PENGENALAN

Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SSPA)
Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA) adalah aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Kewangan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi semua Kementerian dan Jabatan di Malaysia. Ia juga selaras dengan objektifnya yang antara lain ingin memastikan pengurusan kewangan yang berkesan dan berhemah sebagai salah satu kekuatan dalam Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) Agensi dan matlamat untuk menjadi sebuah agensi unggul dan agensi contoh bertaraf dunia dari aspek pengurusan kewangan dan ekonomi negara.

PENGENALAN

OBJEKTIF SPA
1 Mempertingkatkan kualiti pengurusan dan pengawasan.

2
3 4

Mewujudkan Sistem Kod yang seragam.
Meningkatkan Kualiti audit (Dalaman atau Luaran) Menjimatkan masa pengurusan aset

5
6 7

Kawalan dan Pemantauan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
Meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Memastikan aset kerajaan berada di dalam keadaan yang baik.

PENGENALAN FAEDAH SPA
Kawalan dan Pemantauan aset lebih berkesan. Memudahkan urusan pelupusan dan hapuskira

Meningkatkan produktiviti kerja dengan kos yang minima.

Mengelakkan daripada berlakunya lebihan aset.

Menyeragamkan pengurusan aset.

Memudahkan penyenggaraan, pengawalan, pengendalian aset jabatan melalui sistem kod yang lebih sistematik dan bersepadu.

PENGENALAN FAEDAH SPA
Membolehkan lokasi aset dikesan dengan lebih mudah. Membantu mengesan aset yang hilang atau tidak dapat dikesan

Membantu dalam pemerhatian penyelenggaraan harta

Memudahkan urusan penyemakan dan verifikasi aset.

Memudahkan proses audit dalaman atau audit luaran

(data lebih kemas dan teratur). Menggunakan handheld (peranti tangan).

Laporan hujung jari (dapat disediakan dengan serta merta).

PENGENALAN
Terbahagi kepada 2 komponen iaitu Sistem Pengurusan Aset(SPA) dan Sistem Pengurusan Stor(SPS) - SPA meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan aset alih. - SPS meliputi semua aspek pengurusan stor berdasarkan Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor(TPS), Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor.

SISTEM PENGURUSAN ASET (SPA) SPA mula digunapakai pada akhir tahun 2008. Sistem ini yang dibangunkan berasaskan web ini mengandungi 12 modul bermula daripada Modul Penerimaan sehingga Modul Meja-Bantuan.
Web : http://spa.treasury.my

Sistem Pengurusan Aset (SPA)

Sistem Pengurusan Aset (SPA)

Sistem Pengurusan Aset (SPA) MODUL -MODUL

Sistem Pengurusan Aset (SPA) MODUL -MODUL
Modul Admin
  

Modul Daftar Aset
    

Modul Carian Aset
  


Maklumat Pengguna Konfigurasi Emel Kumpulan Pengguna Rekod Dipadam Salinan Pendua

Daftar Perselisihan Daftar Harta Modal Daftar Inventori Senarai Direkod Disahkan Anda

Carian Data Carian Harta Modal Carian Inventori Carian Komponen

Modul Penempatan

Carian Penempatan Penempatan Harta Modal Penempatan Inventori

Modul Laporan Bahagian
    

Modul Laporan Keseluruhan

     

KEW.PA-4 KEW.PA-5 KEW.PA-8 Bilangan & Nilai Aset Kedudukan Aset Semasa

KEW.PA-4 KEW.PA-5 KEW.PA-8 Bilangan & Nilai Aset Mengikut Penempatan Kedudukan Aset Semasa Analisis Perolehan

Sistem Pengurusan Aset (SPA) MODUL -MODUL
Modul Pembekal
  

Modul Pengurusan Kod
 


 

Kod Klasifikasi Aset Kod Peruntukan Kod Lokasi mySPATA Kod Lokasi Kod Lokasi Pengguna

Carian Pembekal Daftar Pembekal Senarai Pembekal

Modul Pemeriksaan • Task Pemeriksan • Senarai Pemeriksaan • Senarai Diperiksa • Laporan Pemeriksaan

   

Modul Pelupusan Urusetia Pelupusan Setiausaha Pelupusan. Penyelia Pelupusan Setiausaha Pelupusan

Sistem Pengurusan Aset (SPA) ALIRAN SISTEM SPA

Sistem Pengurusan Aset (SPA) MENENTUKAN KATEGORI ASET
http://knowledgebase.treasury.gov.my/knowledgebase/

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Aset (SPA) DEMO DAFTAR ASET

Sistem Pengurusan Stor (SPS)

Sistem Pengurusan Stor merangkumi proses penerimaan, penyimpanan, permohonan pengeluaran , kelulusan dan kawalan stor. Sistem ini dibangunkan mengikut keperluan Panduan Perbedaharaan – Tatacara Pengurusan Stor (PPTPS) dan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 05 Tahun 2007Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) serta lainlain pekeliling yang masih berkuatkuasa.

Sistem Pengurusan Stor (SPS)

SISTEM PENGURUSAN STOR (SPS) MODUL-MODUL

Sistem Pengurusan Stor (SPS)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful