Anda di halaman 1dari 58

312 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi


Skop

Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi bertekad untuk menjadi pemangkin kepada perkembangan terkini dalam bidang sejarah, politik dan strategi bagi meningkatkan nilai-nilai keilmuan sejagat.

Misi

Menjadi misi pusat pengajian ini untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan, profesional dan berpemikiran global sesuai dengan tuntutan semasa.

Matlamat

Untuk melahirkan siswazah yang berpengetahuan dan berjiwa patriotik, tetapi bersifat luwes, terkini dan global sesuai dengan tuntutan semasa dan pasaran. Menjana, menyebar dan mengadaptasikan ilmu-ilmu yang bersifat global, tetapi beracuankan Malaysia. Mengseimbangkan pengajian yang bersifat teoritis dan amalan serta menyumbangkan kepakaran dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pembentukan dasar dan program yang bersifat kebangsaan dan antarabangsa.

Program yang ditawarkan ialah:

Program Sains Politik Program Sejarah

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 313

HASIL PEMBELAJARAN
Selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Hasil Pembelajaran Program / Programme Educational (HPP) ini adalah untuk membolehkan pelajar: HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 HPP8 Menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah; Menguasai kemahiran praktikal dalam bidang sejarah termasuk teknologi maklumat dan komunikasi; Mempunyai akauntabiliti sosial; Mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi, nilai yang mulia, sikap dan tingkah laku beretika; Mempunyai kecekapan berkomunikasi, berkebolehan memimpin dan berkebolehan bekerja secara pasukan; Berfikir secara kritis dan mahir menyelesaikan masalah; Berkebolehan belajar sepanjang hayat dan cekap mengurus maklumat; dan Mempunyai kemahiran mengurus dan berciri usahawan;

Skala Tahap Pencapaian


1 = 2 = 3 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi, Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi, Memenuhi sepenuh HPP dengan penilaian rasmi

314 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Senarai Kursus Yang Ditawarkan oleh Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi pada Sesi 2013-2014
Program Sejarah Tahun 1
SKSP1033 SKSP1043 SKSE1033 SKSE1043 SKSE1053 SKSE1063 Evolusi Politik Malaysia Evolusi Pemikiran Falsafah Kerajaan dan Masyarakat Melayu Asia Tenggara: Politik dan Masyarakat Peradaban Asia: India, China dan Jepun Kaedah Sejarah Lisan Kedinamikan Sistem Antarabangsa Metodologi Penyelidikan Sejarah Maritim : Dunia Melayu Sejarah Hubungan Diplomatik Malaysia Asia Moden: India, China dan Jepun Warisan dan Antikuiti Malaysia Pensejarahan dan Kajian Sumber Latihan Industri Sejarah Asia Tenggara Moden Amerika Syarikat Kontemporari Asia Barat Abad 20 Pembinaan Negara Bangsa Malaysia Nasionalisme Malaysia Sejarah Eropah Latihan Ilmiah Evolusi dan Transformasi Sosio-ekonomi Malaysia

Tahun 2

SKSP2053 SKSP2014 SKSE2103 SKSE2123 SKSE2133 SKSE2143 SKSE2163

Tahun 3

SKSE3006 SKSE3013 SKSE3023 SKSE3033 SKSE3093 SKSE3153 SKSE3163 SKSE3206 SKSE3213

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 315

Program Sains Politik Tahun 1


SKSP1033 SKSP1043 SKSJ1013 SKSJ1023 SKSJ1033 SKSJ1043 Evolusi Politik Malaysia Evolusi Pemikiran Falsafah Pengantar Sains Politik Pengantar Teori Politik Pengantar Falsafah Politik Pengantar Pentadbiran Awam

Tahun 2

SKSP2053 SKSP2014 SKSJ2013 SKSJ2043 SKSJ2053 SKSJ2073 SKSJ2083 SKSJ2093 SKSJ2143

Kedinamikan Sistem Antarabangsa Metodologi Penyelidikan Pengantar Ekonomi Politik Politik Perbandingan Transformasi Politik Dunia Teori Politik Malaysia Kerajaan dan Perlembagaan Malaysia Analisis Pilihan Raya Falsafah Politik Moden Latihan Industri Politik dan Masyarakat Demokrasi dan Masyarakat Sivil Politik Dunia Membangun Politik Asia Tenggara Politik Amerika Politik Eropah Ekonomi Politik Antarabangsa Politik Hubungan Etnik Latihan Ilmiah

Tahun 3

SKSJ3006 SKSJ3013 SKSJ3023 SKSJ3093 SKSJ3113 SKSJ3123 SKSJ3133 SKSJ3143 SKSJ3153 SKSJ3206

316 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Kursus Teras Pusat


SKSP1033 Evolusi Politik Malaysia
Kursus ini mendedahkan pelajar kepada perkembangan politik Malaysia sejak dari zaman kesultanan Melayu hingga sekarang. Perbincangan meliputi transformasi politik dari zaman feudal membawa kepada era kolonialisme sehingga zaman merdeka dan selepasnya. Pelajar diharap dapat memahami ciri-ciri politik tiga era tersebut, sistem dan budaya politiknya, struktur kuasa dan peranan agensi pemerintahan utama seperti legislatif, eksekutif serta sistem pentadbiran yang dilaksanakan. Pertumbuhan kesedaran politik serta gerakan mencapai kemerdekaan akan turut ditekankan diikuti dengan persetujuan kontrak sosial 1957 menjelang kemerdekaan. Pelajar akan didedahkan bagaimana model permuafakatan menjadi asas kepada usaha mengurus pelbagai tuntutan dalam masyarakat majmuk. Perbincangan turut menyentuh faktor utama yang mendorong kepada penubuhan Malaysia dan cabaran yang dihadapi sehingga kepada penyingkiran Singapura. This course aims to introduce students to the evolution of politics in Malaysia from the era of Malay feudalism to present. The discussions include transformation of politics from feudalism to colonialization and from independence until present. Students are expected to understand the criteria of three different contexts such as political culture, power structures, and institutions roles such as Executive, Legislative and Judicial branch. In addition, the emphasize of social contract will be explained to evaluate the model as a foundation to multicultural unity. Issues underlying the establisment of Malaysia and the separation of Singapore from Malaysia will also be highlighted.

Bacaan Asas

Abdul Rahman Embong. 2000. Negara bangsa: Proses dan Perbahasan. Bagi: Penerbit UKM. Ghazali Mayudin. 2002. Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik. Bangi: Penerbit UKM. Kassim Thukiman. 2002. Malaysia: Perspektif Sejarah dan Politik. Skudai: Penerbit Univesiti Teknologi Malaysia. Leo Suryadinata (pnyt.) 2004. Ethnic Relations and Nation-building in Southeast Asia: The Case of the Ethnic Chinese. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Wan Abd. Hamid Wan Teh. 2005. Budaya dan Pemikiran dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 317

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2

HPP7 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Memahami perbezaan sistem dan budaya politik era kesultanan Melayu, kolonial dan kemerdekaan. Berupaya menjelaskan bentuk sistem pentadbiran negara pada zaman kolonial dan selepas merdeka. Mampu menganalisis model politik permuafakatan yang mendasari politik perkauman Malaysia.

2 2

2 2 2

SKSP1043 Evolusi Pemikiran Falsafah

Perbincangan dalam kursus ini memberikan tumpuan kepada perkembangan cara berfikir yang terdapat dalam tamadun Barat, Islam, Hindu dan Cina. Penekanan utama adalah kepada evolusi pemikiran manusia dalam tamadun Barat, bermula daripada pemikiran yang bercorak mythopoeisme- teologikal kepada pemikiran rasional-saintifik. Seterusnya tumpuan akan diberikan kepada proses bagaimana cara pemikiran tersebut kemudiannya sejak abad kesembilan belas berkembang melangkaui dunia tamadun Barat serta mempengaruhi cara berfikir masyarakat dalam tamadun yang lain. Sebagai ilustrasi kepada proses tersebut, tokoh pemikir utama dalam setiap tamadun akan dikaji. The discussion of this course concentrates on the development of thoughts in the Western, Islamic, Hindu and Chinese civilization. The major discussion would be from the evolution of human thoughts in the Western civilization - beginning with the mythopoeisme thinking towards the rational-scientific thinking. Subsequently, the focus of the course would be concentrated on how the thought since the 19th century developed and transcended beyond the western civilization, in which influences other civilizations. Several major thinkers would also be examined. Abdul Rahman Haji Abdullah, 2003. Apa itu Ilmu Sains. Bentong: PTS Publications & Distributors. Cooper, D. E. 2003. World Philosophies: a historical introduction. Oxford: Blackwell Publishing. Kattsoff, L. O. 1996. Pengantar Falsafah. Terj. Soejono Soemagono. Jakarta: Penerbit Tiara Wacana. Magee, B. 2001. The Story of Philosophy. London: Dorling Kindersley Book. Samart, N. 2001. World Philosophies. London: Routledge.

Bacaan Asas

HPP8

318 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 1 2 1 2

HPP7 2 2 1 1 1

Bil. 1. 2. 3 4 5.

Hasil pembelajaran kursus Mengetahui dan memahami prosedur berfikir secara saintifik. Mampu menjelaskan perbedaan cara berfikir dalam tamadun Barat, Islam, India dan China. Berfikiran terbuka dan bertoleransi terhadap perbezaan pendapat Membina idea yang jelas apabila membahaskan sesuatu permasalahan Menerapkan cara berfikir saintifik apabila mengupas sesuatu isu

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 2 1 1 2

1 2 2 1 1

1 2 1 2 2

SKSP2014 Metodologi Penyelidikan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada kaedah dan penganalisisan yang digunakan dalam Sains Sosial dan Kemanusiaan khasnya untuk bidang Sejarah dan Sains Politik. Rekabentuk penyelidikan yang merangkumi persoalan kajian, pengenalpastian data primer dan sekunder, pendedahan kepada kaedah pengumpulan data, penulisan laporan ilmiah dan etika penyelidikan menjadi fokus kursus. Kemahiran asas dalam penyelidikan akan membolehkan pelajar menjalankan penyelidikan dengan cara yang sistematik dan objektif. This course will introduce students to the research methodology related to Social Sciences and Humanities specifically in the fields of History and Political Science. The research design will place emphasis on the research problem statement, types of data, data collection and presentation, report writing, and research ethics. Basic skills in the conduct of research will allow students to accomplish their research projects in a systematic and objective manner.

Bacaan Asas

Abdul Rahim Md Nor. 2001. Statistik Berkomputer dalam Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kuala Lumpur: McGraw Hill Malaysia. Benjamin, J. 2007. A students Guide to History. 10th ed. Bedford: Saint Martin. Kumar, R. 2005. Research Methodology: A Step-by-step Guide for Beginners. London: Sage. Kumari, A. 2008. An Introduction to Research Methodology. Udaipur: Agrotech Publishing Academy. Punch, K. 2007. Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. Ed. ke-2. London: Sage.

HPP8 1 1 1 1 1

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 319

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6

HPP7 2 2 2

Bil. 1. 2. 3

Hasil pembelajaran kursus Memahami aspek asas rekabentuk penyelidikan secara umum. Mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk rekabentuk penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Mempunyai kemampuan minima untuk menghasilkan saranan penyelidikan yang sesuai untuk bidang Sejarah, Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa.

2 2 2

2 2 2

SKSP2053 Kedinamikan Sistem Antarabangsa

Kursus ini mengkaji pembangunan dan evolusi sistem antarabangsa. Ia meneliti perkembangan sistem ini dari zaman ketamadunan Barat dan Timur hingga kepada kemunculan sistem negara kota dan akhirnya kepada sistem negara bangsa. Seterusnya kursus ini menfokus kepada fungsi negara-bangsa dalam sistem antarabangsa pascaPerjanjian Westphalia. Tumpuan diberikan kepada tatacara dan mekanisme yang digunakan oleh negara-bangsa untuk membentuk orde, keamanan dan kemakmuran sejagat. Antara konsep dan fenomena yang turut dikaji ialah globalisasi, regionalisme, governans global dan masyarakat antarabangsa. This course examines the formation and evolution of the international system. It maps out the units that make up the system from the times when the world was made up of civilizations to the development of city-states, empires and finally the birth of nationstates through the Treaty of Westphalia. It then examines how nation-states have evolved and adapted to the exigencies of time. Central to the course is analysing the mechanisms employed by nation-states in the pursuit of order, peace and prosperity. To this end, the course explores the dynamics of globalization, regionalism, global governance and international society. Barton, J. , Goldstein. J. L., Josling, T. E. & Steinberg, R. H. 2006. The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law & Economics of the GATT and the WTO. New Jersey: Princeton University Press. Buzan, B. & Little, R. 2000. International Systems in World History. Oxford: Oxford University Press. Chase-Dunn, C. & Anderson E. N. (pnyt.) 2005. Historical Evolution of World Systems. New York: Palgrave Macmillan. Farell, M., Hettne, B. & van Largenhove, L. 2005. Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London. Pluto Press. Foot, R., Gaddis, J. L. & Hurrell, A. 2003. Order and Justice in International Relations. New York: Oxford University Press.

Bacaan Asas

HPP8

320 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 1 1

HPP7 2 2 2

Bil. 1. 2. 3

Hasil pembelajaran kursus Memahami konsep tamadun, negara kota, empayar dan negara bangsa dan fungsi unit-unit tersebut dalam pembentukan sistem antarabangsa. Berupaya menghuraikan tatacara dan mekanisme yang digunakan oleh negara bangsa untuk membentuk orde, keamanan dan kemakmuran sejagat. Memahami aspek asas rekabentuk penyelidikan secara umum.

2 2 2

2 2 3

2 1 2

2 2 2

2 2 2

HPP8 2 2 1

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 321

PROGRAM SEJARAH

STRUKTUR KURIKULUM PENGAJIAN SARJANAMUDA PROGRAM SEJARAH TAHUN 1


Jum. Unit Semester 2 Jum. Unit Semester 3 Jum. Unit Jumlah

Kursus

Semester 1

ZZZT1052 Pembangunan Diri I 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Kontrak Pembelajaran (LC) 3 3 3 3 3 SKSE1063 Kaedah Sejarah Lisan SKSP1043 Evolusi Pemikiran Falsafah SKSE1053 Peradaban Asia: India, China dan Jepun SKPD1033 Bahasa Inggeris untuk Sains Sosial SKPD1013 Pengantar Sains Sosial CMIE1012 Asas Keusahawanan dan Inovasi ZZZT1062 Pembangunan Diri II

4 5 3 6 6 6 6 6

Universiti

Kontrak Pembelajaran (LC)

Fakulti (WF)

SKPD1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial

SKPD1053 Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi

Pusat (WP)

SKSP1033 Evolusi Politik Malaysia

322 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Program (WM)

SKSE1033 Kerajaan dan Masyarakat Melayu

SKSE1043 Asia Tenggara: Politik dan Masyarakat 20

Elektif (PB)

Jumlah Unit

22

42

STRUKTUR KURIKULUM PENGAJIAN SARJANAMUDA PROGRAM SEJARAH TAHUN 2


Jum. Unit Semester 2 Jum. Unit Semester 3 Jum. Unit Jumlah

Kursus

Semester 1

Universiti

ZZZT2163 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 3 1 Kontrak Pembelajaran (LC) SKPD1043 Pengantar Falsafah 3 4 SKSP2014 Metodologi Penyelidikan 3 3 3 3 3 19 17 SKSE2123 Sejarah Hubungan Diplomatik Malaysia (Elektif 4) SKSE2103 Sejarah Maritim : Dunia Melayu (Elektif 5) 3 3 1 CMIE2016 Usaha Niaga Asas 3

ZZZT2173 Hubungan Etnik

6 1 1 3 4 3 3 6 6 3 36

Kontrak Pembelajaran (LC)

Fakulti (WF)

Pusat (WP)

SKSP2053 Kedinamikan Sistem Antarabangsa

Program (WM)

SKSE2163 Pensejarahan dan Kajian Sumber

Elektif (PB)

SKSE2133 Asia Moden: India, China dan Jepun (Elektif 1)

Elektif 2

Elektif 3

Jumlah Unit

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 323

**CMIE2016 Usaha Niaga Asas disetarakan dengan Kontrak Pembelajaran (LC) **CMIE2036 Rundingcara dan Pembangunan IKS diambil pada Tahun 2

STRUKTUR KURIKULUM PENGAJIAN SARJANAMUDA PROGRAM SEJARAH TAHUN 3


Jum. Unit Semester 2 Jum. Unit Semester 3 Jum. Unit Jumlah

Kursus

Semester 1

Universiti

Fakulti (WF)

SKSE3006 Latihan Industri ATAU CMIE2036 Rundingcara dan Pembangunan IKS 3 3 3 3


(Elektif 8)

Pusat (WP)

324 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Program (WM)

SKSE3163 Sejarah Eropah SKSE3033 Asia Barat Abad 20 SKSE3023 Amerika Syarikat KontemporarI

SKSE3206 Latihan Ilmiah

6 3 3 3 3 3 21 6

9 6 6 6 6 3 42 120

SKSE3093 Pembinaan Negara Bangsa

SKSE3213 Evolusi dan Transformasi Sosio-ekonomi Malaysia

Elektif (PB)

SKSE3153 Nasionalisme Malaysia 3 Elektif 10 15

(Elektif 6)

SKSE3013 Sejarah Asia Tenggara Moden CMIE3016 Usaha Niaga Lanjutan ATAU Elektif 9

CMIE3016 Usaha Niaga Lanjutan ATAU Elektif 7

Jumlah Unit

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 325

HASIL PEMBELAJARAN
Selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Hasil Pembelajaran Program / Programme Educational Outcomes (HPP) ini adalah untuk membolehkan pelajar: HPP1 Menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah; HPP2 Menguasai kemahiran praktikal dalam bidang sejarah termasuk teknologi maklumat dan komunikasi; HPP3 Mempunyai akauntabiliti sosial; HPP4 Mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi, nilai yang mulia, sikap dan tingkah laku beretika; HPP5 Mempunyai kecekapan berkomunikasi, berkebolehan memimpin dan berkebolehan bekerja secara pasukan; HPP6 Berfikir secara kritis dan mahir menyelesaikan masalah; HPP7 Berkebolehan belajar sepanjang hayat dan cekap mengurus maklumat; dan HPP8 Mempunyai kemahiran mengurus dan berciri usahawan;

Skala Tahap Pencapaian


1 = 2 = 3 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi Memenuhi sepenuh HPP dengan penilaian rasmi

326 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Kursus Program
SKSE1033 Kerajaan dan Masyarakat Melayu
Kursus ini membincangkan tentang ciri, pola, sistem, organisasi, struktur, perkembangan dan perubahan masyarakat rumpun Melayu sehingga abad ke-15. Antara aspek yang dibicarakan ialah mengenai keadaan sosial, ekonomi dan pentadbiran di negeri-negeri Melayu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan masyarakat juga turut dibincang. This course discusses the characteristics, patterns, systems, organizations, structures, the development and changes of the Malay stock until the 15th century. Among the aspects discussed are the social, economic and administrative situation in the Malay Peninsular, Sabah and Sarawak. Factors influencing development and changes in the society will also be discussed. Arifin Omar. 1993. Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community. OUP: Kuala Lumpur. Gullick, J. M. 1970. Sistem Politik Bumiputra Tanah Melayu Barat. DBP: Kuala Lumpur. Milner, A. 2011. The Malays. Wiley-Blackwell: UK. Milner, A. C. 1982. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. University of Arizone Press: Tucson Muhd. Yusof Hashim. 1988. Sejarah Kesultanan Melayu Melaka. DBP: Kuala Lumpur.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 2 1 1 1 1 2 1 Bil. 1. 2. 3. 4. Hasil pembelajaran kursus Mengenal pasti sistem kehidupan masyarakat dan pengurusan pentadbiran kerajaan Melayu sebelum abad ke-16. Mengetahui maklumat terkini tentang kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan masyarakat dan kerajaan Melayu zaman tradisional. Menyedari kepentingan sejarah sebagai wahana untuk memahami perkembangan dan perubahan masyarakat pribumi. Dapat menerapkan nilai positif yang dipelajari dalam kursus ini bagi membina semangat patriotisme. HPP8

Bacaan Asas

2 2 2 2

2 2 2

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 327

Kursus ini merangkakan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan dan tamadun di Tanah Besar dan Kepulauan Asia Tenggara. Kursus ini juga menggalurkan peradaban kerajaan di Asia Tenggara dengan merujuk kepada beberapa kerajaan tertentu di Tanah Besar dan Kepulauan. Penekanan tertumpu kepada aspek ketatanegaraan, politik, pentadbiran, perundangan dan hubungan diplomatik awal dengan China, India dan Timur Tengah. Kajian juga tertumpu kepada struktur dan sistem organisasi di bawah ekonomi agraria dan perdagangan antarabangsa. Sistem sosial dan budaya yang mempunyai perkaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha serta proses Islamisasi turut diberi perhatian. This course outlines the rise and growth of states and civilizations of mainland Southeast Asia and the Archipelago. Focus is given on the various aspects of statecraft, politics, administration, law and the states early diplomatic relations with China, India and the Middle East. The course also examines the structure and organizational system of agrarian economy and the international trade. The social system and culture which are connected to Hindu-Buddhist influences as well as the process of Islamisation will also be focused. Coedes, G. 1968. The Indianised State of Southeast Asia. Kuala Lumpur: University of Malaya. OReilly, Dougald. 2006. Early Civilizations of Southeast Asia. New York: Altamira Press. Reid, A. 1993. Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief. Ithaca: Cornell University Press. Reid, A. 2000. Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia. Singapore Institute of Southeast Asian Studies. Sharifah Maznah Syed Omar. 1993. Myths and Malay ruling. Singapore: Times Academic Press.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 HPP7 2 2 2 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami evolusi kerajaan-kerajaan awal di rantau Asia Tenggara. Mengenali dengan lebih dekat melalui aspek perkembangan dan perubahan sistem organisasi dan struktur masyarakat dan kerajaan Asia Tenggara. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kedudukan variasi lokal di pelbagai negara di Asia Tenggara. HPP8 2 2 2

SKSE1043 Asia Tenggara: Politik dan Masyarakat

Bacaan Asas

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

328 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Kursus ini mengkaji sejarah awal Asia sebelum kedatangan kuasa Barat. Tumpuan utama adalah kepada sejarah tiga tamadun besar Asia iaitu India, China dan Jepun. Tema utama yang diteliti ialah masyarakat, sistem kepercayaan, ekonomi dan politik. Penekanan adalah kepada kesinambungan dan perubahan yang berlaku di dalam sesebuah tamadun. This course is designed to survey the early history of Asia three major pre-modern Asian civilizations before the arrival of the Western power. The main focus is on three great Asian civilizations namely, India, China and Japan. Major themes covered are the society, economic, political and belief systems. Emphasis are on the continuity and changes in each civilization.

SKSE1053 Peradaban Asia: India, China dan Jepun

Bacaan Asas

Basham, A.L. 2004. (3rd Ed.) The Wonder that was India. London: Sidgwick & Jackson. Cohen,W. 2001. East Asia at the Center. New York: Colombia University Press. Conrad Schirokauer. 1989. A Brief History of Chinese and Japanese civilizations. New York: Harcourt. Murphy, Rhodes. 2007. East Asia: A New History. New York: Perason Longman Thapar, Romila 2003. History of Early India From the Origins to AD 1300. B. Delhi: Penguin.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 HPP7 2 2 2 2 2 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Hasil pembelajaran kursus Membandingkan kebudayaan utama di Asia. Mengenalpasti pengaruh kepercayaan dan falsafah dalam pembentukan tamadun. Merumus tema utama dalam sejarah awal India, China dan Jepun. Memahami perubahan dan kesinambungan tamadun India, China dan Jepun. Menjelaskan pengaruh budaya ke atas perkembangan politik dan ekonomi masyarakat yang dikaji. HPP8 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

SKSE1063 Kaedah Sejarah Lisan

Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama membincangkan aspek teori, kaedah dan teknik penyelidikan sejarah lisan. Dalam bahagian ini, pelajar didedahkan tentang sejarah lisan sebagai kaedah penyelidikan. Tumpuan adalah terhadap teknik menjalankan penyelidikan, teknik interbiu, cara memproses rakaman, menganalisa data dan seterusnya bagaimana menggunakan sumber lisan dalam menulis sejarah. Bahagian kedua menjurus kepada proses mengaplikasi pengetahuan teoritis dan teknikal ke dalam kerja lapangan. Pelajar perlu membina tajuk penyelidikan, membuat persiapan menemubual responden dan memproses dapatan untuk digunakan dalam penulisan esei.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 329

This course is divided into two parts. The first part will discuss the theoretical, methodological, and technical aspects of the oral history. Various aspects of oral history research such as interviewing techniques, transcribing, analysing and the uses of oral sources in historical writing will be exposed. The second part focuses on the application of the theoretical and technical aspects of oral history in historical research. Students are required to write an essay based on data gathered from field work. Donald, Ritchie. A. 2003. Doing Oral History: A Practical Guide. 2nd ed. Oxford and New York: Oxford University Press. Lanham, Barry A., and Laura M. Wendling, eds. 2006. Preparing the Next Generation of Oral Historians: An Anthology of Oral History Education. Altamira Press. Ritchie, Donald. 1995. Doing Oral History. New York: Twayne Publishers. Sommer, Barbara & Mary Kay Quinlan. 2002. Oral History Manual. New York: Alta Mira Press. Yow, Valerie Raleigh. 2005. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences. 2nd ed. Rowman and Littlefield.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 HPP7 2 2 2 2 2 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Hasil pembelajaran kursus Memahami teori dan kaedah sejarah lisan. Mengenalpasti teknik dan proses penyelidikan sejarah lisan. Memperolehi kemahiran menjalankan temubual sejarah. Melaksanakan projek penyelidikan lisan secara persendirian atau berkumpulan. Berkemampuan menggunakan kaedah lisan untuk mengumpul sejarah. fakta HPP8 1 1 1 1 1

Bacaan Asas

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

Kursus ini meliputi sejarah dan aktiviti perdagangan di alam maritim Melayu sehingga abad ke sembilan belas. Perbincangan menjurus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti perkapalan, pelayaran, perdagangan, perlanunan, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat peranakan di bandar dan pelabuhan di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan hubungannya dengan dunia Melayu. This course covers the history and maritime trade activities of the Malay Archipelago until the nineteenth century. The discussions focus on the activities pertaining to shipping, sailing, commerce, piracy, growth and development of the Peranakans at ports and cities in Malay peninsular, Sabah and Sarawak and their relations to the Malay world.

SKSE2103 Sejarah Maritim

330 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Bacaan Asas

Jacobs, Els M. 2006. Merchant in Asia. The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century. Leiden: CNWS. Kathirtithamby-Wells, Jeyamalar and J. Villiers. (pnyt.) 1990. The Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise. Singapore: Singapore University Press. Knaap, Gerrit & Heather Sutherland. 2004. Moonsoon Traders: Ships, skippers and commodities in Eighteenth-Century Makassar. Leiden: KITLV Press. Nordin Hussin, 2007. Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830. NIAS Press: Copenhagen. Van Veen, Eernst & Leonard Blusse (pnyt.). 2005. Rivalry and Conflict: European Traders and Asian Trading Networks in the 16th and 17th Centuries. Leiden: CNWS Publications
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 HPP7 2 2 Bil. Hasil pembelajaran kursus Memahami sejarah maritim dunia Melayu yang menjurus kepada Semenanjung Tanah Melayu, Sabah serta Sarawak dan kaitannya dengan kelautan dan persisiran Selat Melaka, Laut China Selatan, Laut Sulu, Laut Jawa dan kepulauan Rempah. Menghuraikan hubungan dan ikatan yang amat rapat di antara perairan Melayu, Laut China dan Lautan Hindi. Mengenalpasti aktiviti ekonomi dan perdagangan di alam Melayu dan sekitarnya. Menganalisis perkembangan dan perubahan dari perspektif sejarah mengenai jatuh bangun dan faktornya akan aktiviti perdagangan, pelayaran dan industri perkapalan peribumi sehingga era kedatangan Barat. 2 HPP8

1.

2. 3. 4.

2 2 2 2

Kursus ini memberikan tumpuan kepada permasalahan falsafah dalam bidang sejarah. Kupasannya akan bertumpu kepada dua kategori falsafah sejarah, iaitu falsafah sejarah spekulatif dan falsafah sejarah analitikal. Melalui penelitian ke atas kedua kategori falsafah ini pelajar akan dapat memahami ilmu sejarah secara lebih mendalam lagi, khususnya berkaitan dengan soal pentafsiran sejarah dan juga sifat ilmu sejarah itu sendiri. This course will study the main issues in the philosophy of history. It is divided into two sections. The first one will examine various aspects of speculative philosophy of history, while the second section will focus on the analytical philosophy of history. The main aim is to help students understand the dynamics of historical interpretation and the nature of historical knowledge.

SKSE2113 Falsafah Sejarah

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 331

Gilderhus, Mark T. 2000. History and Historians: A Historiographical Introduction. Ed. ke-4. New York: Prentice-Hall. Jenkins, Keith. 2003. Re-Thinking History. London: Routledge. Lemon, M.C. 2003. Philosophy of History: A Guide for Students. London: Routledge. Munslow, A. 2006. Deconstructing History. London: Routledge. Wilson, J.N. 2005. History in Crisis?: Recent Directions in Historiography. New Jersey:Pearson Prenctice Hall.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 HPP7 2 2 2 2 2 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Hasil pembelajaran kursus Memahami permasalahan falsafah dalam membuat pentafsiran dalam kalangan sejarawan Menganalisis ciri pentafsiran ke atas perisitiwa sejarah. Mengidentifikasi persoalan dan sifat pengetahuan sejarah. Membina semangat pembelajaran kendiri dan berkumpulan. Menilai idea, hujahan dan teks secara kritis. HPP8 1 1 1 1 1

Bacaan Asas

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

Kursus ini menumpukan perbincangan mengenai sejarah hubungan diplomatik Malaysia. Pendedahan awal akan diberikan terhadap hubungan luar kerajaan Melayu Melaka. Tumpuan kursus ini adalah terhadap pembentukan dasar luar yang mengkaji penggubalan dasar, peranan tokoh dalam kerajaan dan impak sesuatu dasar kepada negara semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan. This course discusses Malaysia diplomatic history beginning with the Malacca Sultanate. The main focus of the course is on policy formation, roles of leaders in government and the impact of specific policies on Malaysia since independence. Abdullah Ahmad. 2005. Notes from the United Nations. Shah Alam: Time Editions. Lim, P.G. 2012. Kaleidoscope: The Memoirs of P. G. Lim. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre. Mackie, J. A. C. 1974. Konfrantasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Muhammad Ghazali Shafie. 1998. Ghazali Shafies Memoir on the Formation of Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Saravanamuttu, Johan, 2010. Malaysias Foreign Policy, the first fifty years: alignment, neutralism, Islamism. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

SKSE2123 Sejarah Hubungan Diplomatik Malaysia

Bacaan Asas

332 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 2 2 2 2

HPP7 2 2 2 2 2

Bil. 1. 2. 3. 4. 5.

Hasil pembelajaran kursus Menganalisis sejarah diplomatik Malaysia. Menjelaskan bagaimana pembentukan dan perjalanan sesuatu dasar luar Malaysia. Mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam hubungan luarnya. Membuat penilaian terhadap perkembangan dan kesan yang berlaku dalam hubungan luar Malaysia. Memahami penggunaan sumber primer dalam kajian kursus.

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

Kursus ini meneliti proses keruntuhan sistem empayar tradisional dan kemunculan sistem negara moden di Asia. Tumpuan diberikan kepada dampak imperialisme Barat sejak abad ke sembilan belas sehingga abad ke dua puluh ke atas perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di tiga buah negara besar Asia, iaitu India, China dan Jepun. Di samping itu, tumpuan juga diberikan terhadap ketiga-tiga negara tersebut dalam menangani cabaran untuk menjadi negara moden dan membangun. This course explores the fall of Asian traditional empire system and the emergence of the modern system of nation in Asia after the coming of the West since the early nineteenth century until twentieth century. Western imperialism and its influences on the political, economic and social development of three modern nation states in Asia that is India, China and Japan are also discussed. The course also focuses on how the three countries faced the challenges to become modern and developed states.

SKSE2133 Asia Moden: India, China dan Jepun

Bacaan Asas

Guha, Ramadandra. 2012. Makers of Modern India. Delhi: Penguin. Murphey, Rhoads. 2007. East Asia: a new history. New York: Pearson Longman. Partha Chatterjee. 1993. The Nation and Its fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton. Schirokauer, Conrad & Donald Clark. 2004. Modern East Asia: a brief history. Belmont CA: Thomson Wadsworth. Sugata Bose & Ayesha Jalal, 1997. Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. London and New York: Routledge.

HPP8 1 1 1 1 1

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 333

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6

HPP7 2 2 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Menganalisis faktor keruntuhan sistem sosial dan kaitannya dengan imperialisme Barat. Menjelaskan bagaimana ideologi dan falsafah, sains dan teknologi barat mempengaruhi perubahan di Asia. Mengidentifikasikan persamaan dan perbezaan cara negara Asia memperkasakan kedudukan dan kedaulatan ekonomi dan politik.

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

Kursus ini membincang tentang warisan, kepentingan warisan kepada masyarakat dan pembinaan bangsa. Perbincangan juga meliputi pemuliharaan, preservasi dan pameran. Aspek undang-undang dan peraturan tentang warisan turut disentuh. This course discusses the heritage, its importance to the society and nation building. Dissussions include conservation, preservation and display of heritage. Acts and regulations pertaining to heritage is also discussed.

SKSE2143 Warisan dan Antikuiti Malaysia

Bacaan Asas A. Ghafar Ahmad. 1997. British colonial achitecture in Malaysia 1800-1930. Kuala Lumpur: Museums Association of Malaysia. International Council on Monument and Site (ICOMOS). 2008. Melaka and George Town (Malaysia) advisory body evaluation. Paris: International Council on Monument and Site (ICOMOS) International Secretariat. Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi, Kamaruddin Mohd. Ali, Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin, Raalah Mohamad dan Gurupiah Mursib. 2004. Warisan seni bina dunia Melayu rumah-rumah tradisi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Pedersen, Arthur. 2002. Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. Paris: UNESCO World Heritage Centre. Smith, M. and Duffy, R. 2003. The ethic of tourism development. London: Routledge.

HPP8 1 1 1

334 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 3 3 3

HPP7 2 2 2 HPP7 2 2 2 2 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Memberi kefahaman kepada pelajar mengenai kepentingan warisan kepada masyarakat. Menjelaskan akta, undang-undang dan peraturan berhubung dengan penjagaan warisan. Menghuraikan peranan warisan dalam pembinaan-bangsa.

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

Kursus ini membicarakan tentang perkembangan dan masalah pensejarahan khasnya di Malaysia. Pelajar didedahkan kepada teknik, gaya dan pendekatan penyelidikan dan penulisan menerusi kaedah dan disiplin sejarah. Pemahaman terhadap sumber primer, sekunder dan terseri yang terdapat di arkib, pusat sumber dan perpustakaan juga didedahkan. This course discusses the development and problems in historiography specifically in Malaysia. Students are exposed to the technic, style and approach on the research and writing through the method and the discipline of history. Exposure is given on understanding the primary, secondary and tertiary sources available in the archives, resource centres and library. Arbaiyah Mohd. Noor. 2002. Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Iggers, G.G. 1997. Historiography in the Twentieth-Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown: Wesleyan University Press. Nordin Hussin. 1993. Penyelidikan di Arkib. Bangi: Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan, UKM. Shakila Yacob. 2007. Digitalising History: A Guide to History Resources on the Internet. Kuala Lumpur: University Malaya Press. Sundraraja, Sivachandralingam. 2001. Pemikiran dan Penulisan Ilmiah. Kuala Lumpur: Utusan Pub. and Distributors.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Hasil pembelajaran kursus Mengenalpasti pendekatan yang berbeda dalam penyelidikan Membina hujahan sejarah secara induktif dan deduktif Mengidentifikasi falasi dalam pemikiran dan penulisan sejarah Menjalankan penyelidikan dan penulisan ilmiah. Menggunakan sumber primer dan dokumen dalam penyelidikan HPP8 2 2 2 2 2

SKSE2163 Pensejarahan dan Kajian Sumber

Bacaan Asas

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

HPP8 3 3 3

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 335

Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada budaya kerja dalam konteks wacana dan persekitaran tempat kerja. Di antara unsur-unsur pembelajaran yang ditekankan termasuk: i. keupayaan mendengar dan turut serta dalam perbincangan idea sesuatu isu sejarah yang dikendalikan oleh organisasi; ii. kemahiran mengenalpasti isu dan mengungkapkannya dalam ilmu sejarah yang berkaitan; iii. keupayaan mengolah maklumat yang diperoleh daripada pihak organisasi dan membahaskannya secara kritis dalam konteks sejarah; iv. kemahiran komunikasi yang berkesan dalam menangani masalah isu-isu semasa dalam organisasi yang ditempatkan. This course is intended to introduce the students to the work culture in the context of the discourse and the working environment. The elements that will be stressed are: i. the ability to listen and participate in the discussion regarding any historical issues that are supervised by the organization. ii. the ability to identify issues and problems and elevate them into the history discourse. iii. the ability to render data and information given by the organization and critically discuss them from historical contexts. iv. the ability to effectively communicate in order to handle problems that arise in organisation where the students are placed.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 3 3 3 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Meningkatkan pengetahuan terhadap tatacara organisasi dan etika di tempat kerja. Mengaplikasikan ilmu sejarah yang dipelajari di organisasi di mana mereka di tempatkan. Meningkatkan kemahiran insaniah (komunikasi, keusahawanan, pengurusan, kepimpinan dan kerja berkumpulan). HPP8 3 3 3

SKSE3006 Latihan Industri

3 3 3

3 2 2

3 1 1

3 2 2

3 2 2

3 3 3

Tema kursus ini ialah kolonialisme, nasionalisme, dekolonialisme dan pembinaan negara bangsa di Asia Tenggara sejak 1870 hingga 1970an. Kursus ini mengkaji impak dasar imperialisme dan kolonialisme Barat ke atas kerajaan dan masyarakat Asia Tenggara. Turut dibincang ialah proses dekolonialisasi dan cabaran pembinaan negara bangsa dalam konteks perang dingin. Kemuafakatan dan kerjasama serantau juga diberi perhatian.

SKSE3013 Sejarah Asia Tenggara Moden

336 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

The theme of this course is colonialism, nationalism, decolonialism and nation state building in Southeast Asia from 1870 until the 1970s. This course study the impact of western imperialism dan colonialism on government and society of Southeast Asia. Discussion will also include the process of decolonialization and the challenge of nation-state building in the context of cold war. Regional agreement and co-operation are also examined. Jones, Matthew. 2002. Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961-1965. Cambridge: Cambridge University Press. Nik Anuar Nik Mahmud. 2000. Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Bangi: Penerbit UKM. Smith, R.B. 1985. An International History of the Vietnam War, vol. 1: The Struggle for South East Asia, 1961-65. London: MacMillan Press. Steinberg, D.J. et.al. 1979. In Search of Southeast Asia: A Modern History. Sydney: Allen & Unwin. Tarling, Nicholas (ed.). 1992. The Cambridge History of Southeast Asia, vol. II. Cambridge: Cambridge University Press.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 3 3 3 HPP7 2 2 2 Bil. Hasil pembelajaran kursus Memahami pengalaman sejarah yang berlainan antara negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi proses imperialisme dan kolonialisme Barat. Mengidentifikasi masalah dan cabaran dalam membangun negarabangsa dan pengisian kemerdekaan . Mengenali dengan lebih dekat pensejarahan Asia Tenggara Moden. HPP8 3 3 3

Bacaan Asas

1. 2. 3.

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

Kursus ini merangkumi dua bahagian utama tentang perkembangan sejarah Amerika. Bahagian pertama meneliti transformasi yang berlaku sejak era pasca-kolonial sehingga kemunculan Amerika sebagai satu kuasa besar dunia. Antara aspek yang dibincangkan adalah perubahan sosial, ekonomi dan politik negara Amerika. Bahagian kedua pula memfokus kepada dasar-dasar luar Amerika Syarikat serta peranan dan penglibatan Amerika Syarikat dalam percaturan politik dan ekonomi global pada abad ke-20. This course comprises two main sections on the development of American history. The first section examines the transformation of America since the post-colonial period until the emergence of the United States as a great power. Among the aspects discussed are the social, economic and political changes of America. The second part focuses on the United States foreign policy and its role and involvement in the political and global economy in the 20th century.

SKSE3023 Amerika Syarikat Kontemporari

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 337

Brinkley, D. 2005. History of the United States. New York: Peguin. Schlessinger, M.A. 2001. The Cycles of American history. Boston: Houghton Mifflin. Spanier, John. 2001. American Foreign Policy since World War II. New York: Holt, Rinehart and Winston. Stoessinger, J.G. 2000. Crusaders and Pragmatist: Mover of Modern American Foreign Policy. New York: Norton. Zinn. H. 1999. A Peoples History of the United States. New York: Harper Collins.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 3 3 3 HPP7 3 3 3 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Menghuraikan perkembangan sejarah Amerika Syarikat. Menjelaskan revolusi sejarah dasar luar Amerika dan kemunculannya sebagai kuasa utama Dunia. Menganalisis perkembangan institusi politik-demokratik Amerika Syarikat Syarikat. HPP8 0 0 0

Bacaan Asas

3 3 3

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

SKSE3033 Asia Barat Abad 20

Kursus ini membincangkan perkembangan Asia Barat sejak dari zaman kemerosotan kerajaan Turki Osmaniah sehingga kelahiran negara bangsa. Antara isu utama yang dibicarakan ialah peranan kuasa besar di Asia Barat, kelahiran negara Israel dan konflik dengan Palestin, penemuan petroleum dan kesannya kepada ekonomi dan politik, perkembangan di Balkan dan Kaukasia. Penekanan juga diberikan kepada perkembangan di Asia Tengah, khususnya selepas pecahnya Kesatuan Soviet Rusia. This course discusses the development of West Asia since the decline of the Turkey Osmaniah era until the emergence of nation states. Main issues to be discussed are role of big power in West Asia, the emergence of Israeli state and the Palestine conflict, finding of petroleum and its effect on the economy and politics, the development in Balkan and Caucasia. Emphasis is also placed on development in Central Asia especially after the fall of the Soviet Union.

Bacaan Asas

Guyatt, N. 1998. The Absence of Peace. London: Zed Books. Hansen, B. 2000. Unipolity and the Middle East. London: Curzon. Kent, M.Ed. 1984. The Great Powers and the End of the Ottoman Empire. London: Frank Cass. Lewis, B. 1994. The Shaping of the Modern Middle East. New York: Oxford University Press. Roberson, 1998. The Middle East and Europe. London: Routledge.

338 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 3 3 3

HPP7 2 2 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Memahami sejarah Asia Barat. Menjelaskan kepentingan Asia Barat dalam politik dunia. Menghuraikan hubungan Asia Barat dengan kuasa-kuasa besar.

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

SKSE3053 Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari

Kursus ini mengenalkan pelajar-pelajar kepada perkembangan sejarah alam sekitar di Malaysia dari zaman pra-kolonial sehingga kini. Antara isu utama yang dibincangkan adalah mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar, aktiviti pembukaan dan penerokaan hutan, perladangan, perkebunan, petempatan dan perlombongan, Pelajar juga akan didedahkan kepada pelbagai persoalan dan masalah akibat kesan proses pembangunan yang berlaku. Pengurusan alam sekitar seperti penggubalan dan pelaksanaan undang-undang serta peraturan berkaitan juga turut dibicarakan. This course introduces students to the development of the history of environment of Malaysia from the early pre-colonial period to the present. Some of the important issues include the relationship between human and environment, the opening of forests and livelihoods, new lands, plantations, mining and settlements. Students will also be exposed to various issues and problems as a result of the developmental process. The management of environment such as drafting of new acts, its executions and its related regulations are also discussed. . Boomgaard, P. 2007. Southeast Asia: An Environmental History. California: ABC-CLIO. Fadzilah Majid Cooke. 1999. The Challenge of Sustainable Forests: Forest Resource Policy in Malaysia, 1970-1995. St. Leonards, NSW: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin. Han Knapen. 2001. Forests of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo, 1600-1880. Leiden: KITLV Press, 2001. Jomo K.S. (et.al) . 2004. Deforesting Malaysia: The Political Economy and Social Ecology of Agricultural Expansion and Commercial Logging. London: Zed Books. Kathirithamby-Wells, Jeyamalar. 2006. Nature and Nation: Forests and Development in Peninsular Malaysia. Copenhagen: NIAS Press.

Bacaan Asas

HPP8 3 3 3

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 339

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 1 1 1 1

HPP7 1 1 1 1

Bil. 1. 2. 3. 4.

Hasil pembelajaran kursus Memahami sejarah perkembangan alam sekitar di Malaysia. Mengenal pasti pola perubahan sosial dan ekonomi serta kesannya terhadap masyarakat dan alam sekitar Malaysia. Menganalisis secara kritis perubahan alam sekitar Malaysia dan kesannya terhadap masyarakat dan negara. Menyedari kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar.

3 3 3 3

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

SKSE3093 Pembinaan Negara Bangsa Malaysia

Kursus ini meneliti dan membincangkan proses pembinaan negara bangsa di Malaysia. Zaman yang difokuskan adalah mulai era pendudukan Jepun sehingga kini. Antara perbincangan utama ialah ciri dan perkembangan nasionalisme Malaysia, kesan penjajahan Jepun, agenda kolonial Inggeris, kontrak sosial antara kaum dan dasar pembangunan Malaysia yang berorientasikan perpaduan dan keharmonian. This course examines and discusses the process of nation-building in Malaysia by focusing on the various events that have shaped and influenced the growth of a nation starting from the period of Japanese Occupation to the present. This course also highlights the agendas in the colonial policies and the development of the Malaysian nationalism, the impact of Japanese rule, the social contract among the racial groups and the development policy in Malaysia based on integration and harmony. Abdul Rahman Embong. 2003. Negara Bangsa: Proses dan Perbahasan. Bangi: Penerbit UKM. Cheah Boon Kheng. 2002. Malaysia: The Making of a Nation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Lim Teck Ghee, Alberto Gomes & Azly Rahman (eds). 2009. Multiethnic Malaysia: Past, Present and Future. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre (SIRD). Nik Anuar Nik Mahmud, Muhammad Haji Salleh & Abd. Ghapa Harun. 2011. Biografi Tun Abdul Razak: Negarawan dan Patriot. Bangi: Penerbit UKM. Ongkili, J.P. 1982. Nation-building In Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Bacaan Asas

HPP8 2 2 2 2

340 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 2 2 2

HPP7 2 2 2 2

Bil. 1. 2. 3. 4.

Hasil pembelajaran kursus Menjelaskan cabaran dan masalah Malaysia dalam proses membina Negara bangsa yang bersatu dan membangun. Mengenal pasti nilai-nilai asas dalam budaya politik Malaysia yang menyumbang kepada keharmonian dan kemajuan negara. Menilai secara objektif isu-isu sensitif yang melibatkan kedudukan dan kepentingan pelbagai kaum. Mentafsir peristiwa sejarah Negara secara ilmiah dan berperspektif.

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 1

2 2 2 2

2 2 2 2

Kursus ini membincangkan gerakan nasionalisme tempatan dalam merintis pembentukan negara Malaysia. Perbincangan dimulakan dengan meneliti secara umum dasar imperialisme dan kolonialisme British di Tanah Melayu. Bahagian kedua pula mengkaji secara terperinci dasar-dasar penjajahan British secara khusus di negerinegeri Melayu dan meneliti reaksi/tindakbalas penduduk tempatan terhadap pertapakan British bermula dengan penentangan tempatan. Bahagian ketiga akan membincangkan perkembangan nasionalisme sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua sehinggalah kemerdekaan. Perkara-perkara yang disentuh meliputi peranan yang dimainkan oleh tokoh serta organisasi dan bentuk-bentuk nasionalisme. This course discusses the history and movement of nationalism in pioneering the formation of Malaysia. Part One of the course discusses in general terms the imperialist and colonialist policies introduced by the British in Malaya. Part Two analyzes in detail the British policies in the Malayan sta tes and explores the reactions or responses from the local people towards the British occupation beginning with the local resistance. Part Three discusses the development of nationalism before the Second World War until independence. Issues include the roles played by leaders and political organizations and the various forms of nationalism.

SKSE3153 Nasionalisme Malaysia

Bacaan Asas

Ahmat Adam. 2013. Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Harper, T.N. 1999. The end of Empire and the Making of Malaya. Cambridge: Cambridge University Press. Ooi Kee Beng. 2006. The Reluctant Politician: Tun Dr. Ismail and his Time. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Radin Soenarno. 2012. Dare to Dream: The Memoirs of Tan Sri Radin Soenarno. Puchong: R. Soenarno Holding Sdn. Bhd. Roff, William. 1992. The Origins of Malays Nationalis. Kuala Lumpur: University Malaya.

HPP8 2 2 2 0

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 341

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 3 3 3 3

HPP7 2 2 2 2

Bil. 1. 2. 3. 4.

Hasil pembelajaran kursus Menganalisis perkembangan dasar imperialisme dan kolonialisme British dan kesan kepada penduduk Malaysia. Menjelaskan perjuangan, pengorbanan dan sumbangan generasi terdahulu dalam menjadikan Malaysia sebuah negara merdeka. Menghuraikan peranan nasionalisme Melayu dalam merintis pembentukan negara Malaysia. Menerap nilai murni melalui sejarah pembentukan negara bangsa.

3 3 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

SKSE3213 Evolusi dan transformasi sosio-ekonomi Malaysia

Kursus ini memperkenalkan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat tempatan sejak zaman pra-kolonial sehingga menjelang kemerdekaan. Antara perkara yang diberi perhatian adalah mengenai ciri, pola dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan perubahan masyarakat dalam konteks budaya, pemikiran, aktiviti pertanian, perdagangan dan perburuhan. Kawasan yang diliputi dalam kursus ini adalah Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. This course discusses the, growth, expansion and changes to the social and economic history from the pre-colonial period until the post colonial era. Some of the issues that will be discussed in the course are the characteristic, pattern and, factors that lead to the development and change in the society from the context of culture, thoughts, farming activities, trade and labour. The areas studied include Peninsular Malaya, Sabah and Sarawak.

Bacaan Asas

Gullick. J.M. 1972. Sistem Politik Bumiputra Tanah Melayu Barat. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Khazin Mohd. Tamrin. 1990. Javanese Labour and the Development of Malaya. FSKK: Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi. Nordin Hussin. 2007. Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830. NIAS Press: Copenhagen. Rahmat Saripan (et.al). 1991. Masyarakat Melayu Abad ke Sembilan belas. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Timothy P. Barnard. 2004. Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries. Singapore: Singapore University Press.

HPP8 3 3 3 3

342 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 1 1 1 1 1

HPP7 1 1 1 1 1

Bil. 1. 2. 3. 4. 5.

Hasil pembelajaran kursus Mengetahui pola perubahan ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Mengenal pasti pelbagai faktor perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi. Memupuk nilai murni yang terdapat dalam cara hidup masyarakat pelbagai kaum. Merumuskan pelbagai fakta sejarah untuk menghuraikan isu utama sejarah ekonomi dan sosial Malaysia. Menyedari pentingnya pembelajaran sejarah dalam membina pemikiran krisis, positif dan kreatif.

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

SKSE3123 Sejarah Antarabangsa

Kursus ini mendedahkan para pelajar kepada isu-isu antarabangsa yang membabitkan soal perang dan damai. Isu-isu kritikal dalam hal ehwal antarabangsa seperti krisis di Semenanjung Balkan, perebutan tanah jajahan dibincang bersandarkan sumber-sumber primer. Kursus ini juga membicarakan tentang asal usul peperangan antara kuasa-kuasa besar dengan merujuk kepada Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1941-1945). This course exposes students to international issues which are related to war and peace. Critical issues in international relations such as the crisis in the Balkan Peninsula and the struggle for colonized lands are discussed using primary sources. The origin of wars between super powers with reference the First World War (1914-1918) and Second World War (1941-1945) are also discussed.

Bacaan Asas

Bartlett, C.J. 1984. The Global Conflict, 1880-1970. London and New York: Longman Group UK Limited. Brecher, Michael & Patrick, J. 1986. Crisis and Change in World Politics. Boulder: Westview Press. Gooch & Temperley (ed.). 1928. British Document on the Origins of the War. Vol. I XI. London: HMSO. Jankovic, Branimir, M. 1998. The Balkans in International Relations. Houndmills: Macmillan. Wheeler-Bennett. J. & Nicholls, A. 1992. The Semblance of Peace: The Political Settlement After the Second World War. London: Macmillan.

HPP8 2 2 2 2 2

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 343

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 3 3 3

HPP7 2 2 2 HPP7 2 2 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Mengemukakan analisis secara konseptual ke atas fenomena sejarah. Berkeupayaan membina generalisasi. Mengemukakan kefahaman yang jelas tentang konsep perubahan dan kesinambungan dalam sejarah.

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

SKSE3163 Sejarah Eropah

Kursus ini memperkenalkan sejarah perkembangan sosial, ekonomi dan politik Eropah sejak dari Revolusi Perancis sehingga kejatuhan Tembok Berlin serta perpecahan Eropah Timur. Antara isu yang dibincangkan adalah Revolusi Perancics, pemberontakan dan kekacauan dalam sejarah Eropah, pembentukan negara bangsa, peranan kuasa Amerika di Eropah, konflik di Balkan, perpecahan dan penyatuan semula Eropah. This course introduces students to the economic, social and political history of Europe from the French Revolution to the fall of the Berlin Wall. Some of the issues that will be discussed in the course are the French Revolution, riots and upheaval in European history, nationalism, the role of the United States in Europe, the Balkan conflicts and the new Europe. .

Bacaan Asas

Branimir M Jankovic. 1988. The Balkans in International Relations. Houndmills: MacMillan. Eric Robert Wolf. 1982. Europe and the People Without History. Berkeley: University of California Press. Ian Jeffries. 2002. Eastern Europe at the Turn of the Twenty-first Century. New York: Routledge. Peter N. Stearns. 1975. European Society in Upheaval. London: Macmillan. Skocpol, T. 1985. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami secara menyeluruh perkembangan sejarah Eropah. Menjelaskan perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berlaku sejak Revolusi Perancis sehingga keruntuhan tembok Berlin di Eropah. Menganalisis perkembangan Sejarah Eropah menerusi tema-tema yang dikaji. HPP8 3 3 3

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

3 3 3

HPP8 3 3 3

344 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKSE3206 Latihan Ilmiah

Kursus ini adalah untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat penganugerahan ijazah. Penyelia akademik dilantik pada semester akhir tahun pengajian akhir pelajar untuk membimbing dan mengenalpasti topik, kertas cadangan penyelidikan dan kerja-kerja menjalankan penyelidikan mereka. Topik dan skop penyelidikan adalah di atas kecenderungan pelajar dan tujahan program. Para pelajar melakukan penyelidikan mendalam melalui kaedah sains sosial dan kemanusiaan serta berupaya mengaplikasikan pendekatan antara disiplin. Latihan ilmiah pelajar dinilai berdasarkan kepada keupayaan menyelidik dan menulis mengikut kaedah penelitian dan penulisan di samping menggunakan format dan teknik persembahan mengikut penulisan Gaya UKM. The course is a pre-requite and a compulsory course before student can be awarded a degree. A supervisor will be assigned at the last semester of the students final year to guide and identify the topic, research proposal and running of their research. The topic and scope of the research should be defined in consultation with the supervisor according to the students desire and the goals of the program. Students will carry out the research through the social sciences and humanities approach and the ability to apply an inter-disciplinary approach. The research will be evaluated based on their ability to research and write according to the method of observation and writing as well as following the Gaya UKM format.

Bacaan Asas

Abdul Rahim Md. Nor. 2001. Statistik Berkomputer dalam Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kuala Lumpur: McGraw Hill Malaysia. Mohd. Shafei Abu Bakar. 1991. Metodologi Penyelidikan. Bangi: Penerbit UKM. Palys, T. 1992. Research Decision: Quatitative and Qualitative Perspectives. Toronto: Harcourt Brace Jovanovich Canada. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM. 2000. Ed. ke-5. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. The Chicago Manual of Style: the essential guide for writers, editors, and publishers. 1993. Ed. ke-14. Chicago dan London: Chicago University Press.

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 3 3

HPP7 2 2

Bil. 1. 2.

Hasil pembelajaran kursus Mengaplikasikan teori sejarah dalam penulisan ilmiah. Menghasilkan latihan ilmiah yang mengandungi pendekatan pelbagai disiplin.

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

HPP8 1 1

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 345

PROGRAM SAINS POLITIK

STRUKTUR KURIKULUM PENGAJIAN SARJANAMUDA PROGRAM SAINS POLITIK TAHUN 1


Jum. Unit Semester 2 Jum. Unit Semester 3 Jum. Unit Jumlah

Kursus

Semester 1

ZZZT1052 Pembangunan Diri I 2 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 Kontrak Pembelajaran (LC) 3 3 3 3 3 20 SKPD1033 Bahasa Inggeris untuk Sains Sosial SKSP1043 Evolusi Pemikiran Falsafah SKSJ1033 Pengantar Falsafah Politik SKSJ1043 Pengantar Pentadbiran Awam SKPD1013 Pengantar Sains Sosial CMIE1012 Asas Keusahawanan dan Inovasi ZZZT1062 Pembangunan Diri II

4 5 3 6 6 6 6 6 42

Universiti

Kontrak Pembelajaran (LC)

Fakulti (WF)

SKPD1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial

346 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKPD1053 Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi

Pusat (WP)

SKSP1033 Evolusi Politik Malaysia

Program (WM)

SKSJ1013 Pengantar Sains Politik

SKSJ1023 Pengantar Teori Politik

Elektif (PB)

Jumlah Unit

STRUKTUR KURIKULUM PENGAJIAN SARJANAMUDA PROGRAM SAINS POLITIK TAHUN 2


Jum. Unit Semester 2 Jum. Unit Semester 3 Jum. Unit Jumlah

Kursus

Semester 1

Universiti

ZZZT2163 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 3 ZZZT2173 Hubungan Etnik 3 CMIE2016 Usaha Niaga Asas Kontrak Pembelajaran (LC) 1 4 3 SKSP2014 Metodologi Penyelidikan 3 3 SKSJ2043 Politik Perbandingan SKSJ2053 Transformasi Politik Dunia SKSJ2073 Teori Politik Malaysia 3 SKSJ2093 Analisis Pilihan Raya (Elektif 2) 3 3 3 3 3 1

6 1 1 7 3 6 6 3 6

Kontrak Pembelajaran (LC)

Fakulti (WF)

SKPD1043 Pengantar Falsafah

Pusat (WP)

SKSP2053 Kedinamikan Sistem Antarabangsa

Program (WM)

SKSJ2013 Pengantar Ekonomi Politik

SKSJ2143 Falsafah Politik Moden

Elektif (PB)

SKSJ2083 Kerajaan dan Perlembagaan Malaysia (Elektif 1) ATAU CMIE3016 Usaha Niaga Lanjutan 19

Jumlah Unit

20

39

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 347

**CMIE2016 Usaha Niaga Asas disetarakan dengan Kontrak Pembelajaran (LC) **CMIE2036 Rundingcara dan Pembangunan IKS diambil pada Tahun 2

STRUKTUR KURIKULUM PENGAJIAN SARJANAMUDA PROGRAM SAINS POLITIK TAHUN 3


Jum. Unit Semester 2 Jum. Unit Semester 3 Jum. Unit Jumlah

Kursus

Semester 1

Universiti

Fakulti (WF)

SKSJ3006 Latihan Industri ATAU CMIE2036 Rundingcaran dan Pembangunan IKS SKSJ3206 Latihan Ilmiah 6 3 3 3 3 SKSJ3143 Ekonomi Politik Antarabangsa
(Elektif

Pusat (WP)

Program (WM)

6 3 6 6 6

Elektif (PB)

3)

SKSJ3013 Politik dan Masyarakat 3 3 3 SKSJ3133 Politik Eropah (Elektif 9) SKSJ3123 Politik Amerika (Elektif 8)

348 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKSJ3023 Demokrasi dan Masyarakat Sivil (Elektif 4)

SKSJ3153 Politik Hubungan Etnik (Elektif

5)

SKSJ3083 Politik Sabah dan Sarawak ATAU SKSJ3233 Isu Kontemporer Dalam Pembangunan Politik ATAU SKSJ3263 Pemikiran Islam dan Isu Kontemporari Global ATAU CMIE3016 Usaha Niaga Lanjutan

SKSJ3113 Politik Asia Tenggara (Elektif 6) 3 3 15

3 3 18 6 39 120

(Elektif 7)

SKSJ3093 Politik Dunia Membangun

Jumlah Unit

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 349

HASIL PEMBELAJARAN
Selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Hasil Pembelajaran Program/Programme Educational Outcomes (HPP) ini adalah untuk membolehkan pelajar: HPP1 Menguasasi ilmu yang cukup dalam disiplin Sains Politik. HPP2 Mempunyai tahap kemahiran yang praktikal dalam menganalisis isu-isu politik. HPP3 Mempunyai akauntabiliti sosial dan peka terhadap isu-isu semasa dan persekitaran. HPP4 Mempunyai nilai, sikap dan tingkah laku yang profesional.

HPP5 Mempunyai keupayaan berkomunikasi, kepimpinan dan kesediaan bekerja dalam pasukan. HPP6 Berupaya menyelesaikan masalah dan mempunyai kemahiran saintifik dalam menilai dan mengintepretasi isu-isu semasa secara kritis. HPP7 Mempunyai kemahiran pengurusan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. HPP8 Mempunyai kemahiran mengurus dan keusahawanan.

Skala Tahap Pencapaian


1 = 2 = 3 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi Memenuhi sepenuh HPP dengan penilaian rasmi

350 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Kursus Program
SKSJ1013 Pengantar Sains Politik

Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep serta perkara-perkara asas dalam pengajian sains politik. Aspek yang akan dibincangkan berkisar pada soal yang berhubung dengan ideologi, sistem pemerintahan, institusi politik serta penyertaan rakyat. Antara perkara yang akan diberi perhatian dalam kursus ini ialah bentuk dan sistem pemerintahan, pengagihan kuasa, parti politik, kumpulan pendesak, serta badan-badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. This course introduces basic concepts and aspects in political science. It will focus on ideologies, mass participation, governing systems and political institutions. Among other topics that will be highlighted are systems and forms of government, distribution of power, political parties, pressure groups, and legislative, executive and judicial bodies. Abdul Rashid Morten & Syed Serajul Islam. 2006. Introduction to political science. Singapore: Thomson. Ellen, G. 2002. Analysing politics: an introduction to political science. Ed. ke-2. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Ethridge, M.E. 2004. Politics in a changing world: comparative introduction to political science. Ed. ke-3. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Magstadt, T.M. 2003. Understanding politics: ideas, institutions and issues. Ed. ke-6. Belmont, CA: Wadsworth. Ranney, A. 2006. Governing: an introduction to political science. Ed. ke-7. New Jersey: Prentice-Hall.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 2 2 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami pelbagai sistem pemerintahan utama. Memahami sistem demokrasi. Memahami tentang penyertaan rakyat dalam sistem demokrasi dan salurannya. HPP8

Bacaan Asas

2 2 2 2 2

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 351

SKSJ1023 Pengantar Teori Politik

Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada teori-teori politik yang menjadi asas kepada kajian Sains Politik sebagai satu bidang ilmiah yang saintifik. Ia bertujuan memberi kefahaman tentang teori politik berbanding teori sains tulen, falsafah, ideologi, pendekatan dan konsep. Kursus ini menyusurgalur sejarah dan konteks satu-satu teori itu dihasilkan serta kaitannya dengan teori sains sosial yang lebih luas. Teori politik yang dibincangkan dalam kursus ini merangkumi contoh-contoh teori politik utama dalam kelompok teori politik Islam, struktural dan behavioral, pemodenan dan pergantungan, pasca kolonialisme, feminisme, hubungan antarabangsa dan sebagainya. This course aims to introduce basic theories in political science, to differentiate them from other theories and concepts of social science, philosophy, and ideology. It will explore the historical and social contexts of each theory in general. The course will cover examples from Islamic based theories, structural, behavioral and functional approaches, modernization and dependency perspectives, as well as post-colonialism, feminism, and international relations theoretical framework. Farrelly, C.P. 2004. Introduction to contemporary political theory. London: Sage. Ghazali Mayudin (pnyt.). 1999. Teori sains politik pilihan: aplikasinya dalam konteks Malaysia. Bangi: Jabatan Sains Politik. Kegley, C.W. & Wittkopf, E.R. 2006. World politics: trends & transformation. Ed. ke10. Singapore: Thomson Learning. MacKenzie, I. (pnyt.). 2005. Political concepts: a reader and guide. Edinburgh: Edinburgh University Press. Nye, J.S. 2003. Understanding international conflicts: an introduction to theory and history. New York: Longman.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 HPP7 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami teori dan ilmu politik berbanding teori sains sosial yang lain. Memperkenalkan pelajar kepada beberapa teori politik yang menjadi asas dalam pengajian ilmu politik. Membudayakan penggunaan teori dalam analisis fenomena politik. HPP8

Bacaan Asas

2 2

352 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKSJ1033 Pengantar Falsafah Politik

Kursus ini memfokuskan kepada persoalan klasik dalam falsafah politik seperti ciri kerajaan ideal, konsep kuasa, kebebasan asasi, kesamaan hak, hak dan tanggungjawab politik, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Perbincangan adalah berdasarkan tema dan tokoh falsafah politik klasik dan kontemporari dari timur dan barat. Secara keseluruhan, kursus ini menekankan kerelevanan tajuk-tajuk yang diketengahkan untuk perbincangan dan pemahaman pelajar dalam konteks perkembangan pemikiran serta kehidupan masyarakat dan negara masa kini. This course will focus on classical issues in political philosophy such as characteristics of the ideal government, concepts of power and authority, fundamental liberty, equality, political rights and responsibilities based on classical and contemporary of western as well as Asian philosophies. In general, the course will emphasize the relevance of the topics that are being covered in the context of contemporary political thought and society.

Bacaan Asas

Barcalow, E. 2004. Justice, equality and rights: an introduction to social and political philosophy. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Cahn, S.M. 2005. Political philosophy: the essential texts. Oxford: Oxford University Press. Matravers, D. & Pike, J. (pnyt.). 2003. Debates in contemporary political philosophy: an anthology. London: Routledge. Miller, D. 2003. Political philosophy: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Tannebaum, D.G. 2004. Inventors of ideas: an introduction to Western political philosophy. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 2 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Mempelajari persoalan asas dalam falsafah politik. Mempelajari ide-ide asas dalam falsafah politik yang telah mendominasi perkembangan falsafah politik antarabangsa. Memahami kerelevanan persoalan asas perkembangan politik global dan semasa. falsafah politik dalam 2 HPP8

2 2 2 2

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 353

SKSJ1043 Pengantar Pentadbiran Awam

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada disiplin asas pentadbiran awam. Perbincangan teori bermula daripada idea Karl Marx kepada pentadbiran zaman moden. Antara perkara penting yang dibincangkan ialah konsep organisasi awam, birokrasi Weber, model-model pentadbiran awam dan pembentukan polisi awam, pembangunan pentadbiran dan juga pembangunan komunikasi, teknologi dan maklumat (ICT). Di samping itu, kajian perbandingan pentadbiran awam turut disentuh seperti sistem pentadbiran Amerika Syarikat, Britain, Jepun serta sistem pentadbiran di Asia Tenggara. The objective of this course is to introduce students to the foundation of public administration. Discussion starts from Karl Marxs ideas to the current understanding of modern administration. The discussion also focuses, among others, on public organization concept, Webers bureaucracy, public administration models, the formation of public policy processes, administration development, and the development of Information, Communication and Technology (ICT). Finally, the course compares public administrative practices in United States, Britain, Japan with that in Southeast Asia.

Bacaan Asas

Ahmad Atory Hussain. 1997. Pentadbiran awam: asas pemikiran dan falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Denhardt, R.B. 2006. Public administration: an action oriented. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. Heady, F. 2001. Public administration: a comparative perspective. New York: Marcel Dekker. Jeong, Chun Hai. 2007. Principles of public administration: an introduction. Shah Alam: Karisma Publications. Rosenbloom, D.H. 2004. Public administration: understanding management, politics and law in the public sector. St. Louis: McGraw-Hill.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 2 2 2 HPP7 Bil. 1. 2. 3. 4. Hasil pembelajaran kursus Mendedahkan pelajar tentang konsep-konsep penting pentadbiran awam. Meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai isu-isu konsepsual/teoritis dan empiris mengenai pentadbiran awam. Membolehkan pelajar memahami kepentingan teknologi maklumat dalam sistem pentadbiran awam. Menilai kepentingan perancangan dalam pentadbiran awam. HPP8

354 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKSJ2013 Pengantar Ekonomi Politik

Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada ekonomi politik sebagai subbidang sains politik. Perkembangan ekonomi politik sebagai satu bidang ilmu ditelusuri daripada perspektif sejarah. Fokus utama kursus ialah peranan relatif negara dan pasaran dilihat daripada pandangan liberal dan radikal. Perbandingan adalah berdasarkan model pembangunan yang biasa diamalkan seperti Model Kapitalis dan Sosialis serta Ekonomi Campuran. This course introduces students to political economy as a subdiscipline of political science. The development of political economy as a field of knowledge will be discussed within a historical perspective. Its focus is on the relative role of the state and market from the liberal and radical viewpoints. Comparisons are based on common development models such as the Capitalist and Socialist Models as well as Mixed Economies.

Bacaan Asas

Balaam, D.N. 2008. Introduction to international political economy. Ed. ke-4. New Jersey: Pearson/Prentice-Hall. Caporaso, J. & Levine, P.D. 1992. Theories of political economy. Cambridge: Cambridge University Press. Goddard, C.R., Cronin, P., & Dash, K.C. (pnyt.). 2003. International political ecenomy: state-market relations in a changing global order. Boulder, Colo.: Lynne Rienner. Lairson, T.D. 2003. International political economy: the struggle for power and wealth. Ed. ke-3. Belmont, CA.: Wadsworth/Thomson Learning. Watson, A.M.S. 2004. An introduction to international political economy. London: Continuum.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 2 HPP7 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Mampu menginterpretasi data statistik ekonomi yang utama. Menggunakan analisis politik untuk memahami fenomena ekonomi dan sebaliknya. Memahami pelbagai model pembangunan dan isu berkaitan dengannya. HPP7

SKSJ2043 Politik Perbandingan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada asas dalam disiplin politik perbandingan seperti sistem politik, budaya politik, institusi dan proses politik sesebuah negara. Pelajar juga akan menggunakan teknik perbandingan (berteraskan kes studi negara-negara tertentu) secara kualitatif. Pada akhir semester pelajar dijangka mampu memahami perbezaan sistem dan budaya politik antara negara.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 355

This course introduces students to the fundamentals of the discipline of comparative politics such as political system, political culture, political process and institutions. They will use comparative technique (based on case studies) in a qualitative way. At the end of the semester students are expected to understand the different political system and culture of the different states.

Bacaan Asas

Almond, G. 2006. Comparative politics today: a world view. Ed. ke-8. London: Longman. Ethridge, M. E. & Handelman, H. 2004. Politics in a changing world: a comparative introduction to Political Science. Ed. ke-3. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Hauss, C. 2006. Comparative politics: domestic responses to global challenges. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. Kesselman, M. et al. (pnyt.). 2000. Introduction to comparative politics: political challenges and changing agendas. Ed. ke-2. Boston: Houghton Mifflin. McComick, J 2004. Comparative politics in transition. Belmont, CA:Wadsworth/ Thomson Learning.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 HPP7 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami hubungan latar belakang masyarakat dengan perkembangan politiknya. Mampu menganalisis sistem pelbagai negara secara perbandingan. Mampu menilai tahap pembangunan politik menurut kerangka demokrasi yang bersifat universal. HPP8

2 2 2

SKSJ2053 Transformasi Politik Dunia

Kursus ini membincangkan politik dunia daripada aspek teoritikal dan empirikal. Fokus utama adalah kepada trend dan transformasi yang berlaku dalam beberapa aspek serta kaitan dengan politik. Beberapa isu utama dan semasa dunia dibincangkan seperti isu-isu hubungan antara negara dan dasar luar, pendemokrasian dan nasionalisme, perubahan dalam sistem antarabangsa, pergantungan ekonomi global, keselamatan nasional dan peperangan, campur tangan, migrasi dan sempadan serta perubahan persekitaran dunia dan kesannya terhadap politik global. This course will discuss world politics from the theoretical and empirical perspectives. It will focus on current trends, transformations and dominant issues relating to international relations, foreign policies, democratization, nationalism, changes in international systems, global economic interdependence, national security, wars, foreign domestic interventions, migration, environmental challenges and their impacts on world politics.

356 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Goldstein, J. S. 2005. International relations. New York: Pearson Longman. Kegley, C. W. & Wittkopf, E.R. 2006. World politics: trends and transformation. Belmont, USA: Thomson Wadsworth. Rourke, John T. 2006. International politics on the world stage. Monterey, Calif.: Brooks/Cole. Vasqiuez, J.A. & Elman, C. 2003. Realism and the balancing of power: a new debate. Cambridge: Polity Press. Wenger, A. 2003. International relations: from the cold war to the globalized world. Boulder, Co.: Lynne Reinner.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 HPP7 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami pendekatan asas dalam pembelajaran politik antarabangsa seperti pendekatan realis, liberal dan idealis. Memiliki kepekaan terhadap perubahan dan dinamika politik antarabangsa. Berupaya memahami secara umum impak transformasi politik dunia terhadap kepentingan nasional Malaysia. HPP8

Bacaan Asas

2 2 2

2 2

SKSJ2093 Analisis Pilihan Raya

Kursus ini bertujuan membincangkan proses pilihan raya di negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Kursus ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu aspek teori pilihan raya dan analisis empirikal ke atas pilihan raya di negara terpilih. Antara aspek teoritis pilihan raya yang akan dibincangkan ialah teori pilihan raya, teori tingkah laku pengundi, dan faktor yang menentukan sikap pengundi. Aspek empirikal pula akan ditumpukan untuk melihat proses pilihan raya di beberapa negara Asia, Eropah dan Amerika, partiparti politik yang terlibat dalam pilihan raya, isu-isu dalam setiap pilihan raya dan faktor yang menentukan kemenangan parti yang bertanding dalam pilihan raya. The primary objective of this course is to discuss election processes in democratic countries. The course is divided into two sections: the theoretical and empirical aspect of elections in selected countries. The theoretical aspect focuses on theories on election, electoral behavioral and factors that could influence electoral attitudes. The empirical aspect examines election process in several Asian and European countries as well as in the United States. The section also discusses parties that are involved in the elections, election issues, and factors that contribute to the victory of a political party in elections. .

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 357

Lange, Bernd-Peter & Mahwsah, D.W. (pnyt.). 2004. The media and elections: a handbook and comparative study. New Jersey: Lawrence Eribaum Associates. Idris Aman. 2004. Bahasa dan kuasa: analisis wacana manifesto Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-11. Bangi: FSSK, Universiti Kebangsaan Malaysia. Putchueary, M. & Norani Othman (pnyt.). 2005. Elections and democracy in Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Scarborough, E. 2003. Political ideology and voting: an explanatory study. 2nd. Ed. Oxford: Clarendon Press. Tunku Sofiah Jewa. 2003. Malaysian election laws: being commentary, cases, and materials on election petitions, political party elections, and related cases decided in Malaysia since pre-independence. Kuala Lumpur: Pacific Publications.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 2 Bil. 1. 2. Hasil pembelajaran kursus Membolehkan pelajar memahami dan mengetahui proses pilihan raya. Membolehkan pelajar menganalisis isu-isu pilihan raya dan melihat pengaruh faktor ini dalam menentukan kemenangan parti yang bertanding dalam pilihan raya Mendedahkan pelajar kepada teori pilihan raya dan tingkah laku pengundi supaya pelajar dapat menganalisis keputusan pilihan raya secara saintifik. 2 HPP8

Bacaan Asas

2 2 2 2

3.

SKSJ2143 Falsafah Politik Moden

Kursus ini memberikan tumpuan kepada falsafah politik moden khususnya falsafah politik yang dominan sejak abad ke-20. Perbincangan meliputi persoalan dasar dalam falsafah politik seperti persoalan kebertanggungjawaban kerajaan vis-a-vis hak asasi manusia, kebebasan individu, kebajikan am dan keadilan sosial. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis, membincang dan menilai pelbagai aliran falsafah politik di Eropah Barat dan Asia serta mendalami idea tokoh falsafah politik moden seperti Focault, Rawls, Strauss, Nishida, Iqbal, Hassan al-Bana dan Gandhi. This course will focus on modern political philosophy that have been dominant since the twentieth century. Discussion will include basic issues of political philosophy such as notion of government accountability vis-a-vis human rights, individual liberty, general good and social justice. This course will also provide the opportunity for students to analyse, discuss and evaluate selected schools of western and Asian political philosophies while at the same time familiarizing themselves with philosophers such as Focault, Rawls, Strauss, Nishida, Iqbal, Hassan al-Bana and Gandhi.

358 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Barcalow, E. 2004. Justice, equality and rights: an introduction to social and political philosophy. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Cahn, S.M. 2004. Political philosophy: the essential texts. New York: Oxford University Press. Kymlicka, W. 2001. Contemporary political philosophy. New York: Oxford University Press. Matravers, D. & Pike, J. (pnyt.). 2003. Debates in contemporary political philosophy: an anthology. London: Routledge. Tannebaum, D.G. 2004. Inventors of ideas: an introduction to western political philosophy. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 2 Bil. 1. 2. Hasil pembelajaran kursus Mampu memahami kesan falsafah politik terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks dinamika kontemporari. Berupaya menilai perkembangan falsafah politik berdasarkan dinamika politik sezaman. HPP8

Bacaan Asas

2 2

2 2

2 2

SKSJ2083 Kerajaan dan Perlembagaan Malaysia

Kursus ini bertujuan membincangkan peranan dan tanggungjawab setiap komponen yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Antara lain kursus ini akan membincangkan peranan parlimen, sistem kehakiman dan perundangan serta bidang kuasa kerajaan pusat dan negeri. Selain itu, peranan mahkamah sivil dan mahkamah syariah, isu-isu hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam dan Rukunegara seperti yang terdapat dalam perlembagaan akan juga dibincangkan. Di samping itu, kursus ini juga turut membincangkan tanggungjawab setiap menteri dan kementeriannya serta jabatanjabatan di peringkat persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan. Kursus ini juga akan membincangkan peranan agensi-agensi kerajaan dan suruhanjaya-suruhanjaya yang dibentuk mengikut perlembagaan. This course provides an overview on Malaysian constitution by discussing the roles and responsibilties of its components. The discussion will be on the role of the Parliament, judicial and legislative systems as well as the jurisdiction between the federal and state governments. The other aspects covered are the roles of civil and syariah courts, human rights issues, the position of Islam and Rukunegara as cited in the constitution. In addition, this course will also discuss the role of ministers and their respected ministries as well as the other agencies at the federal, state and local government levels. This course will also attempt to elaborate on the roles of the government agencies and various commission established by the constitution.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 359

Bacaan Asas

Abdul Aziz Bari. 2003. Malaysian constitution: a critical introduction. Petaling Jaya: Other Press. Abdul Aziz Bari. 2005. Politik perlembagaan: suatu perbincangan tentang isu-isu semasa dari sudut perlembagaan dan undang-undang. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Salleh Buang. 2007. Perlembagaan dan pentadbiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Shaikh Mohd Noor Alam et.al. 2007 (pnyt.). Perkembangan undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Sheridan, L.A & Groves, H.E. 2004. The constitution of Malaysia. Ed. ke-5. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 2 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Membolehkan pelajar memahami dan peka terhadap sistem pentadbiran dan perlembagaan negara Membolehkan pelajar mengetahui tentang undang-undang negara seperti yang terdapat dalam perlembagaan. Membolehkan pelajar mengetahui tentang kuasa mahkamah, suruhanjaya dan agensi-agensi kerajaan dalam mengurus soal keadilan dan pentadbiran negara. 2 HPP8

2 2 2 2

SKSJ2073 Teori Politik Malaysia

Kursus ini memberi penekanan kepada beberapa asas teori yang mendasari perkembangan politik Malaysia. Kursus dimulakan dengan membandingkan dua pendekatan penting iaitu pluralis dan kelas. Perubahan pengggunaan konsep permuafakatan sebagai asas teori juga diberi perhatian. Peranan negara Malaysia yang dilihat sebagai bersifat berkecuali, berautonomi dan komited ditinjau keberkesanannya. Akhirnya, beberapa andaian alternatif dikemukakan dalam melihat masa depan politik Malaysia daripada sudut bukan perkauman. This course emphasizes some basic theories on Malaysian political development. It begins with a comparison between the pluralist and class approaches. Changes in the usage of consociationalism as a basic theory are also noted. The effective role of the Malaysian state as a neutral and committed arbitrator with an autonomous power will be highlighted. Finally, some alternative assumptions will be discussed in relation to the future of Malaysia from a noncommunal viewpoint.

Bacaan Asas

Ghazali Mayudin. 2002. Politik Malaysia: perspektif teori dan praktik. Bangi: Penerbit UKM.

360 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

Khoo Boo Teik. 2003. Beyond Mahathir: Malaysian politics and its discontent. London: Zed Books. Maizatul Haizan Mahboob & Mohamad Zain Musa. 2005. Tinjauan baru politik Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Faisal Syam Abdul Hazis, et.al. 2004. Perkembangan politik ekonomi di Malaysia dan Asia Timur. Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak. Sity Daud & Zarina Othman. 2005. Politik dan keselamatan. Bangi: Penerbit UKM.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 HPP7 3 2 Bil. 1. 2. Hasil pembelajaran kursus Memahami teori utama dan alternatif dalam konteks politik Malaysia. Mampu mengaplikasikan teori bagi memahami perkembangan politik Malaysia. HPP8

2 2

SKSJ3013 Politik dan Masyarakat

Kursus ini memberikan penekanan kepada hubungan yang wujud antara politik dan masyarakat, antara politik dan institusi sosial, dan di antara sosial dan tingkah laku politik. Melalui penekanan sebegini, kewujudan sesuatu fenomena politik tidak sahaja dilihat dalam konteks sosialnya. Bagi memenuhi tujuan tersebut, kursus ini memberikan perhatian kepada empat aspek utama, iaitu: (i) perkembangan bidang kajian sosiologi politik, (ii) negara dan kekuasaan, (iii) tingkah laku politik dan masyarakat, dan (iv) perubahan sosial. This course emphasizes the relations between politics and society, politics and social institutions, and social and political actions. By doing so, a political phenomenon would be examined within its social context. To accomplish this task, this course focuses on four aspects: (i) the development of political sociology, (ii) state and power, (iii) society and political actions, and (iv) social change.

Bacaan Asas

Germain, R.D. & Kenny, M. 2005. The idea of global civil society. London: Routledge. Hewa, S. & Stapleton, D.H. 2005. Globalization, philantrophy, and civil society: toward a new political culture in the twenty-first century. New York: Springer. Kausar, Z. 2008. Political participation of woman: contemporary perspectives of gender feminists and Islamic revivalists. Ed. ke-2. Batu Caves, Selangor: Thinkers Library. Neuman, W.L. 2005. Power, state and society: an introduction to political sociology. Boston, Mass.: McGraw-Hill. Oommen, T.K. 2004. Nation, civil society and social movements: essay in political sociology. New Delhi: Sage Publications.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 361

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 2

HPP7 2 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Memahami fenomena politik dalam konteks sosial. Mampu menganalisis politik dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Mampu memahami impak budaya dan sosial dalam mempengaruhi perkembangan politik masyarakat.

2 2 2 2 2 2

Kursus ini bertujuan memahami pemikiran dan pengalaman politik yang telah melahirkan demokrasi dan konsep masyarakat sivil; dan untuk meneliti hubungan timbal balik di antara demokrasi, masyarakat sivil dan proses pendemokrasian yang sedang berkembang sekarang. Dalam konteks tersebut, penelitian dan perbincangan akan memberi fokus kepada perkembangan di beberapa wilayah dunia seperti Eropah, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Eropah Timur. Pelajar akan menganalisis dan menilai aspek empiris ini dengan menggunakan teori serta konsep asas dalam bidang kajian demokrasi dan masyarakat sivil. This course will explore the political and intellectual background that had inspired the notion of democracy and civil society; and also the reciprocal relationship between democracy, civil society and the process of democratization that dominates global political systems. The course will familiarize them with regional developments in North America, Europe, Asia, Africa, and Latin America. The students will be guided by the main theories and concepts related to the study of democracy and civil society.

SKSJ3023 Demokrasi dan Masyarakat Sivil

Bacaan Asas

Fahimul Quadir & Lele, J.(pnyt). 2004. Democracy and civil society in Asia. New York: Palgrave MacMillan. Lane, J.E. 2003. Democracy: a comparative approach. London: Routledge. Mulder, N. 2003. Southeast Asian images towards civil society. Chiang Mai: Silkworm Books. Rabb, T.K. & Suleiman, E.N. 2003. The making and unmaking of democracy: lessons from history and world politics. New York: Routledge. Varma, V. 2004. Malaysia: state and civil society in transition. Petaling Jaya: Strategic Information Research Development.

HPP8 2

362 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6

HPP7

Bil.

Hasil pembelajaran kursus Mempelajari teori masyarakat sivil dalam konteks demokrasi dan mengenali tokoh-tokoh yang telah menyumbang kepada pemantapan prinsip, konsep dan teori demokrasi serta masyarakat sivil. Memahami dinamika perkembangan demokrasi dan masyarakat sivil di rantau yang berbeza dalam era globalisasi. Mampu menilai peranan dan kepentingan masyarakat sivil vis-a-vis kepentingan rakyat dalam sistem demokrasi.

1. 2. 3.

SKSJ3113 Politik Asia Tenggara

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada beberapa elemen penting dalam aspek sosioekonomi dan politik Asia Tenggara. Penekanan kursus ini antaranya meliputi kesan kolonialisme dan pembangunan politik pascamerdeka, perkembangan serta hala tuju pertumbuhan ekonomi, isu integrasi wilayah dan etnisiti, pembentukan negara bangsa, sistem dan budaya politik, dan Asia Tenggara dalam dimensi politik kontemporari. Penekanan terakhir ini merujuk kepada arus globalisasi yang turut memberi kesan kepada situasi politik di rantau ini. This course aims to give an exposure to a few important elements of socioeconomics and politics in Southeast Asia. Focus will be on the impact of colonialism and the post-independence political development, the prospect for economic growth, issues on regional integration and ethnicity, the formation of nation-state, political system and culture, and comtemporary Southeast Asian politics. The final emphasis addresses the impact of globalization on regional politics.

Bacaan Asas

Case, W. 2002. Politics in Southeast Asia: democracy or less. Richmond, Surrey: Curzon Press. Connors, M.K. 2007. Democracy and national identity in Thailand. Copenhagen: NIAS Press. Loh Kok Wah, F. & Ojendal, J. (pnyt.). 2005. Southeast Asian responses to globalization: restructuring governance and deepening democracy. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies. Solidum, E.D. 2003. The politics of ASEAN: an introducition to Southeast Asian regionalism. Singapore: Eastern Universities Press. Tarling, N. 2004. Nationalism in Southeast Asia: if the people are with us. London: Routledge Curzon.

HPP8

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 363

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 2

HPP7 2 2 3 HPP7 2 2 2

Bil. 1. 2. 3.

Hasil pembelajaran kursus Membolehkan pelajar memahami dinamika sistem politik negara-negara di Asia Tenggara. Menilai budaya politik Asia Tenggara dan kesannya kepada budaya politik masyarakat Asia Tenggara. Membandingkan sistem politik di Asia Tenggara.

2 2 3 2 3 2 3 3 3

SKSJ3123 Politik Amerika

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada sistem dan budaya politik Amerika. Bermula dengan pensejarahan benua Amerika, para pelajar mendalami perbezaan sistem pemerintahan dan ideologi politik. Penekanan diberi kepada pengaruh politik Amerika dalam hubungan agensi-agensi pemerintahan, hubungan ekonomi-politik, persaingan parti dan pengundian. Isu yang menjadi fokus termasuk hegemoni politik Amerika, persaingan politik dalaman Amerika, faktor kedaerahan dan politik federalisme. In this course, students are exposed to the American political system and culture. It begins with an historical account of the American continent where students will delve into different systems of governance and political ideologies. Emphasis will be on American political influence on relations between main governing agencies, economicpolitical relations, party competition and elections. Among the focal issues are American political hegemony, internal American political rivalry, regional factor and federalism politics. .

Bacaan Asas

Almond, G.A. & Verba, S. 2002. Comparative politics today: a world wiew. New York: Scott Foresman. Cumming, M. C. & Wise, D. 2004. Democracy under pressure: an introduction to the American political system. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Fukuyama, F. 2006. After the neocons: America at the crossroads. London: Profile Books. Hauss, C. 2000. Comparative politics. Belmont: Wardsworth. Mc Keever & Daviers, D. 2006. Politics USA. Pearson: Harlow England.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami perkembangan demokrasi di Amerika. Memahami budaya politik yang pelbagai sifat. Memahami sistem dan agensi pemerintahan di Amerika. 2 HPP8

2 2 2

HPP8 3

364 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

SKSJ3133 Politik Eropah

Kursus ini memperkenalkan para pelajar kepada politik Eropah dengan memberi penekanan terhadap sistem politik, dasar awam dan isu-isu berkaitan rantau Eropah. Dalam konteks ini, peranan masyarakat sivil yang dikaitkan dengan kewujudan Kesatuan Eropah serta implikasinya terhadap isu negara, bangsa dan nasionalisme akan dibincangkan. Antara isu-isu penting ialah isu keselamatan, kedaulatan negara dan regionalisme. This course introduces students to European politics by emphasizing the political system, public policy and issues related to Europe. In this context, the role of civil society and its contribution to European Union will be discussed. Among important issues are security, sovereignty and regionalism. Almond, G., Dalton, R., & Powell, G.B (pnyt.). 2001. European politics today. 2nd ed. London: Longman. Cordell, K. & Wolff, S. 2005. Germanys foreign policy towards Poland and the Czech Republic. New York: Routledge. Hancock, M.D., et.al. 2002. Politics in Europe: an introduction to the politics of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Sweden, Russia and the European Union. Houndmills: Palgrave Macmilan. Manners, I. & Whitman, R.G. 2001. The foreign policies of European Union member state. Manchester: Manshester University Press. Schimmelfeninnig, F. & Sedelmeier, U. 2005. The politics of European Union enlargement: theoretical approaches. New York: Routledge.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 HPP7 2 2 2 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Pelajar mampu memahami dan menilai kedinamikan politik Eropah. Memahami institusi dan proses politik negara-negara anggota Kesatuan Eropah. Memahami isu-isu politik terkini di negara-negara Eropah dan Kesatuan Eropah. HPP8

Bacaan Asas

2 2 2 2 2

SKSJ3153 Politik Hubungan Etnik

Kursus ini membincangkan persoalan hubungan etnik yang pelbagai bentuknya dalam masyarakat majmuk dengan menumpukan analisis menurut beberapa pendekatan sains politik. Hubungan ini boleh wujud dalam bentuk hubungan minoriti-majoriti, integrasi, amalgamasi, asimilasi, diskriminasi, ketegangan mahupun konflik. Interaksi yang berjaya boleh jadi dalam bentuk permuafakatan, asimilasi mahupun integrasi manakala

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 365

yang tidak berjaya boleh meletus dalam bentuk konflik terbuka dan lebih serius lagi apabila wujud gerakan pemisahan dan perpecahan bangsa. Pelajar akan didedahkan kepada masalah dalam pembentukan bangsa yang berkait dengan hubungan etnik. Perbincangan akan merujuk kepada kes-kes tertentu dengan menumpukan kepada asas hubungan dan konflik antara kaum serta jalan penyelesaian yang digunakan. This course is centered on the question of multiple facets of ethnic relations that exist in a plural society, with the focus being analysis through several political science approaches. Such relations may exist in the form of minority-majority relations, integration, amalgamation, assimilation, discrimination, and tension or conflict. Successful interaction may come in the form of consociationalism, assimilation or integration, whereas failed relations can erupt into the form of an open conflict and it can become more serious with the existence of separatist movement and racial divide. Students will be exposed to problems of nation building in terms of ethnic relations. Discussions will refer to selected cases with focus on fundamental features of relations and conflict of ethnic relations and solutions chosen.

Bacaan Asas

Christiensen, F. 2004. The politics of multiple belonging: ethnicity and nationalism in Europe and East Asia. Aldershot: Ashgate. Fenton, S. 2003. Ethnicity. Cambridge: Polity Press. Leo Suryadinata (pnyt.). 2004. Ethnic relations and nation-building in Southeast Asia: the case of the ethnic Chinese. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Marger, M. 2003. Race and ethnic relations: American and global perspectives. Ed. ke-6. Belmont, CA.: Wadsworth/Thomson Learning. Thompson, K. (pnyt.). 2005. The early sociology of race and ethnicity. London: Routledge. Ting Chew Peh. 1987. Hubungan ras dan etnik: suatu pengantar. Kuala Lumpur: Pustaka Dimensi.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 HPP7 2 2 Bil. 1. 2. Hasil pembelajaran kursus Membolehkan pelajar memahami pelbagai bentuk konflik etnik di rantau yang berbeza. Membolehkan pelajar memahami beberapa formula pilihan bagi mengurus konflik dalam masyarakat majmuk. HPP8

2 2

SKSJ3143 Ekonomi Politik Antarabangsa

Ekonomi politik antarabangsa (EPA) sedang melalui integrasi ekonomi global buat pertama kalinya. Proses ini mengimpak kuasa dan kekayaan negara serta budaya masyarakat di seluruh dunia. EPA adalah kajian tentang politik di sebalik kemunculan

366 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

ekonomi global. Kursus ini membincangkan isu dan persoalan penting berkaitan ekonomi global, di samping menganalisis peranan dan dasar Amerika Syarikat terhadapnya. International political economy (IPE) is experiencing an unprecedented global economic integration. It affects the wealth and power of nations, and the culture of societies around the globe. IPE is the study of the politics of this emerging global economy. The course addresses major topics and issues of the global political economy, as well as examines the role and policies of the United States towards them. Golstein, R. 2006. International political economy: state-market relations in a changing global order. New Delhi: Viva Books. Oatley, T. 2004. International political economy: interests and institutions in the global economy. New York: Pearson. Ougaard, M. 2004. Political globalization: state, power and social forces. Hampshire: Palgrave Macmillan. Rodrik, D. 1997. Has globalization gone too far? Washington, D.C.: Institute for International Economics. Watson, A.M.S. 2004. An introduction to international political economy. London: Continuum.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 2 2 HPP7 Bil. 1. 2. 3. Hasil pembelajaran kursus Memahami pengurusan sistem ekonomi antarabangsa. Memahami peranan dan dasar AS terhadap ekonomi antarabangsa dan global. Menganalisis interaksi politik dan aturan ekonomi global. HPP8 2

Bacaan Asas

SKSJ3263 Pemikiran Islam dan Isu Kontemporari Global

Kursus ini memberikan tumpuan kepada aliran pemikiran Islam kontemporari pada abad ke-20. Perbincangan meliputi persoalan dasar seperti gerakan kebangkitan Islam dan cabarannya dalam era demokratik liberal. Kursus ini akan menyentuh beberapa persoalan penting seperti isu terorisme, peranan OIC dan interaksi Islam di peringkat nasional dan serantau. This course focuses on contemporary Islamic political thought in the twentieth century. Discussion will include basic issues of Islamic movements and the challenges faced in the era of liberal democratic. This course will also highlight several important questions such as terrorism, the role of OIC and Islamic interaction within the national and regional levels.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 367

Ali Khan. 2006. A theory of international terrorism: understanding Islamic militancy. Boston: Brill Academic Publishers. Enayat, H. 2005. Modern Islamic political thought. London : I.B Tauris. Esposito, J.L & Voll, J.O. 2006. Islam and democracy. New York: Oxford University Press. Fahm al-Sulami. 2003. The West and Islam: Western liberal democracy versus the system of shura. Oxford: Routledge Curzon. Sheikh, N.S. 2003. The new politics of Islam: Pan-Islam foreign policy in a world states. London: Routledge Curzon.
HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 2 2 2 HPP7 2 2 Bil. Hasil pembelajaran kursus Mampu memahami fenomena kebangkitan Islam dalam dinamika politik era globalisasi. Berupaya menilai cabaran dan masalah yang didepani umat Islam di peringkat nasional, serantau dan global. HPP8

Bacaan Asas

1. 2.

2 2

SKSJ3006 Latihan Industri

Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada budaya kerja dalam konteks wacana dan persekitaran tempat kerja. Unsur-unsur pembelajaran yang ditekankan termasuklah: (i) mendengar dan turut serta dalam perbincangan idea yang dikendalikan oleh organisasi, (ii) berkemahiran untuk mengenal pasti isu dan mengungkapkannya dalam konteks wacana ilmu sosial, (iii) berupaya mengolah maklumat yang diperoleh daripada pihak organisasi dan membahaskannya secara kritis dalam konteks pembangunan politik, (iv) mempunyai kemahiran berkomunikasi yang berkesan dalam menangani permasalahan yang berlaku di organisasi yang ditempatkan. This course intends to introduce the students to the real working environment. The elements that will be stressed are: (i) the ability to listen and participate in the discussion regarding any projects/cases/plans that are supervised under the organization, (ii) the ability to identify issues and problems and elevate them into the social sciences discourse, (iii) the ability to render data and information given by the organization and discourse them in depth as per projects/cases/plans, (iv) the ability to have effective communication in order to cater to problems that arise within the organization where the students are located.

368 / Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2013-2014

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 3

HPP7 3 3 3

Bil.

Hasil pembelajaran kursus Pelajar akan mendapat pendedahan terhadap tatacara organisasi dan etika di tempat kerja. Pelajar berupaya mengaplikasikan pelan/projek/kes yang dipilih di organisasi di mana mereka ditempatkan. Mendedahkan pelajar kepada lingkungan budaya kerja dan pembelajaran yang berlangsung dalam konteks wacana.

1.

2.

3.

SKSJ3206 Latihan Ilmiah

Kursus ini adalah sebagai memenuhi syarat-syarat untuk mendapat ijazah dalam bidang sains politik. Seorang penyelia akademik akan dilantik pada semester pertama tahun pengajian akhir pelajar untuk membimbing pelajar mengenal pasti topik, membuat kertas cadangan penyelidikan dan seterusnya menjalankan penyelidikan itu sendiri. Topik dan skop penyelidikan adalah di atas kecenderungan pelajar. Para pelajar akan diminta untuk melakukan satu penyelidikan mendalam yang menunjukkan bahawa beliau berupaya mengaplikasikan teori dan konsep yang dipelajari selama ini. Latihan ilmiah pelajar akan dinilai berdasarkan hujah dan logik yang disampaikan. Format dan teknik penulisan adalah berdasarkan Gaya UKM. This is a pre-requisite and a compulsory course before students can be awarded a degree in political science. The topic of research could be defined in consultation with the supervisor. Students are advised to limit the topic so that they can readily demonstrate their critical and organizational skills, their familiarity with the bibliography in the field, and their ability to write coherent scholarly prose. Paper presentation format must follow Gaya UKM. Abdul Rahim Md Nor. 2001. Statistik berkomputer dalam sains sosial dan kemanusiaan. Kuala Lumpur: McGraw Hill Malaysia. Kumar, R. 2005. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. London: Sage. Kumari, A. 2008. An introduction to research methodology. Udaipur: Agrotech Publishing Academy. Punch, K. 1998. Introduction to social research: quantitative and qualitative approaches. London: Sage. Shievely, W.P. 2007. The craft of political research. New Jersey: Prentice Hall.

Bacaan Asas

HPP8 3 3 3

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 369

HPP1

HPP2

HPP3

HPP4

HPP5

HPP6 2 2 2

HPP7 2 2 2

Bil.

Hasil pembelajaran kursus Pelajar mempunyai kebolehan melakukan projek penyelidikan dengan bimbingan yang minimum dari penyelia. Pelajar berupaya menganalisis tajuk kajian dengan menggabungkan pengetahuan teoritis dan data empirikal. Pelajar mempunyai keupayaan untuk menulis sebuah laporan penyelidikan yang ilmiah.

1. 2. 3

2 2 2

2 2 2 2 2 2

HPP8