Anda di halaman 1dari 15

Judul : Cinta Kepada Allah

Penyusun : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah

Layout : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin..org
e-Mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id

November, 2008

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL


http://www.raudhatulmuhibbin.org

Allah
adalah Tuhan kita
Yang wajib kita cintai
dan harus selalu kita taati

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah”

Hanya kepada Allah saja kita beribadah, dengan cara yang Allah cintai

1
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Allah menciptakan kita,


Mata untuk melihat
Kaki untuk berjalan
Tangan untuk bekerja
Dan setiap nikmat lain di tubuh kita

Udara untuk bernafas


Tanaman dan ternak untuk makanan
Matahari yang bersinar terang
Bintang-bintang yang indah menghias langit
Dan setiap benda yang ada di alam ini

2
http://www.raudhatulmuhibbin.org

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah”

Setiap Muslim wajib beribadah dengan cara yang Allah syariatkan

Setiap Muslim wajib mencintai Allah


Semuanya, termasuk kamu dan aku

Nikmat Allah tidak dapat dihitung


Coba bayangkan jika Allah tidak menciptakan udara
Kita semua akan mati karena tidak dapat bernafas

3
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Lalu, jika hujan tidak turun…


Tanaman akan mati kekeringan, Ternak juga
Bahkan kamu dan aku juga akan mati kehausan

Sungguh nikmat Allah tidak dapat dihitung


Karena itu kita harus selalu bersyukur
Memuji Allah Yang Maha Pemurah

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah”

Karena itu kita beribadah hanya kepada Allah saja

4
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Allah memberi petunjuk


kepada siapa yang Dia kehendaki
Yang selalu taat menjalankan perintah-Nya
Dan menjauhi apa yang dilarang Allah
Sehingga mereka menjadi hamba yang berbahagia
Yaitu orang-orang yang masuk ke dalam Surga-Nya

Allah memberi hukuman


Kepada siapa yang Dia kehendaki
Yaitu orang-orang yang jahat
Yang selalu berbuat dosa
Dan tidak menjalankan perintah-Nya
Mereka akan disiksa di dalam Neraka

5
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Segala sesuatu di alam ini Allah lah yang mengatur


Tidak ada yang berkuasa selain Dia
Tidak dari kalangan jin maupun manusia
Bahkan tidak dari benda-benda seperti matahari, pohon dan batu
Maha Suci Allah, bagi-Nya segala puji

Tidak ada yang serupa dengan Allah


Maha Esa Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya
Allah Maha Melihat apa-apa yang kita kerjakan
Allah Maha Mendengar segala apa yang kita ucapkan
Dan mendengar doa-doa kita

6
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Semua yang hidup pasti akan mati


Tetapi Allah Maha Hidup lagi Kekal
Dia tak pernah tidur, selalu mengurusi mahluknya

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah”

Allah Maha Lembut


Dan mencintai kelembutan
Karena itu, kita juga harus bersikap lemah lembut
kepada orang tua, kakak, adik, teman-teman
dan semua orang-orang Muslim

7
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Jika kita berbuat dosa dan kesalahan


Kita harus segera memohon ampun kepada Allah
Karena Allah Maha Pengampun
Allah Maha Pemaaf, memaafkan semua dosa
bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada-Nya
Dan jangan lupa, kalau kita berbuat salah kepada orang lain
Kita juga harus minta maaf kepadanya

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah”

8
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Allah berfirman dalam Al-Qur’an :

 
  
  
 
  
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyaat [51] : 56)

Karena Kasih Sayang-Nya kepada manusia


Maka Allah mengutus para Nabi dan Rasul
Untuk mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada-Nya
Dengan cara yang Allah cintai
Dengan cara yang Allah syariatkan
Dan memperingatkan dari hal-hal yang Allah benci
Sehingga manusia dapat meraih Surga-Nya
Dan dijauhkan dari Neraka

9
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Allah juga berfirman:

$/5 6  2
$)3 4 $/5 6     ! #" $%& (' !) *+,) -. /0 1  
2
$)3 4 
“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.”
(QS An-Nahl [16] : 36)

Maka kita harus beribadah kepada Allah saja


Dan tidak beribadah kepada sembahan-sembahan lain selain Allah

10
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Kita percaya bahwa segala sesuatu


terjadi atas kehendak Allah
Kita tidak boleh percaya kepada selain Allah
akan mendatangkan kebaikan atau keburukan
Tidak percaya pada ramalan bintang
Tidak percaya pada dukun
Tidak percaya pada jimat dan benda-benda keramat
Maha Suci Allah, bagi-Nya segala puji!

11
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Nah, teman-teman!
Jika kita sungguh mencintai Allah
Kita harus belajar
Untuk menjadi Muslim yang baik

Mentaati perintah Allah


Dan menjauhi larangan-Nya
Kita beribadah hanya kepada Allah saja
Berdoa hanya kepada Allah
Memohon pertolongan hanya kepada Allah
Dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad 

12
http://www.raudhatulmuhibbin.org

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah”

Aku mencintai Allah


Hanya kepada-Nya Aku beribadah
Berusaha menjalankan segala perintah-Nya
Dan menjauhi larangan-Nya
Agar aku menjadi Muslim yang beruntung

13