Anda di halaman 1dari 4

ऒ ं लΊमीή×यंिगरायै नमः। ऒ ं ^ीं स×यबॊधमयै नमः। ऒ ं ηɋ रजॊकȧलकमयै नमः। ऒ ं \ɋ तमॊशǒƠमयै नमः। ऒ ं रसनानाÔयै नमः। ऒ ं ललनाÔयै नमः। ऒ ं शिशनाÔयै नमः।

ऒ ं ǒपतृयानाÔयै नमः। ऒ ं िमǑहरनाÔयै नमः। ऒ ं दॆ वयॊनाÔयै नमः। ऒ ं मनननाÔयै नमः। ऒं क ु हिनकायै नमः। ू ऒ ं शाǐरÖयै नमः। ऒ ं शॊिभÛयै नमः। ऒ ं शूिलÛयै नमः। ऒ ं अघॊǐरÖयै नमः। ऒ ं आƽाǑदÛयै नमः। ऒ ं åयाǒपÛयै नमः। ऒ ं मॊǑहÛयै नमः। ऒ ं मॆिधÛयै नमः। ऒ ं आवॆिशÛयै नमः। ऒ ं आǑद×यै नमः। ऒ ं दॆ वमातायै नमः। ऒ ं असुरपूÏयायै नमः। ऒ ं शु\सुतायै नमः। ऒ ं ήΉळादपूǔजतायै नमः। ऒ ं नारदवंǑदतायै नमः। ऒ ं ǒ]पुरǾǒपÖयै नमः। ऒ ं ·वणा[लंकारǾǒपÖयै नमः।

ऒ ं इÍछाशÈ×यै नमः। ऒ ं £ानायै नमः। ऒ ं Ǒ\यायै नमः। ऒ ं िनिधήदातायै नमः। ऒ ं िनम[लायै नमः। ऒ ं मॊǑहÛयै नमः। ऒ ं ÏवालामुÉयै नमः। ऒ ं चपलायै नमः। ऒ ं वायुवॆिगÛयै नमः। ऒ ं लंकारवािसÛयै नमः। ऒ ं घींकार िननाǑदÛयै नमः। ऒ ं पƬवािसÛयै नमः। ऒ ं अƴभुजायै नमः। ऒ ं अƴिसǒƨदा]ॆ नमः। ऒ ं संपत ् ήदाियÛयै नमः। ऒ ं तक [ ǒवतक [ काǐरÖयै नमः। ऒ ं लॊभजनÛयै नमः। ऒ ं महामॊहायै नमः। ऒ ं िनक ुं िभलायै नमः। ऒ ं उपांिगरायै नमः। ऒ ं ήारÞधसंचाǐरÖयै नमः। ऒ ं ή×यहाǐरÖयै नमः। ऒ ं ήाकाàयलΊàयै नमः। ऒ ं पावÛयै नमः। ऒ ं जूदगृहǔ·थतायै नमः। ऒ ं पाशधाǐरÖयै नमः। ऒ ं अंक ु शधाǐरÖयै नमः। ऒ ं ऒंकारकाǐरÖयै नमः। ऒ ं िशंकाǐरÖयै नमः। .

ऒ ं ^ɋकाǐरÖयै ऒ ं ^ःकाǐरÖयै नमः। ऒ ं ^ɋकाǐरÖयै ऒ ं ηɋ काǐरÖयै नमः। ऒ ं हंु काǐरÖयै नमः। ऒ ं फɪ काǐरÖयै नमः। ऒ ं ·वाहा मयै नमः। ऒ ं ·वधा मयै नमः। ऒ ं ǔजƾा\वािसÛयै नमः। ऒ ं जूं कारवािसÛयै नमः। ऒ ं सौरǔßयÖयै नमः। ऒ ं सौकाǐरÖयै नमः। ऒ ं पाǔणÖयै नमः। ऒ ं पॊǒषÖयै नमः। ऒ ं मयदानवािच[तायै नमः। ऒ ं पशवॆ नमः। ऒ ं पाशवॆ नमः। ऒ ं पॆिशÛयै नमः। ऒ ं पु]ॆ नमः। ऒ ं ताǐरÖयै नमः। ऒ ं गं ǒवËननािशÛयै नमः। ऒ ं आपǒƣिनवाǐरÖयै नमः। ऒ ं शॊǒषÖयै नमः। ऒ ं वृǒƨÛयै नमः। ऒ ं Ǒदशािनदɀ िशÛयै नमः। ऒ ं ǑदशािधकाǐरÖयै नमः। ऒ ं लं ¢ं मं ǒवΆणुǾǒपÖयै नमः। ऒ ं आं शूÛयǒवÛयािशÛयै नमः। ऒ ं वॆदǾǒपÖयै नमः। .

ऒ ं आ×मॆή×यंिगरायै नमः। ऒ ं ήाणॆपॊǒषÖयै नमः। ऒ ं अ·×वौǔ·ठरॆ नमः। ऒ ं मांसॆ मृदǾǒपÖयै नमः। ु ऒ ं ǽिधरॆ वणɀ नमः। ऒ ं इं Ǒ]यशÈ×यै नमः। ऒ ं मनॊǒवहाǐरÖयै नमः। ऒ ं भानवॆ भािमÛयै नमः। ऒ ं अÊनौÏवािलÛयै नमः। ऒ ं मं महॆ Ƴयȷ नमः। ऒ ं िशं शंकरभिगÛयै नमः। ऒ ं ईशाशॊिभÛयै नमः। ऒ ं िनंकार िनǽ×यै नमः। ऒ ं सव[शॊिभÖयै नमः। ऒ ं स^ǾǒपÖयै नमः। ऒ ं सवाɍगॆ लΊमीή×यंिगरायै नमः। ऒ ं ήं ή×यंिगरायै नमः। ऒ ं ×यं ή×यंिगरायै नमः। ऒ ं िगं ή×यंिगरायै नमः। ऒ ं रां ή×यंिगरायै नमः। ऒ ं यɇ ή×यंिगरायै नमः । ऒ ं Èलीं Èलीं ^ं ^ीं श]ूणां ηɋ \ɋ मॊहायै ηȣं ^ɋ उÍछाटयै टं ठः ·तंभयै झं झः मारयै ^ं ^ीं ^ं ^ɋ ^ं ^ः अघॊर लΊमी ή×यंिगरॆ ऐं वचन िसǒƨ मम आ£ापालय पालय घॆ घॆ हंु फɪ ·वाहा॥ .