Anda di halaman 1dari 80

DRAF

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAHAN SUMBER PENINGKATAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Panduan Penggunaan Soalan Trends In International Mathematics And Science Study (TIMSS) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

SAINS

KE ARAH MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KANDUNGAN
PENGENALAN Apakah TIMSS ? Mengapa TIMSS ? Mengapa Panduan ini? Bagaimana menggunakan Panduan ini ? Bilakah bahan ini boleh digunakan ? PENYUMBANG ii

vii

TUGASAN BERDASARKAN SOALAN TIMSS DENGAN PANDUAN PELAKSANAAN: Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3 Tugasan 4 Tugasan 5 Tugasan 6 Tugasan 7 Tugasan 8 Tugasan 9 Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan Bahan dalam Alam Semula jadi Bahan dalam Alam Semula jadi Bahan dalam Alam Semula jadi Pengurusan dan Kemandirian Hidup Daya dan Pergerakan Daya dan Pergerakan Teknologi dan Kemajuan Industri dalam Masyarakat Tugasan 10 : Pengetahuan Bahan dalam Alam Semula jadi Tugasan 11 : Pengetahuan Lain-lain Tugasan 12 : Aplikasi Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan : : : : : : : : : Pengetahuan Menaakul Pengetahuan Menaakul Aplikasi Aplikasi Menaakul Aplikasi Aplikasi 2007 2003 1995 2007 2007 2007 2003 2007 2007 2003 2007 2003 1 7 15 19 25 31 37 43 49 59 65 71

LAMPIRAN I : Surat kepada semua Pengarah Pelajaran Negeri Usaha Meningkatkan Pencapaian TIMSS dan PISA Dalam Kalangan Murid

77

Lembaran Kerja Murid juga disediakan untuk memudahkan guru memberi tugasan tersebut kepada murid semasa pengajaran dan pembelajaran (PdP). Semasa berhadapan dengan sebarang tugasan, murid perlu diberi peluang dan masa untuk cuba menyelesaikannya sendiri. Ini membantu mereka membiasakan diri dengan bentuk soalan TIMSS dan berfikir dengan lebih mendalam sebelum menyelesaikan tugasan yang diberikan. Guru digalakkan membimbing dan membantu murid dengan merangsang pemikiran murid melalui soalan-soalan seperti yang dicadangkan dalam Panduan Guru. Bilakah Bahan Ini Perlu Digunakan? Bahan ini hendaklah digunakan seperti yang termaktub dalam surat siaran KP(BPK)800-1(63) bertarikh 3 April 2013 (sila rujuk Lampiran 1). Bahan ini boleh digunakan dalam mana-mana situasi berikut : i) semasa pengajaran dan pembelajaran, ii) selepas tamat sesuatu tajuk, iii) sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan, iv) sebagai rangsangan untuk menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi, v) pada bila-bila masa yang bersesuaian seperti aktiviti kokurikulum atau vi) pembelajaran akses kendiri

vi

TUGASAN 1
_________________________________________________

TIMSS 2007 Tema: Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 1 Lembaran Kerja Murid: hlm. 5

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 1 Kerajaan bercadang membina sebuah empangan di sebuah sungai yang berhampiran dengan bandar. Empangan itu dibina untuk tujuan pengairan dan sumber elektrik. Tuliskan satu kesan pembinaan empangan itu ke atas hidupan liar (haiwan dan tumbuhan). On a river near a town the government decided to build a dam for electricity and irrigation purposes. Write down one effect the dam could have on wildlife (animals and plants).

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 1 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Kesan pembinaan empangan ke atas hidupan liar. Membina empangan di sebuah sungai yang berhampiran dengan bandar Empangan dibina untuk tujuan pengiran dan sumber elektrik Contoh soalan: Apakah yang anda faham tentang empangan ? Apakah kegunaan empangan? Pada pandangan anda, bagaimana empangan dibina? Bolehkah empangan dibina di laut? Kenapa? Apakah akan berlaku pada paras air di sungai jika empangan dibina? Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan dan haiwan di kawasan itu apabila empangan dibina?

Selesaikan masalah

Pastikan murid menyatakan kesan tertentu ke atas hidupan liar (kesan positif atau kesan negatif) yang disebabkan oleh empangan. Respons yang menyatakan tentang pengairan di ladang atau tentang tanaman untuk manfaat manusia tidak boleh diterima kerana tidak menepati kehendak soalan. Murid harus memberi rasional ke atas jawapan mereka. Jawapan umum yang hanya menyatakan haiwan atau tumbuhan akan mati tanpa menyatakan kesan tertentu akan dianggap sebagai respons yang tidak betul. Jika lebih daripada satu kesan diberikan, maka kesan pertama yang betul harus digunakan, terima mana-mana satu yang betul.

Respons Betul Kesan negatif pembinaan empangan ke atas hidupan liar (seperti perubahan habitat, bekalan air, bekalan makanan, dll). Contoh: Tiada tempat untuk haiwan hidup. Mungkin kekurangan bekalan air dalam empangan untuk hidupan liar. Pembinaan empangan boleh memusnahkan tempat tinggal haiwan dan mereka mungkin akan pupus. Haiwan yang perlukan air untuk minum atau sebagai tempat tinggal, tidak dapat menikmatinya lagi. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

Kesan positif pembinaan empangan ke atas hidupan liar (seperti perubahan habitat, bekalan air, bekalan makanan, dll). Contoh: Empangan boleh membekalkan lebih banyak air kepada haiwan yang hidup dalam empangan. Tumbuhan di kawasan itu tidak akan mati kerana mempunyai sumber air yang kekal dan mencukupi. Empangan menyediakan tempat untuk ikan hidup. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Nota: Menyatakan pengairan berfaedah kepada manusia dianggap respons yang tidak betul kerana soalan berkehendakkan kesan terhadap tumbuhan dan haiwan (hidupan liar). Respons lain yang dianggap betul, boleh diterima. Respons Yang Tidak Betul Tumbuhan atau haiwan akan mati atau seumpamanya, tanpa menyatakan kesan tertentu. Contoh: Tumbuhan dan haiwan akan musnah. Hidupan liar akan mati.

Kesan yang salah yang merujuk kepada konsep yang salah tentang empangan. Contoh: Arus elektrik akan mengalir dalam air dan membunuh ikan di sungai. Empangan menjana keradioaktifan dan membunuh haiwan.

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 1 Kerajaan bercadang membina sebuah empangan di sebuah sungai yang berhampiran dengan bandar. Empangan itu dibina untuk tujuan pengairan dan sumber elektrik. Tuliskan satu kesan pembinaan empangan itu ke atas hidupan liar (haiwan dan tumbuhan). PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 1 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN

Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah

Selesaikan masalah

TUGASAN22 TUGASAN
_________________________________________________

TIMSS 2003 TIMSS Tema: 2003 Tema: Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Domain Kognitif TIMSS: Domain Kognitif TIMSS: Menaakul Menaakul
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 6 Lembaran KerjaGuru Murid: hlm. Panduan : hlm. 84 Lembaran Kerja Murid: hlm. 13

SOALAN TUGASAN 2

PANDUAN GURU

Gambar rajah berikut menunjukkan susunan radas di dalam makmal untuk sebuah penyiasatan. The picture shows how a student set up some apparatus in a laboratory for an investigation.

Pada awal penyiasatan tabung uji yang diterlangkupkan dalam bikar dipenuhi dengan air seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. Selepas beberapa jam, aras air dalam tabung uji di dapati menurun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. The inverted test tube was completely filled with water at the beginning of the investigation as shown in figure 1. After several hours, the level of water in the test tube had gone down as shown in figure 2. Apakah yang terkandung di bahagian atas tabung uji yang berlabel X pada Rajah 2? (Tandakan satu kotak) What is contained in the top of the test tube labeled X in Figure 2? (check one box). Udara Air Oksigen Oxygen Karbon dioksida Carbon dioxide Vakum Vacuum Jelaskan jawapan anda. Explain your answer.

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 2 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Nama gas di bahagian atas tabung uji dalam Rajah 2. Terdapat tumbuhan akuatik dalam bikar Cahaya lampu dibekalkan Selepas beberapa jam aras air dalam Rajah 2 menurun Contoh soalan: Pada fikiran kamu apakah yang hendak dikaji dalam eksperimen ini?/ Mengapakah terdapat tumbuhan hijau di dalam radas tersebut? Bolehkah kamu fikirkan mengapakah lampu dipasang?/ Apakah peranan lampu tersebut? Pada pendapat anda, apakah yang berlaku apabila tumbuhan menerima cahaya? Bolehkah anda ramalkan apa yang terhasil selepas tumbuhan menerima cahaya?

Selesaikan masalah

Semua respon atau jawapan murid mestilah disertakan dengan rasional dan penjelasan. Respon betul OKSIGEN, dengan penerangan jelas berkaitan dengan fotosintesis. Contoh: Fotosintesis telah berlaku, dan tumbuhan menggunakan karbon dioksida daripada air dan membebaskan oksigen. Semasa fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen dan glukos. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Beri penerangan jelas tentang fotosintesis, tetapi menekankan karbon dioksida dan udara. Contoh: KARBON DIOKSIDA. Tumbuhan menjalankan fotosintesis. UDARA. Apabila tumbuhan melakukan fotosintesis, ia menggunakan karbon dioksida dan membebaskan udara.

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

OKSIGEN, dengan penerangan ringkas berkenaan pertukaran oksigen/karbon dioksida dalam tumbuhan. (Tiada penekanan ke atas fotosintesis.) Contoh: Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Tumbuhan membebaskan oksigen.

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respon yang tidak betul OKSIGEN, tetapi tiada penerangan atau penerangan yang tidak betul, atau tiada kaitan dengan proses dalam tumbuhan. Contoh:
10

Kerana haba telah menyejatkan air dan tekanan oksigen terlalu besar. Kerana air terdiri daripada 2 bahagian hidrogen dan 1

bahagian oksigen. Sebahagian hidrogen telah terpisah dari oksigen menyebabkan oksigen terbentuk di bahagian atas tabung uji. KARBON DIOKSIDA, tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul (tidak berasaskan fotosintesis). Contoh: Haba yang terhasil daripada cahaya menyebabkan karbon dioksida di dalam air dan ia mengeluarkan gelembung gas.

UDARA, tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul (tidak berasaskan fotosintesis.) Contoh: Tumbuhan menyerap sebahagian air dan hanya udara yang tertinggal. Apabila air menjadi panas maka ia akan tersejat ke udara. VAKUM, tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul. Contoh: Tumbuhan menggunakan oksigen dalam air dan meninggalkan vakum di bahagian atas tabung uji.

11

12

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 2 Gambar rajah berikut menunjukkan susunan radas di dalam makmal untuk sebuah penyiasatan. The picture shows how a student set up some apparatus in a laboratory for an investigation.

Pada awal penyiasatan tabung uji yang diterlangkupkan dalam bikar dipenuhi dengan air seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. Selepas beberapa jam, aras air dalam tabung uji di dapati menurun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. The inverted test tube was completely filled with water at the beginning of the investigation as shown in figure 1. After several hours, the level of water in the test tube had gone down as shown in figure 2. Apakah yang terkandung di bahagian atas tabung uji yang berlabel X pada Rajah 2? (Tandakan satu kotak) What is contained in the top of the test tube labeled X in Figure 2? (check one box). Udara Air Oksigen Oxygen Karbon dioksida Carbon dioxide Vakum Vacuum
13

Jelaskan jawapan anda. Explain your answer. PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 2 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

14

TUGASAN 3
_________________________________________________

TIMSS 1995 Tema: Jirim Dalam Alam Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 16 Lembaran Kerja Murid: hlm. 17

15

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 3 Perkataan kain, benang, dan gentian boleh digunakan dalam ayat di bawah: Kain terdiri daripada benang yang diperbuat daripada gentian. Gunakan perkataan molekul, atom dan sel untuk melengkapkan ayat berikut: _______________ terdiri daripada ____________ yang terbina daripada ____________ The words cloth, thread, and fiber can be used in the following sentence: Cloth consist of threads which are made of fiber. Use the words molecules, atoms, and cells to complete the following sentence: ________________consist of_______________ which are made of ____________

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 3 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Melengkapkan ayat yang diberikan. Contoh pembinaan ayat telah diberikan, iaitu: Kain terdiri daripada benang yang diperbuat daripada gentian. ~ Murid perlu tahu bahawa perkataan pertama dalam ayat tersebut merupakan perkara asas bagi subjek yang disebutkan dalam ayat. Subjek ayat tersebut ialah gentian. Selesaikan masalah Contoh soalan: Apa yang boleh kamu katakan tentang contoh ayat yang diberi dalam soalan ? Apa yang kamu tahu tentang molekul, atom dan sel? Pada pandangan anda, apakah hubungan molekul, atom dan sel? Adakah kamu fikir kamu boleh membina ayat yang dikehendaki menggunakan molekul, atom dan sel itu?

Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah

Respon betul Sel Molekul Atom Respon yang tidak betul Sel Atom Molekul Molekul Atom Sel Molekul Sel Atom Atom Molekul Sel Atom Sel Molekul

16

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 3 Perkataan kain, benang, dan gentian boleh digunakan dalam ayat di bawah: Kain terdiri daripada benang yang diperbuat daripada gentian. Gunakan perkataan molekul, atom dan sel untuk melengkapkan ayat berikut: _______________ terdiri daripada ____________ yang terbina daripada ____________ The words cloth, thread, and fiber can be used in the following sentence: Cloth consist of threads which are made of fiber. Use the words molecules, atoms, and cells to complete the following sentence: ________________consist of_______________ which are made of ____________

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 3 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

17

18

TUGASAN 4
_________________________________________________

TIMSS 2007 Tema: Jirim Dalam Alam Domain Kognitif TIMSS: Menaakul
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 20 Lembaran Kerja Murid: hlm. 23

19

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 4

Suhu Temperature Air tulen Pure water Larutan garam Salt solution 250C 250C

Garam terlarut Dissolved salt 0g 10 g

Isi padu air Volume of water 100 ml 100 ml

Ketumpatan Density 1.0 g/ml ?

Jadual di atas menunjukkan perbandingan antara air tulen dan larutan garam. Apakah ketumpatan larutan garam? ( Tandakan satu kotak ) The incomplete table above compress some data for pure water and for a salt solution What is the density of the salt solution? (Check one box)

1.0 g/ml 1.0 g/ml Kurang daripada 1.0 g/ml Less than 1.0 g/ml Lebih daripada 1.0 g/ml Greater than 1.0 g/ml Jelaskan jawapan anda. Explain your answer.

20

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 4 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Anggarkan ketumpatan yang betul. Tandakan dalam kotak. Beri penjelasan ke atas pilihan tersebut. Suhu bagi air tulen dan larutan garam. Jisim garam terlarut. Isi padu bagi air tulen dan larutan garam. Ketumpatan air tulen. Selesaikan masalah Contoh soalan: Apa yang anda faham tentang air tulen? Apa yang anda faham tentang larutan garam? Pada pendapat anda, bagaimana kita boleh tentukan ketumpatan sesuatu bahan? Apakah kesan bahan larut terhadap ketumpatan larutan? Bolehkah kamu anggarkan ketumpatan larutan jika bahan larut berkurang/bertambah?

Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah

Respon / Jawapan yang betul ialah pilihan (tanda) pada lebih daripada 1.0 g/ml, DAN disertakan dengan penerangan. Respon betul >1.0 g/ml, dengan penjelasan berdasarkan kepada jisim tambahan pada garam terlarut (isi padu tidak berubah). Contoh: Apabila garam ditambah ke dalam air, ia akan larut dan meningkatkan g/ml. Air tulen mempunyai 0 g garam dan 100 ml air. Jika larutan garam mempunyai 10 g lebih garam berbanding air tulen, maka ketumpatannya akan lebih daripada 1 g/ml. Apabila garam terlarut bertambah, ketumpatannya akan bertambah kerana terdapat pertambahan jisim yang menyebabkan pertambahan zarah per unit. Ketumpatan ialah 1.1 g/ml [(100 g air + 10 g garam)/ml]. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) >1.0 g/ml dengan penerangan ringkas. Contoh: Ketumpatan sentiasa meningkat apabila garam ditambah. Air akan menjadi lebih berat apabila ditambah garam. Lebih banyak garam telah dilarutkan. Larutan yang tidak tulen mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi.
21

Kerana ia adalah air garam. Air tulen tidak mengandungi garam di dalamnya. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respon yang tidak betul >1 g/ml tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul. Contoh: v/25 x 100/10 = 20.5 g/ml Air panas perlu ditambah untuk melarutkan garam. >1 g/ml dengan atau tanpa penerangan. Contoh: Garam itu terlarut dan tiada apa berlaku. Larutan garam sama dengan air tulen. >1 g/ml dengan atau tanpa penerangan. Contoh: Garam hilang apabila dilarutkan. Garam lebih cepat larut jika dipanaskan dan tiada apa yang tinggal selepas itu. Ketumpatan ialah 0.1 g/ml (10 g garam/100 ml).

22

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 4 Suhu Temperature Air tulen Pure water Larutan garam Salt solution 250C 250C Garam terlarut Dissolved salt 0g 10 g Isi padu air Volume of water 100 ml 100 ml Ketumpatan Density 1.0 g/ml ?

Jadual di atas menunjukkan perbandingan antara air tulen dan larutan garam. Apakah ketumpatan larutan garam? ( Tandakan satu kotak ) The incomplete table above compress some data for pure water and for a salt solution What is the density of the salt solution? (Check one box)

2.0 g/ml 2.0 g/ml Kurang daripada 1.0 g/ml Less than 1.0 g/ml Lebih daripada 1.0 g/ml Greater than 1.0 g/ml Jelaskan jawapan anda. Explain your answer.

23

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 4 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

24

TUGASAN 5
_________________________________________________

TIMSS 2007 Tema: Jirim Dalam Alam Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 26 Lembaran Kerja Murid: hlm. 27

25

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 5 Tom mengambil susu di dalam gelas dengan kertas litmus biru. Kertas litmus biru didapati tidak berubah warna. Selepas dua hari, Tom menguji susu yang sama dengan kertas litmus biru sekali lagi dan kertas litmus bertukar menjadi warna merah jambu. Tom took a glass of milk and tested it with blue litmus paper. The litmus paper stayed blue. After two days, Tom tested the same milk with blue litmus paper again, and the blue litmus paper turned pink. Apakah jenis perubahan yang telah berlaku di dalam susu? (Tandakan satu kotak) What kind of change took place in the milk? (Check one box)

Perubahan kimia Chemical change Perubahan fizikal Physical change

Jelaskan Jawapan anda. Explain you answer.

26

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 5 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Tentukan jenis perubahan kepada susu. Tandakan dalam kotak. Beri penjelasan ke atas pilihan tersebut. Selepas dua hari, Tom menguji susu yang sama dengan kertas litmus biru, dan warna kertas litmus berubah kepada merah jambu. Contoh soalan: Mengapakah kertas litmus biru digunakan dalam ujian ini? Mengapa kertas litmus berwarna biru pada hari pertama? Selepas dua hari, kertas litmus biru berubah warna. Pada pendapat kamu, mengapa terjadi demikian. Apa terjadi kepada susu selepas dua hari? Apa hubungan kejadian itu dengan perubahan warna kertas litmus? Respon yang memilih perubahan fizikal tetapi memberi penerangan tentang perubahan kimia dianggap sebagai respon yang tidak betul. Respon betul Perubahan kimia dan menerangkan bahawa susu telah menjadi asid. Contoh: Keasidan berubah. Ini menunjukkan tindak balas kimia telah berlaku dan menyebabkan perubahan. Susu telah berubah menjadi asid, menyebabkan warna kertas litmus berubah kepada merah. Susu telah berubah dari keadaan asal menjadi berasid. Bakteria di dalam susu telah menukarkan gula kepada asid. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Perubahan kimia dan menerangkan terdapat bahan baharu yang terbentuk (tindak balas kimia berlaku) ATAU menyatakan penguraian atau penapaian. Contoh: Susu mula terurai ini ialah perubahan kimia. Susu menjadi masam dan tidak boleh diminun. Perubahan kimia berlaku kerana bahan baharu terbentuk (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

Selesaikan masalah

Perubahan kimia dan menerangkan terdapatnya pertumbuhan bakteria di dalam susu (dan susu menjadi basi).
27

Contoh: Susu menjadi masam kerana bakteria. Kerana terdapat bakteria di dalam susu.

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Perubahan kimia dengan penerangan merujuk kepada perbezaan antara perubahan fizikal dan perubahan kimia. Contoh: Perubahan kimia ialah perubahan yang tidak boleh berbalik manakala perubahan fizikal merupakan perubahan boleh berbalik. Susu tidak boleh kembali kepada keadaan asal, maka ia adalah perubahan kimia. Susu telah mula basi. Susu telah basi, itu ialah perubahan kimia.

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

Respon yang tidak betul Perubahan kimia, dengan penerangan yang tidak betul atau tiada penerangan. Contoh: Susu itu telah lama, menyebabkan bahan kimia dalam susu telah berubah.

Perubahan fizikal, dengan atau tanpa penerangan.


Contoh: Selepas dua hari, bakteria telah memasuki susu, menyebabkan susu basi. Oleh itu terdapat perubahan warna dan rasa. Perubahan fizikal berlaku kerana perubahan itu tidak berbalik.

28

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 5 Tom mengambil susu di dalam gelas dengan kertas litmus biru. Kertas litmus biru didapati tidak berubah warna. Selepas dua hari, Tom menguji susu yang sama dengan kertas litmus biru sekali lagi dan kertas litmus bertukar menjadi warna merah jambu. Tom took a glass of milk and tested it with blue litmus paper. The litmus paper stayed blue. After two days, Tom tested the same milk with blue litmus paper again, and the blue litmus paper turned pink. Apakah jenis perubahan yang telah berlaku di dalam susu? (Tandakan satu kotak) What kind of change took place in the milk? (Check one box)

Perubahan kimia Chemical change Perubahan fizikal Physical change

Jelaskan Jawapan anda. Explain you answer.

29

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 5 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

30

TUGASAN 6
TIMSS 2007 Tema: Pengurusan dan Kesinambungan Hidup Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 32 Lembaran Kerja Murid: hlm. 35

31

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 6 Terdapat banyak pokok di kawasan pedalaman. Penduduk di situ membuat keputusan menebang pokok untuk dijadikan kayu. Berikan satu kesan jangka masa panjang terhadap keputusan mereka ke atas alam sekitar.
In rural area, there are many trees. The people living in the area decide to cut down the trees for wood. Give one possible long-term effect of their decision on the environment.

PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 6 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Selesaikan masalah HURAIAN Kesan penebangan pokok di kawasan luar bandar terhadap persekitaran. Pokok di kawasan luar bandar akan ditebang. Contoh soalan: Pada pendapat kamu, apakah kebaikan menanam pokokpokok? Pada pendapat kamu, apakah hubungan pokok dengan alam sekitar?

Kredit akan diberikan ke atas respon yang memberikan kesan jangka masa panjang yang negative, neutral atau positif ke atas alam sekitar (tumbuh-tumbuhan, haiwan, daratan, air, atmosfera dan lain-lain). Jawapan yang hanya merujuk kepada kehilangan pokok dan kesan terhadap manusia dianggap salah kerana tidak memenuhi kehendak soalan. Jika lebih dari satu kesan dinyatakan, kredit hanya diberikan kepada kesan pertama yang betul sahaja walaupun kesan lain yang betul dinyatakan. Respon Betul Kesan negatif kepada alam sekitar. (Contoh: kehilangan habitat tumbu-tumbuhan, haiwan, hakisan tanah, perubahan atmosfera, kawasan menjadi tandus, perubahan taburan hujan dan lain-lain. Contoh: Kebanyakan haiwan akan kehilangan tempat tinggal dan mati

32

Ia akan mempengaruhi haiwan kerana tumbuhan merupakan sumber makanannya. Haiwan akan mati atau berpindah ke tempat lain Tiada pokok untuk menyerap air maka hujan dan angin akan menghakis tanah. Tiada pokok untuk mengeluarkan oksigen Bila pokok ditebang maka kawasan tersebut akan kekurangan hujan Kawasan tersebut menjadi tandus seperti gurun.

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Kesan neutral atau positif kepada alam sekitar (contoh: perubahan keseimbangan hidup tumbuh-tumbuhan, pertambahan habitat bagi sebahagian haiwan atau tumbuhan). Contoh: Bila semua pokok ditebang, ruang untuk sebahagian haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan bertambah. Tumbuhan yang berbeza boleh tumbuh di situ.

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respons Yang Tidak Betul Menyatakan hanya kehilangan pokok-pokok. Contoh: Akhirnya, semua pokok tiada. Pokok mengambil masa yang lama untuk tumbuh semula. Menyatakan hanya kesan yang berkaitan dengan kegunaan kayu kepada manusia atau penggondolan tanah (kesan jangkamasa panjang pada alam sekitar tidak jelas). Contoh: Manusia akan mempunyai kayu api yang banyak. Lebih banyak kawasan untuk perumahan, pusat membeli-belah dan perniagaan. Tidak mempunyai pokok yang mencukupi pada masa hadapan untuk pembinaan rumah dan kertas.

33

34

SOALAN TUGASAN 6

LEMBARAN MURID

Terdapat banyak pokok di kawasan pedalaman. Penduduk di situ membuat keputusan menebang pokok untuk dijadikan kayu. Berikan satu kesan jangka masa panjang terhadap keputusan mereka kepada alam sekitar.
In rural area, there are many trees. The people living in the area decide to cut down the trees for wood. Give one possible long-term effect of their decision on the environment.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 6 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

35

36

TUGASAN 7
______________________________________

TIMSS 2003 Tema: Daya dan Gerakan Domain Kognitif TIMSS: Menaakul
______________________________________ Panduan Guru : hlm. 38 Lembaran Kerja Murid: hlm. 41

37

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 7 Jadual di bawah menunjukkan keptusan eksperimen untuk menyiasat perubahan panjang spring apabila ia digantungkan sesuatu dengan jisim yang berbeza
The table below shows the results of an experiment to investigate how the length of a spring changes as different masses are hug from it

Jisim (gram) Mass (gram) 0 10 20 30 40 50 60

Panjang spring (cm) Length of the spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13

Terangkan bagaimana perubahan panjang spring digantungkan.

berlaku

apabila jisim yang berbeza

Describe how length of the spring changes as different masses were hung from it.

PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 7 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Terangkan bagaimana pemanjangan spring berlaku apabila jisim yang berbeza digantungkan.

Mass (grams) 0 10 20 30 40 50 60

Length of spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13

Panjang spring didapati bertambah apabila jisim yang digantungkan


38

bertambah. Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Contoh soalan: Apakah yang boleh kamu katakan tentang maklumat dalam jadual yang diberi? Bagaimanakah kadar pemanjangan spring apabila jisim ditambah? Berapakah penambahan panjang spring penambahan pada setiap jisim? Panjang spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13 Penambahan panjang spring (cm) 2 2 2 1 1 0

Jisim (grams) 0 10 20 30 40 50 60 Selesaikan masalah

Respon Betul Respon termasuk lajur (i) dan (ii) Contoh: Apabila jisim rendah, pemanjangan adalah 2cm bagi setiap 10 gram. Kemudian ia bertukar dengan penambahan 1cm apabila jisim 40 gram. Seterusnya apabila jisim 50 gram, spring tidak memanjang lagi. Panjang spring meningkat sebanyak 2cm sehingga jisim 30gram, meningkat sebanyak 1cm sehingga jisim 50 gram dan meningkat sebanyak 0 cm apabila jisim 60 gram. Spring memanjang dengan sekata sehingga 40 gram, kemudian ia memanjang sedikit sahaja sehingga 13cm apbila jisim 50 dan 60 gram. Pada mulanya spring memanjang apabila setiap kali jisim digantungkan, tetapi lama kelamaan ia tidak memanjang lagi. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

39

Respons Yang Tidak Betul Merujuk kepada lajur (i) sahaja. Respon merujuk hanya kepada penambahan panjang apabila lebih banyak jisim ditambah tetapi penerangan tidak lengkap atau tidak mencukupi . Contoh: Panjang spring meningkat apabila jisim ditambah. Panjang spring menjadi 2 cm lebih panjang bagi setiap penambahan jisim. Ia memanjang sebanyak 2 cm setiap kali sehingga 40 gram. Merujuk hanya kepada pemanjangan spring atau pengurangan pemanjangan apabila jisim yang lebih besar di tambah. [Penerangan tentang perubahan bahagian (i) tidak mencukupi atau tiada] Contoh: Ia meregang tetapi hanya sehingga 13 cm. Selepas 50 gram, spring tidak berubah. Ia meregang kurang apabila jisim yang tinggi digantungkan.

40

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 7 Jadual di bawah menunjukkan keptusan eksperimen untuk menyiasat perubahan panjang spring apabila ia digantungkan sesuatu dengan jisim yang berbeza. The table below shows the results of an experiment to investigate how the length of a spring changes as different masses are hug from it

Jisim (gram) 0 10 20 30 40 50 60

Panjang spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13

Terangkan bagaimana perubahan panjang spring digantungkan.

berlaku

apabila jisim yang berbeza

Describe how length of the spring changes as different masses were hung from it.

41

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 7 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

42

TUGASAN 8
___________________________________

TIMSS 2007 Tema: Daya dan Pergerakan Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi
___________________________________ Panduan Guru : hlm. 44 Lembaran Kerja Murid: hlm. 47

43

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 8 Kerja dilakukan apabila objek digerakkan dalam arah daya yang dikenakan. Individu melakukan tugas berbeza seperti rajah di bawah. Rajah yang manakah menunjukkan kerja sedang dilakukan? Work is done when an object is moved in the direction of an applied force. A person performed different tasks as shown in the diagrams below. In which diagram is the person doing work?

Memegang objek berat

Menolak dinding

Menolak kereta sorong ke atas

Membaca buku

44

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 8 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Kenal pasti rajah yang menunjukkan kerja dilakukan

Kerja dilakukan apabila suatu objek digerakkan mengikut arah daya. Contoh soalan: Apakah persamaan dan perbezaan di antara keempat-empat gambar tersebut? Apa yang anda faham tentang kerja? Apa yang anda faham tentang daya? Adakah daya terlibat dalam aktiviti setiap gambar yang diberikan ? Pada pendapat kamu, gambar yang manakah menunjukkan daya menghasilkan pergerakan ? Bolehkah kamu kaitkan pergerakan yang dihasilkan oleh daya itu dengan kerja?

Selesaikan masalah

Kerja = Daya x Jarak Jawapan: C

45

46

SOALAN TUGASAN 8

LEMBARAN MURID

Kerja dilakukan apabila objek digerakkan dalam arah daya yang dikenakan. Individu melakukan tugas berbeza seperti rajah di bawah. Rajah yang manakah menunjukkan kerja sedang dilakukan? Work is done when an object is moved in the direction of an applied force. A person performed different tasks as shown in the diagrams below. In which diagram is the person doing work?

Memegang objek berat/ Holding a heavy object

Menolak dinding/ Pushing against the

wall

Menolak kereta sorong ke atas/ Pushing a cart up a ramp

Membaca buku/ Reading a book

47

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 8 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

48

TUGASAN 9 _____________________________
TIMSS 2007 Tema: Teknologi dan Pembangunan Industri dalam Masyarakat Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi
_______________________________________________ Panduan Guru : hlm. 50 Lembaran Kerja Murid: hlm. 55

49

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 9 Peter dan Joan sedang mempelajari tentang Piramid Agung Cheops (Khufu) yang terdapat di Mesir Peter and Joan are learning about the Great Pyramid of Cheops (Khufu) that found in Egypt.

Mereka ingin tahu bagaimana masyarakat purba Mesir mampu mengangkat blok batu untuk membina piramid. Mereka menjalankan kajian melalui internet dan menjumpai rajah seperti di bawah. They wondered how the ancient Egyptians managed to lift the stone blocks to build the pyramid. They did some research on the Internet and found the diagram shown below.

50

Peter tidak memahami rajah itu, jadi Joan melukis kembali rajah tersebut seperti di bawah untuk membantu Peter memahaminya. Peter was not sure he understood the diagram so Joan drew a diagram to help him understand how the stone was lifted. Her diagram is shown below.

A.

Padankan bahagian tuas orang purba Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan. Satu contoh padanan telah diberikan seperti jadual di bawah. Match the parts of the Egyptian levers to the diagram of the lever Joan drew. One has been done for you

Rajah yang dilukis oleh Joan Joans Diagram Daya Effort Beban Load Fulkrum Fulcrum Lengan tuas Lever arm

Tuas orang purba Mesir Egyptian Levers Tarikan ke bawah oleh pekerja Downward pull of the worker

51

B. Peter dan Joan mendapati sekumpulan enam lelaki mampu mengangkat batu seberat 30,000 Newton. Ini bermakna seorang lelaki mampu mengangkat 1/6 dari berat ini (5,000 Newton). Mereka cuba mengira berapa banyak daya yang perlu dikenakan ke atas setiap tiang kayu masing-masing. Peter and Joan read that six men could together lift a stone weighing 30,000 Newton. Each man would then need to be able to lift one sixth of this weight (5,000 Newton). They decided to work out how much effort each man had to exert on his wooden pole.

Peter meletakkan ukuran pada setiap lengan tuas dalam rajah Joan seperti di bawah. Peter added the length of each lever arm to Joans diagram as shown below

Mereka merujuk kepada formula yang terdapat dalam buku teks. He looked up the following formula in a textbook: Daya oleh beban
Force exerted by load =

Jarak antara usaha dengan fulcrum


length between effort and fulcrum

Usaha yang diperlukan


Force exerted by effort

Jarak antara beban dengan fulcrum


length between load and fulcrum

Berapakah daya yang perlu digunakan oleh setiap lelaki untuk mengangkat blok batu itu? ___________ Newton. How much force does each man have to exert to lift the blocks? ____________Newton

52

PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 9 LANGKAH HURAIAN Bahagian A: Memadankan bahagian-bahagian tuas orang Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan Kenal pasti kehendak soalan Bahagian B: Menentukan nilai daya yang diperlukan untuk mengangkat blok batu itu. Gambar rajah blok batu, tiang kayu dan batang pokok sebagai analog kepada Rajah tuas yang berlabel. Contoh padanan Rajah yang dilukis oleh Joan dengan Tuas orang purba Mesir. Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Selesaikan masalah Contoh soalan: Apa pendapat anda tentang gambar rajah tuas orang purba Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan? Peter telah meletakkan ukuran setiap lengan tuas ke dalam rajah Joan. Bolehkah anda perincikan maklumat yang diberi dalam rajah itu? Menggunakan rumus dan rajah tersebut, bagaimanakah anda menentukan nilai daya?

Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan

Lengkap jadual berdasarkan bahagian-bahagian yang dipadankan Respon betul Bahagian A Gambarajah Joan Daya Beban Fulkrum Lengan Tuas Bahagian B 1000 Newton. Tuas orang Mesir Tolakan pekerja ke bawah Batu Batang pokok (pokok) Kayu (batang kayu)

5000 10 ------- = ----- ; Usaha = 1000 N Usaha 2

53

54

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 9 Peter dan Joan sedang mempelajari tentang Piramid Agung Cheops (Khufu) yang terdapat di Mesir Peter and Joan are learning about the Great Pyramid of Cheops (Khufu) that found is Egypt.

Mereka ingin tahu bagaimana masyarakat purba Mesir mampu mengangkat blok batu untuk membina piramid. Mereka menjalankan kajian melalui internet dan menjumpai rajah seperti di bawah. They wondered how the ancient Egyptians managed to lift the stone blocks to build the pyramid. They did some research on the Internet and found the diagram shown below.

Peter tidak memahami rajah itu, jadi Joan melukis kembali rajah tersebut seperti di bawah untuk membantu Peter. Rajah Joan adalah seperti berikut: Peter was not sure he understood the diagram so Joan drew a diagram to help him understand how the stone was lifted. Her diagram is shown below.

55

A. Padankan bahagian tuas orang purba Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan. Satu contoh padanan telah diberikan seperti jadual di bawah. Match the parts of the Egyptian levers to the diagram of the lever Joan drew. One has been done for you

Rajah yang dilukis oleh Joan Joans Diagram Daya Effort Beban Fulkrum Lengan tuas

Tuas orang purba Mesir Egyptian Levers Tarikan ke bawah oleh pekerja Downward pull of the worker

B. Peter dan Joan mendapati sekumpulan enam lelaki mampu mengangkat batu seberat 30,000 Newton. Ini bermakna seorang lelaki mampu mengangkat 1/6 dari berat ini (5,000 Newton). Mereka cuba mengira berapa banyak daya yang perlu dikenakan ke atas setiap tiang kayu masing masing. Peter and Joan read that six men could together lift a stone weighing 30,000 Newton. Each man would then need to be able to lift one sixth of this weight (5,000 Newton). They decided to work out how much effort each man had to exert on his wooden pole.

56

Peter meletakkan ukuran pada setiap lengan tuas dalam rajah Joan seperti di bawah. Peter added the length of each lever arm to Joans diagram as shown below

Mereka merujuk kepada formula yang terdapat dalam buku teks. He looked up the following formula in a textbook: Daya oleh beban
Force exerted by load

Jarak antara usaha dengan fulcrum


length between effort and fulcrum

= Usaha yang diperlukan


Force exerted by effort

Jarak antara beban dengan fulcrum


length between load and fulcrum

Berapakah daya yang perlu digunakan oleh setiap lelaki untuk mengangkat blok batu itu? ________Newton. How much force does each man have to exert to lift the blocks? ____________Newton

57

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 9 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

Bahagian A: Gambarajah Joan Daya Beban Fulkrum Lengan Tuas Bahagian B: Tuas orang Mesir Tolakan pekerja ke bawah

58

TUGASAN 10
_____________________________________

TIMSS 2003 Tema: Lain-lain Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan


_____________________________________ Panduan Guru : hlm. 60 Lembaran Kerja Murid: hlm. 63

59

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 10 Nyatakan satu sebab kenapa lubang yang terdapat pada lapisan ozon Bumi boleh memudaratkan manusia
Write down one reason why a hole in Earths ozone layer may be harmful to people.

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 10 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Menerangkan kenapa lubang pada lapisan ozon boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan manusia Penipisan lapisan ozon membawa kemudaratan kepada manusia

Contoh soalan: Apakah yang anda tahu mengenai ozon? Apakah fungsi lapisan ozon? Adakah anda tahu tentang kepentingan lapisan ozon? Apakah punca berlakunya lubang pada lapisan ozon? Pernahkah anda dengar tentang klorofluorokarbon (CFC)? Pada pendapat anda, apakah sumber yang boleh membebaskan CFC? Terangkan bagaimana. Apakah kesan CFC terbebas ini terhadap lapisan ozon ? Apakah sinar yang mungkin menembusi lapisan ozon yang nipis ini ? Apakah kesan sinar tersebut terhadap manusia jika lapisan ozon berlubang?

Selesaikan masalah

Respons Betul Merujuk kepada sinaran matahari atau ultraviolet (UV) dan kesan buruk yang spesifik (seperti sunburn, kanser kulit, kerosakan kulit, kerosakan mata, terbakar oleh sinaran matahari) Contoh: Sinaran ultravoilet (UV) yang terlalu banyak boleh merosakkan mata manusia. Sinaran UV yang tidak dihalang akan menyebabkan kanser kulit. Manusia mendapat kanser kerana sinaran matahari menembusi lapizan ozon dan terkena kulit.

60

(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

Merujuk hanya kepada sinaran tanpa menyatakan kesan mudarat Contoh: Ia membenarkan sinaran ultraviolet melaluinya. Sinaran yang berbahaya dari matahari dapat menembusi ozon itu Sinaran dari matahari melepasi lapisan ozon (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas)

Merujuk hanya kepada kesan terhadap manusia mendapat kebakaran matahari/kanser kulit tanpa menyatakan tentang sinaran dengan terperinci. Contoh: Meningkatkan manusia mendapat kanser kulit. Menyebabkan manusia mendapat sunburn. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respons Yang Tidak Betul Mengaitkan lapisan ozon dengan kesan rumah hijau atau perlindungan daripada haba Contoh: Lubang itu akan menyebabkan terlalu banyak haba melepasinya dan menyebabkan pencairan ais. Lubang pada lapisan ozon akan memudaratkan manusia kerana ia sangat panas. Manusia boleh mendapat sunburn. Keadaan akan menjadi panas dan manusia boleh mati disebabkan wujudnya lubang tersebut. Merujuk kepada lapisan ozon sebagai penghalang bagi atmosfera; menahan atmosfera ATAU ozon melindungi bumi dari bahan yang terdapat di angkasa daripada memasukinya. (selain dari sinaran UV) Contoh: Batuan akan menghentam bumi. Manusia akan disedut keluar melalui lubang itu. Sekiranya terdapat lubang tersebut, atmospera boleh terlepas.

61

62

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 10 Nyatakan satu sebab kenapa lubang yang terdapat pada lapisan ozon Bumi boleh memudaratkan manusia
Write down one reason why a hole in Earths ozone layer may be harmful to people.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 10 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Selesaikan masalah HURAIAN

63

64

TUGASAN 11
_____________________________________

TIMSS 2007 Tema: Lain-lain Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan


_____________________________________ Panduan Guru : hlm. 66 Lembaran Kerja Murid: hlm. 69

65

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 11 Terangkan bagaimana tanah terbentuk. Explain how soil is formed

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 11 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Menerangkan pembentukan tanah Pembentukan tanah

Contoh soalan Apa warna tanah? Mengapa? Mengapa terdapat tanah yang berlainan warna? Pada pendapat kamu, apakah yang membentuk tanah? Apakah asal usul tanah? Apa yang dapat anda ceritakan tentang tanah? Apakah proses-proses yang terlibat dalam pembentukan tanah? Adakah cuaca mempengaruhi pembentukan tanah ? Bagaimana ? Apakah yang terdapat dalam tanah?

Selesaikan masalah

Respons Betul Merujuk kepada tanah terbentuk dari penguraian batu (mineral, kotoran, pasir) dan pereputan bahan organik atau kilang atau haiwan. Contoh: Tanah terbentuk bila batu terpecah dan menjadi kepingan kecil. Batu ini akan bercampur dengan tumbuhan yang telah mati dan haiwan yang telah mereput kepada nutrient yang lain. Tumbuhan yang terhurai, kotoran dan pasir akan bercampur untuk membentuk tanah.

66

Merujuk kepada tanah terbentuk dari penguraian batu (mineral, kotoran, pasir) Contoh: Batu menyusut dan menjadi kecil sehingga menjadi kotoran lembut. Tanah terbentuk dari banyak bahan seperti batu kecil, air dan lumpur.

Merujuk kepada tanah terbentuk daripada pereputan bahan organik kilang/haiwan Contoh: Dari bahan yang busuk (rosak) Tanah terbentuk daripada penghuraian tumbuhan dan haiwan, di mana akan menghasilkan tanah yang mengandungi nutrient. Tanah terhasil dari kompos. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Nota: Tanah terdiri daripada : bahan inorganik (batuan yg mengalami luluhawa) bahan organik (pereputan benda-benda mati)

67

68

SOALAN TUGASAN 11 Terangkan bagaimana tanah terbentuk. Explain how soil is formed

LEMBARAN MURID

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 11 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

69

70

TUGASAN 12
____________________________________________

TIMSS 2003 Tema: Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi
____________________________________________ Panduan Guru : hlm. 72 Lembaran Kerja Murid: hlm. 75

71

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 12 Dalam rajah di bawah, lukiskan anak panah menunjukkan arah aliran tenaga antara pengeluar, pengguna dan pengurai. On the diagram below, draw arrows to indicate the direction energy flows among producers, consumers and decomposers. Anak panah menunjukkan arah aliran tenaga dari matahari ke pengeluar The arrow shows the direction of energy flow from the sun to the producer.

PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 12 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Melukis anak panah untuk menunjukkan arah pengaliran tenaga Rajah berlabel diberi. Rajah menunjukkan aliran tenaga. Pengaliran tenaga daripada matahari kepada pengeluar.
72

Contoh soalan Apakah sumber tenaga dalam gambar rajah ini? Bolehkah anda kaitkan aliran tenaga dengan siratan makanan? Adakah terdapat perbezaan rajah aliran tenaga ini dengan siratan makanan yang dipelajari selama ini? Bolehkah anda huraikan perbezaannya?

Bolehkah anda nyatakan hubungan pengeluar dengan pengurai dalam siratan makanan tersebut?

Selesaikan masalah

Nota: Lukis anak panah dari pengeluar kepada pengguna dan seterusnya kepada pengurai. Lukis anak panah untuk menunjukkan aliran tenaga ini. Respons Betul Lukiskan 2 anak panah yang betul

Respons Yang Tidak Betul Anak panah dilukiskan ke arah yang bertentangan Contoh: Pengguna kepada pengeluar. Pengurai kepada pengeluar. Pengurai kepada pengguna.

73

74

SOALAN TUGASAN 12

LEMBARAN MURID

Dalam rajah di bawah, lukiskan anak panah menunjukkan arah aliran tenaga antara pengeluar, pengguna dan pengurai On the diagram below, draw arrows to indicate the direction energy flows among producers, consumers and decomposers. Anak panah menunjukkan arah aliran tenaga dari matahari ke pengeluar The arrow shows the direction of energy flow from the sun to the producer.

75

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 12 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

76

79