Anda di halaman 1dari 19
3. INDEKS KESUKARAN ITEM
3.
INDEKS KESUKARAN ITEM

Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p).Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawpan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut :

p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab

Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item.

Nilai (p)

Pengkelasan Item

 • 0.00 0.20

Terlalu Sukar

 • 0.21 0.40

Sukar

 • 0.41 0.60

Sederhana Sukar

 • 0.61 0.80

Mudah

 • 0.81 1.00

Terlalu Mudah

Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma, pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik ( ukuran psikologi ) yang bermakna. Ini adalah disebabkan, soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar, sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. Justeru, soalan soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula, iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik, untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian bahagian kurikulum, memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.

Langkah Pengiraan Indeks Kesukaran Bagi Setiap Items

Item 1

 

Item 11

27/30= 0.90

8/30= 0.26

 

Item 2

 

Item 12

18/30= 0.60

12/30= 0.4

 

Item 3

 

Item 13

17/30= 0.56

18/30= 0.6

 

Item 4

 

Item 14

29/30= 0.96

3/30= 0.1

 

Item 5

 

Item 15

12/30= 0.40

30/30= 1.0

 

Item 6

 

Item 16

12/30= 0.40

12/30= 0.4

 

Item 7

 

Item 17

14/30= 0.46

8/30= 0.27

 

Item 8

 

Item 18

18/30= 0.60

23/30= 0.76

 

Item 9

 

Item 19

17/30= 0.57

9/30= 0.30

 

Item 10

 

Item 20

10/30= 0.33

11/30= 0.37

Berdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar selepas melaksanakan ujian di sekolah, kami telah membina jadual untuk menunjukkan indeks kesukaran item yang telah kami perolehi. Indeks kesukaran bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual berikut :

No.Soalan

Nilai (p) / Aras Kesukaran

Pengkelasan Item

1

0.90

Terlalu Mudah

2

0.60

Sederhana Sukar

3

0.56

Sederhana Sukar

4

0.96

Terlalu Mudah

5

0.40

Sukar

6

0.40

Sukar

7

0.46

Sederhana Sukar

8

0.60

Sederhana Sukar

9

0.57

Sederhana Sukar

10

0.33

Sukar

11

0.26

Sukar

12

0.40

Sukar

13

0.60

Sederhana Sukar

14

0.10

Terlalu Sukar

15

1.0

Terlalu Mudah

16

0.40

Sukar

17

0.27

Sukar

18

0.76

Mudah

19

0.30

Sukar

20

0.37

Sukar

Indeks Kesukaran Item

Melalui jadual di atas, kita dapat melihat soalan 1 dan soalan 4 mempunyai aras kesukaran 0.90 0.97 di mana pengkelasan item menunjukkan soalan ini terlalu mudah untuk diselesaikan. Jika menurut ujian rujukan norma, soalan ini adalah tidak sesuai untuk ditadbirkan kerana ia tidak dapat membezakan di antara pelajar yang pandai dengan yang lemah.

Bagi soalan 18 pula, seramai 23 orang daripada 30 orang pelajar telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Ia mempunyai aras kesukaran 0.76 yang menunjukkan soalan ini juga mudah untuk dijawab dan juga tidak sesuai untuk digunakan bagi ujian rujukan norma.

20

Sebanyak 6 soalan mempunyai aras kesukaran 0.41 - 0.60 iaitu soalan 2,3,7,8,9 dan soalan 13 di mana soalan soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang sederhana sukarnya. Soalan soalan seperti ini sesuai untuk ditadbirkan di dalam kelas kerana ia dapat membezakan keupayaan menjawab di antara pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak.Soalan seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dijawab dan sesuai untuk menguji pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para pelajar yang tertentu.

Soalan yang berada pada aras yang sukar iaitu pada aras 0.21- 0.40 adalah yang paling banyak terdapat pada ujian ini di mana terdapat sebanyak 9 soalan yang sukar di dalamnya. Antara soalan tersebut ialah soalan yang bernombor 5,6,10,11,12,16,17,19 dan 20. Di dapati agak ramai pelajar yang gagal menjawab dengan tepat soalan- soalan ini. Jika mengikut ujian rujukan norma, soalan soalan seperti ini juga agak sesuai untuk digunakan di dalam ujian kerana ia mampu membezakan pelajar yang rendah keupayaan dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. Walaubagaimana pun, soalan soalan seperti ini, haruslah diperbaiki dan diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar.

Manakala yang terakhir soalan 14 dan soalan 11 adalah soalan yang paling banyak gagal dijawab oleh pelajar di mana hanya 3 orang pelajar sahaja yang berjaya menjawab soalan 14 dan hanya 8 orang pelajar sahaja yang berjaya menjawab soalan 15 dengan tepat. Oleh yang demikian, kedua dua soalan ini dikategorikan sebagai terlalu sukar dan soalan ini tidak sesuai untuk dikekalkan di dalam ujian ini.

21

4. INDEKS DISKRIMINASI ITEM
4.
INDEKS DISKRIMINASI ITEM

Indeks diskriminasi item ialah indeks yang dapat membezakan/ mendiskriminasikan antara pelajar yang berkeupayaan rendah dengan pelajar yang berpencapaian tinggi. Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan ( RU RL ) dengan T L+U). RU adalah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar yang berpencapaian tinggi. RL pula ialah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar berkeupayaan rendah.T(L+ U) adalah jumlah pelajar berpencapaian rendah dan tinggi. Cara mengira indeks diskriminasi item adalah seperti yang berikut :

Indeks Diskriminasi (d) =

(RU RL) (1/2 T (L+U) )

Berikut menunjukkan jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item :

Nilai ( d )

Pengkelasan Item

 • 0.00 0.10

Tidak Baik

 • 0.11 0.20

Kurang Baik

 • 0.21 0.30

Sederhana Baik

 • 0.31 0.40

Baik

 • 0.41 1.00

Sangat Baik

Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi hampir kepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma ( PRN) kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.0, soalan soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia tidak berupaya membezakan pelajar pandai dengan pelajar lemah. Akhirnya, bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.00, dikatakan tidak baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan soalan ini dengan betul berbanding pelajar pandai.

22

Antara tujuan indeks diskriminasi ini ialah , untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula, mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian bahagian kurikulum yang tertentu, memberi maklumbalas kepada pelajar pandai tentang kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji, mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan dan mengenalpasti pelajar yang berpencapaian tinggiuntuk melanjutkan pengajian dalam bidang bidang tertentu.

N0.SOALAN

Nilai (d) / Aras Diskriminasi

Pengkelasan Item

1

0.38

Baik

2

0.38

Baik

3

0.00

Tidak Baik

4

0.13

Kurang Baik

5

0.61

Sangat Baik

6

0.38

Baik

7

0.63

Sangat Baik

8

0.50

Sangat Baik

9

0.88

Sangat Baik

10

-0.38

Tidak Baik

11

-0.13

Tidak Baik

12

0.38

Baik

13

0.50

Sangat Baik

14

-0.13

Tidak Baik

15

0.00

Tidak Baik

16

0.63

Sangat Baik

17

0.13

Kurang Baik

18

0.50

Sangat Baik

19

0.50

Sangat Baik

20

0.63

Sangat Baik

Indeks Diskriminasi Item

Berdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar selepas melaksanakan ujian di sekolah, kami telah membina jadual untuk menunjukkan indeks diskriminasi item yang telah kami perolehi. Indeks diskriminasi bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual 1.4 di atas. Contoh pengiraan untuk mendapatkan hasil analisa seperti yang di atas ialah :

23

Langkah Pengiraan Indeks Diskriminasi Bagi Setiap Items

Indeks Diskriminasi :

R L ( Right Lower )

R U ( Right Upper )

= 27 % daripada 30 orang pelajar = 8 orang pelajar.

= 27 % daripada 30 orang pelajar = 8 orang pelajar.

T (L+U) ( Total)

= T (8+8)

=

T (16)

Formula Indeks Diskriminasi :

Indeks Diskriminasi (d) = (

R U - R L )

( ½ T (L+U) )

Soalan/Item 1

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.38. Seramai 8 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi dan 5 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Item 1 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 8 orang = 5 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 8 5

=0.38

½T(L+U)

8

24

Soalan/Item 2

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.38. Seramai 7 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi dan 4 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan ini juga sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Item 2 : Markah Tinggi (RU)

= 7 orang

 

Markah Rendah (RL)

= 5 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 7 4

= 0.38

½T(L+U)

8

Soalan/Item 3

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.00. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi

dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan yang lebih sesuai.

Item 3 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 6 orang = 6 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 6 6

= 0.00

½T(L+U)

8

25

Soalan/Item 4

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.13 . Seramai 8 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi dan 7 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini tidak dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik.

Item 4 : Markah Tinggi (RU)

= 8 orang

 

Markah Rendah (RL)

= 7 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 8 7

= 0.13

½T(L+U)

8

Soalan/Item 5

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.61 . Seramai 5 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Manakala, tidak ada seorang murid pun dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 5 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 5 orang = 0 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 5 0

= 0.61

½T(L+U)

8

26

Soalan/Item 6

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.38. Seramai 6 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi dan 3 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Item 6 : Markah Tinggi (RU)

= 6 orang

 

Markah Rendah (RL)

= 3 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 6 3

= 0.38

½T(L+U)

8

Soalan/Item 7

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.63. Seramai 6 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Manakala, hanya seorang sahaja murid dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 7 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 6 orang = 1 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 6 1

= 0.63

½T(L+U)

8

27

Soalan/Item 8

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.50. Seramai 7 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat dan hanya 3 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 8 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 7 orang = 3 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 7 3

= 0.50

½T(L+U)

8

Soalan/Item 9

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.88. Seramai 8 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi dan seorang murid dari kumpulan pencapaian rendah dapat menjawab soalan ini dengan jayanya. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk PRN kerana ia dapat membezakan di antara murid yang bijak dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan 9 ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 9 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 8 orang = 1 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 8 1

= 0.88

½T(L+U)

8

28

Soalan/Item 10

Bagi soalan nombor 10 ini, indeks diskriminasinya adalah -0.38 di mana seramai 4 orang

murid dari kumpulan berpencapaian rendah telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul berbanding hanya seorang sahaja dari kumpulan berpencapaian tinggi.Soalan ini tidak baik untuk PRN, kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai. Soalan ini perlu diperbaiki atau diganti dengan soalan yang lebih sesuai.

Item 10 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 1 orang = 4 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 1 4

= -0.38

½T(L+U)

8

Soalan/Item 11

 

Bagi soalan 11, indeks diskriminasi soalan ini juga adalah negatif iaitu -0.13 di mana

seramai dua orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini. Hanya seorang pelajar sahaja dari kumpulan pencapaian tinggi dapat selesaikan soalan ini dengan tepat.Soalan ini adalah tidak baik untuk penilaian rujukan norma. Soalan ini juga perlu diperbaiki dan diganti dengan soalan yang lain.

Item 11 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 1 orang = 2 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 1 2

= -0.13

½T(L+U)

8

29

Soalan/Item 12

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.38. Seramai 4 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi dan seorang orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Item 12 : Markah Tinggi (RU)

= 4 orang

 

Markah Rendah (RL)

= 1 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 4 1

= 0.38

½T(L+U)

8

Soalan/Item 13

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan 13 ini ialah 0.50 di mana seramai 5 orang murid dari

kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat .Manakala hanya seorang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat selesaikan soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 13 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 5 orang = 1 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 10 5

= 0.50

½T(L+U)

8

30

Soalan/Item 14

Bagi soalan nombor 14 pula ini, indeks diskriminasinya adalah -0.13 di mana hanya seorang

murid sahaja dari kumpulan berpencapaian rendah telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Manakala, tidak seorang murid pun dari kumpulan berpencapaian tinggi yang dapat menyelesaikan soalan ini.Soalan ini tidak baik untuk PRN, kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai. Soalan ini tidak sesuai untuk dikekalkan di dalam ujian ini.

Item 14 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 0 orang = 1 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 0 1

= -0.13

½T(L+U)

8

Soalan/Item 15

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.00. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi

dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai

Item 15 : Markah Tinggi (RU)

= 8 orang

 

Markah Rendah (RL)

= 8 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 8 8

= 0.00

½T(L+U)

8

31

Soalan/Item 16

Indeks diskriminasi item bagi soalan 16 ini ialah 0.63. Seramai 6 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Manakala, hanya seorang sahaja murid dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 16 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 6 orang = 1 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 6 1

= 0.63

½T(L+U)

8

Soalan/Item 17

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.13. Hanya seramai 2 orang murid dari

kumpulan pencapaian tinggi dan seorang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini tidak dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik.

Item 17 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 2 orang = 1 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 2 1

= 0.13

½T(L+U)

8

32

Soalan/Item 18

Indeks diskriminasi item bagi soalan 18 ini ialah 0.50 di mana seramai 7 orang murid dari

kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat dan hanya 3 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menyelesaikan soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 18 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 7 orang = 3 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 7 3

= 0.50

½T(L+U)

8

Soalan/Item 19

 

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.50 di mana seramai 5 orang murid dari

kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat .Manakala hanya seorang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menyelesaikan soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini perlu dikekalkan dalam ujian ini.

Item 19 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 5 orang = 1 orang

 

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 5 1

= 0.50

½T(L+U)

8

33

Soalan/Item 20

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.66. Seramai 6 orang murid dari kumpulan

pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat dan hanya seorang murid sahaja dari kumpulan murid berpencapaian rendah yang dapat menjawab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Item 20 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL)

= 6 orang = 1 orang

½T(L+U)

= 8 orang

(RU-RL)

= 6 1

= 0.63

½T(L+U)

8

34

5. LANGKAH DALAM MENINGKATKAN KUALITI ITEM
5.
LANGKAH DALAM MENINGKATKAN KUALITI ITEM

Untuk menjamin item yang digubal mempunyai ciri-ciri keesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran, item yang telah disemak eloklah ditujukan kepada sebahagian kecil pelajar untuk memastikan keesahannya.

Kelemahan-kelemahan item ini boleh diperbaiki dengan maklumat yang didapati dari kajian rintis tersebut. Set instrument yang baik dan yang telah dibaiki boleh digunakan sebagai ujian yang sah, atau disimpan dalam bank item untuk kegunaan pada masa hadapan.

Keputusan kajian rintis digunakan untuk menganalisa dan mentafsir item. Dalam hal ini Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (d) dikira bagi setiap item untuk menentukan kuantiti sesuatu item, sama ada item itu benar-benar sesuai digunakan atau sebaliknya.

Soalan yang sering digunakan didalam ujian adalah soalan/item aneka pilihan. Item aneka pilihan dikatakan lebih mudah dan skorannya juga lebih senang dikendalikan daripada soalan esei tetapi adalah agak susah dari segi menjawab dengan betul tanpa mengetahui keperluan pengetahuan sebenar dari soalan/item betul-salah. Namun, soalan item aneka pilihan merupakan jenis soalan yang sukar untuk dibina. Berikut adalah beberapa langkah pembinaan dalam menyediakan soalan/item aneka pilihan.

 • a) Nyatakan dengan jelas arahan-arahan samada anda memerlukan jawapan yang tepat atau jawapan terbaik bagi setiap soalan/item.

 • b) Jangan ulang perkataan-perkataan pada setiap alternatif tetapi hendaklah memasukkan perkataan didalam badan utama soalan. Ini akan memudahkan soalan dibaca dan opsyen mudah dibandingkan. Struktur nahu atau tatabahasa soalan utama hendaklah tidak mempunyai atau mengandungi pembayang bagi respon yang betul.

 • c) Jadikan alternatif menarik dengan tujuan merangsang pemikiran agar menarik bagi murid yang belum mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

 • d) Pastikan pilihan jawapan diletakkan secara rawak.

 • e) Pastikan semua pilihan anda selaras. Pembina baru selalunya membina jawapan yang panjang dan berhati-hati dan dengan demikian akan mengakibatkan pembayang jawapan diberikan.

 • f) Jangan biasakan memberi jawapan “ Kesemua diatas “ atau “Tiada satu diatas” sebagai alternatif.

35

 • g) Kawal aras kesukaran soalan dengan menyediakan alternatif.

g) Kawal aras kesukaran soalan dengan menyediakan alternatif. Item aneka pilihan mempunyai tiga komponen asas iaitu

Item aneka pilihan mempunyai tiga komponen asas iaitu :

i. Stimulus

Adalah maklumat khusus dimana item itu didasarkan dan berbentuk teks, grafik, jadual, perbualan dan lain-lain lagi.

i)

Stem

Adalah bahagian yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap, ayat tidak lengkap, soalan dan lain-lain lagi.

ii) Pilihan/Opsyen

Adalah perkara-perkara yang diberikan sebagai pilihan jawapan dan biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambarajah, jadual dan lain-lain lagi. Komponen ini mengandungi dua fungsi :

 • a) Kunci bagi pilihan betul atau terbaik

 • b) Pengganggu/Distraktor

yang

jawapan

sebenar

bertujuan untuk menganggu pelajar dari

36