Anda di halaman 1dari 12

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 43

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


1.0 Latar Belakang Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) telah dilancarkan pada 15 November 2001 hasil penstrukturan semula tiga Fakulti rumpun sains sosial. Fakulti-fakulti yang terbabit dalam penstrukturan semula itu adalah Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (FSKK), Fakulti Pengajian Bahasa (FPB) dan Fakulti Sains Pembangunan (FSP). Rasional pemilihan nama FSSK ialah: Membayangkan satu pusat keilmuan yang mengendalikan program dalam bidang ilmu sains sosial dan ilmu kemanusiaan. Mengendalikan kursus teras disiplin dan multidisiplin dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. Untuk menggambarkan kesepaduan ilmu yang berkongsi asas-asas espitemologi dan metodologi yang sepunya.

1.1 Ijazah yang ditawarkan oleh FSSK adalah:


1.1.1. Ijazah Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian Ijazah ini adalah untuk program aliran kemanusiaan seperti berikut: i) Program Persuratan Melayu ii) Program Pengajian Bahasa Melayu iii) Program Pengajian Bahasa Inggeris iv) Program Sejarah 1.1.2. Ijazah Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian Ijazah ini adalah untuk Program aliran sains sosial seperti berikut: i) Program Antropologi dan Sosiologi ii) Program Sains Pembangunan iii) Program Geografi iv) Program Komunikasi Media v) Program Psikologi vi) Program Kerja Sosial vii) Program Sains Politik viii) Program Linguistik

44 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

1.2

Memangkin dan mencetus pemikiran terkini dalam pembentukan peradaban bangsa.

Wawasan

1.3

Misi

Membentuk suasana penjanaan ilmu terkamir untuk pembangunan insan yang bergerak seiring arus dalam acuan kebangsaan.

1.4

1.4.1 Melahirkan siswazah luwes dan mempunyai ciri-ciri profesional yang relevan dan bolehpasar serta bersifat pembelajar seumur hidup; 1.4.2 Menjana, menyebar dan mengkhazanah ilmu di peringkat global yang beracuan keMalaysiaan; 1.4.3 Memajukan siswazah yang mengimbangi ilmu asas dan gunaan; 1.4.4 Menyumbangkan kepakaran dalam pelaksanaan pembentukan dasar dan program yang bertaraf kebangsaan, serantau dan antarabangsa.

Matlamat

1.5

1.5.1 Fakulti akan berusaha mencapai wawasan, misi dan matlamatnya melalui usaha pendidikan, penyelidikan, penerbitan dan perundingan yang dirancang secara sepadu. 1.5.2 Program pendidikan yang bersepadu yang bukan sahaja menekankan pengajaran tetapi juga membentuk graduan yang berfikiran kritis, bermoral, mempunyai kemahiran berkomunikasi, dan celik dalam bidang teknologi maklumat. 1.5.3 Mewujudkan budaya penyelidikan melalui malim sarjana dan penyelidikan yang intergratif untuk menghasilkan penemuan, idea dan rumusan yang boleh memberi implikasi dasar dan memperluaskan ilmu asas. 1.5.4 Meningkatkan aktiviti seminar, bengkel, wacana untuk meng-hasilkan bahan-bahan untuk menjadi asas penerbitan sama ada di peringkat lokal, nasional atau antarabangsa. 1.5.5 Mengetengahkan kepakaran penyelidikan dan perundingan dalam bidang-bidang utama melalui penubuhan Pusat Kecemerlangan.

Strategi

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 45

2.0

Pusat Pengajian
Pusat Pengajian adalah satu entiti dalam fakulti yang menggabungkan sumber manusia mengikut ilmu dan kepakaran untuk memajukan ilmu yang berkaitan. Melalui pengembelingan tenaga akdemik dalam bidang yang berkaitan di bawah satu pusat pengajian akan dapat memudahkan perkembangan ilmu oleh akademik. Penubuhan sesebuah pusat pengajian juga adalah berdasarkan keperluan kritikal bidang ilmu yang berkenaan. FSSK telah menubuhkan 6 buah Pusat Pengajian dengan setiap satunya menawarkan 3 program. Pusatpusat Pengajian yang dimaksudkan:

2.1 Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik


2.1.1 Program Pengajian Bahasa Inggeris 2.1.2 Program Linguistik

2.2.1 Program Persuratan Melayu 2.2.2 Program Pengajian Bahasa Melayu 2.3.1 Program Komunikasi Media 2.4.1 Program Psikologi 2.4.2 Program Kerja Sosial

2.2 Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

2.3 Pusat Pengajian Media dan Komunikasi 2.4 Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia

2.5 Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi


2.5.1 Program Sejarah 2.5.2 Program Sains Politik 2.6.1 2.6.2 2.6.3

2.6 Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran


Program Antropologi dan Sosiologi Program Geografi Program Sains Pembangunan

46 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

3.0 3.1

Struktur Program Program Prasiswazah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


Berdasarkan prinsip penstrukturan yang telah dipersetujui, pengajian ilmu sosial akan dibahagikan kepada ilmu asas (foundational) yang ditawarkan di peringkat fakulti dan pusat pengajian, dan ilmu perdana (main stream) yang menjadi bidang pengkhususan. Kursus-kursus ilmu asas yang bertujuan membina asas ilmiah seseorang graduan wajib diambil oleh semua pelajar. Sementara ilmu perdana yang menjadi asas pengkhususan seseorang pelajar adalah aspek aplikasi yang dibina daripada ilmu asas tersebut. Struktur umum program Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (SmSa) dan Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (SmSnSos) adalah seperti berikut:

Jadual 1
Kursus universiti (U1, UC) Kursus teras fakulti (WF) Kursus Elektif (PB) Jumlah Bil. Kursus 7 7 10 38 Unit 20 25 45 30 120

Kursus teras pusat pengajian (WP) dan program (WM) 14

Rancangan Struktur Kurikulum Program Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian (SmSa) dan Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian (SmSnSos) adalah seperti pada Jadual 2.

3.1.1 Kursus Universiti

Setiap pelajar wajib mengambil kursus yang ditawarkan melalui Pusat Pengajian Umum (PPU) sejumlah 12 unit. Pelajar juga diwajibkan mengambil 8 unit kursus Ko-kurikulum daripada Pusat Ko-kurikulum.

3.1.2 Kursus Teras Fakulti

Kursus teras fakulti adalah kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar berdaftar di fakulti. Kursus yang ditawarkan adalah: o SKPD1013 Pengantar Sains Sosial o SKPD1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial o SKPD1033 Bahasa Inggeris untuk Sains Sosial

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 47 o o o o SKPD1043 SKPD1053 SKXXXXX4 SKXXXXXX Pengantar Falsafah Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi Metodologi Penyelidikan Latihan Industri/Kerjaya

3.1.3 Kursus Teras Pusat Pengajian

Kursus teras pusat pengajian mencerminkan kesepaduan disiplin dan program dalam sesebuah pusat pengajian. Kursus-kursus ini adalah wajib diambil oleh semua pelajar dalam sesuatu pusat pengajian yang berkaitan. Kursus di peringkat program merupakan kursus pengkhususan (major) untuk seseorang pelajar. Kursus yang ditawarkan mengandungi unsur kerangka konseptual, kemahiran dan aplikasi bagi menyediakan pelajar menceburi sesuatu bidang kerjaya. Kursus ini juga menyediakan asas untuk pelajar memperluas dan mendalami ilmu di peringkat yang lebih tinggi. Kursus elektif perlu dipilih oleh pelajar daripada kursus-kursus yang ditawarkan di luar Pusat Pengajian yang pelajar mengkhusus atau kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh Program Pengajian. Tujuan kursus elektif ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar mengambil beberapa kursus yang relevan dengan keperluan pasaran seperti teknologi maklumat dan meluaskan pengetahuan sainsnya. Kursus Bahasa Inggeris perlu diikuti oleh pelajar-pelajar yang mendapat MUET band 1 dan 2.

3.1.4 Kursus Program

3.1.5 Kursus Elektif

3.1.6 Kursus Pemantapan Bahasa Inggeris

JADUAL 2:

RANCANGAN STRUKTUR KURIKULUM SARJANAMUDA FSSK

Kursus Kursus Asas Keusahawanan & Inovasi Ko-kurikulum SKPD1013 Pengantar Sains Sosial SKPD1033 Bahasa Inggeris untuk Sains Sosial; ATAU SKPD1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial; dan SKPD1053 Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi Pusat/Program Pusat/Program Pusat/Program Elektif 1 Elektif 2 Elektif 3 7 20 8 22 (3) 6 17 (3) (3) Elektif 4 (3) (3) (3) Pusat/Program (3) Pusat/Program (3) Pusat/Program (3) Pusat/Program (3) (3) (3) (3) (3) SKXX Metodologi Penyelidikan (4) (3) SKPD1043 Pengantar Falsafah (3) SKPD1043 Pengantar Falsafah (3) (3) Ko-kurikulum (1) Ko-Kurikulum (1) SKxx3006 Latihan Industri (2) ZZZT2163 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (3) ZZZT2173 Hubungan Etnik (3)

Semester 1

Unit

Semester 2

Unit

Semester 3

Unit

Semester 4

Unit

Semester 5

Unit

Semester 6

Unit

Kursus Universiti (20 Unit)

ZZZT1054 Pembangunan Diri

(4)

Ko-Kurikulum

(3)

Kursus Fakulti (25 Unit)

SKPD1013 Pengantar Sains Sosial

(3)

(6)

SKPD1033 Bahasa Inggeris untuk Sains Sosial; ATAU

(3)

SKPD1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial; dan

(3)

SKPD1053 Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi

(3)

Pusat/Program

(3)

Pusat/Program Pusat/Program Pusat/Program Elektif 5 Elektif 6 Elektif 7

(3) (3) (3) (3) (3) (3) 6 18

Pusat/Program

(6)

Kursus Pusat/ Program (45 unit)

Pusat/Program

(3)

48 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Pusat/Program

(3)

Kursus Elektif (30 unit)

Elektif 8 Elektif 9 Elektif 10

(3) (3) (3) 5 21

Jumlah Kursus

Jumlah unit (120)

22

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 49

Kursus Teras Fakulti


SKPD1013 Pengantar Sains Sosial
Dalam konteks dunia hari ini sebahagian besar daripada kehidupan kita dipengaruhi oleh peristiwa yang berlaku di sekeliling kita. Secara umum peristiwa tersebut dipengaruhi oleh persekitaran sosial dan budaya yang berbeza-beza. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita memahami dan mengenali manusia, masyarakat serta budaya menerusi satu sistem pengetahuan yang dikenali sebagai sains sosial. Kursus ini bertujuan memperkenalkan sains sosial sebagai satu perspektif bagi mengamati, memahami dan menghuraikan fenomena sosial dan alam sosial manusia. Kursus ini bermula dengan memperkenalkan sains sosial dan kemanusiaan, sejarah perkembangannya, falsafahnya serta cabang ilmu yang dirangkumi. Bahagian ini diikuti dengan penerangan tentang kaedah penyiasatan sosial yang digunakan untuk menyelidiki dan menjawab pelbagai persoalan sosial. Kursus ini juga membincangkan tentang sains sosial di Malaysia dan kemungkinan-kemungkinan masa depannya. Kursus ini menggunakan pendekatan antardisiplin sebagai asas memupuk kemahiran mengkaji bidang sains sosial di peringkat yang lebih lanjut. Social living is largely influenced by events occuring around us. Varying social and cultural environments play a role in influencing these events. Thus, it is imperative that we make the effort to understand man, society and culture through a system of knowledge known as social sciences. This knowledge system allows an understanding, explanation and appreciation of social phenomena and human social world. This course commences with an introduction of social sciences and humanities, history of social sciences, key philosophies and branches of related knowledge. Development of social sciences in Malaysia and prediction of its future is also discussed. This course utilises an interdisciplinary approach to study the social sciences. This approach also develops skills for advance study of social sciences.

Bacaan Asas

Abdul Rahman Embong (sunt.). 2006. Peranan dan orientasi sains sosial Malaysia (Edisi Baru). Penerbit UKM: Bangi. Hunt, E.F. & Colander, D.C. 2002. Social science: an introduction to the study of society. Massachusetts: Allyn and Bacon. Ismail Yusoff. 2001. Pengenalan sains sosial. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Neuman, W.L. 2006. Social research methods. Massachusetts: Allyn and Bacon. Perry, John & Perry, Erna K. 2006. Contemporary society: an Introduction fo social science. Boston: Allyn and Bacon.

50 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6

HPP7 1 3 2 3

Bil. 1. 2. 3. 4.

Hasil pembelajaran kursus Pelajar berkebolehan menerangkan konsep-konsep asas dalam pengantar sains sosial. Pelajar berkeupayaan mengaplikasikan pendekatan pelbagai disiplin dalam sains sosial dalam meneliti isu-isu sains sosial. Pelajar berkebolehan bekerja secara berkumpulan dalam meneliti kes dan realiti sains sosial Pelajar berkebolehan membahas isu-isu sains sosial dan mencadangkan kefahaman tentang realiti sains sosial masa kini.

2 3 2 2

2 2 1 2

1 2 1 2

3 3 3 3

1 2 2 2

2 3 2 2

HPP8 1 1 1

SKPD1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial

Kursus ini mendedahkan pelajar secara teori dan praktikal kepada penggunaan teknologi maklumat di peringkat pertengahan. Pelajar diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai terminologi, masalah dan isu etika dalam pengkomputeran semasa serta didedahkan kepada aplikasi menggunakan perisian umum. Penekanan diberikan kepada latihan menggunakan komputer melalui simulasi di makmal komputer. This course exposes students to theoretical and practical application of information technology at intermediate level. Students will be made aware of terminologies, problems and ethical issues in current information technology practice as well as public domain software application. Emphasis will be given on practical approach using computer simulation in computer laboratory. Shelly, G.B., Cashman, T.J. & Vermaat, M.E. 2008. Discovering Computers 2008. Boston: Thomson Course Technology. Abdul Razak Hamdan, Yazrina Yahya, Mohd. Shanudin Zakaria dan Mohd. Zamri Murah. 2000. Teknologi maklumat. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia). Morley, D. 2006. Computers and technology in a changing society. Ed. Massachusettes: Thomson Learning. Napier, H.A. & Judd, Phillip J. 2000. Microsoft office 2000: comprehensive course. Cincinnati: South-Western Educational. Sawyer, Stacey C., Williams, Brian K., & Hutchinson, Sarah E. 1997. Using information technology a practical introduction to computers and communications. Chicago: Irwin.

Bacaan Asas

HPP9 1 1 2 1

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 51

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 1 1 1 1

HPP7 1 1 1 1 HPP7 2 1 1 2

Bil. 1. 2. 3. 4.

Hasil pembelajaran kursus Meningkatkan pengetahuan asas dan pertengahan serta literasi teknologi maklumat kepada pelajar FSSK. Berkeupayaan menggunakan perisian umum aplikasi komputer bagi tujuan pemprosesan data, hamparan elektronik dan persembahan data. Mahir menganalisis data mentah bagi tujuan aplikasi statistik mudah dan multivariat. Mampu membincangkan idea dan isu berkaitan pengkomputeran semasa secara verbal atau bertulis.

3 2 1 2

1 2 1 1

1 1 1 1

1 3 1 2

1 1 1 1

SKPD1033 Bahasa Inggeris untuk Sains Sosial

Tujuan utama kursus ini adalah untuk membantu pelajar mengembangkan kemahiran belajar serta kebolehan akademik dalam Bahasa Inggeris. Kursus ini mengambil pendekatan bersepadu dengan memasukkan elemen kemahiran makro dalam pembacaan, pertuturan dan penulisan di dalam konteks akademik yang tertentu. The purpose of this course is to enable students to develop study skills and academic proficiency in the English language. The course adopts an integrated approach incorporating the macro skills of reading, speaking and writing within the context of a particular academic area. Hartmann, P. 2007. Quest 2: Reading and writing. Second Edition. Singapore: McGraw-Hill. Langan, J. 1998. College Writing Skills. Singapore: McGraw-Hill Book Company. Oshima, A. & Hogue, A. 1999. Writing Academic English. Third Edition. NY: Longman. Smalley , R & Ruetten, M. 2000. Refining Composition Skills. New York: Maxwell Macmillan International Publishing Group. Verde Verdeber, R. F. 2000. The Challenge of Effective Speaking. Thomson Learning.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 Bil. 1. 2. 3. 4. Hasil pembelajaran kursus To utilize the relevant academic reading skills and strategies to better comprehend texts related to their disciplines. To interact confidently in group discussions (expressing opinions, arguing, etc) and make short presentations. To write short summaries of reading texts. To express ideas and formulate opinions in writing. HPP8

Bacaan Asas

2 2 2 2

1 2 2 2

2 2 2 2

1 2 1 2

1 2 1 2

HPP8 1 1 1 1

52 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKPD1043 Pengantar Falsafah

Kursus ini menganalisis idea-idea dan persoalan-persoalan asas dalam ilmu falsafah yang berkaitan dengan kehidupan moral dan intelektual manusia. Topik-topik utama yang dibincangkan ialah epistemologi, logik, falsafah agama, etika, metafizik, falsafah bahasa, falsafah sejarah, falsafah sosio-politik, estetika dan falsafah kesenian. Perbincangan dilakukan berdasarkan pemikiran tokoh-tokoh yang sesuai dengan topik tersebut. Antara tokoh-tokoh tersebut termasuklah ahli-ahli falsafah Islam (seperti alGhazali, al-Farabi, ibnu Sinai), Barat (seperti Plato, Aristotle, Descartes, Hume, Russell, John Hick) dan Timur (seperti Buddha, Konfusius, Laozi, Sarvepalli Radhakrishnan). Menerusi pembacaan dan diskusi pelajar-pelajar dibimbing ke arah memahami secara lebih jelas mengenai ilmu falsafah dan kepentingannya dalam membina jatidiri, tanggungjawab moral, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. This course analyses basic ideas and issues in the field of philosophy as they pertain to mans moral and intellectual life. Main topics deliberated include epistemology, logic, the philosophy of religion, ethics, metaphysic, and the philosophies of language, history, socio-politic, and aesthetics. Discussions follow the thinking of leading philosophers of respective philosophical topics. The scholars include Muslim thinkers such as alGhazali, al-Farabi, and ibnu Sina; Western thinkers such as Plato, Aristotle, Descartes, Hume, Russell, John Hick); and Eastern figures such as Buddha, Confusius, Laoze, and Sarvepalli Radhakrishnan. Through guided readings and discussions students are led towards a constructive understanding of the importance of philosophy and the philosophical mind in such vital human concerns as identity, moral responsibility, manman relationships, and man-nature relationships. Earle, W.J. 1992. Introduction to philosophy. New York: McGraw Hill, bab 6. Hospers, J. 1988. An introduction to philosophical analysis. 3rd Ed. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, Bab 1 dan 2. Mohd. Michael Abdullah.1995. Pemikiran kritis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pojman, L.P. 1991. Introduction to philosophy: classical & contemporary readings. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, bab 1. Wolff, R.P. 1976. About philosophy. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, bab 1.

Bacaan Asas

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 53

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6

HPP7

Bil.

Hasil pembelajaran kursus Pelajar dapat menjelaskan perbezaan dua epistemologi yang melahirkan dua jenis ilmu yang berbeza iaitu ilmu non-sains dan ilmu sains. Pelajar dapat merumuskan falsafah yang menjadi pedoman kehidupan sosial berdasarkan tamadun-tamadun besar dunia. Melatih pelajar membahas dan melihat secara kritis kesesuaian sesuatu falsafah dan teori dengan isu kehidupan sosial masa kini.

1 2 3.

2 2 2 2 2 2 2

SKPD1053 Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi

Kursus ini akan memperkatakan aspek retorik sebagai seni berbahasa dan berkomunikasi yang berkesan secara lisan dan tulisan. Bagi menentukan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi, asas penguasaan tatabahasa, peristilahan, ejaan dan sebutan akan dibincangkan. Bagi keterampilan menulis, jenis-jenis penulisan naratif, deskriptif, eksposisi, argumentasi dan persuasif akan dihuraikan. Dalam aspek lisan, kursus ini memperkatakan selok-belok pertuturan yang berkesan bagi mengungkapkan buah fikiran dan mempraktikkannya melalui beberapa kegiatan yang diwujudkan melalui pembentangan esei atau forum dan seumpamanya. This course attempts to instruct rhetorical strategies in effective language usage and communication, both in the spoken and written forms. To ensure these linguistic and communicative skills are well-acquired, grammar, terminologies, pronunciation as well as spelling are discussed. For the instruction of writing competence, different types of writing, such as narrative, descriptive, exposition, argumentative, and persuasive will be examined. For the oral component, this course includes speech delivery tips besides lessons to formulate ideas. Students are to participate in formal presentations

Bacaan Asas

Aufses, D.S, Scanlon.L & Shea, H.R. 2007. Language of composition : reading, writing and rhetoric. Bedford : St Martins. Esenwein, J.B, Carnagen, D. 2005. Art of public speaking. Lightning Source Inc. Mohd. Sidin Ahmad Ishak. 1999. Keterampilan menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kathryn, S. Y, Travis, P.H. 2004. Oral communication : skills, choices and consequences. Waveland Press, Inc Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa & Abdul Hamid Mahmood. 2004. Tatabahasa dewan. Edisi bahru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

HPP8

HPP8

54 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6

HPP7 2 2 2 2

Bil. 1. 2. 3. 4.

Hasil pembelajaran kursus Menggunakan tatabahasa yang baik dari segi lisan dan tulisan Mengaplikasi kemahiran berkomunikasi lisan dari segi sebutan, intonasi dan gaya penyampaian Mengkonstruk dan mengeluarkan idea secara berkesan semasa berkomunikasi. Mengenal pasti pelbagai jenis dan struktur penulisan bukan kreatif

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

HPP8 2 2 2 2

HPP9 2 2 2 2