Anda di halaman 1dari 13

Tan Juat Ngoh Latihan Elektrokimia 1. Jadual 1 menunjukkan keupayaan elektrod piawai beberapa setengah sel.

Tindak balas setengah sel Sn4+ (ak) + 2e- Sn2+ (ak) Fe(CN)63 I2 Fe
3+ (ak) (g) (ak)

E / V + 0.15

+ e-

Fe(CN)64-

(ak)

+ 0.36 + 0.54

+ e+ e
-

I- (ak) Fe
2+ (ak)

+ 0.77 Jadual 1

Manakah tindak balas sel berikut akan berlaku secara spontan? A B C D 2. Sn4+
(ak)

2I-

(ak)

Sn2+ (ak) + I2 (g) 2 I- (ak) + 2Fe 3+(ak) 2 I- (ak) + 2 Fe(CN)63-

I2 (g) + 2Fe 2+ I2 (g)

(ak)

Sn4+ (ak) + 2Fe2+ (ak) Sn2+ (ak) + 2Fe3+ (ak)


+

Fe(CN)64-

(ak)

(ak)

Jadual 2 menunjukkan setengah sel bagi beberapa sel elektrokimia dan keupayaan penurunan piawai masing-masing. Setengah sel E / V Cu2+(ak) / Cu+ (ak) Cu2+(ak) / Cu (p) Cu+(ak) / Cu (p) Fe2+ (ak) / Fe (p) Fe3+(ak) / Fe (p) Fe3+(ak) / Fe2+(ak) Jadual 2 Berdasarkan kepada maklumat di atas, manakah antara penyataan berikut adalah tidak benar? A Fe2+ (ak) adalah agen penurunan yang paling kuat B Fe3+ (ak) adalah agen pengoksidaan yang paling kuat + 0.15 + 0.34 + 0.52 + 0.44 + 0.44 + 0.77

C D 3.

Cu (p) + Fe2+(ak) Cu 2+(ak) + Fe(p) adalah tindak balas yang spontan Fe (p) + Cu 2+ (ak) Fe2+(ak) + Cu (p) adalah tindak balas yang tidak spontan

Larutan ion manganat(VII) berasid bertindak balas secara spontan dengan larutan ion bromida untuk menghasilkan mangan(IV) oksida dan ion bromat(V). Yang manakah antara persamaan seimbang berikut menunjukkan tindak balas di atas ? A B C D 2MnO4-(ak) + Br-(ak) + 2H+(ak) 2MnO2(p) + BrO3-(ak) + H2O(ce) 2MnO2(p) + BrO3-(ak) + H2O(ce) 2MnO4-(ak) + Br-(ak) + 2H+(ak) 2MnO2(p) + BrO3-(ak) + H2O(ce) 2MnO4-(ak) + Br-(ak) + 2H+(ak) 4MnO2(p) +2BrO3-(ak) + H2O(ce) 4MnO4-(ak) + 2Br-(ak) + 4H+(ak)

4.

Diberi daya gerak elektrik piawai (d.g.e.) satu sel kimia adalah Co(p)|Co2+(1 mol dm-3)||Ce4+(1 mol dm-3),Ce3+(1 mol dm-3)|Pt(p) dan keupayaan penurunan piawai bagi kobalt adalah - 0.277 V. Hitungkan keupayaan penurunan piawai,E berikut: Ce4+(ak) + e A B C D +1.610 V - 1.610 V +2.114 V - 2.114 V Ce3+(ak) E = +1.887 V

5.

Keupayaan penurunan piawai bagi Nikel dan Zink adalah seperti berikut: Zn2+(ak) + 2e Zn(p) Ni2+(ak) + 2e Ni(p) E = -0.76 V E = -0.25 V

Yang manakah antara pernyataan berikut adalah benar? A B C Zink menyesarkan nikel dalam larutan ion nikel (II) Nikel ialah agen penurunan yang lebih kuat daripada zink Ion zink ialah agen penurunan yang lebih kuat daripada ion nikel(II)

Nikel menjadi kutub positif apabila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai

6.

Sel elektrokimia di bawah ialah gabungan setengah sel bagi kuprum(II) dan argentum. Cu(p) /Cu2+(ak) Ag+(ak) /Ag(p) [E Cu = +0.34 V ; E Ag = +0.80 V] a Tuliskan setengah persamaan untuk tindak balas yang berlaku di i ii b c Anod Katod

Tuliskan persamaan keseluruhan bagi tindak balas redoks di atas. Kira d.g.e sel pada keadaan piawai.

7.

Jadual 1 menunjukkan persamaan setengah dan nilai keupayaan penurunan piawai. Persamaan setengah I2 + e IFe3+ + e Fe2+ Br2 + e BrJadual 1 Yang manakah antara pasangan berikut akan menghasilkan tindak balas spontan? A B C D Fe2+ , IFe3+ , BrFe2+ , BrFe2+ , Br2 Keupayaan penurunan piawai +0.54 V -0.76 V +1.07 V

8.

Keupayaan penurunan piawai bagi tiga sel adalah seperti berikut: X2+/ X; Y2+/ Y; Z2+/ Z; E=-0.44 V E=-0.76 V E=+0.34 V

Keupayaan penurunan piawai bagi Sn2+(ak)/Sn(p) pada 298 K adalah -0.14 V. Manakah di antara spesis yang berikut dapat menurunkan Sn2+ kepada Sn pada 298 K ? A X dan Y

B C D

X2+ dan Y2+ Y2+ dan Z X, Y dan Z

9.

Jadual 1 menunjukkan persamaan setengah dan nilai keupayaan penurunan piawai. Persamaan setengah I2 + e IFe3+ + e Fe2+ Br2 + e BrJadual 1 Yang manakah antara pasangan berikut akan menghasilkan tindak balas spontan? A B C D Fe2+ , IFe3+ , BrFe2+ , BrFe2+ , Br2 Keupayaan penurunan piawai +0.54 V -0.76 V +1.07 V

10.

Keupayaan penurunan piawai bagi tiga sel adalah seperti berikut: X2+/ X; Y2+/ Y; Z2+/ Z; E=-0.44 V E=-0.76 V E=+0.34 V

Keupayaan penurunan piawai bagi Sn2+(ak)/Sn(p) pada 298 K adalah -0.14 V. Manakah di antara spesis yang berikut dapat menurunkan Sn2+ kepada Sn pada 298 K ? A B C D 11. X dan Y X2+ dan Y2+ Y2+ dan Z X, Y dan Z

Sel katod merkuri digunakan untuk menyediakan gas klorin secara komersial.

Nyatakan bahan yang digunakan untuk menjadikan elektrod anod dan katod. Anod : __________________________________________________ Katod : _________________________________________________ [2 markah]

ii

Nyatakan larutan yang sesuai digunakan sebagai elektrolit. _______________________________________________________ [1 markah]

iii

Tuliskan persamaan setengah pada anod dan katod. Anod : __________________________________________________ Katod : _________________________________________________ [2 markah]

iv

Nyatakan hasil pada anod dan katod. Anod : _________________________________________________ Katod : _________________________________________________ [2 markah]

Nyatakan apa yang akan berlaku dalam elektrolisis jika elektrod yang berbeza digunakan. _______________________________________________________ [1 markah]

ii

Cadangkan dua contoh elektrolisis bagi membuktikan jawapan anda di b(i). _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah]

12.

Penyaduran merupakan salah satu penggunaan komersial proses elektrolisis. a Dengan bantuan gambar rajah, huraikan satu eksperimen bagi menunjukkan proses penyaduran plastik dengan kromium. [10 markah]

Terangkan dua tujuan penyaduran plastik dengan kromium. Kirakan jisim kromium yang dapat disadurkan atas permukaan plastik jika arus 1.5A dialirkan dalam proses penyaduran di atas selama 400 saat. [1 Faraday = 96 500C, Jisim atom relatif kromium ialah 52] [10 markah]

13.

Jadual 3 menunjukkan kepekatan bagi empat jenis larutan.

Larutan A: Asid hidroklorik Larutan B: Asid hidroklorik Larutan C: Kalium klorida Larutan D: Kuprum(II) sulfat Jadual 3

0.001 mol dm-3 3.0 mol dm-3 2.0 mol dm-3 2.0 mol dm-3

Elektrolisis dijalankan dalam setiap larutan di atas dengan menggunakan rod karbon sebagai elektrod.

Beri dua faktor yang mempengaruhi pemilihan ion yang dinyahcas dalam proses elektrolisis. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ [2 markah]

Namakan larutan-larutan yang membebaskan gas oksigen di anod. ________________________________________________________

[1 markah]

ii

Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [1 markah]

Larutan manakah tidak membebaskan sebarang gas di katod? Namakan ion yang dinyahcaskan. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah]

ii

Berikan sebab mengapa ion yang anda namakan di (i) dipilih untuk dinyahcaskan dan tuliskan persamaan tindak balas ion tersebut. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah]

Pada peringkat awal elektrolisis larutan B, gas Q terbebas di anod. Apabila elektrolisis diteruskan untuk satu tempoh masa yang lebih lama gas R terbebas di anod. i Namakan gas Q dan gas R. _______________________________________________________ [1 markah] ii Apakah perubahan yang berlaku dalam larutan B yang menyebabkan gas R itu terbebas? _______________________________________________________ [1 markah]

14.

Keupayaan elektrod piawai bagi beberapa tindak balas setengah adalah seperti berikut: Tindak balas setengah Fe2+ + 2e Fe Fe
3+ 2+ 2+

E/V -0.44 +0.77 +1.52

+ e Fe
+

MnO4 + 8H + 5e Mn + 4H2O

Zn2 + 2e Zn

-0.76

Dengan merujuk kepada tindak balas setengah di atas, bincangkan fungsi ion ferum(II) sebagai agen pengoksidaan dan agen penurunan. [10 markah]

Elektrolisis dilakukan ke atas larutan natrium klorida yang berkepekatan 0.001 mol dm-3 dan larutan natrium klorida yang berkepekatan 2 mol dm-3. Terangkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam kedua-dua larutan itu. [10 markah]

Latihan 2 1. Tindak balas sel setengah penurunan A+ + e B C


2+ 3+

E0 (V) 0.80 -0.26 -1.66

A B C Jadual 5

+ 2e + 3e

Jadual 5 menunjukkan keupayaan penurunan piawai bagi 3 sel separuh. A, B dan C adalah unsur yang tidak diketahui dan bukan symbol bagi unsur sebenar. Berdasarkan Jadual 5, huraikan semua jenis tindak balas redoks yang boleh berlaku dan bagaimana nilai E0sel bagi setiap tindak balas ditentukan secara teori dan amali.

2. Notasi suatu sel galvani dan tindak balas sel setengah di anod diberikan seperti berikut: Pb(p)/Pb 2+(ak) // Ag+(ak)/AG(p) Pb(p) Pb 2+(ak) + 2e E0sel =0.93V E0sel =0.13V

a. Lukiskan rajah radas yang diwakili oleh notasi sel galvani . b. Tentukan keupayaan penurunan piwai bagi sel setengah di katod. c. Berapakah perubahan keupayaan sel tersebut pada suhu 250C jika kepekatan ion di anod bertambah 10 kali ganda. d. Berapakah keupayaan sel tersebut pada suhu 250C jika kepekatan ion-ionnya seperti berikut: [Pb 2+] = 1.0 x 10 -4 M, [Ag+] = 1.0 x 10 -2 M 3. Rajah 4 menunjukkan dua sel elektrokimia yang berlabel A dan B. a. Tentukan jenis sel elektrokimia tersebut. A: B: b. Apakah fungsi sumber kuasa elektrik dalam sel elektrokimia B? c. Jika larutan berair yang digunakan dalam sel A dan B ialah larutan kuprum(II) sulfat dan elektrod yang digunakan rod karbon. i. Nyatakan dua perbezaan pemerhatian antara kedua-dua sel tersebut. ii. Tuliskan persamaan tindak balas yang berlaku di elektrod set B. Anod: Katod: iii. Kirakan bilangan mol hasil yang terbentuk di aktod apabila arus 2A dilalukan dalam sel B selama 30 minit.

3. 3CuO + 2NH3

3Cu + N2 + 3H2O

Apakah perubahan nombor pengoksidaan bagi nitrogen dalam tindak balas di atas? A B C D 4. Tindak balas setengah sel Zn 2+ + 2e Cr 3+ + 3e Zn Cr Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan keupayaan penurunan piawai bagi dua sel setengah. Hitungkan nilai daya gerak elektrik (d.g.e.) bagi tindak balas di bawah pada suhu 298K. 3Zn + 2Cr 3+ A B C D 5. 0.02 V -0.20 V 0.02 V 0.20 V Tindak balas setengah sel A 3+ + 2e A+ B C D Jadual 2 Jadual 2 menunjukkan keupayaan penurunan piawai, E0 bagi beberapa tindak balas sel setengah. Antara berikut yang manakah benar? A B C D C boleh menurunkan A 3+ B 2+ boleh mengoksidkan A+ D+ ialah agen penurunan yang paling baik A+ ialah agen pengoksidaan yang paling kuat E0 (v) +1.47 +0.60 -0.21 -1.38 3Zn 2+ + 2Cr E0 (v) -0.76 -0.74 +3 kepada 0 -3 kepada 0 +1 kepada -2 -2 kepada +2

B 2+ + 2e C 2+ + 2e D+ + e

6. Daya gerak elektrik (d.g.e.) sel piawai bagi sel Zn(p)/Zn 2+ (ak)//Cu 2+ (ak)/Cu(p) adalah 1.10V. Ramalkan daya gerak elektrik sel tersebut jika kepekatan ion kuprum (II), Cu 2+ (ak) bertambah. A Daya gerak elektrik sel berubah-ubah B Daya gerak elektrik sel sama dengan 1.10V C Daya gerak elektrik sel lebih daripada 1.10V D Daya gerak elektrik sel kurang daripada 1.10V 7. Antara berikut yang manakah benar mengenai tindak balas berikut: 2 Fe 2+ (ak) + Cl2 (g) 2 Fe 3+ (ak) + 2Cl- (ak) E0sel = 0.60V I Klorin adalah agen penurunan II Tindak balas ini berlaku secara spontan III Elektron bergerak dari klorin ke ion Fe 2+ IV Keupayaan penurunan piawai ion Fe 3+ kurang dari gas Cl2 A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Latihan 3 1.
Bekalan elektrik arus terus

anod

katod

anod

katod

larutan akuas

Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan dua sel elektrokimia yang berlabel A dan B. a. Tentukan jenis sel elektrokimia tersebut. A : ________________ B :_________________ b. Apakah fungsi sumber kuasa elektrik dalam sel elektrokimia B? c. Jika larutan berair yang digunakan dalam sel A dan B ialah larutan kuprum(II) sulfat dan elektrod yang digunakan ialah rod karbon, i. Nyatakan dua perbezaan pemerhatian antara kedua-dua sel tersebut. ii. Tuliskan persamaan tindak balas yang berlaku di elektros sel B. Anod:_________________________ Katod: ________________________ iii. Kirakan bilangan mol hasil yang terbentuk di katod apabila arus 2A dilalukan ke dalam sel B selama 30 minit. 2. Di manakah tindak balas pengoksidaan berlaku dalam sel kering? A Serbuk logam B Serbuk karbon C Larutan ammonium klorida D Grafit yang disalut manganum(V) oksida

3. Sekeping besi yang disadurkan dengan logam timah mula berkarat apabila permukaan timah tercalar. Malah pengaratan besi ini lebih cepat dari kepingan besi tanpa saduran. Antara penyataan berikut yang manakah paling tepat menerangkan situasi ini? A Timah lebih mudah membuang elektron menyebabkan besi lebih cepat berkarat B Timah kurang elektropositif dari besi jadi tidak boleh menjadi logam karban kepada besi C Keupayaan elektrod bagi timah lebih dari besi jadi logam timah tidak dapat menghalang besi dari berkarat D Sel galvani terbentuk pada calaran timah dan besi akan bertindak sebagai katod sehingga membentuk karat 4. Apabila hasil elektrolisis larutan natrium sulfat akuas menggunakan elektrod karbon? A Logam natrium terbentuk di katod dan gas oksigen dibebaskan di anod B Logam natrium terbentuk di anod dan gas oksigen dibebaskan di katod C Gas hidrogen dibebaskan di anod dan gas oksigen dibebaskan di katod D Gas hidrogen dibebaskan di katod dan gas oksigen dibebaskan di anod 5. Apakah jisim maksima kuprum tulen yang dapat dihasilkan melalui proses penulenan secara elektrolisis selama 16jam dengan aliran arus tetap 3A? (1 Faraday=96500 coulombs) A 19.1g B 57.3g C 71.48g D 114.6g 6. Sel kimia terdiri daripada sel yang boleh dicas semula dan sel yang tidak boleh dicas semula. Berikan satu contoh bagi setiap jenis sel dan lukiskan binaan sel yang anda namakan. Nyatakan terminal-terminal dan elektrolit yang digunakan. 7.

Elektrod A

Elektrod B Elektrolit X

Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan susunan radas untuk melakukan penulenan ke atas sekeping logam argentum yang mengandungi benda asing. a. Nyatakan bahan yang akan dipasang untuk dijadikan elektrod A dan B. Elektrod A : _____________________________ Elektrod B: ______________________________ b. Nyatakan satu larutan yang sesuai sebagai elektrolit X. c. Apakah yang dapat diperhatikan pada elektrod A dan elektrod B? Elektrod A : ______________________________ Elektrod B: _______________________________ d. Tuliskan persamaan setengah di A dan B. A : ______________________________________ B : _______________________________________ e. Warna larutan X didapati kekal pada akhir proses penulenan. Terangkan mengapa? f. Beri 2 contoh lain kegunaan elektrolisis dalam industri.

Anda mungkin juga menyukai