SET MARATON 1 SOALAN-SOALAN PMR 2005 – 2012 TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI

1. Kawasan bertanda manakah dalam Peta yang mempunyai min suhu tahunan 18°C?

Peta: MALAYSIA 2. Apakah banjaran yang mempunyai ciri tanah tinggi berikut?

A Banjaran Crocker B Banjaran Keledang C Banjaran Titiwangsa D Banjaran Tama Abu 3. Peta 1 menunjukkan suatu kawasan tanah tinggi di Semenanjung Malaysia.

Lokasi pelancongan yang manakah terdapat di kawasan tersebut? A Gunung Tahan B Gunung Ledang C Tanah Tinggi Genting D Tanah Tinggi Cameron

1

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

4.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peringkat tengah sungai? A Delta C Air terjun B Jeram D Lurah bentuk U Apakah potensi bentuk muka bumi berikut?

5.

A B C D 6.

Pelancongan Perlombongan Tempat ibadat Petempatan luar bandar

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sebuah kawasan.

Di manakah letaknya kawasan tersebut? A Dataran Kerian B Lembah Kelang C Dataran Beralun Selatan D Lembah Sungai Kinabatangan 7. Di kawasan manakah terdapat banyak pola saliran seperti dalam rajah berikut?

A Tanah tinggi B Tanah pamah 8.

C Pinggir pantai D Bukit batu kapur

Bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ialah I delta II tasik ladam III lubang periuk IV jeram A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

2

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

9.

Apakah persamaan fungsi sungai berikut?

A B C D

Pengairan Pengangkutan Sempadan negeri Penjanaan hidroelektrik

10. Gambar rajah 2 menunjukkan profil panjang sungai.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat II? A Jeram C Tasik ladam B Air terjun D Lurah bentuk U 11. Rajah menunjukkan profil panjang sungai.

Rajah Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di Peringkat II? A Delta B Jeram C Air terjun D Lurah bentuk U 12.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A Delta Rajang B Dataran Johor C Dataran Perak Hilir D Dataran Terengganu

3

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

13. Antara berikut tasik manakah yang terbentuk secara semula jadi? I Tasik Bera II Tasik Chini III Tasik Kenyir IV Tasik Temenggor A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 14. Gambar rajah 1 menunjukkan satu pola saliran.

Apakah pola saliran itu? A Reranting B Sepunca 15.

C Sejajar D Jejala

Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertanda A I C III B II D IV 16.

Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A tebing tinggi C tunggul sisa B gerbang laut D batu tunggul
4

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

17.

Bentuk muka bumi di atas merujuk kepada kawasan A pinggir laut B tanah tinggi C tanah pamah D lembangan sungai 18.

Maklumat di atas merujuk kepada A tebing tinggi B gerbang laut C pentas benua D tunggul sisa 19.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A I B II C III D IV

5

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

20. Berikut ialah proses pembentukan bentuk muka bumi pinggir pantai.

Apakah X? A Teluk B Tanjung

C Tebing tinggi D Gerbang laut

21. Mengapakah tanaman berikut dapat ditanam secara giat dalam kawasan berlorek yang bertanda X dan Y dalam Peta? • Bunga-bungaan • Sayur-sayuran

Peta : MALAYSIA A B C D Suhu 18°C hingga 20°C Tanih aluvium yang subur Bentuk muka bumi beralun Terlindung daripada angin monsun

22. Apakah bentuk muka bumi kesan hakisan ombak? A Tombolo B Beting pasir C Gerbang laut D Anak tanjung 23. Kombinasi manakah yang benar tentang sungai dan sempadan negeri?

6

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

24. Rajah menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut.

Rajah Apakah bentuk muka bumi yang bertanda X? A Teluk B Lagun C Tanjung D Tebing tinggi 25. Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang terhasil daripada tindakan pemendapan ombak? A Gua C Tunggul sisa B Tombolo D Gerbang laut 26. Apakah persamaan fungsi kedua-dua sungai di bawah?

A B C D 27.

Sempadan negeri Sumber pengairan Jalan pengangkutan air Sumber kuasa hidroelektrik

Gunung Tahan terletak di banjaran bertanda A I B II C III D IV
7

Maraton PMR GEOGRAFI 28.

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak dalam gambar rajah di atas? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 29. Rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut.

Apakah X? A Lagun B Pantai

C Tombolo D Beting pasir

30. Berdasarkan Peta, sungai manakah berkaitan dengan pernyataan berikut? • Membawa penumpang • Menghanyutkan kayu balak

Peta: MALAYSIA

8

Maraton PMR GEOGRAFI 31.

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I C III B II D IV 32. Kawasan bertanda manakah di Peta 1 merujuk kepada pernyataan di bawah?

9

Maraton PMR GEOGRAFI 33.

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I C III B II D IV 34. Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang mempunyai ciri berikut?

A Lagun B Teluk

C Beting D Pentas benua

35. Rajah 1 menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi di lembangan sungai.

Apakah bentuk muka bumi X? A Tasik ladam B Lurah bentuk U C Dataran mendap D Likuan terpenggal

10

Maraton PMR GEOGRAFI 36. Apakah ciri sistem gunung lipat tua? I Bermula dari Pusaran Pamir II Banjaran-banjarannya tinggi III Terbentuk lebih 100 juta tahun dahulu IV Kawasan yang stabil A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 37. Rajah berikut menunjukkan profil panjang sungai.

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di Peringkat I? A Delta C Tetambak B Jeram D Likuan sungai 38. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? A Lurah U C Air terjun B Tetambak D Tasik ladam 39.

Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A aliran sungai B proses hakisan C kuasa mampatan D letusan gunung berapi 40. Apakah ciri pentas benua? A Bertebing curam B Terdapat gerbang laut C Kedalaman 180 meter D Dataran yang menganjur ke laut 41. Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan hakisan ombak? I Delta II Tetambak III Tanjung IV Teluk A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV
11

Maraton PMR GEOGRAFI 42.

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Bentuk bumi pinggir pantai yang dapat anda lihat ialah I teluk II jeram III jurang IV tanjung A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 43. Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk pertanian? A Menebus guna kawasan paya B Meratakan kawasan berbukit C Membina teres di cerun bukit D Mewujudkan sistem pengairan 44.

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut? A Ketinggian B Angin monsun C Jarak dari laut D Kedudukan garisan lintang 45.

Sungai yang manakah mempunyai kepentingan yang sama dengan sungai di atas? I Sungai Pahang II Sungai Perak III Sungai Rajang IV Sungai Kinabatangan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 46.

Kedua-dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A pembalakan B pelancongan C pindah ternak D tanaman hawa sederhana
12

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

47.

Apakah persamaan fungsi bagi kedua-dua sungai di atas? I Membawa penumpang II Menyederhanakan suhu III Mengangkut barang pukal IV Menjana kuasa hidroelektrik A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 48.

Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar rajah di atas dijalankan? I Mengawal hakisan tanih II Kawasan pertanian terhad III Kekurangan tenaga buruh IV Mengurangkan kos pengeluaran A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 49.

13

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I C III B II D IV 50.

Aktiviti seperti dalam gambar di atas dapat dilihat di A Sungai Perak B Sungai Mekong C Sungai Chao Phraya D Sungai Kinabatangan 51.

Apakah kawasan X dalam jadual di atas? A Delta Rajang B Delta Segama C Dataran Kedah D Dataran Pahang

14

Maraton PMR GEOGRAFI 52.

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Anda bercadang untuk melancong ke kawasan tanah tinggi mempunyai kemudahan seperti gambar rajah di atas. Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah yang patut menjadi pilihan anda? A I C III B II D IV 53.

Berdasarkan rajah di atas, di manakah terletaknya kawasan P? A Banjaran Tahan B Banjaran Tama Abu C Banjaran Titiwangsa D Banjaran Trus Madi

54. Antara berikut yang manakah merupakan kesan penerokaan di kawasan tanah tinggi? I Hakisan II Banjir kilat III Pemendapan IV Gelongsoran tanih A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

55 Jadual berikut menunjukkan aktiviti manusia dan kesannya terhadap alam sekitar.
15

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

Apakah langkah yang sesuai untuk mengatasi kesan tersebut? A Membina teres B Tanaman tutup bumi C Penggunaan baja organik D Mengairi kawasan pertanian 56 Apakah yang menyebabkan berlakunya hujan asid? A Penebangan hutan B Pembakaran bahan api fosil C Pembinaan bangunan konkrit D Penggunaan semburan aerosol 57 Masalah hakisan di cerun curam dapat diatasi melalui I tarahan II tanaman rumput III pembinaan jambatan IV pembinaan terowong A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 58 Mengapakah kaedah biologi digunakan dalam bidang pertanian? A Mengawal makhluk perosak B Menambahkan kesuburan tanih C Menjimatkan kos pengeluaran D Meningkatkan hasil pengeluaran

16

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

17

Maraton PMR GEOGRAFI

Panitia Geografi SMK Bandar Baru Sg Long

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times