Anda di halaman 1dari 13

1

ASPEK-ASPEK KEMUKJIZATAN AL-QURANOleh:
Abdul Rashid bin Ahmad
*


Pendahuluan
Istilah mukjizat tidak pernah wujud dalam al-Quran al-Karim dan al-Sunnah al-Mutahharah,
Istilah ini baharu sahaja muncul pada waktu mutakhir ini setelah zaman pembukuan ilmu
bermula iaitu kira-kira kurun kedua dan permulaan kurun ketiga hijrah. Justeru itu, kita
mendapati al-Quran menggunakan perkataan al-Ayah (-,v) sewaktu memberikan dalil-dalil
bagi para rasul sebagai hujah kepada kaumnya. Yang demikian sebagaimana firman Allah:
#%& !$/ _ ]& 9 E%` # `9 $5 % $) M# !# $
.` $& #) N%` ``
Maksudnya: Dan mereka pula bersumpah dengan nama Allah, dengan
menegaskan sumpah mereka bersungguh-sungguh, bahawa sesungguhnya
jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat (sebagaimana yang mereka
minta itu), tentulah mereka akan beriman kepadaNya. Katakanlah (Wahai
Muhammad): "Bahawa soal mendatangkan mukjizat-mukjizat itu hanyalah
Allah yang menentukannya, dan kamu tidak menyedari (Wahai orang-orang
Islam), bahawa apabila mukjizat-mukjizat (yang mereka minta) itu datang,
mereka juga tidak akan beriman.
(Surah al-Anam 6:109)

Kadang-kadang Al-Quran al-Karim menggunakan lafaz al-Bayyinah (-

,,|) bagi maksud yang


sama, sepertimana firman Allah s.w.t. :
% 6?$_ / 3/ %$ !# 69 #
Maksudnya: Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata
(mukjizat) dari Tuhan kamu; ini adalah seekor unta betina (dari) Allah
sebagai keterangan bagi kamu (membuktikan kebenaranku).
(al-Araf 7:73)

Kadang-kadang pula al-Quran al-Karim menggunakan perkataan al-Burhan ( ) .,| untuk
tujuan itu sebagaimana firman Allah :
$/ / <) ` ) #$2 $% )
Maksudnya: Yang demikian adalah dua bukti dari Tuhanmu (untuk Engkau
menunjukkannya) kepada Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu
adalah kaum yang fasik - derhaka"

*
Prof Madya di Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
2
(al-Qasas 28: 32)

Mukjizat juga kadang-kadang diungkap dengan menggunakan lafaz al-Sultan (.=.|) sebagai
contoh firman Allah S.w.t. :
? & $? $ %. 7 $$/# $?' =0 7
Maksudnya: Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah
apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu, bawalah kepada
Kami satu bukti yang jelas nyata".
(Ibrahim 14:10)

Demikianlah beberapa istilah yang digunakan oleh al-Quran al-Karim dalam
mengungkapkan maksud mukjizat.
1


Definisi Mukjizat
Dilihat daripada segi bahasa, perkataan al-Mujizah (-|) itu berasal daripada akar kata al-
`ajz (-|). Dalam konteks ini, Al-Raghib al-Asfahani berkata: ( - , .. -- ) yang
bermaksud penghujung hidup manusia. Jadi, asal bagi perkataan al-`ajz itu ialah bermaksud
penghujung sesuatu.
2
Seorang tua disebut dalam bahasa Arab sebagai al-Ajuz (_-| ) kerana
ia lemah dalam banyak keadaan.
3
Yang demikian sebagaimana firman Allah s.w.t.:
) #g 99#
Maksudnya: Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang
kena azab itu.
(al-Shuara 26:171)
Ibn Faris pula berkata: bahawa huruf `ayn, jim dan zai adalah menunjukkan dua erti iaitu:
pertama, lemah dan yang kedua ialah penghujung sesuatu.
4

Daripada segi istilah terdapat beberapa definisi yang diberi oleh para ulama dalam
menjelaskan pengertian mukjizat. Antaranya dapat disimpulkan sebagai yang berikut:
Pertama: Mukjizat ialah perkara luar biasa yang bersifat mencabar, tidak dapat ditentang,
dianugerahi Allah kepada para rasul-Nya.
5

Kedua: Mukjizat ialah perkara yang menunjukkan perakuan Allah s.w.t. terhadap orang yang
mendakwa dirinya sebagai Rasul, atau sokongan Allah terhadap orang yang mendakwa
kenabian dan sekali gus membenarkan bahawa ia memang benar-benar utusan Allah s.w.t.
6


1
Mustafa Muslim (2005), Mabahith fi I`jaz al-Quran. Cet 3, Dimasyq: Dar al-Qalam, h. 17.
2
Al-Husayn bin Muhammad al-Ma`ruf bi al-Raghib al-Asfahani (2001). Al-Mufradat fi Gharib al-
Quran. Muhammad Khalil `Itani (ed.), cet.3, Beirut: Dar al-Ma`rifah, h.325.
3
Ibid, h. 326. Lihat juga, Dr. Fadl Hasan Abbas dan Sana Fadl Hasan (2001). I`jaz al-Quran al-
Karim. Cet.4, `Amman: Dar al-Furqan, h.10
4
Abu al-Hasan Ahmad bin Faris bin Zakariyya (1969). Mu`jam Maqayis al-Lughah. `Abd al-Salam
Harun (ed), cet.2, Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi, j.4, h. 232.
5
Mustafa Muslim (2005). op.cit., h. 18
6
Fadl Hasan Abbas (2001). op.cit., h. 21.
3
Setelah merujuk kepada kedua-dua definisi di atas, dapatlah dirumuskan bahawa mukjizat itu
adalah perkara luar biasa yang dianugerahi Allah s.w.t. kepada para rasul-Nya sebagai bukti
bahawa meraka adalah benar-benar utusan daripada Allah s.w.t.

Syarat-syarat Mukjizat
Berasaskan definisi yang dibentangkan di atas dapatlah dikenalpasti antara syarat-syarat
mukjizat itu adalah sebagai berikut:
a. Mukjizat itu mesti terdiri daripada perkara luar biasa. Ia sama ada dalam bentuk
perkataan seperti anak-anak batu bertasbih, pelepah tamar merintih atau seumpama
mukjizat al-Quran sendiri. Atau ia dalam bentuk perbuatan seperti terpancar air di
antara celah-celah jari Baginda saw, makanan yang sedikit menjadi banyak dan
mencukupi untuk orang ramai, atau ia berlaku dalam bentuk tiada tindakan seperti api
tidak membakar Nabi Ibrahim a.s. dan air laut tidak menenggelamkan Nabi Musa a.s.
bersama kaumnya.
7

b. Perkara luar biasa itu berlaku dengan kekuasaan Allah s.w.t. Oleh itu, apa sahaja
yang direkacipta oleh manusia dalam apa jua bentuk rekaanpun atau sesuatu yang
berlaku pada sesetengah orang dalam bentuk silap mata tidak dinamakan mukjizat
sekalipun ia pelik dan luar biasa dan di luar batas logik.
8
Justeru itu, bagi mukjizat
tiada seorangpun yang mampu menentukan bila masa dan apa bentuk mukjizat itu
akan berlaku. Sebagaimana Allah S.w.t. menegaskan:
)9 $=& ' 7=7% $`% 7= 9 `)
= $ %. 9 & A' $/ ) */ !# #* $_ `& !# %
,t:$/ z 9$ =69#
Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus beberapa Rasul
sebelummu; di antara mereka ada yang Kami ceritakan perihalnya
kepadaMu, dan ada pula di antaranya yang tidak Kami ceritakan
kepada kamu. dan tidaklah harus bagi seseorang Rasul membawa
sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan
dengan izin Allah; (maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh
Rasul) kerana apabila datang perintah Allah (menimpakan azab)
diputuskan hukum dengan adil; pada saat itu rugilah orang-orang
yang berpegang kepada perkara yang salah.
(Ghafir 40:78)

c. Ia tidak mampu ditentang. Sekiranya ia boleh ditentang atau diatasi oleh mana-
mana pihak dengan ada yang mampu mencipta sebagaimana yang dibawa oleh Nabi
s.a.w, maka terbatallah hujahnya. Dengan demikian, tidaklah benar bahawa perkara
luar biasa itu sebagai bukti kebenarannya sebagai utusan daripada Allah s.w.t.
d. Ia mesti berlaku sesuai dengan dakwaan yang dibuat. Sekiranya ia berlaku
sebaliknya, maka ia tidak dipanggil mukjizat. Contohnya, seumpama seseorang

7
Mustafa Muslim (2001), op.cit., h. 19
8
Sa`d al-Din al-Sayyid Salih (1993), al-Mujizah wa al-I`jaz fi al-Quran al-Karim. Cet.2, Kaherah:
Dar al-Ma`arif, h. 45.
4
menyapu tangannya pada seorang pesakit supaya ia sembuh, tiba-tiba orang itu terus
mati. Ia dinamakan al-Ihanah bukan mukjizat.
9

e. Ia bersifat mencabar. Ini merupakan syarat utama bagi mukjizat bagi mempastikan
bahawa para penentangnya tidak berkemampuan mencabar nya. Sekiranya tidak
membuka ruang untuk dicabar, tidak terbukti ia sebagai dalil dan bukti nyata, agar
nanti mereka tidak berkata: sekiranya diberi peluang untuk mencabarnya, tentu kami
mampu menandinginya.
f. Perkara luar biasa itu berlaku selepas dakwaan menjadi rasul. Sekiranya ia
berlaku sebelum dakwaan kenabian dinamakan al-Irhas, bukan al-Mu`jizah. Seperti
keadaan awan memayungi baginda s.a.w semasa musafir ke negeri Syam sebelum
menjadi nabi.
10


Perkara-perkara Luar Biasa Yang Bukan Mukjizat
Antara perkara luar biasa yang tidak termasuk dalam pengertian mukjizat kerana ia tidak
disertai dengan dakwaan kenabian dan ia boleh dicabar adalah sebagai yang berikut:
a. Al-Karamah
Iaitu perkara luar biasa yang berlaku pada hamba yang soleh, yang komited
mengikuti jejak Nabinya serta mempunyai akidah yang betul dan beramal soleh sama
ada ia sedarinya atau tidak
11
.
b. Al-Sihr
Iaitu perkara luar biasa yang berlaku pada orang yang jahat yang mengerjakan
amalan-amalan tertentu yang dipelajarinya.
Perkataan al-Sihr daripada segi bahasa ia bermaksud tiap-tiap suatu yang tersembunyi
dan tidak jelas puncanya.
12

Berkata Abu Muhammad al-Maqdisi bahawa sihir itu ialah tangkal-tangkal, jampi-
jampi dan simpulan-simpulan yang memberi kesan kepada hati dan tubuh badan
seseorang, boleh menyebabkan ia sakit, mati dan berpisah antara suami dan isteri.
13

c. Al-Irhas
Iaitu perkara luar biasa yang merupakan tanda-tanda kebangkitan nabi dianugerahi
Allah s.w.t. sebelum dibangkitkan menjadi nabi.
14

d. Al-Maunah
Iaitu perkara luar biasa yang dikurniai Allah s.w.t. kepada orang awam untuk
melepaskannya daripada satu-satu ujian, musibah, bala atau kesempitan.
15

e. Al-Ihanah
Iaitu perkara luar biasa yang dizahirkan Allah s.w.t. kepada orang fasik yang
mendakwa diri menjadi nabi dengan tujuan menafikan apa yang didakwanya.
16
Hal

9
Mustafa Muslim (2001), op. cit, h.20.
10
Ibid, h. 21-22.
11
Abd al-Karim Hasan al-Fawa (1966). Aqaid al-Tawhid `an Tuhfah al-Murid `ala al-Jawharah.
Damanhur: Matba`ah al-Tawfiq, j.1, h. 150.
12
Ibrahim Mustafa et.al (1960). Al-Mu`jam al-Wasit. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, h.419
13
Abd al-Rahman bin Hasan Ali al-Shaykh (tt). Fath al-Majid Syarh Kitab al-Tawhid. Riyadh:
Maktabah al-Riyad al-Hadithah, h. 238
14
Abu Farhah Jamal al-Husayni (1998). Mizan al-Nubuwwah al-Mu`jizah. Kaherah: Dar al-Afaq al-
`Arabiyyah, h. 170.
15
Ibid, h. 171
16
Al-Fawa (1966), op. cit., h. 48.
5
ini seperti apa yang berlaku kepada Musaylamah al-Kadhdhab ketika dia meludah
pada seorang yang cacat penglihatan bertujuan supaya boleh sembuh, tiba-tiba terus
buta kedua-dua sekali.
f. Al-Istidraj
Iaitu perkara luar biasa yang dizahirkan Allah s.w.t. kepada orang yang mendakwa
ketuhanan sebagai tipu daya baginya.
g. Al-Firasah
Iaitu nur yang dicampak oleh Allah s.w.t. ke dalam hati hamba-Nya sehingga ia dapat
membezakan antara yang betul dan yang salah, yang benar dan yang dusta. Firasat ini
bergantung kepada kekuatan iman seseorang. Barangsiapa yang lebih kuat imannya
maka ia lebih tajam firasatnya.
17
Ia keadaan dimana seseorang mengetahui hakikat
sesuatu menerusi zahirnya.

Perbezaan antara Mukjizat dan Sihir
Mukjizat berbeza daripada sihir berdasarkan beberapa faktor yang boleh disenaraikan sebagai
berikut:
a. Mukjizat berlaku pada Nabi, sedangkan Nabi adalah makhluk pilihan Allah s.w.t.
Adapun sihir berlaku pada tukang sihir, sedangkan tukang sihir itu adalah manusia
paling jahat.
b. Mukjizat adalah perbuatan Allah, tiada seorang manusia pun mampu melakukannya.
Adapun sihir itu adalah perbuatan tukang sihir dan ia sesuatu yang boleh dipelajari.
c. Mukjizat itu memberi kebaikan kepada manusia. Adapun sihir hanya memberi
keburukan dan kejahatan kepada manusia.
18


Teori al-Sirfah
Teori ini sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan isu kemukjizatan al-
Quran. Ia sering juga dikenali sebagai Aliran al-Nazzam. Al-Nazzam ialah Abu Ishaq Ibrahim
bin Sayyar bin Hani al-Nazzam al-Basri, beliaulah selaku pelopor kepada aliran ini.
Pada umumnya teori ini terbahagi pula kepada dua aliran iaitu:
a. Aliran al-Nazzam dan pengikutnya: Menurut mereka bahawa Allah s.w.t. sedari awal
lagi telah memalingkan orang Arab daripada menentang al-Quran serta tidak
membuka ruang untuk tujuan itu, sekiranya mereka diberi ruang, tentu mereka akan
mampu mencipta seumpama al-Quran.
b. Aliran yang dipimpin oleh al-Sharif al-Murtada dan Ibn Sinan al-Khafaji serta
pengikutnya: Menurut mereka bahawa Allah s.w.t. telah mencabut daripada orang
Arab ilmu-ilmu yang perlu bagi menentang al-Quran atau mencipta seumpamanya,
sekira mereka diberi kebebasan untuk melakukannya, pasti mereka mampu
melakukannya.
19

Berdasarkan kedua-dua pandangan tersebut jelas membuktikan bahawa orang Arab tidak
mampu menandingi al-Quran itu, bukanlah kerana ketinggian gaya bahasa atau uslub dan
keindahan susunannya, agung daripada segi balaghahnya, bahkan menurut mereka kerana
mereka dipalingkan atau dihalang oleh Allah s.w.t. daripada berbuat demikian.

17
Umar Abd Allah Kamil (2002). Tariq al-Salikin ila Mardah Rabb al-`Alamin. Beirut: Dar Ibn
Hazm, h. 291.
18
Fadl Hasan Abbas (2001), op.cit., h.23
19
Mustafa Muslim (2005), op.cit., h. 64
6

Aspek-aspek Kemukjizatan al-Quran
Para ilmuan tidak sepakat kata dalam menentukan aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-
Quran. Sebahagian mereka ada yang meneliti kemukjizatan Al-Quran daripada aspek
kebahasaan dan gaya bahasanya, ada yang mengkajinya daripada aspek petunjuk yang
menujuk jalan kebahagiaan kepada manusia, ada yang melihtnya sebagai pembawa berita
ghaib yang tidak boleh ditanggapi akal fikiran, dan ada yang mendalaminya daripada aspek
penciptaan alam semesta. Oleh kerana itu, ada yang menyenaraikan aspeknya sehingga
sepuluh aspek, malah ada sebahagian yang lain menambah lebih banyak lagi daripada itu.
Namun begitu, Dr. Mustafa Muslim telah merumuskan aspek-aspeknya kepada empat aspek
utama iaitu:
Pertama: al-Ijaz al-Bayani [kemukjizatan dari segi kebahasaan]
Kedua: al-Ijaz al-`Ilmi (al-Tajribi) [kemukjizatan dari segi sains]
Ketiga: al-Ijaz al-Tashri`i [kemukjizatan dari segi perundangan]
Keempat: al-Ijaz al-Ghaybi
20
[ kemukjizatan dari segi perkara ghaib]

Pertama: al-Ijaz al-Bayani (Kemukjizatan Dari Segi Kebahasaan)
Dalam membincangkan aspek ini, ia sekaligus melibatkan aspek al-Fasahah dan al-Balaghah
al-Quran.
Pengertian al-Fasahah ) --=| ( : pada bahasa ialah jelas dan terang. Manakala daripada segi
istilah ia bermaksud mudah difahami
21
.
Adapun al-Balaghah ) --:,| ( pula: pada bahasa bererti sampai kepada sesuatu. Pada istilah ia
bermaksud menyampaikan sesuatu pengertian ke hati dengan cara yang sebaik-baiknya.
22

Perbezaan antara al-Fasahah dan al-Balaghah sepertimana disebut oleh al-Khafaji dalam
karyanya Sirr al-Fasahah bahawa al-Fasahah yang berkait langsung dengan lafaz,
sementara al-Balaghah sesuatu yang berkait dengan makna atau pengertian.
Sebagai contoh firman Allah s.w.t. :
) !# ``' 9$/ m}# $G) 1)9# S $`s9#
69# 79# 3 6=9 `.?
Maksudnya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat
kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang
daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta
kezaliman. ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya
kamu mengambil peringatan mematuhiNya.
(al-Nahl 16:90)

Analisis daripada segi balaghahnya:
Merujuk kepada ayat di atas dapatlah dikenalpasti beberapa faktor berikut:

20
Ibid., h. 113
21
Ibid., h.117
22
Ibid.
7
a. Allah s.w.t. memulai ayat-Nya dengan perintah agar berlaku adil, berbuat ihsan dan
membantu kaum kerabat, dan pada pertengahannya Allah s.w.t. melarang pula
daripada perbuatan keji, kemungkran dan kezaliman. Manakala pada akhirnya Allah
s.w.t. sertai dengan nasihat dan peringatan. Di samping itu, pada setiap perkataan al-
Adl, al-Ihsan, al-Fahsha dan al-Munkar itu disertai dengan alif dan lam yang
membawa maksud al-Istighraq yang bererti meliputi iaitu bererti keadilan dalam
segala bentuknya, perbuatan baik dalam segala bentuknya, demikianlah dengan
perbuatan keji dan kemungkaran dalam segala bentuk dan jenisnya.
b. Terdapat unsur al-Tibaq al-Lafzi dan al-Tibaq al-Ma`nawi. Al-Tibaq bermaksud
perkataan yang bertentangan seperti perintah dan larang (al-Amr al-Nahy). Begitu
juga antara perkataan al-`Adl dan al-Fahsha, al-Ihsan dan al-Munkar, ita dhi al-
Qurba dan al-Baghy.
c. Ia didahului dengan perintah berlaku adil kerana ia suatu yang wajib, kemudian
diiringi dengan Ihsan kerana ia adalah digalakkan dan kadang-kadang wajib.
d. Ia menyebut perintah dahulu kemudian larangan. Kemudian disenaraikan segala
perintah demikian juga yang dilarang secara satu persatu.
e. Sebagai penutupnya menyeru supaya kembali ke jalan Allah dengan hikmah dan
nasihat yang baik.
Contoh lain seperti firman Allah s.w.t. :
& 2n& & 3? 9 _ >$& f? $F`s? `{# 9
$ 2 NW9# /$& 939# `&! '$ $/$' "$) "$
M%Im$ 9. 7` !# `69 M# 3=9 `3G?
Maksudnya: Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah
kebun dari pokok tamar (kurma) dan anggur, yang mengalir di bawahnya
beberapa sungai, ia juga mempunyai dalam kebun itu Segala jenis buah-
buahan, sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih
kecil, lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga
terbakarlah ia? Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-
keterangan, supaya kamu berfikir (dan mengambil iktibar).
(al-Baqarah 2:266)

Menerusi ayat di atas terdapat unsur balaghah yang disebut sebagai al-Tatmim atau
penyempurnaan ayat. Analisisnya sebagai berikut:
a. Apabila Allah menyebut kebun (al-Jannah) kurma dan anggur, padahal kalau
menyebut kebun sahaja sudah memadai, akan tetapi boleh jadi kebun yang tidak
mempunyai hasil, buah, atau yang berbuah pahit atau sebagainya. Kerana perkataan
kebun itu sendiri membawa maksud mengandungi pokok yang banyak antara pokok
itu ada yang mengeluarkan hasil yang banyak seperti kurma dan anggur. Kemudian
kebun tadi dinyatakan Allah lagi bahawa mengalir di bawahnya sungai-sungai, kerana
kalau sekiranya ia tidak mendapat air yang mencukupi tentu tidak subur dan tidak
dapat mengeluarkan hasil yang memuaskan. Lalu disempurnakan lagi ayat tadi
dengan menyatakan bahawa di dalam kebun itu mempunyai segala macam buah-
buahan.
b. Setelah selesai Allah s.w.t. manceritakan hal kebun itu, kembali menceritakan pula
hal tuan kebun itu. Dinyatakan bahawa dia telah tua, sekiranya dia masih muda tentu
8
dia mampu mendapatkannya ganti apabila ia binasa. Lebih menyedihkannya lagi
ialah dia pula mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Sekiranya dia tiada
keturunan adalah kurang menyedihkan sangat. Lalu kebun itu ditiup angin yang kuat
dan angin itu pula mengandungi api lalu terbakarlah kebun itu.
Demikianlah kita dapati bahawa ayat yang mulia tadi mengandungi kehalusan maksud yang
hendak disampaikan melalui perbandingan iaitu bagi menyatakan bahawa betapa sedihnya
tuan punyai kebun tersebut dan ruginya di atas apa yang hilang daripadanya, terutama ketika
ia sangat memerlukannya. Demikianlah perumpamaan orang yang ingin menunjuk-nunjukkan
dengan sedekah atau dermanya semata-mata ingin dilihat orang, bukan kerana beriman
kepada Allah dan hari akhirat, dimana pahala dan balasannya akan hilang pada saat ia sangat
berhajat kepadanya bagi tujuan memberatkan timbangan amalnya.
Selain daripada itu, kemukjizatan al-Quran dari aspek ini boleh dilihat daripada segi susunan
huruf, kalimah dan ayat-ayatnya yang disebut sebagai al-Nazm al-Qurani.
Dalam konteks ini, kita dapati al-Quran mempunyai keselarasan antara susunan katanya yang
diungkapkan dengan mesej yang hendak disampaikan. Sebagai contoh lihatlah firman Allah
s.w.t.:
9 `G s ># 7/ 9)9 $= $) $2 =
Maksudnya: Dan Demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit
sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata: "Aduhai
celakanya kami! sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim (terhadap
diri sendiri)!"
(al-Anbiya 21:46)

Melalui ayat di atas, Allah s.w.t. menjelaskan betapa lemahnya manusia ini bila berhadapan
dengan keperkasaan Pencipta. Ia menerangkan betapa lemahnya manusia bila berhadapan
dengan azab Allah sekalipun ringan lagi sedikit. Bagi tujuan itu, Allah datangkan perkataan-
perkataan yang menunjukkan demikian keadaannya iaitu perkataan (.,) yang bermaksud
sekiranya dan lafaz (|) yang bermaksud sentuh, bukan lafaz (-,=, )yang bermaksud
menimpa. Begitu juga lafaz (-) disertai dengan tanwin yang menunjukkan sedikit azab
tersebut, ditambah pula dengan (-) yang bermaksud sebahagian daripada azab, bukan seluruh
azab. Kemudian perkataan azab itu sendiri tidak disandarkan kepada nama Allah yang bersifat
perkasa atau keras, bahkan disandarkan kepada nama yang paling lembut dan penuh kasih
sayang iaitu (=

_), kemudian disandarkan pula kepada kekasihnya yang paling dekat iaitu
baginda Rasulullah s.a.w.

Kedua: Al-I`jaz al-`Ilmi (Kemukjizatan Daripada Segi Sains)
Tujuan utama Al-Quran al-Karim adalah untuk memandu dan memimpin tingkah laku
manusia. Justeru itu, dakwah dan panduan Al-Quran muncul dalam pelbagai bentuk dan cara.
Ada yang menjurus kepada fitrah asal kejadian manusia, Kadang-kadang dalam bentuk
pembuktian yang berdasarkan sesuatu yang boleh dikesan melalui pancaindera, kadang-
kadang melalui dialog ilmiah, ada kalanya dengan cara mengambil pengiktibaran terhadap
apa yang yang berlaku pada umat terdahulu dan lain sebagainya.
Apabila kita meneliti tujuan dan metode Al-Quran dalam perbincangannya kita dapati
banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta termasuk langit, bumi dan
diri manusia sendiri. Para pengkaji telah mengenal pasti bahawa didapati ratusan ayat Al-
Quran yang membicarakan tentang hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. serta
9
sistem yang berlaku kepada segala ciptaannya ini. Sebahagian pengkaji menganggarkan ayat-
ayat tersebut lebih daripada 900 ayat terdapat di dalam surah-surah Al-Quran.
23

Namun begitu, para ulama dahulu dan masa kini tidak mempunyai kata sepakat sama ada
bolehkah ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan secara sains. Dalam hal ini, mereka boleh
dikategorikan dalam dua kumpulan. Kumpulan pertama, mereka yang menentang tafsiran Al-
Quran secara sains. Kumpulan ini diketuai oleh salah seorang tokoh pemikir Islam yang
ulung iaitu al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al- Gharnati (m.
790H). Sementara ulama masa kini yang sependapat dengan kumpulan ini ialah al-Shaykh
Amin al-Khuli suami Dr. Bint al-Shati. Demikian juga, al-Shaykh Mahmud Shaltut
mantan Shaykh al-Azhar.
24

Kumpulan kedua, mereka yang berpendapat bahawa Al-Quran boleh ditafsirkan secara sains.
Mereka ini diketuai oleh tokoh sufi terkenal iaitu al-Imam al-Ghazali, al-Imam al-Razi, al-
Shaykh Muhammad Rashid Rida, Mustafa Sadiq al-Rafi`i dan lain-lain.
25

Walau apapun, mereka yang mengatakan bahawa pentafsiran Al-Quran secara sains itu boleh
dilakukan dengan mengambilkira beberapa ketetapan asas sebagai berikut:
26

Pertama: Al-Quran adalah Kitab Hidayah.
Sesungguhnya Al-Quran al-Karim sebuah kitab hidayah yang berperanan memberi
petunjuk kepada manusia supaya kembali Allah untuk menerima tugas utamanya
sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Kedua: Tidak melampau dan terabai.
Tidak melakukan penyelidikan secara berlebih-lebihan tentang ayat-ayat Kawniyyat
dan sebaliknya pula tidak mengabaikan aspek-aspek positif yang terdapat dalam alam
ini yang dianugerahkan Allah untuk keperluan manusia.
Ketiga: Pendekatan Al-Quran adalah fleksibel.
Pendekatan Al-Quran dalam membentangkan ayat-ayatnya bersifat fleksibel yang
boleh menerima pelbagai tafsiran yang sesuai.
Keempat: Hakikat sains adalah asas pembuktian.
Kita hendaklah elakkan daripada andaian-andaian dan teori-teori sains yang tidak
sampai ke tahap hakikat sains.
Kelima: Tidak menentukan makna satu ayat atas satu hakikat sahaja.
Kadang-kadang satu hakikat sains yang kita tentukan maksud kepada satu ayat,
padahal ia adalah salah satu maksud kepada ayat.
Keenam: Mustahil berlaku pertembungan antara hakikat Al-Quran dan hakikat
sains.
Mustahil berlaku pertentangan antara hakikat Al-Quran dan hakikat sains kerana
kedua-duanya daripada sumber yang satu.
Ketujuh: Hendaklah mengikut metode Al-Quran dalam mencari ilmu pengetahuan.
Kita mesti memahami bahawa segala hal itu bergantung kepada masanya. Justeru itu
dikatakan bahawa sebaik-baik pentafsir bagi Al-Quran adalah masa.

Ketiga: Al-I`jaz al-Tashri`i (Kemukjizatan Daripada Segi Perundangan)

23
Mustafa Muslim (2005). op.cit., h. 158.
24
Sila lihat: Fadl Hasan Abbas (2001), op. cit., h. 245-253.
25
Ibid., h. 254-264.
26
Mustafa Muslim (2005), op. cit., h. 160-163.
10
Al-Quran al-Karim mengandungi segala sistem yang diperlukan oleh manusia dalam
kehidupan mereka. Al-Quran juga merupakan perlembagaan hidup yang mengatur hidup
manusia dalam hubungannya dengan dunia, dirinya dan penciptanya Allah s.w.t. Dengan itu,
manusia akan memperolehi ketenangan, kedamaian dan keselesaan hidup di dunia dan
sekaligus menyedari keutamaannya dalam dunia ini berbanding dengan makhluk-makhluk
Allah yang lain.
Dalam konteks ini, Al-Quran menumpukan kepada tiga aspek utama, iaitu:
a. Akidah
b. Syariah
c. Akhlak

a. Aspek Akidah:
Al-Quran al-Karim memperkenalkan akidah yang mudah difahami yang selaras dengan
fitrah kejadian manusia, yang memberikan ketenangan kepada jiwa, cahaya kepada hati dan
kepuasan kepada minda.
Sebagai contoh, Al-Quran membentangkan hujahnya tentang akidah Tauhid seperti firman
Allah s.w.t.:
9 %. $ ;# ) !# $?9 s6 !# > 9# $
Maksudnya: Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan Yang lain dari
Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. maka (bertauhidlah kamu
kepada Allah Dengan menegaskan): Maha suci Allah, Tuhan Yang
mempunyai Arasy, dari apa Yang mereka sifatkan.
(al-Anbiya 21:22)

b. Aspek Syariah:
Al-Quran al-Karim menegakkan tiang-tiang masyarakat Islam di atas asas-asas yang kukuh,
di samping itu menentukan syariat perundangannya di atas asas akidah yang mendalam bagi
menjamin ketenangan dan kesempurnaan hidup. Kesebatian antara syariat dan akidah
bagaikan sebatinya roh dengan jasad. Justeru itu, ia melahirkan beberapa prinsip utama yang
digariskan oleh Al-Quran, iaitu:
i. Hubungan antara anggota masyarakat Islam adalah hubungan wala kepada
Allah, Rasul-Nya dan orang beriman seluruhnya.
ii. Kedudukan keluarga dalam Al-Quran
iii. Kedudukan negara dan kerajaan dalam Al-Quran
iv. Prinsip-prinsip Islam dalam hubungan Negara Islam dengan negara lain.

c. Aspek Akhlak:
Al-Quran al-Karim sangat mengutamakan isu akhlak dan menggalakkan manusia supaya
memiliki akhlak-akhlak mulia dengan segala bentuknya. Sebaliknya melarang mereka
daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dengan apa cara sekalipun. Pada
perspektif Al-Quran akhlak juga bertunjangkan kepada pandangannya terhadap alam,
kehidupan dan manusia.
11
Sekiranya akidah Islam bagaikan akar umbi kepada bangunan Islam itu sendiri. Syariah pula
umpama cabang, dahan dan rantingnya, maka akhlak pula adalah buahnya yang segar serta
mempamerkan pemandangan yang indah.
Yang demikian, seperti mana firman Allah yang berikut:
9& ? #. > !# W =. 6 f. 7 $=& M/$O $` $9#
A? $=2& . _m */ $/ U !# $W{# $=9 `=9
`2G
Maksudnya: Tidakkah engkau melihat (Wahai Muhammad) bagaimana Allah
mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai
sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh,
dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada
tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan
perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat
(mendapat pelajaran).
(Ibrahim 14:24-25)

Keempat: Al-Ijaz al-Ghaybi (Kemukjizatan Daripada Aspek Perkara-Perkara Ghaib)
Antara lain aspek kemukjizatan Al-Quran yang disebut oleh para ulama adalah kemukjizatan
yang berkaitan dengan perkhabaran-perkhabaran ghaib iaitu perkara yang berlaku tidak
semasa Nabi Muhammad s.a.w. dan baginda tidak menyaksi peristiwa tersebut kerana tidak
ada pada masa itu.
Dalam hal ini, ia terbahagi kepada tiga bentuk
27
, iaitu:
a. Ghayb al- Madi ( perkara ghaib yang telah lalu)
b. Ghayb al-Hadir (perkara ghaib semasa)
c. Ghayb al-Mustaqbal (perkara ghaib akan datang)

a. Ghayb al-Madi:
Allah s.w.t. sendiri menamakan perkhabaran-perkhabaran tentang umat-umat terdahulu
sebagai perkhabaran ghaib. Sepertimana firmanNya:
=? $7& =9# $m 79) $ M. $=? M& 7`% 6% #
9$ ) 6)9# )F=9
(Kisah Nabi Nuh) itu adalah dari perkara-perkara yang ghaib yang Kami
wahyukan kepadamu (Wahai Muhammad), yang Engkau dan kaum Engkau
tidak mengetahuiNya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya
kesudahan yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di
akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.
(Hud 11:49)


27
Ibid. h. 259-279
12
b. Ghayb al- Hadir:
Yang dimaksudkan dengan Ghayb al-Hadir itu ialah apa-apa yang berlaku pada masa hidup
Rasulullah s.a.w. tetapi Baginda tidak menyaksinya. Kemudian turun ayat berkenaannya dan
menceritakannya apa yang sebenar berlaku.
Contohnya ayat-ayat yang diturunkan berkaitan keadaan Yahudi seperti firman Allah s.w.t. :
tB %!# `m $/ #?& 6t & #t $3 9 #= ];tB $/
>#9# 9 ># '9&
Maksudnya: Jangan sekali-kali engkau menyangka (Wahai Muhammad,
bahawa) orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah
lakukan, dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan
- jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa,
dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
(Ali Imran 3:188)
Ayat di atas berkenaan dengan sikap Yahudi yang apabila Rasulullah s.a.w. bertanya sesuatu
kepada mereka, lalu mereka menyembunyikannya, mereka menceritakan sesuatu yang lain
(berbohong). Lantas mereka dipuji dengan perkhabaran itu, mereka pula gembira dengan
pembohongan yang mereka lakukan.

c. Ghayb al-Mustaqbal :
Iaitu kejadian-kejadian yang akan berlaku yang disebut oleh Al-Quran al-Karim dan belum
lagi semasa ayat diturunkan. Contohnya tentang peristiwa kejatuhan Rom sepertimana firman
Allah :
9# M7= `9# & {# / `6= 7=
/ ! `{# `6% / y `9#
Alif, Lam, Mim. Orang-orang Rom telah dikalahkan. Di negeri yang dekat
sekali; dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya.
Dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. kepada pentadbiran Allah jualah
terpulang Segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya; dan
pada ketika berlakunya (Kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman
akan bergembira.
(al-Rum 30:1-4)

Kesimpulan
Sebagaimana maklum bahawa mukjizat adalah sentiasa datang bersama dengan al-Risalah
dan Al-Quran al-Karim adalah mukjizat bagi al-Risalah yang abadi, maka semestinya ia
akan sentiasa menjadi hujah kepada setiap generasi sepanjang zaman yang berhadapan
dengan para penentang kesucian dan keagungan Al-Quran.
Kajian ini memperlihatkan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran al-Karim yang menunjukkan
betapa agung dan lengkapnya kandungan Al-Quran al-Karim. Secara ringkasnya
dikemukakan di sini empat aspek utama iaitu:
a. Kemukjizatan daripada aspek kebahasaan
13
b. Kemukjizatan daripada aspek sains
c. Kemukjizatan daripada aspek perundangan/al-Tashrii
d. Kemukjizatan daripada aspek perkhabaran yang akan berlaku.

Anda mungkin juga menyukai