Anda di halaman 1dari 10

PENGENALAN Teori atau ilmu perlakuan organisasi (organization behavior) pada hakikatnya berdasarkan pada kajiannya pada ilmu

perilaku itu sendiri (pakar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pemerhatian pusatnya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, rangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua pokok komponen, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.Jadi, perilaku organisasi adalah suatu penghayatan yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Menurut seorang penulis buku yang menjelaskan bahawa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis iaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan. (Kelly, Organizational Behavior)

OBJEKTIF Membolehkan pelatih mendalami pemahaman mengenai Perlakuan Organisasi serta menghayati kepentingan isu-isu tersebut dengan tugas dan tanggungjawab seorang

Penolong Pegawai Perubatan dalam organisasi tempat mereka bekerja di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. DEFINISI Organisasi merupakan suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. (Wexlwy dan Yulk dalam Kasim, 1993 : 1) Organisasi adalah sekelompok orang yang biasanya mematuhi perintah para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka praktik-praktik dari fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktik mereka. (Max Weber dalam Miftah Thoha,1988) Organisasi dapat didefinisikan sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi (Dwight Waldo dalam Thoha, 1988) Organisasi adalah suatu sistem dari aktiviti-aktiviti orang yang berkoordinasikan secara sedar, atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. (Chester Barnard dalam Thoha, 1992). Organisasi adalah suatu kesatuan (entiti) sosial yang dikoordinasikan secara kadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
2

(Stephen P. Robbins) Pendekatan Terhadap Organisasi Pendekatan klasik yang diilhami oleh konsep Taylor pada tahun 1919, mengajarkan bahawa dalam suatu organisasi, perlu diadakan pembatasan secara tegas antara kegiatan pelaksanaan atau operasional dengan tugas-tugas pengurusan. Dengan kata lain, para pekerja seperti tukang kerja atau operator mesin, hanya bertugas sebagai pelaksana saja, sementara tugas untuk merencanakan cara kerja, carta organisasi atau pengkoordinasian selalu dilakukan oleh pihak pengurusan. Pada tahap berikutnya, pendekatan neo klasik muncul sebagai akibat dari rangkaian percubaan yang dilakukan Elton Mayo antara tahun 1927 hingga 1932. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan Human Relations kerana perhatiannya terpusat pada aspek hubungan antara manusia dalam organisasi. 1. Organisasi adalah suatu sistem sosial dimana hubungan antara paraanggotanya merupakan interaksi sosial. 2. Interaksi sosial itu menyebabkan munculnya kelompok non formal dalamorganisasi, yang memiliki norma sendiri dan berlaku serta menjadi pegangan bagi seluruh anggota kelompok. 3. Interaksi sosial tersebut perlu diarahkan agar pengaruhnya positif bagiprestasi individu maupun kelompok. Kerana itu diperlukan saluran komunikasi yang efektif yang memudahkan untuk mengarahkan interaksi sosial antara anggota demi peningkatan prestasi.
3

4. Kelompok-kelompok non formal tersebut bisa saja mempunyai tujuan yang berbeza dengan kepentingan organisasi. Kerana itu, pola kepemimpinan yang hanya memperhatikan struktur formal perlu dilengkapi dengan perhatian terhadap aspek psiko-sosial pekerja agar tujuan kelompok non formal tersebut dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan organisasi. Untuk itu pengurusan perlu memiliki keterampilan sosial disamping keterampilan teknik, agar mampu membina munculnya ikatan sosial yang baik dalam organisasi. Adapun pendekatan modern secara tegas menyatakan bahawa yang dimiliki saat ini bukanlah teori mengenai organisasi, tetapi cara fikiran (way of thinking) mengenai organisasi, cara melihat dan menganalisa secara lebih tepat dan mendalam, yang dilakukan melalui keteraturan (secara beransur) perlakuan organisasi, yang hanya berlaku untuk suatu lingkungan atau kondisi tertentu. Dengan demikian kumpulan fakta bukanlah organisasi. Input yangdiberikan oleh organisasi seringkali sumbernya dikuasai oleh organisasi lain yang terdapat pada lingkungannya, sehingga organisasi terpaksa mempunyaiketergantungan sumber terhadap lingkungannya. Cara pertama bagi pendekatan moden ini ialah perubahan internal (struktur organisasi, pola kerja) dan cara kedua pula adalah berusaha untuk menguasai dan mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan bagi organisasi.

FUNGSI ORGANISASI
4

Fungsi pengurusan terbahagi kepada EMPAT aspek iaitu Perancangan yang merupakan satu proses yang merangkumi mengenalpasti matlamat, membentuk strategi dan membentuk perancangan untuk mengendalikan aktiviti. Pengurusan pula untuk mengenalpasti apakah tugasan yang perlu disempurnakan dan dilakukan, pihak manakah yang perlu melaksanakannya, bagaimanakah tugasan itu perlu dikumpulkan, kepada siapakah yang perlu dilaporkan, dan dimanakah keputusan perlu dibuat manakala Kepimpinan juga satu fungsi yang meliputi motivasi kepada pekerja, mengarahkan orang lain, memilih salur komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir, Kawalan pula untuk menyelia aktiviti untuk memastikan matlamat dicapai seperti yang dirancang dan memperbetulkan sebarang kesalahan.

JAWATANKUASA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DI KKM Kementerian Kesihatan Malaysia diketuai oleh Menteri Kesihatan. Beliau dibantu oleh Timbalan Menteri Kesihatan dan ahli-ahli jawatankuasa induk lain yang berpelbagai. Di peringkat hospital dan klinik kesihatan, ianya diketuai oleh seorang Pengarah (di hospital) dan timbalan-timabalannya. Di bawah Pengarah dan yang lain adalah doktor pakar, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat dan yang paling bawah iaitu pembantu perawatan kesihatan. [Lihat Lampiran]

RUMUSAN
5

Secara keseluruhan, perlakuan organisasi berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita. Semua golongan sama ada mereka suka atau tidak adalah ahli pelbagai organisasi. Realitinya adalah organisasi mengatur kehidupan kita dalam semua unsur-unsur persekitaran organisasi untuk lebih tersusun dan efektif Organisasi mempunyai kesan yang besar terhadap kehidupan profesional dan struktur organisasi. Prestij di negara-negara ditentukan oleh pekerjaan,dan oleh pangkat dalam organisasi tempat kita bekerja termasuk dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendapatan atau gaji kebanyakan orang berasal dari pekerjaan mereka dalam organisasi. Oleh itu, organisasi juga merupakan sebahagian besar perkara yang menentukan jumlah wang yang dimiliki setiap individu. Menurut seorang pakar ekonomi juga iaitu Stephen P. Robins menyatakan per;lakuan organisasi adalah unit sosial dengan sengaja diatur terdiri daripada dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai sasaran atau serangakaian sasaran bersama.

SOAL SESI JAWAB


6

Anda baru saja mengambil alih posisi ketua. Tahap pro-duktivitas sebelumnya rata-rata cukup baik, namun setelah diambil alih oleh ANDA, keseluruhan organisasi mengalami penurunan. Oleh karena itu, anda berikhtiar untuk melakukan perubahan dalam prosedur dan pembahagian tugas. Namun, staf anda tidak memperlihatkan kerjasama mereka dan masih mengenang mengenai situasi yang baik dibawah kepemimpinan atasan yang lama. Apa yang akan anda lakukan ? a. Menerapkan perubahan dan memantau cara kerja mereka dengan ketat. b. Menjelaskan mengapa perubahan tersebut perlu, apa manfaat perubahan tersebut bagi mereka, dan mendengarkan keprihatinan mereka. c. Membahas bersama perubahan yang anda usulkan dan meminta saranan mereka bagaimana meningkatkan produktiviti. d. Membiarkan mereka berusaha sendiri dalam memenuhi target. [Jika anda memilih pilihan a dalam soalan diatas, maka gaya kepemimpinan yang anda sukai adalah directing. Pilihan b bererti coaching; pilihan c adalah supporting; dan pilihan d bererti delegating.] [Namun, gaya kepemimpinan yang anda sukai tidak selalu yang paling efektif jadi mempelbagaikannya dapat membaiki sesebuah organisasi. Jawaban paling tepat untuk di atas ialah b]

LAMPIRAN
7

RUJUKAN 1. Winardi, Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), Bandung : Tarsito, 1989

2. World Bank, World Development Report 1992 : Development and The Environment, Oxford University Press, 1992 3. Ray French, Organizational Behaviour 2nd Edition, 2010 4. Robbins & Judge, Essentials Of Organizational Behavior, 1 September 2010 5. Newstrom, John W. & Davis, Keith, Organizational Behavior: Human Behavior at Work. New York: McGraw-Hill, 1993 6. http://www.scribd.com/doc/6946361/perilaku-organisasi

10