Anda di halaman 1dari 3

SEJARAH

Latihan Topikal: Bab 4


Nama; Tingkatan;
Arahan: Jawab semua soalan
B. Ii dan iii. D. I dan iv.
Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara
sekitar tahun 1400. Parameswara berpendapat Melaka ialah sebuah negeri yang
1. Dari manakah Parameswara berasal. amat baik untuk mendirikan kerajaan.
A. Bentan. C. Majapahit. 7. Apakah keistimewaan Melaka?
B. Temasik. D. Palembang. i- Mempunyai kedudukan yang strategik.
ii- Menguasai Selat Melaka dan Selat Sunda.
iii- Mempunyai benteng pertahanan semula
Peristiwa Akibat jadi.
Parameswara berusaha iv- Muara sungai terlindung daripada tiupan
membebaskan Palembang X angin monsun.
daripada penguasaan Majapahit A. I, ii dan iii. C. I, iii dan iv.
2. Berdasarkan rajah di atas, apakah akibat X? B. I, ii dan iv. D. ii, iii dan iv.
A. Palembang mencapai kemerdekaan.
B. Palembang diserang oleh Majapahit.
C. Palembang mengembalikan kegemilangannya. Parameswara berpendapat bahawa bentuk muka bumi
D. Palembang meluaskan pengaruhnya ke Melaka yang berbukit-bukau adalah amat baik.
Melaka. 8. Pernyataan di atas berkaitan dengan kedudukan
Melaka. Apakah kepentingannya?
3. Apakah alasan Parameswara untuk menuntut hak i- Menjadi pusat pentadbiran yang strategik.
pertuanannya di Temasik? ii- Memudahkan urusan mengawal
A. Temasik dijajah oleh Majapahit. pelabuhan.
B. Temasik pusat perdagangan utama. iii- Memudahkan urusan mengawal Selat
C. Temasik berhubung rapat dengan Palembang. Melaka.
D. Temasik pernah menjadi negeri naungan iv- Menjadi penanda bagi kapal belayar
Palembang. menuju ke daratan.
A. I dan ii. C. iii dan iv.
“Beta suka akan tempat ini. Tempat ini pasti akan B. Ii dan iii. D. I dan iv.
berkembang maju”, titah Parameswara.
4. Mengapakah Parameswara dapat menjangkakan
Temasik akan berkembang maju? Pada kurun ke-15, ramai pedagang Arab berdagang di
A. Kedudukannya yang strategik. Melaka.
B. Kecekapan Orang Laut. 9. Para pedagang dari Arab memanggil Melaka
C. Kekayaan sumber galian. dengan nama…
D. Kemahiran penduduk tempatan. i- Maluka. Iii- Mulaqah.
ii- Malakat. Iv- Malaikat
5. Mengapakah Parameswara terpaksa meninggalkan A. I dan ii. C. iii dan iv.
Temasik walaupun beliau amat menyukai negeri B. Ii dan iii. D. I dan iv.
itu?
A. Penentangan rakyat. Menurut mitos Hindu, nama pokok Melaka diambil sempena
B. Ancaman Majapahit dan Siam. pokok Amalaka.
C. Serangan angkatan laut China. 10. Apakah keistimewaan pokok itu?
D. Temasik tidak dapat berkembang dalam i- Pokok yang hidup selama-lamanya.
perdagangan. ii- Pokok pertama yang tumbuh di dunia.
iii- Pokok yang menghasilkan buah berkuasa
6. Pokok bakau dan api-api tumbuh dengan subur di ajaib.
muara sungai Melaka. Mengapakah tumbuhan iv- Pokok yang menjadi tempat kediaman
tersebut dianggap baik kepada Melaka? dewa Hindu.
i- Menjadi benteng pertahanan. A. I, ii dan iii. C. I, iii dan iv.
ii- Menjadi pelindung semula jadi. B. I, ii dan iv. D. ii, iii dan iv.
iii- Menjadi pelindung daripada tiupan angin
monsun. Setelah mendirikan kerajaan di Melaka, Parameswara
iv- Menjadi panduan bagi kapal asing untuk mengambil beberapa langkah untuk membangunkan Melaka.
singgah di pelabuhan. 11. Apakah yang dilakukan oleh Parameswara??
A. I dan ii. C. iii dan iv. i- Meluaskan empayar Melaka.
1
ii- Menjalin hubungan dengan China.
iii- Menyediakan kemudahan di pelabuhan. Orang Laut juga dikenali sebagai Orang Selat.
iv- Membentuk sistem pemerintahan yang 16. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar
teratur. tentang Orang laut?
A. I,ii dan iii. C. I, iii dan iv. i- Mereka membekallkan hasil laut.
B. I, ii dan iv. D. ii, iii dan iv. ii- Mereka berasal dari Pulau Borneo.
iii- Mereka mahir dalam bidang kelautan.
• Tempat membaiki kapal. iv- Mereka mahir dalam bidang ketenteraan.
• Tempat penginapan. A. I, ii dan iii. C. I, iii dan iv.
• Bekalan air bersih dan makanan. B. I, ii dan iv. D. ii, iii dan iv.
• Tenaga kerja.
12. Apakah tujuan utama Parameswara menyediakan • Orang Asli.
kemudahan di atas? • Orang Laut.
A. Menarik pelabur asing. • Orang Melayu.
B. Membangunkan Melaka. 17. Senarai di atas merupakan penduduk yang menetap
C. Menarik pedagang asing. di Melaka semasa pemerintahan Parameswara.
D. Menyediakan peluang pekerjaan. Apakah sumbangan pemimpin Melayu kepada
kerajaan Melaka?
Parameswara merupakan seorang pemimpin yang amat A. Menjaga keamanan Melaka.
menitikberatkan keselamatan negeri Melaka. B. Mewakili raja menjalankan perdagangan.
13. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parameswara C. Membekalkan hasil untuk kegiatan
untuk menjamin keselamatan negeri Melaka? perdagangan.
i- Menjalin hubungan diplomatik dengan D. Memegang jawatan hulubalang dan biduanda
China. dalam pentadbiran Melaka.
ii- Menjalin hubungan diplomatik dengan
Siam. “Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya;
iii- Menghantar ufti ke Majapahit. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri.”
iv- Membina Kota A Famosa. 18. Apakah yang cuba digambarkan melalui
A. I dan ii. C. iii dan iv. perumpamaan di atas?
B. Ii dan iii. D. I dan iv. A. Raja melindungi rakyat.
B. Raja memerintah rakyat.
• Cap mohor. C. Raja menjaga kebajikan rakyat.
• Payung kuning. D. Raja memerlukan sokongan rakyat.
• Sepersalinan pakaian.
14. Barang-barang di atas telah dikurniakan oleh 19. Siapakah yang bertanggungjawab memulakan
Kerajaan China kepada Parameswara. Apakah hubungan diplomatik di antara kerajaan Melaka
kepentingan kurniaan tersebut? dengan kerajaan China?
A. Siam tidak boleh menyerang Melaka. A. Laksamana Cheng Ho.
B. Parameswara ditabalkan sebagai raja Melaka. B. Laksamana Yin Ching.
C. Kerajaan Melaka diiktiraf oleh kerajaan China. C. Laksamana Hang Tuah.
D. Pemerintah Melaka boleh melawat negeri D. Laksamana Hang Jebat.
China.
Asal Usul • Pokok Melaka
Orang Laut yang taat setia kepada Parameswara telah Nama Melaka • Pelanduk
dilantik oleh Parameswara untuk berkhidmat dengannya. 20. Pelanduk dan pokok Melaka dikaitkan dengan asal
15. Apakah tugas penting Orang laut? usul nama Melaka. Sumber apakah yang
A. Menjadi buruh di pelabuhan. menceritakan tentang asal usul nama Melaka?
B. Melaksanakan pentadbiran kerajaan. A. Sejarah Melayu.
C. Menjaga keselamatan perairan Melaka. B. Sejarah Melaka.
D. Menguruskan hal ehwal perdagangan di C. Cerita orang Arab.
pelabuuhan. D. Cerita mitos Hindu.

2
-KERTAS SOALAN TAMAT-

JAWAPAN

1.D. 8.C. 15.C.


2.B. 9.B. 16.C.
3.D. 10.D. 17.D.
4.A. 11.D. 18.D.
5.B. 12.C. 19.B.
6.A. 13.A. 20.A.
7.C. 14.C.