Anda di halaman 1dari 28

ID EA DAN P EN GUCAPAN

SE NI H ALUS D AN REK A BENT UK

HASSAN MOHD GHAZALI


hassan@fsm.upsi.edu.my
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
IDEA

Idea adalah manifestasi kebolehan akal manusia.


Manusia yang berakal secara semula jadi adalah memiliki idea melalui
Akal fikiran.

Konsep idea:
Idea tidak boleh dilihat, dipegang, dirasai dan disentuh, ia bersifat abstrak
Melalui idea bermacam-macam boleh diterjemahkah hingga menjadi sebuah
Karya samada seni halus atau reka bentuk

Idea dikaitkan dengan otak kanan yang akan menjanakan persoalan


Kreativiti.
Peranan idea dalam seni
Andaian seni itu satu bahasa untuk komunikasi,
sama ada pengertiannya
melibatkan peringkat peribadi mahupun sosial.
Idea menyatakan hasrat yang
menjadi dasar kepada komunikasi
Mengenali dan Memahami Idea

Kemampuan manusia berfikir membolehkan ia mencari isi (perkara)


kepada pemikiran. Setelah mantap isi tersebut terungkap sebagai
konsep yang membawa pengertian umum(generic) atau formal tentang
sesuatu perkara atau keperihalan. Menurut American Heritage
Dictionary, idea itu adalah:

1. Satu arketaip
2. Representasi mental yang membentuk objek pemikiran
3. Rangka,pelan,skim atau kaedah
4. Intisari kepada situasi tertentu,sigifikan
Idea dan Visualisasi
Pembentukan idea sebagai satu representasi mental
membentuk objek pemikiran bermula dengan pemikiran.
Proses visualisasi hanya diperoleh melalui himpunan fikiran
yang ada (lepas). Visualisasi adalah hasil dari idea dan
bukan idea itu sendiri
Kaedah Penjanaan Idea
Oleh kerana idea adalah butir pemikiran , ia dihimpun dari
daya pemikiran seseorang. kesan dari berbagai tahap
penglibatan psikologi – persepsi, emosi dan intelek
Sumber Idea
Dalam proses pengkaryaan, idea boleh dihidupkan melalui berbagai-
bagai cara, melalui berbagai cara, melalui rujukan dari berbagai-bagai
sumber seperti;

• homages – dorongan dari semangat menghargai tuan,


pendewaan,idola
• media massa- zaman maklumat
• pemerhatian – persepsi dan ilusi, alam benda
• persekitaran – alam semulajadi dan alam buatan
• peristiwa – mitos,sejarah,semasa,exotic
• imaginasi – alam peribadi, mistik
• pengalaman – kesan sensitiviti terhadap apa yang
dialaminya sama aa dari persekitaran diri mahupun alam
sekeliling.
• Imbauan – mimpi, ingatan lampau – pahit, manis untuk
dirakam,aleori, tamsil dan sebagainya.
Sumber Idea
Dalam proses pengkaryaan, idea boleh dihidupkan melalui berbagai-
bagai cara, melalui berbagai cara, melalui rujukan dari berbagai-bagai
sumber seperti;

• homages – dorongan dari semangat menghargai tuan,


pendewaan,idola
• media massa- zaman maklumat
• pemerhatian – persepsi dan ilusi, alam benda
• persekitaran – alam semulajadi dan alam buatan
• peristiwa – mitos,sejarah,semasa,exotic
• imaginasi – alam peribadi, mistik
• pengalaman – kesan sensitiviti terhadap apa yang
dialaminya sama aa dari persekitaran diri mahupun alam
sekeliling.
• Imbauan – mimpi, ingatan lampau – pahit, manis untuk
dirakam,aleori, tamsil dan sebagainya.
TE KNIK PE NG OL AHAN ID EA KREATI F
Pemikran Makra dan Mikro
MASALAH (Metakognitif)
Bina, Baiki, Mereka, menyusun,
menambah,ramal dll

MAKLUMAT

TEKNIK-TEKNIK Kebolehan-kebolehan Kreatif


PEMIKIRAN KREATIF Reka bantuk, lukisan, Seni halus, dll

PENYELESAIAN
IDEA
MASALAH
PENGUCAPAN SENI VISUAL

Seni adalah satu bahasa yang butir kandungannya diungkap bagi memenuhi
sesuatu hasrat dan maksud untuk disampaikan. Mesej seni boleh
dipersembahkan dalam imej untuk maksud dialog Ð membawa kesan
perhubungan langsung antara penonton dengan imej, atau naratif Ð untuk
maksud penghuraian, penceritaan dan sebagainya
Makna

リ contoh potret – Mona Lisa ( Persoalan Wanita prototaip),


Rococo (Dokumentasi Sosial), Bacon (Manusia dan identiti),
Van Gogh ( Soal emosi dan manusia) Picasso (Persoalan
fragmentasi manusia)

Form

sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur-unsur tampak.


Pengolahan bentuk boleh menonjolkan sikap dan
worldview.

Gaya penampilan

Idealisasi – terdapat banyak pada imej keugamaan.


Pengolahan dibuat menggunakan perkiraan dan formula untuk
maksud menyampaikan rasa keunggulan, penataan secara
hieratik.
Stailisasi – pertimbangan imej dibuat dengan
mengambil kira aspek cirri bahan yang digunakan dan rupa
yang akan diserasikan.
Abstraksi – perlambangan untuk aspek mujarad (teknik
nampak atau tidak dapat dirasa atau tidak maujud) bagi
maksud interpretasi tentang perkara yang bukan objek.
Sasarannya lebih menguamakan aspek yang elemental dan
primeval.
PROSES REKA BENTUK

PERMASALAH
DAN PERTIMBANGAN

KONSEP PROSES TEKNIK PENGUJIAN DAN


REKA BENTUK REKA BENTUK PERSEMBAHAN PROKDUKSI
PE NG KARYA AN

Tema Autobiografi

Keaslian
Bahasa Visual
Aspek
Nilai Estetik Komunikaasi

Stail Nilai Sejarah

Teknik Aspek Ekonomi


PE REK AAN
Persaingan
Aspek Fungsi Pasaran

Nilai Inovasi
Gaya Estetik
Aspek
Bahasa Visual Komunikaasi

Teknologi Baru Nilai Sejarah

Teknik Produksi Aspek Ekonomi