorangan. (c) Nyatakan pengertian personaliti.

Bahasa Latin-Personaliti berasal daripada Bahasa Latin iaitu persona yang bermaksud topeng muka - Topeng muka ini di gunakan oleh pelakonpelakon Yunani di atas pentas untuk berlakon. Mereka memakai topeng yang bersesuaian dengan watak mereka yang hendak dipersembahkan. Pembentukan Psikologi - Personaliti merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara kesuluruhan. Ini merangkumi pelbagai aspek seperti perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita, nilai-nilai, personaliti seseorang individu dibayangkan oleh kecenderungannya untuk bertingkah laku mengikut suatu cara tertentu.

MISHEL (1968)-Pada pandangan Mishel personaliti adalah pola-pola atau tingkah laku seseorang individu yang dijelmakan dalam kehidupan seharian masingmasing-Ini bermaksud segala kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengambarkan personaliti mereka yang sebenar.

ALLPORT (1961) pula mendefinisikan personaliti sebagai satu organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti tingkah laku seseorang individu. Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan, kesabaran dan daya tuju adalah saling berkait. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat, sikap, nilai, kepercayaan, kebiasaan, emosi dan sentimen yang terdapat dalam bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan.

HANS EYSENCK (1981) mendefinisikan personaliti sebagai organisasi watak, perangai, intelek, bentuk badan yang agak stabil dan yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap persekitarannya.

KAGEN,J & SEGAL,J (1988) mentakrifkan personaliti sebagai corak kesuluruhan

seseorang individu yang merangkumi pelbagai aspek termasuk cara dia berfikir, berasa, bertingkah laku dan cara berhubung dengan alam sekitarnya.

WATSON (1919) berpendapat bahawa personaliti merupakan teori tingkah laku seseorang dan behaviorisme. 42. (a) Nyatakan lima masalah tingkah laku dalaman.

Kebimbangan, sedih, bersikap apatetik, menyendiri, perasaan serba salah, perasaan rendah diri, terlalu sensitif, keasyikan memikiran tentang sesuatu perkara.

(b)

Nyatakan lima masalah tingkah laku luaran. orang

Mengingkar, menentang, agresif, argumentatif, cenderung menyalahkan lain, destruktif, menipu, sukar mengawal diri.

BAHAGIAN C (a) Kajian Ainsworth (1973) tentang strange situation mendapati bahawa bayi tidak berasa senang dengan kehadiran orang yang tidak dikenali. Huraikan prosedur kajian Ainsworth berdasarkan aspek-aspek seperti berikut: i. ii. iii. Situasi yang agak asing Kerisauan bila melihat orang yang tidak dikenali Kerisauan apabila dipisahkan daripada orang yang sering

didampinginya iv. Rujukan keselamatan (safe base)

(b) Dalam bilik darjah Cikgu Ismail terdapat dua orang pelajar yang bermasalah pembelajaran. Mereka menonjolkan ciri-ciri seperti berikut: Pelajar A : Kerap memulakan pergaduhan

Berlari keliling bilik darjah apabila guru sibuk melayani pelajar lain Sentiasa bergerak (on the go) seolah-olah digerakkan oleh motor dalaman

Pelajar B : Artikulasi sebutan nacik untuk nasi, beak untuk berak dan ammanimal untuk animal Kelancaran : Gagap. Pelajar melakukan pengulangan dan pemanjangan sebuatan baaapa untuk bapa. Merujuk kepada kes setiap pelajar di atas, huraikan satu punca berlakunya masalah pembelajaran pelajar tersebut dan satu cadangan bagaimana guru boleh mengatasi masalah pembelajaran bagi setiap murid di atas.

2. (a) Menurut Erik Erikson, lapan peringkat perkembangan sosio-emosi kanak-kanak akan mempengaruhi tingkah laku semasa dewasa. seseorang peringkat Jelaskan mana-mana peringkat perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dan cabaran yang dihadapinya pada setiap perkembangan tersebut.

Peringkat Psikososial Umur Cabaran Percaya lawan tidak percaya 0-1 tahun Perasaan bahawa dunia adalah tempat yang selamat Autonomi lawan malu dan kurang percaya 1 3 tahun Kesedaran bahawa seseorang adalah bebas untuk membuat keputusan

Usaha lawan rasa bersalah 3 6 tahun Kerelaan utuk mencuba benda baru dan keupayaan untuk menerima kegagalan Kerajinan lawan rasa rendah diri 6 baligh Mempelajari kemahiran asas dan kerjasama dengan orang lain Identiti lawan kekeliruan remaja Mengembangkan rasa keupayaan yang berkekalan Kemesraan lawan pengasingan awal dewasa Menunjukkan hubungan mesra antara satu sama lain Generativiti lawan statik pertengahan dewasa Memberi sumbangan kepada masyarakat Integriti lawan kegagalan tua Menghargai kehidupan diri

(b) Kanak-kanak pintar cerdas secara semula jadi menunjukkan ciri-ciri pembelajaran yang cemerlang.

Senaraikan lima ciri pembelajaran cemerlang tersebut.

i. Mereka mempunyai kuasa pemerhatian dan dapat mengesan maklumat secara terpeinci. ii. Banyak membaca buku dan majalah yang sesuai kepada kanak-

kanak yang lebih dewasa. iii. Mereka menggemari aktiviti intelektual.

iv. Mereka mempunyai kuasa pengamatan, konsep dan sintesis yang berkembang baik. v. vi. Mereka dapat mengaitkan hubungan kesan dan akibat. Mereka sering menanyakan soalan dan mendapatkan maklumat.

vii. Mereka kritis, dapat menilai dengan tepat dan dapat mengesan yang tidak konsisten. viii. Mereka menyimpan maklumat yang banyak dan pelbagai topid dan dapat mengingat kembali dengan cepat. ix. Mereka mudah menguasai prinsip-prinsip dan membuat generalisasi tentang sesuatu peristiwa, orang atau objek. x. dan anomili. xi. sistematik. Mereka sering menganalisis komponen yang kompleks secara Mereka cepat menanggap kesamaan, keserupaan, perbezaan

(c) Sebagai seorang guru pendidikan khas cadangkan lima aktiviti untuk pelajar pintar cerdas dalam bilik darjah.

i. buletin, poster ii. darjah.

Kajian tambahan dalam sesuatu mata pelajaran papan Mewujudkan bahan resos yang mudah diakses dalam bilik

iii. Mengingatkan pustakawan untuk menyediakan bahan-bahan yang pada aras yang tinggi mengikut minat pelajar. iv. v. bantuan. vi. melalui ICT. Sediakan peluang untuk kanak-kanak mengakses maklumat Beri bahan-bahan yang mencabar. Susun bahan supaya kanak-kanak dapat mengakses tanpa

3. (a) Teori Sosio-Emosi Bowlby (1989) menekankan teori Ethology (Theory of Attachment).

i. Secara ringkas terangkan tiga aspek dalam Teori Perapatan (Theory of Attachment).

i. Semua haiwan dan manusia dilahirkan dengan isyarat semula jadi yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial seperti merapatkan kepada orang yang didampingi. ii. Hubungan perapatan yang erat mempengaruhi kehidupan sepanjang hayat individu seperti hubunga kuat antara ibu dengan anak. iii. Perapatan yang terbentuk dari jalanan kasih sayang akan mengeratkan hubungan kuat antara dua orang.

ii. Cadangkan dua cara bagaimana guru boleh mengeratkan hubungan dengan pelajar berdasarkan kepada Teori Perapatan (Theory of Attachment).

i. ii. dan pelajar iii.

Menambahkan kekerapan interaksi dengan pelajar Menambahkan keyakinan perhubungan antara guru Memahami keperluan dan aspirasi pelajar

iv. Guru perlu lebih profesional dan menaruh kepercayaan kepada pelajar v. vi. kaunselor vii. Selalu mengambil berat masalah peribadi pelajar Interaksi antara guru dan murid perlu tekal / konsisten Guru berperanan sebagai pakar rujuk / mentor dan

(b) Amin menghadapi masalah pembelajaran Matematik. Dia sukar mengingat makna untuk simbol atau sukar menyelesaikan masalah

matematik. Tambahan pula dia sukar ikut turutan dalam menyelesaikan masalah.

i.

Jelaskan empat simptom lain yang mungkin terdapat pada Amin.

i. Kurang keupayaan mengumpul atau memproses makluat yang diterima dalam ingatan ii. melebihi tahap sederhana Keupayaan intelek pada tahap sederhana atau

iii. Kesukaran memproses maklumat dari ingatanjangka pendek dan jangka panjang iv. pembelajaran dalam kelas v. pendapat dalam kumpulan vi. Kepayahan untuk memberi fokus kepada proses Sukar bercampur dan berkongsi maklumat atau Sukar menyuarakan pendapat dalam kerja kumpulan

vii. Lambat untuk membuat keputusan dan saling bergantung kepada rakan sebaya untuk bertindak

ii. Bagaimanakah guru boleh membantu Amin yang dikategorikan sebagai kanak-kanak lembam dalam pelajarannya.

i. Mengubah pengajaran yang abstrak kepada yang konkrit : kemahiran membaca ii. Elak daripada membuat generalisasi elak daripada menyuruh pelajar mengaplikasikan konsep kepada situasi baru dengan memberi arahan lengkap iii. Pembentukan sub-skill kanak-kanak boleh menggunakan kemahiran asas untuk perkembangan kemahiran lanjutan iv. Pengajaran secara terus (direct instruction) pelajar memberi maklumbalas secara terus dengan menggunakan strategi motivasi

v. Rancangan pendidikan individu (RPI) guru menyediakan RPI khas untuk keperluan pelajar iaitu strategi ABM dan aktiviti

4. (a) Jelaskan secara terpeinci ciri-ciri perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit menurut pandangan J. Piaget yang boleh dimanfaatkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Kebolehan berfikir secara logik tetapi terikat dalam situasi yang konkrit Sudah boleh menguasai konsep pengekalan (conservation) Sudah menguasai proses pengelasan Boleh menyusun mengikut siri atau secara bersiri; dan Mula bersosial semasa bermain atau membuat aktiviti bersama

(b) Huraikan implikasi perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit oleh J. Piaget tersebut terhadap pengajaran dan pembelajaran guru dalam usaha untuk meletakbetul (repositioning) tingkah laku murid dalam bilik darjah.

Boleh terus menggunakan bahan yang konkrit untuk murid mempelajari sesuatu yang baru Memberi peluang kepada murid untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang digunakan dalam aktiviti dalam bilik darjah Memastikan bahawa aktiviti-aktiviti pembentangan dan pembacaan adalah ringkas dan tersusun Menggunakan contoh-contoh yang sesuai dan berkaitan dengan pengalaman sedia ada murid; dan Memperkenalkan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah yang memerlukan pemikiran logik dan analitik

5. (a) Terangkan dengan terpeinci peranan-peranan guru untuk membentuk personaliti distintif iaitu merangkumi pemikiran dan emosi supaya murid-murid dapat mengadaptasikan diri dengan kehidupan mereka.

Memastikan murid-murid mengambil bahagian secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Kaedah mengajar, aktiviti-aktiviti serta bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang berdasarkan kebolehan murid Mengadakan banyak aktiviti kumpulan dalam bilik darjah Menjalankan sesi kaunseling dengan murid introvert Mendedahkan murid dengan aktiviti luar

(b) Bincangkan cara-cara guru dapat membantu pembentukkan konsep kendiri dalam kalangan murid-murid supaya mereka mempunyai pandangan yang positif untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan persekitaran dengan mudah.

Hendaklah menerima murid seadanya Merancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan muridmurid Hendaklan mengelakkan unsur-unsur diskriminasi dalam kalangan murid-murid Mengelak daripada mencetuskan suasana persaingan yang tidak positif dalam bilik darjah Menggalakkan penyertaan sercara menyeluruh dalam semua aktiviti yang dirancangkan atau dijalankan

6. (a) Huraikan ciri-ciri kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang khusus dari aspek masalah fizikal.

Mengalami ketidakupayaan fizikal seperti tubuh badan yang tidak seimbang dan menggigil

Mengalami ketiakupayaan neurologi yang melibatkan otak dan urat saraf rosak Mengalami kelukaan ortopedik sepert luka tulang, sendi dan otot Mengalami masalah sendi-sendi yang kaku Mengalami masalah koordinasi motor

(b) Huraikan implikasi-implikasi kanak-kanak bermasalah kecacatan fizikal terhadap pengjaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Penggunaan pemegang buku untuk membantu kanak-kanak yang tidak berupaya memegang buku Penggunaan buku teks elektronik Penggunaan komputer Penggunaan pen dan pensil khas yang tidak memerlukan tekanan yang kuat Guru perlu mengetahui prosedur untuk membantu kanak-kanak seperti penyakit sawan 7. Manusia memahami dunia luar atau persekitaran melalui proses berfikir. Perkembangan intelek berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dengan mengaiktkannya kepada pengalaman lampau.

(a) Berikan empat faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek kanak-kanak.

BAKA

Kecacatan mental rencatan mental oleh pewarisan gen yang resesif daripada ibu bapa. Contoh penyakit fenilketonuria Kecerdasan mewarisi bentuk fisikal, kelenjar deria, otak dan bentuk lain yang penting untuk perkembangan kecerdasan. Contoh : Sindrom Down Kromosom yang lebih / kurang

INTELEK

Pemakanan ikan utuk perkembangan otak Keluarga / ibu bapa / adik beradik Rakan sebaya Sekolah Guru Sebaran am TV pendidikan / media masa Tempat tinggal, kemudahan (bandar / luar bandar) masyarakat

(b) Cadangkan lima cara seorang guru boleh menggalakkan perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak (7 12 tahun).

Kaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman konkrit dan kontekstual Gunakan strategi P&P yang pelbagai seperti nyanyian, bercerita, permainan silang kata, perbincangan kumpulan Beri peluang dan ruang untuk kanak-kanak menggunakan bahasa seperti pertandingan pidato, berbahas, forum dll. Galakkan kanak-kanak membaca buku / majalah / internet dll. untuk mendapat maklumat dan tidak bergantung kepada maklumat daripada guru Gunakan ICT semasa mengajar bahasa untuk menarik minat Adakan kempen budaya membaca Adakan pelbagai pertandingan bahasa supaya kanak-kanak mempunyai peluang utuk menunjukkan kemahiran berbahasa

8.

Mei Lan mempunyai jenis personaliti yang introvert semasa di kelas.

(a) Berikan empat cara pelaksanaan seorang guru untuk mengelakkan Mei Lan daripada terus mengasingkan diri semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Jangan terlalu memberi beliau bergantung kepada guru kelasnya 100% Membimbing serta menggalakkan beliau untuk lebih aktif menyertai aktiviti dalam kumpulan Memberi motivasi konsep kendiri positif Merujuk pelajar berjumpa dengan kaunselor Beri pujian bila beliau berjaya Beri peluang yang lebih untuk beliau memberi pendapat / mengambil bahagian dalam aktiviti P&P

(b) Cadangkan lima cara bagaimana rakan sebaya dapat menggalakkannya supaya Mei Lan aktif.

Rakan sebaya perlu bergaul dengan beliau Mengajak Mei Lan menyertai aktiviti-aktivit pembentangan dalam kumpulan Jangan mentertawakan Mei Lan sekiranya beliau melakukan sebarang kesilapan dalam kumpulan Jangan mengasingkan beliau ketika dalam kumpulan Memuji kelebihan Mei Lan jika beliau melakukan sebarang kebaikan

9. Pelajar pintar cerdas menunjukkan kebolehan atau potensi dalam aktiviti intelek serta bakat khas.

(a)

Huraikan lima ciri pelajar pintar-cerdas.

Keupayaan berfikiran kreatif Kebolehan intelek am Kebolehan akademik khas Berkebolehan dalam satu atau lebih kesenian Mudah membuat penyesuaian dari segi sosial dan emosi Berupaya memandang jauh ke hadapan

(b) Jelaskan lima implikasi pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas terhadap pengajaran dan pembelajaran.

Perancangan bahan dan strategi pengajaran dan pembelajaran dan cara pelaksanaan hendaklah difikirkan bersama antara guru resos dan guru biasa Strategi yang berbeza Bahan pembelajaran hendaklah diindividukan Bahan pembelajaran yang lebih mudah atau mencabar mengikut keperluan pelajar Cara penilaian yang berbeza Ujian khas perlu disediakan untuk mengambil kira keperluan pelajar istimewa Usaha secara kolaboratif guru biasa dengan guru resos

10. Peringkat perkembangan kanak-kanak adalah hasil daripada pengaruh proses-proses biologi, kognitif dan sosio-emosi. Huraikan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak melalui peringkat-peringkatnya. Peringkat bayi iaitu individu berusia antara 0 hingga 2 tahun : Pada peringkat ini kadar pertumbuhan bayi agak cepat. Pada peringkat ini, sifat-sifat asas manusia seperti bahasa, kebolehan fizikal, kebolehan menjalin perhubungan emosi mula kelihatan. Peringkat awal kanak-kanak iaitu individu berusia antara 3 hingga 8 tahun- Pada peringkat ini, kanak-kanak dapat bermain menggunakan imaginasi, perkembangan bahasa yang cepat, mula menggunaan otot-otot halus dan berkebolehan bersosial.

Peringkat kanak-kanak iaitu individu berusia antara 9 hingga 11 tahun - Pada peringkat ini, kanak-kanak mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. Mereka mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami boleh peraturan. Peringkat awal remaja iaitu individu berusia antara 12 hingga 15 tahun : Pada peringkat ini, mereka sensitif terhadap paras rupa dan perubahan fizikal yang dialami. Mereka boleh berfikir secara abstrak, logikal dan sistematik. Peringkat remaja iaitu individu berusia antara 15 hingga 20 tahun - Pada peringkat ini mereka menjalinkan perhubungan yang rapat dengan rakan sebaya dan keinginan untuk berdikari mula timbul.

11. Mengetahui perkembangan fizikal kanak-kanak (7-12tahun) dapat membantu guru dalam merangka pembelajaran dan pengajaran yang sesuai diperingkat umur ini. Bincangkan implikasi kepada pengajaran dan pembalajaran kanak- kanak (7-12tahun) di dalam kelas. Ajar bermain alat-alat muzik dan aktiviti-aktiviti seperti melukis. Libatkan dalam aktiviti permainan dan latihan-latihan seperti berenang, gimnastik untuk menguatkan otot, daya tahan serta membina pergerakan yang lebih cekap Sediakan aktiviti-aktiviti yang lasak untuk kanak-kanak lelaki, misalnya bola sepak dan permainan atau sukan yang sesuai untuk kanak-kanak perempuan misalnya bola jaring Aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan kepada kanakkanak. Perbezaan saiz, berat badan dengan rakan sebaya, lebih-lebih lagi jika kanak-kanak tersebut terlebih berat badan boleh menimbulkan masalah sosial dan masalah penyesuaian 12. Nyatakan 4 peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget dan jelaskan setiap peringkat perkembangan tersebut. Peringkat Sensorimotor Peringkat Sensorimotor berlaku pada umur bayi dilahirkan hingga berumur 2 tahun Peringkat permulaan dalam perkembangan kognitif Bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya Bayi boleh mengkoordinasikan maklumat deria dengan kebolehan motor untuk membentuk skema tingkah laku

Merasa puas menggunakan mulut untuk merasa dan menghisap Piaget menyifatkan aktiviti ini sebagai permulaan proses menyelesai masalah dalam kehidupan Melakukan imitasi terhadap tingkahlaku yang dilihat atau diperhatikan Mencapai tahap pengekalan objek iaitu kebolehan untuk menggambarkan objek di dalam memori Peringkat Pra Operasi Berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 2 hingga 7 tahun Mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru Menggambarkan dan merancang pergerakan aktiviti dengan menggunakan minda untuk membentuk skema Dapat mewakili sesuatu dengan symbol mental Menceritakan pengalaman mereka dengan ayat-ayat yang mudah. Permainan membayangkan Bersifat intuitif Sikap egosentrik

Peringkat Operasi Konkrit Berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 11 tahun Berkebolehan berfikir secara logik Memahami proses transformasi,keterbalikan dan menaakul Menguasai 3 peringkat asas iaitu prinsip identiti ,ganti rugi, keterbalikan Juga menguasai proses pengelasan Berubah daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran decentered Tidak boleh membuat hipotesis Tidak boleh menyelesaikan soalan abstrak Peringkat Operasi Formal

Berlaku pada kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan ke atas Boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea Membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta Boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis Berfikir secara abstrak,sistematik dan boleh membuat hipotesis Tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri Susah menerima pandangan dan pendapat orang lain 13. Apakah implikasi perkembangan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Mengaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman yang konkrit Contohnya, apabila kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti, suruh mereka ceritakan bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut. Semasa sesi membaca,beri tumpuan kepada perkataan yang susah. Terangkan makna perkataan dengan ayat yang mudah difahami.

Gunakan strategi pengajaran yang pelbagai. Contohnya, dalam pengajaran bahasa kedua,pasangkan kanak-kanak dengan rakan sebaya yang lebih mahir dalam kedua-dua bahasa (bahasa ibunda dan bahasa kedua). Guru menggunakan strategi bercerita, simulasi, sumbangsaran, pembelajaran koperatif yang menonjolkan kemahiran berbahasa.

Beri peluang kepada kanak-kanak untuk menggunakan bahasa. Contohnya, dalam aktiviti berkumpulan,setiap ahli diberi peluang untuk menceritakan hasil kerja masing-masing. Galakkan pembentangan di dalam kelas. Beri peluang kepada kanak-kanak member maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan. 14. Nyatakan implikasi proses pengajaran dan pembelajaran dalam peringkat pertama iaitu asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan

Apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan, guru harus menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan

tetap supaya timbul rasa percaya ke atas sesuatu rutin yang tetap dan tidak berubah-ubah. Kanak-kanak ini juga perlu dilayan dengan mesra dan diambil berat. Kasih sayang dan perhatian yang berterusan perlu diberi kepada mereka. Kanak-kanak ini juga boleh diletakkan dalam sistem rakan sebaya yang mana terdapat seorang rakan yang sesuai bertindak sebagai pembantu semasa P&P.

15. Bincangkan cara bagaimana guru dapat membantu dalam pembentukan konsep kendiri positif pada kanak-kanak. i. Menerusi Unit Bimbingan dan Kerjaya

Guru memahami masalah murid secara psikologi Memberi keyakinan kepada murid Guru sama-sama menyelesaikan masalah ii. Menerusi gerak kerja kokurikulum

Membentuk sikap tolong menolong Sifat kepimpinan Bergaul dengan orang ramai iii. Menerusi mata pelajaran tertentu sepertiPendidikan Agama dan Moral

Guru dapat membantu murid menjadi orang bergunakepada diri sendiri dan masyarakat Wujudnya nilai-nilai murni iv. Menerusi lawatan tertentu

Persatuan ditubuhkan untuk membentuk personaliti positif di kalangan ahli. Contohnya Kelab Kembara,menjadikan ahli cergas, tabah, berani hadapi cabaran. Aktiviti-aktiviti kumpulan dan projek

v.

Melatih bekerja dalam kumpulan

Berdikari Berdisiplin

16. Bincangkan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas menggunakan contohcontoh setiap satunya. SINDROM DOWN Mulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat Lidah yang tebal, kasar dan pendek, serta cenderung terjelir Mata sentiasa berair dan merah Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan pada keduadua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata Bentuk muka yang kecil SPASTIK Sejenis kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh badan Tidak mencapai objek yang ditunjukkan Tidak berupaya mengangkut badan Tidak berupaya berpijak atau berdiri Tidak berupaya memegang objek AUTISME Perlakuan yang bongkak Ketawa dengan tiba-tiba Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap Tidak mengenali bahaya Tidak merasai kesakitan Menangis dan marah tanpa sebab Permainan yang luar biasa CACAT AKAL (RINGAN) Idiot Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin mencederakan diri sendiri

Imbersil Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih Moron Perlukan jagaan, kawalan dan tunjuk ajar khas Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa Lambat berjalan dan lambat bercakap Lembab Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa

CACAT AKAL (BERAT) Kesukaran ketika makan dan selalu muntah Mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya Air liur yang meleleh tanpa kawalan Sukar bernafas Sukar tidur dan terjaga waktu malam Selalu menangis Sukar bercakap dan memahami orang lain HIPERAKTIF Sukar menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan rakan sebaya Aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan Tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya, bunyi dan warna Tidur yang tidak tetap Terlalu kerap menangis atau ketawa HIPOAKTIF Suka berkhayal Murang dan menyendiri

Aktiviti fizikal yang pasif Tiada respond pada persekitaran Suka termenung

PINTAR CERDAS Suka mencari helah Kebolehan yang luar biasa Mempunyai masalah psiko-sosial seperti masalah kelakuan dan emosi Pergaulan dengan kanak-kanak lain Perkembangan bahasa yang lambat

17.

(a)

Terangkan peringkat operasi formal kanak- kanak.

Pada peringkat operasi formal, kanakkanak boleh melakukan proses mental ke atas ideaidea dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahanbahan konkrit. Mereka sudah boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis. Kanak kanak pada peringkat ini boleh mengkaji masalahmasalah abstrak secara sistematik dan membuat generalisasi terhadap masalah tersebut. Antara ciri ciri pemikiran formal adalah berfikir secara abstrak. Kanakkanak boleh berfikir secara abstrak seperti menyelesaikan masalahmasalah matematik di mana perwakilan abstrak. Mereka juga boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. Selain itu, mereka juga boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif peneyelesaian masalah. Mereka boleh menakul secra induktif dan deduktif. Penaakulan deduktif bermaksud pemikiran daripada yang am kepada yang khusus. Melalui faktafakta yang dipelajari seperti keperluan asas tumbuhan untuk membuat makanan, kanakkanak boleh memberi contoh keadaankeadaan yang memungkinkan tumbuhan hidup dengan subur. Manakala pemikiran induktif ialah berfikir aspek yang khusus kepada aspek generalisasi yang lebih luas. Dengan mengkaji kesan pencemaran alam sekarang mereka boleh membuat hipotesis tentang apa yang akan terjadi kepada bandar- bandar besar yang mengalami pencemaran teruk pada 10 tahun akan datang. Kebolehan mereka memikirkan penyelesaianpenyelesaian yang mungkin secara induktif atau deduktif memungkinkan kereka membuat kajian dan menggunakan pemikiran saintifik.

(b) Terangkan implikasi peringkat operasi formal kanak-kanak terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Guru bolehlah menggunakan bahan yang konkrit untuk mengillustrasikan konsep yang lebih kompleks. Penggunaan bahan 3D, model, carta rajah, pengalaman pelajar sendiri sebagai permulaan kepada pengajaran yang lebih kompleks. Guru mestilah memberi peluang kepada pelajar menyelesaikan masalah dengan sendiri Bimbing pelajar untuk membuat andaianandaian penyelesaian dan membuat hipotesis. Dengan pendedahan yang diberikan pada peringkat sebelum ini, beri lebih banyak peluang untuk pelajar menyelesaikan masalah dengan sendiri Bimbing pelajar untuk membuat andaianandaian penyelesaian. Galakkan pemikiran secra kristis dan kreatif Beri peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah serta memberi sebab kepada penyelesaian yang dikemukakan Suruh pelajar bentangkan idea dan kritik idea yang dikemukan Kemukakan konsep yang luas dan tidak hanya terikat dengan faktafakta. Biarkan pelajar meneroka dan mangkaji sendiri konsep tersebut Terima pendapat pelajar dan bimbing pelajar untuk belajar menerima pendapat orang lain

18. Carl Rogers (1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya juga persepsi dirinya berbanding dengan orang lain di persekitaran. Nilai-nilai diri yang dilihat adalah berkaitan dengan pengalaman yang telah dilalui dan matlamat hidup jangka masa depan. (a) Berikan dua ciri konsep kendiri positif dan huraikan bagaimana individu tersebut apabila mengalami masalah. Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan Bersikap bertimbang rasa serta pandangan terbuka

Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri Merasa bangga diri sendiri dan berani mencuba Mudah bersosialisasi dengan orang lain Mudah diterima oleh orang lain (b) Berikan tiga faktor terbentuknya konsep kendiri negatif dan kaitkan dengan kehidupan seharian. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku Emosi mempengaruhi perasaan Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang

19. Menurut Dasar Pendidikan Khas di Malaysia, murid-murid bekeperluan khas merujuk kepada murid-murid yang mengalami kecacatan penglihatan. Kategori kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran di bawah tanggungan Kementerian Pelajaran termasuklah sindrom down, autisme ringan, attention deficit hyperactive disorder (ADHD), terencat akal minimum dan masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia. (a) Berikan ciri-ciri kanak-kanak yang mengidap attention deficit hyperaktie disorder (ADHD). Tidak dapat mengekalkan perhatian Mudah mengalih perhatian Sukar menyiapkan satu tugasan Pelupa Sifat hiperaktif

Pergerakan fizikal yang keterlaluan

(b) Sebagai seorang guru pemulihan, terdapat seorang daripada murid anda mengidap penyakit ADHD. Bagaimanakah anda mengendalikan murid sepertinya? Kedudukan tempat duduk berhampiran dengan tempat duduk kguru agar senang diawasi tingkah lakunya Menggunakan prinsip peneguhan agar mereka diberi peneguhan positif apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang baik Peraturan dan prosedur di dalam bilik darjah dipaparkan dengan jelas dan nyata Objektif pembelajaran haruslah dinyatakan dengan ekspilit dan murid menjawab dengan segera Semasa mengajar, arahan perlu ringkas dan perlu diulang agar murid memahami dengan jelas Beri tugasan yang ringkas Beri peluang kepada murid untuk libatkan diri dalam aktiviti yang aktif

20. Huraikan perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan dari aspek fizikal, kognitif, emosi dan sosial.

Ciri-ciri Pertumbuhan Perkembangan Fizikal Peningkatan dalam saiz seperti perubahan tinggi, berat badan dan gigi. Proses individu memperkembangkan kemahiran psikomotor. Kemahiran menggunakan anggota badan, misalnya seorang bayi mula memusing badan, duduk kemudian merangkak, berdiri, berjalan dan berlari. Kognitif

Keupayaan berfikir Kemahiran membaca, menulis, mengira,berfikir secara kreatif dan kritis. Emosi Perasaan gembira, sayang, marah dan cemburu. Kemahiran mengurus dan mengawal emosi. Sosial Menjalin perhubungan dengan ibu bapa, keluarga, rakan dan mereka di persekitaran individu tersebut. Kemahiran menjalin perhubungan sosial dan menunjukkan perlakuan baik dan sesuai mengikut norma-norma masyarakat.

21. Berikan peringkat-peringkat dalam perkembangan kanak-kanak serta ciricirinya.

Peringkat bayi ( 0-2 tahun) iaitu pada peringkat ini kadar ciri-ciri pertumbuhan cepat seperti sifat-sifat asas manusia, bahasa, kebolehan fizikal dan kebolehan menjalin perhubungan emosi mula kelihatan. Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) iaiatu dapat bermain menggunakan imaginasi, perkembangan bahasa yang cepat, penggunaan otot-otot halus dan kebolehan bersosial. Peringkat kanak-kanak ( 9-11 tahun ) iaitu kanak-kanak mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. Mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan. Peringkat awal remaja ( 12-15 tahun ) iaitu sensitif terhadap paras rupa dan perubahan fizikal yang dialami. Boleh berfikir secara abstrak, logikal dan sistematik. Peringkat remaja ( 15-20 tahun ) iaitu perhubungan yang rapat dengan rakan sebaya dan keinginan berdikari. 22. Perkembangan emosi berlaku daripada peringkat bayi sehingga remaja. Apakah implikasi perkembangan emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran? i. Bina asas kepercayaan di dalam bilik darjah

Memberi layanan sama rata terhadap semua murid Elakkan daripada memberi hukuman/layanan berdasarkan khabar angin ii. Bantu murid menyedari emosi dan meluahkan perasaan.

Galakkan murid menulis jurnal untuk luahan emosi. Jelaskan dan ceritakan emosi anda sendiri dalam situasi-situasi tertentu. iii. Bantu pelajar mengenali emosi orang lain

Dalam aktiviti berkumpulan,suruh pelajar meneka emosi rakan pada sesuatu situasi. Semasa murid menonton filem atau mebaca cerita, minta mereka kenal pasti emosi karektor-karektor dalam situasi tersebut. iv. Bincangkan strategi-strategi mengawal emosi

Beri alternatif yang boleh digunakan untuk mengawal emosi seperti berhenti sejenak atau membuat rasionalisasi. Ceritakan pengalaman anda sendiri bagaimana untuk mengawal perasaan marah, kecewa dan gelisah.

23. Helah diri bermaksud usaha yang dilakukan secara kebiasaan sama ada secara sedar atau tidak sedar oleh seseorang bagi mempertahankan ego, ancaman dan kebimbangannya. Nyatakan jenis-jenis helah bela diri beserta huraian dan contoh yang lengkap. (a) Rasionalisasi

Memberi penerangan atau alasan yang munasabah terhadap sesuatu tingkahlaku untuk melindungi motif yang sebenar dan mepertahankan ego. Contohnya seorang murid yang gagal dalam peperiksaan akan memberi alasan bahawa dia gagal kerana guru bersikap pilih kasih.

(b)

Projeksi

Satu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membalikkan konflik yang terdapat dalam dirinya kepada orang lain. Contohnya seorang abang yang dimarahi oleh ayahnya memindahkan kemarahannya kepada adikadiknya.

(c)

Fantasi

Seseorang cuba mengurangkan ketegangan dengan cara berkhayal dan membentuk situasi yang lebih selesa daripada keadaan sebenar. Contohnya seorang yang miskin berfantasi untuk menjadi kaya. (d) Identifikasi

Seseorang yang cuba menutup kelemahan diri dengan menyifatkan dirinya sama seperti orang lain yang mempunyai kuasa atau kelebihan. Contohnya seorang remaja menyatakan beliau rapat dengan kumpulan sorak sekolah untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang popular.

24.

Terangkan ciri-ciri kanak-kanak peringkat praoperasi dan operasi konkrit.

TAHAP PRAOPERASI (2-7 TAHUN) Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan, contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Contohnya, pemikiran kanakkanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja.

Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu : i. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. ii. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. iii. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Selain itu, Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Sementara, ingatan pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Manakala, bayangan merupakan satu proses yang

menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental.

Bagi tahap ini, Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : (a) (b) Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun )

Di tahap pra-konseptual, kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Hal ini kerana, mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu egocentrism, konsep sebab-akibat, peningkatan perolehan bahasa dan pembentukan identiti diri. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan ; iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah, isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah.

TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padatan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Walaubagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan, makna hidup dan sebagainya. Mereka

hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. 25. Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit.

i. Kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. ii. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. iii. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain iv. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. v. Kanak-kanak mula memahami unsur-unsur pemikiran logik

vi. Kanak-kanak faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padatan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Cthnya Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan sebagainya vii. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan, makna hidup.

26. Berdasarkan teori Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat bahagian. Senaraikan dan huraikan kesemua bahagianbahagian tersebut.

27. Di dalam perkembangan kanak-kanak, perkembangan bahasa mereka adalah sangat penting. Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa. Senaraikan dan jelaskan kelima-lima komponen tersebut.

28. Jelaskan bagainakah cara guru membantu murid dalam menguruskan emosi diri mereka?

(a) (b) -

Amalkan sikap kepimpinan demokratik

Wujudkan interaksi dua hala guru dan murid Dorong murid berinteraksi sesame mereka Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan Dapat memberi peluang kepada murid untuk interaksi sesama Perlu rancang aktiviti yang sesuai dengan tahap mereka. (c) Menggunakan teknik menyoal mereka.

(d) (e) -

Untuk dpatkan tindak bals dan respon dari murid Dapat libatkan diri secara aktif Menggunakan percakapan yang sesuai Galakkan murid mengemukakan pendapat dan idea mereka Teknik memuji dan sokongan bagi membakar semangat Menggunakan strategi memusatkan murid Kaedah perbincangan kumpulan bagi mengumpul murid dalam satu kumpulan Libatkan diri secara lansung

29.

Terangkan dan huraikan 3 ciri konsep kendiri positif.

(a) Bebas membuat pilihan dan keputusan sendiri Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan sentiasa merasa bebas untuk membuat pilihan dan keputusan. Jarang berdepan dengan dilema atau kekeliruan dalam membuat sebarang keputusan atau pilihan. Mereka tidak teragak-agak dalam membuat keputusan dan boleh membuat pilihan tanpa terikat dengan pengaruh rakan serta desakan keluarga.

(b) Selalu merasa gembira

Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan selalu kelihatan riang dan gembira. Walaupun mereka mempunyai masalah, mereka pandai menyembunyikan masalah tersebut. Mereka tidak pernah mengeluh dan menganggap masalah tersebut sebagai satu cabaran yang perlu diatasi. Tahap kegembiraan mereka akan bertambah sekiranya masalah tersebut dapat diatasi. Sekiranya tidak, mereka akan merujuk kepada orang yang boelh dipercayai dan memahami diri mereka untuk bantuan nasihat. (c) Mudah berkawan Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif didapati senang membuat kawan dan disenangi oleh orang persekitaran. Sikap mereka yang tidak sombong dan pandai menghargai rakan serta sentiasa membantu menyebabkan rakan suka mendampingi mereka.

30. Bincangkan implikasi kanak-kanak masalah kecacatan fizikal kepada proses pengajaran dan pembelajaran. guru perlu berpengatahuan tentang masalah yang dihadapi muridnya. Misalnya mengetahui prosedur bagaimana mengurus seorang kanak-kanak yang diserang sawan atau asma guru juga perlu jelas tentang kesan masalah fizikal ini ke atas perkembangan psikososial kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak ini kadang-kadang tidak memahami penyakit yang mereka alami dan menghadapi masalah penyesuaian guru perlu peka kepada keperluan murid. Misalnya seseorang kanak-kanak cerebral palsy boleh menggunakan computer atau pen serta pensil yang tidak memerlukan tekanan yang kuat sekiranya menulis penggunaan pemegang buku book holders atau buku teks elektronik dapat membantu kanak-kanak kurang upaya memegang buku guru haruslah member sokongan dan dorongan kepada kanak-kanak ini untuk meningkatkan keyakinan diri mereka supaya mereka merasa boleh serta berkeyakinan menguruskan diri sendiri dengan baik guru juga haruslah memberi perhatian terhadap susunan bilik darjah. Susunan bilik

darjah seharusnya memudahkan pergerakan kanak-kanak dna memberikan mereka akses yang mudah kepada bahan-bahan pembelajaran 31. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak merupakan aspek yang penting untuk proses perkembangan kanak-kanak. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak berjalan dengan lancar. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak? Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ciri-ciri seperti warna kulit, saiz fizikal, warna mata dan lain-lain. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka juga menetapkan had keupayaan, kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai. Di samping faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya, status sosio-ekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Adalah telah diketahui umum, perbezaan suasana rumah, makanan, asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya. Misalnya : Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi, tingkah laku dan emosi dengan sempurna Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka.

(b) Berdasarkan pernyataan di atas, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak? Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak, khasnya dari perkembangan intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Misalnya; kanakkanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilainilai murni yang positif daripada mereka. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya, seperti rumah dan sekolah Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi, personaliti dan mental. Misalnya: Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik, serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman.

Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosialnya. Sebaliknya, kanak- kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini.

Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor pelajar.

Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988. 32. (a) Persatuan Terencat Akal Amerika (AAMR) mendefinisikan terencat akal sebagai satu ketidakupayaan yang dapat dilihat melalui fungsi intelek serta tingkahlaku penyesuaian seperti komunikasi, penjagaan diri dan kemahiran social yang amat terhad. Nyatakan kategori kanakkanak yang tergolong dalam terencat akal berserta huraiannya.

(b) Masalah kecacatan fizikal adalah salah satu daripada ciri-ciri kanak-kanak kerperluan khas. Nyatakan lima kecacatan fizikal beserta huraiannya. Sindrom down kecacatan kromosom yang ke-21 berlaku dalam satu per lapan lapan ratus kelahiran ciri seperti mulut terbuka, lidah tebal dan pendek, mata berair dan merah, mata sepet dan muka yang kiecil, gemapl, pendek dan bongkok, suka bermanja, bermain dan dapat bergaul dengan baik.

Autisme cacat mental seumur hidup

masalah komunikasi kerana tidak boleh entafsir air muka dan gerak isyarat tabiat stereotaip lebih minatbarang permainandaripada berinteraksi

Pintar cerdas memerlukan sokongan ciri seperti kebolehan mempelajari lebih cepat, keinginan untuk tahu yang lebih, menetapkan matlamat tinggi, mahir member idea,kebolehan memimpin, empati kepada orang lain

Cerebral palsy kesukaran bergerak akibat koordinasi sebab neurologi motor yang berfungsi baik ada kecacatan lain seperti penglihatan, pertuturan dan terencat akal

Epilepsi penyakit sawan masalah neurologi menggeletar

Spina bifida kecacatan tulang belakang lumpuh bahagian bawah boleh diubati dengan pembedahan

Muscular dystrophy merosot kekuatan otot

perlu kerusi roda kecerdasan tidak terjejas

Limb deficiencies anggota tidak sempurna kemalangan semasa kelahiran boleh dilatih guna anggota palsu

33. (a) personaliti

Nyatakan peranan guru dalam membentuk perkembangan individu.

Sensitif dengan potensi murid- memberi galakkan dan dorongan kepada muridmurid untuk menggilap potensi kanak-kanak-galakan dan dorongan mampu membentuk personaliti yang baik Menerima hakikat bahawa setiap individu berbeza dan unik-berbeza dariapada segi kognitif, emosi, fizikal, dan personality- memberi bimbingan kepada kanak-kanak untuk lebih mengahadapi cabaran dan dugaaan hidup Memahamikeperluan murid mengikut peringkat umur-guru mempunyai pengetahuan tentang ilumu psikologi kanak-kanak Membina imej kendiri posifif- guru perlu membantu kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif-menjadi diri mereka lebih berdikari dan berkeyakinan tinggi untuk melibatkan diri dalam menjalani kehidupan yang mencabar (b) Berikan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti. Faktor kebakaan dihubungkaitan dengan kecerdasaan dan juga bentuk tubuh wujud pola genetik semasa persenyawaan mempengaruhi perkembangan personaliti individu Faktor pengalaman awal individu Pengalaman unik pada individu itu sahaja - individu akan bertindak secara sendirinya terhadap tekanan sosial yang dihadapinya - penekanan kepentingan pengalaman awal oleh Freud dalam perkembangan personaliti-persekitaran individu seperti budaya, adat resam, nilai dan cara hidup masyarakat, juga mempengaruhi perkembangan personaliti individu

Latar belakang sekolah- suasana sekolah yang kondusif dari segi fizikal, emosi dan sosioal menyumbang kepada perkembangan personaliti yang bpositif dikalangan kanak-kanak. Sekolah sebagai tempat bimbingan dan pembentukan personaliti individu-guru memainkan peranan dalam pembentukan personaliti kanak-kanak sekolah turut menyumbang kepada personality individu yang tidak seimbang aktiviti-aktiviti yang baik mampu mengalakkan pembentukan peribadi kanak-kanak. Pengaruh keluarga - banyak mempengaruhi pembentukan personalitI kerana banyak masa dihabiskan bersama keluarga-ibu bapa harus memberI kebebasan untuk bermain sambil memerhati setiap pergerakan anak-anak untuk mengelak kejadian buruk berlaku. Peranan media - banyak maklumat dapat disampaikan secara terus kepada kanakkanak - maklumat tersebuta akan mempengaruhi kanak-kanak- menerangkann implikasi dan motif yang baik dalam menyampaikan maklumat melalui media. Pemakanan - digalakkan memakan makanan yang berzat, bersih, dan halal. Pengaruh sosialbudaya - tanap didikan agama kanak-kanak mudah terpengaruh dengan gejala negatif; gaya hidup bebas; terikut-ikut dengan zaman moden

34. Terangkan lima tahap perkembangan yang ditekankan di dalam teori perkembangan psikoseksual Freud secara ringkas?

35. Apakah konflik yang berlaku pada perkembangan tahap phallic dan kesannya terhadap personaliti dewasa?

36. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa yang menunjukkan mereka telah terlekat pada tahap oral dan anal. 37. Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit.

Anda mungkin juga menyukai