Anda di halaman 1dari 17

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe

lçÆö^_$ Ö] ]çfößôjøqû]æø ²
ø ] ]æ‚öföÂû ] áô]ø Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]ö Øùô Òö ±ûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚»ÏøÖøæø
Ö ZC
z™]Š „ÅvZžÇwÎg~# Ù äë—"gzZ
DORVØvßÖ]EX”Ð]¨¤gzZ

é‚nûÏøôÂ
àmû ‚ôuùô çøÛÖ]
oË׊Ö] àÛu†Ö] ²]‚fÂçe]

ùz6
yÎ 0 Z,
ðe®gz›:ci ÚZ

‚ÛvÖ] kne å…]•]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe
²] Ù牅 oF× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ ² ‚ÛvÖ]

Ð gzZÇtÐY fä\¬vZ G
ãZzÃ<ÑgzZ+Š kZnÆVÍß{zžì 3g™t x
§{éZŽ •g D™
X ˆÅwi *
Xì Š • á g Z »\¬vZ
ýäü Þøçû Ûø jöÓûiøŸøæø Œô^ß$×Öô äü ß$ßönùô fø jöÖø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ôÖ$] Ñø^ø%nû Úô ²
ö ] ‚øìø]ø ƒû]ô æø
DSTMV á]†ÛÂ Ù•E
Û Z ¶ˆÅe
ì –¼Ž ~ kZž 1gZŒ Á[ÂÃXÐ VÍßyZ ä \¬vZZ
 gzZL L
•ñZIy²ävZvß{zgzZ óXó * ÅkZgzZxg D™yÒs™s ™ÐZ
Ö:Ã]!
:c Û X BÖÃhŽ
â•
gôjFÓôÖû] oÊô Œô^ß$׳Öô åö ^ß$n$ eø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô p‚Fãö Ö»]æø lô^ßønùô fø Ö»] àøÚô ^ßøÖûˆø Þû*] «Úø áøçû ÛöjöÓû³mø àø³mû „ô³Ö$] á$ ]ô
DUQMVé†ÏfÖ]EáøçßöÃô ×# Ö] Üöãö ßöÃø ×ûmøæø ² ö ] Üöãö ßöÃø ×ûmø Ô
ø òô ÖFæ].
D Ö( Ї Ãn¾Ë )•Åwi *
äëŽÃVìZ@gzZV•}g øvߎ —"
ó c
VÁZÎì Š™yÒ™wÅwÅ~[ÂKZ c ( äŒÃ ) VÍß7Zä ë²ó•
DMQU V é†ÏfÖ]EX •D™Òá Zzä™Òx ÓgzZvZ6
:ì \¬~g ! yâ • Û
DORVØvßÖ]E lçÆö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²
ø ] ]æ ‚öfö Âû ] áô]* Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]. Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø
Ö ZC
X”Ð]¨¤gzZz™]Š „ÅvZžÇwÎg~# Ù äë—"gzZ
Xì c Û n•
Šg Z Œ Û *
ÑyZZ6 ( ÷ZzX)VzÈx Óä\¬vZ
\¬vZgzZ¬zg ï Z»]¨¤6

?ì H]¨¤
Ù ]¨¤
äYK]Š „KZ {zgzZñYÅ]Š „ZÎÆvZÅTXì q{zC
äYñZz™ c

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


XƒèZg6
s§Å]Š „Å \¬vZ Y 1zZgzZ x?Z :Y m úŠ L ÑÆ ðZ}
ZX • ëÃg Zh ]¨¤
ì e • 7]¨¤ {z n kZ¸ ÔŠ} (Ð ƒ
 Æ Vß Zz ä™]Š „ÅvZ){zgzZ¸ D š
X ,™ÏÈÅy Zvß

Û´
Ù L L : •D â •
ó Xó ì CB ó ó]¨¤L LñYÅ]Š „ZÎÅ\¬vZÅTq{zC ò âx â Z
D1222 V‚nËjŠÛÖ] èm]‚âE

:•D™yÒV-p°Å ó ó]¨¤L L ò ³0Zx â Z


Šq{zì eì @
Y™izˆÐ ÏÈ åL7 KZ {È Ðzz ÅTì ]¨¤ ,c Ù LL
•{zC
mvZ -wÎggzZvZ {zÐ Tì @ Ù çOÔ®
ƒ¿{z]¨¤»x ¸C  ¤Z Z
 Zzc
Ô Z§c
Ôƒ
ÔVƒ D™]Š „ÅkZÆhgÃvZc
ÆkZ%Æ]ùÞZ c ÔVƒ D Z™ê™hgÃÅz
Æ XVƒ D™®
ÅvZtžì D7Z~}g !  ¤Z ÅkZ ~gñZ, Z c
Ô Vƒ ºú
D1219:‚nËjŠÛÖ] èm]‚âEó Xó 7®
 ¤Z

Û[
Ù L L :• D â •
CY Å ]Š „ {z´ ÆvZ ,¿{z C ò ;ßZ†0 ·xsÑZ •
ÔÆ 0Z§ÔƒÆ 0Šq{zì eÔƒ èZg6]Š „kZ KZ {zgzZÔƒ
ÅwÎgÆ kZgzZvZ c
DNRQV‚m†ËÖ] ÄÚ^rÖ]Eóì ó @
ƒ]¨¤ƒ ó Æ0®  ZzÔi *"Ю
 ¤ZZ  ¤Z
ó ó:•õ0{ŠgzWæE
%MçaMz{Š™çaMÆyZ1•g Ñ"Â]¨¤L L
X 7+Z û 1ü
÷kZ {zgzZ ñYÅ]Š „ÅT¿(Z
XƒqŸg6 û2ü
ƒCƒÌ: ]Š „ÅkZp¤
Zƒ êŠ]úŠ Åä™]Š „KZÃVÍß¿Ž û3ü
™òúŠ »+ Y(D¿Ž
Xƒ@ û 4ü
X}™ês ÜÆ<ÑðƒÅwi *
ÅvZ¿Ž û 5ü

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •ZgŠ&Æ}Èq
Z~« £Æ\¬vZ
 ¤ZÅ\¬vZ {Èž :ìtzgŠ ª
[tÂ}™~igzs ÜÅx ©ZÆkZ1ŒhÄ®
{zgzZ
X ǃg Ç{k
ñY0g UŠp Âc
ä™ÏÈÅgzZ Ëc Û ÅvZ {zž :ìtzgŠ ZuzŠ
™ƒsÅÐ ~g ZŠÎâ •
Xì¬zuÑtXÑ
6¥%kZ¿Ž X ñ`¬CZŠp6t‘ÅkZgzZ}™]zŒ ÐvZ {zž :ìtzgŠ ZŠ
»]¨¤{zJ
»\¬vZXƒ:” Z
 Yƒ7ðñJÜ zkZ¿ðÃgzZX ì ]¨¤{z ñY V
‰
Û
:ì yâ •
^ãø Öø Ýø^’øËô Þ»] Ÿø oÏF$ûçö Ö»] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô ô ^eô Ýà»Úô ç, mö æø lôçÆö^_$ Ö^eô †»ËöÓûm$ à»ÛøÊø
ø ŠøÛjø‰»] ‚ôÏøÊø ²

LŽ 1x å Zg –o¢(Z ä kZ ñWá yZZ6vZgzZ}™g ïZ »]¨¤ ðÃŽ :L L


( 256 : >ÂZ ) ó ó7ÑZzUI
Xì @ šs§Å]Š „ÅvZ)ŽXì ]¨¤Z( Ѓ  y-
DRLVànŠmFE àºn»fôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø äö Þ$]ô àø_6 nû Ž$ Ö]]æ ‚öfö Ãû iø Ÿ$ áû]ø Ýø•ø ! o»ßeøô ^mø ÜûÓönû Öø]ô ‚ûãø Âû ]ø ÜûÖø]ø
óì
ó ÔŠ î Zg vÂ{zó*
™: ]Š „Åy-ž å17ÇÐ?ä~H xó Š WŠ ÑzZ} ZL L
Xì ]Š „Åy-®  ¤ZÅy -ž Zƒx¥ÌtÐe WkZ
Û Z» ( ²] Ÿ$]ô äø ³³³³³ÖF]ôŸ)ø ¿Ž c
ÅXXZÎÆvZgzZ}™g Z Œ Û äÅzmvZ-vZwÎg
â•
áZjÆvZnç»wŠÆkZgzZ Š
ƒx Zw6Vâ ›ypzwâ »k QX }™g ï Z»yQì CY Å]Š „
DSO”VMt á^ÛmŸ] h^jÒ Ü׊ÚE Xì
Ë ƒ 7pôgzZx ZwyYz wâ Ðh
ÅVâ ›É $ | 7ÝÐ y! Û g¨
i sÜž ! • â•
CY Å]Š „{z´ÆvZ ÅXñY c
Š™gï Z »VzŠqyZ Z Ü z kZ w âz yYÐgZŒ
 σx Zw‰

Š F
-vZwÎg² D™7h ÅyQvßÒZì „gƒ]Š „ÅXX™hgÃvZ ` W1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X z™g ïZ»yQì CYÅ]Š „ÅXX:cÛ äÅzmvZ
â•
ñƒñ¯ÆVâ ̈Z6Vâ ̈ZɃ:È0 z[ÂaÆŸŽ yZxݪgzZ'
»< Y{z
:cÛ ä\¬vZ~}g!
â• ÆyZx,ZXì ]¨¤G{z}™Ç* 2Z ¸
DPP V é‚ñ^ÛÖ]Eáøæ†ö Êô ^ÓøÖ] Üöâö Ô
ø òô ÖFæ^öÊø ²
ö ] Ùøˆø Þ]ø ^Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
X ó ó••
Û »„vß,Z Â}™:ê._Æx © ZñƒG wi *
ÆvZŽgzZL L

Û Š
 L L:• D â •
(Z ƒ ;g^ »vZ)¼gzZ »vZ +Š¼ Z ò 0Zx â ZxsÑZ •
ó óñYƒ: Ç*
+Š »vZsÜžJ
Z
 ìZ ™wyB‚ÆVß Zzä™
 Zz*
D 469 K28 pæ^jËÖ] ÅçÛrÚE
x £}uzŠ
á~V pZ°Å]¨¤ŸLZŽì ÅÔÅyZZÆVÍßy Zä\¬vZ6
: •D Y
áøæ‚ömû†ômö Ô û ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø Ôø nû Öø]ô ÙøˆôÞ]ö ^Ûøeô ]çßöÚø ! Üûãö Þ$]ø áøçÛö Âö ˆû mø àømû „ôÖ$] oÖø]ô †ø ³iø Üû³Öø]ø
Üûãö ×$ –ôm% áû]ø àö_6 nû Ž$ Ö] ‚ömû†ômö æø ä́eô ]æ†ö ËöÓûmø áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø lôçÆö^³_$ ³Ö] o³Öø]ô ]ç?³Ûö³Òø^³vø³jøm$ áû]ø
DRL V ð^ŠßÖ]E ] ‚÷nÃô eø Ÿ¡ ÷ ø•ø
¬Ð \WgzZ6\ W¼Žž•D™t ÂòúŠŽ ¬Š 7ÃVÍßyQä ?H L L
Zƒwi *
N Z™ê™ Yá k0 gyZZ6
Æ]¨¤( )lCZ )ž•t T e1•n k Qì
óì
ó LeÜZ e~„ZeÅgzŠÃyZy-gzZì Š Š¬»ä™¬ÐkZÃy ZèÑq
c

WkZ ~ŠzŠñdÑZ1Z¦
{zŠ Z%Ð ]¨¤6gîôÜVŒ: • ˜~‚Åe
Z°x Â{zgzZX •D™ê ._Æyâ ‡}uzŠ ËZÎÆÞZ Èâ ‡Ž •x ©
Žì ª
ì s ™Ç! WtZ®Xƒ} â •~y
~pkZe WÃvZ[Â:gzZƒ.» dZg Z MZÆvZ:
°oÆyZZ *
Y äZ™ê »]5ç LZ k0 g wÅ]¨¤ª
Æ k Qƒ B Z°Žž
Z°^
Ðä™tª Z°+ZòŠ Wžì£»òi Ñ»yZZ6
Yê [ ÂÅk QgzZvZgzZ ì
]¨¤gzZvZgzZ• xzFz xi ÑVâzŠ¬Ð ]¨¤gzZ yZZ6 Û X }Š™g ïZ
vZÐ z¥ÅyWŒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


DORSV”V ᕆÏÖ] Ün`ËiEXì ( ¬É )koÐDÐWÆVâzŠ
• ñƒ ñ¯ Æ Vâ ̈ZŽ • D™Ç* Û g¨\W
6x ZúÆ oÃ2Z¸yQ yZxŽ • â •
 {zóZƒc
]¨¤¿ŽgzZX •4Zîƒ ¯»¿q óyâ ‡{Š™k0
ZËc ÔƒY ѯg â {zì eÔ
»ÔZ c
Š Pà ãZZòúŠÆVß Zz½62Z ¸y Zä\¬vZ™Èû áøçÛö³Âö ˆ³mø üì Le*
tž c Zz™êÐ
yZZ6 ƒ7¦~wŠÆ}Èq
<Ñ ã• WgzZvZž M g ZŠ yZZ
ZyZZgzZ¿i§t p•‘
Š™{ZeÃyZ ä y -X , ™ qŽgÐ ]¨¤aÆpÆ A ç LZgzZ ,™ÌòúŠ »p
c g
Š™xi Ñ6
ž c Ù ™ â•
›C Û óì
ó Š Š¬»ä™¬ÐkZÃyQ²L Lû ä́eô ]æ†ö ËöÓûmø áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚û³Îø üXì
c
wæU
ŧ̀c ¾ Å Vzg ZŠuÆ VX~ VÂŒŠ ì e ]¨¤tX }™#Š Ð ]¨¤ {z
Ôe
• D™ê ._Æ ` Zzgz Ìg ñO Å <
òsZŽ Vƒ —Z° {z c  z [ ÂŽ Vƒ ~ ]gß
VÍß™ƒŠ Zi WÐ <
 z [ ._Æ M Wñƒ ñ¯Æ ÔZ —Z°tX • ŠŽñ„ ~ ´ ˜
\¬vZX ì Yƒ H¬gzZ™| (Ð kZXì CZz™æ WgŠ¿4Š'
i ` ¯gzZ:7 6X•C™ê~
:ì Hy´ Z~yWŒ Ûä
Üöâö óóóóóóóáøçÛöÖô^¿# Ö] Üöâö óóóóóóáøæ†ö Êô ^ÓøÖ] Üöâö Ô
ø òô ÖFæ^öÊø ö²] Ùøˆø Þ]ø «Ûøeô ÜÓövûmø Üû³Öø àû³Úø æø
DPS^iPP V é‚ñ^ÛÖ]E áøçÏö‰ô^ËøÖ]
Û »„z}™:ê ._Æx © Z ñƒG wi *
{z‰‰‰‰‰‰•Ýª{z‰‰‰‰‰•• ÆvZŽgzZL L
ó ó•ÉÃ
Û »6vßtÔ7¦
пvZègk„0vZ†X •• Ù ! Vƒ:•
C Û »{zgzZ¾ •
Û »ÃVÍß,ZvZ
ÑŠ6]!
ÆvZžì C™ª ZzgŽ Ð {)zvZ¶g kƒ ¤~‚Å`™e
kZ {zì ðWe WkZ
Û »ÑZzä™êÐqgzZ Ë{z´Æx ©Z {Š™wi *
DànÞ]çÏÖ] ÜnÓvi äÖ^‰…EXì •
ä™ê ._Æ2Z¸~ÆÂHOÃyZgzZ H:g ±Z »ÝÆVß Zz ¶Š: > 2i äñ/ôZ

Û » GÐzgÅe
X Vƒ_7Ý{zì eÔ•• W{gÃèÌáZz

Û ~KÆe
: •D â • ò ;ß Z†0·xsÑZ•
WkZ[

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 z [Â {zžì @
Æ< ™ b§kZ ¿#ÅÅzmvZ -vZ wÎggzZ \¬vZ ¿Ž :L L
Í Âì \~ŠÅ]÷ZpKZ c
xsZgzZy ZZ näkZ c ì @
Z™êÐ(gzZ Ë{z´
\¬vZèYÔì g »" }™òúŠ »yZZ „ H{z {ZpˆÆkZX ²g @
ZÐ yŠ¤
ÃÏg Å
 »© Âó ó*
ì Ág Z(Ð ƒ L ìt |X ì c
™g ïZ »]¨¤Lž Û N
Šg ZŒ ÑÃVÍß,Z ä
D1223V‚nËjŠÛÖ] èm]‚â EX ó óYB7uñ{zǃ:Á¥t~¿ËJ
Z
X

y! 43X e ãƒx¥Ãƒ


inÆyZZž õJ/G  ]! Û
t:•D â • ò 0Zx â ZxsÑZ•
Š
Û ZXì 7°» & ¤6gîàŠ sÜÔì xi Ñg Z Œ
¿»wŠgzZì •Æ& ¤ÅwŠg Z Œ Û ZÐ
<ÑðƒðÑÅÅzmvZ-vZwÎggzZs§ÅÅzmvZ-vZwÎgì ƒ qgzZ®
 ¤Z
Û ZÆvZž b§T 'â Ãy Z•ØŠ¬äÅzmvZ -\ M ÌŽgzZì *
»gZ Œ ™& ¤Å
™]Š „Å kZgzZ s Z ‹Z » ]Z f Å kZ :ì p
-wÎgÆ kZgzZvZì È »¬X *
ÆTXì¬tÔƒÐzzÅnZ²ZgzZg ïZc
ÐzzÅ°c
ƒ;g P{zì e 'â:ÃÅzmvZ
Û » {z ƒ : ®
•  ¤Z z ƒ q s§ Å Åz mvZ - wÎg Æ kZ gzZ vZ gzZ & ¤~ wŠ
D638- 639-K 7 pæ^jËÖ] ÅçÛrÚEX óì
ó
 »gzŠÆ`W
^Å ãZxÅ2Z¸ñƒ ñ¯Æk Q6y̈ZÆy̈ZÔ]¨¤Z(Ѓ
Š¬»ä™¬ÃVzÈðñLZä\¬vZÐ TXì Zƒc
Û{b§TèYXì c Y6
ݬxÓ~
%ZÆkQgzZì „z sÜÌ(]Zf àZz ä™gH2Z¸gzZ ¶Š ¬)%Wb§ÏZì q
ÑÑ øZuzvZÔ
 Zz®
XìZ  ¤ZÅ (¬)
:ì y.f Èâ • Û »\¬vZ
DNRVkm• Ì`ÓÖ]é…ç‰E—]‚÷uø]ø ä́?Ûô Óûuö oûÊô Õ
û †ôŽûmö Ÿø ™
ó Xó @ ÑÃË~¬LZ \¬vZ L L
™7q
©E
3G4]I
ÆnÌË~¬ÆvZ ¿ÌðÞìt È » e Û òö )´
 M kZL L :• D â •
Š
G
Ž Ԭ̎žì @U
ƒ" Ðe MX}™t»„vZsÜgzZsܬÔ}™: lö M Åx ©Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 ~ VhÆvZXì *
ìê ª Ð ƒ Š™ävZê
™tÆ ^z5Ë%ÐZì c
D™ q nZ Å2Z ¸ñƒ ñ¯ Æ Vâ ̈Z vߎ X 2Z¸ñƒ G wi *
gzZ ñ¯ Æ kZ
Æ<ÑÅvZuuZ t • ñZ´=g fÆ •LZ ä kZŽ • 2Z ¸ã-ÝZgŠŽ Ô•
Û »µz — š áZz ä™~g Zˆ@
à á]ùz ]g w ÅyZ ävZ Ô• • Åy Z • ³ #
gîåÐgâÆÞZkzvßtXì
D83-82K4V” á^nfÖ] ð]ç•]EX•xzø6
á gZ
Š•
DQPV Í]†ÂŸ]E†ÚŸ]æ Ð×íÖ] äö Öø Ÿø] :ì \¬~g !
óì
ó »Ï Q̬( ƒ
 Z®)gzZì ÅÏZt‘ƒ  !ƒgg ZŠ¸ L L
DPL V ̉çmE äô ×# Öô Ÿ$]ô ÜöÓûvöÖ] áô]ô
óì
ó h»vZsÜ( *
`)yâ ‡z¬L L
ø ] á$ ]ô :c
D •¨]• oe]E ÜöÓvöÖ] äô nÖ]ôæø ÜöÓvöÖ] çø âö ² Û Š•
â• á g Zä ÅzmvZ- \W
ó Xó ì »ÏZ ÌêgzZì ¬»\¬vZL L
 » ]YgŠ ~— sÜ ¢
ÉX ƒ : ™ » Tì 7]Š „rðÃ]zŒz #Š Ð ]¨¤
 »]•Ôz »yZZg Ö Z »]g ›z •Ð ÔŠ kZX ì ÔŠ Z(Ѓ
gzZ:  »+ŠÆvZ]¨¤
Xì u~Š ã
»x?Z:Y m
Z

Û iò !
{zžì Yƒ å~ ]gßÏZsÜy ZZ »òŠ W L L :ž• D â • 0m
+Z† •
Ù Æ Ï0
C  Ù } (LgX ñÑ yZZ6\¬vZ
igzZXƒ èZg6ŸÆ \¬vZ ~ A çC
Å \¬vZ sÜn Æ ŸóÐ z'
Wz ]³ c ƒÐ yY m» kZ {Zp~ A ç
Ð wâ c
X ǃ~g ù»vZ)7»vZ {z:gzX}™qŽgs§Å ( yâ ‡)<Ñ
:ìt?Š ÅkZÐyWŒ Û gzZ
løçÆö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²
ø ] ]æ ‚öfö Âû ] áô]* Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]. Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø
( 36:ìZ)X”Ð]¨¤gzZz™]Š „ÅvZžÇwÎg~# Ö ZC
Ù äë—"gzZ
LZÐ kz ÅkZgzZ ( }Š™ntçLaª)}Š q ®
 ¤ZçLat ‚Æ\¬z îNE
!4vZ¿Ž

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


]Š „»\¬vZ {zÂñZ™ê»]âl
 ¤ZçLat ‚ÆvZ)¿ŽgzZXìg Z ¦
ñq ®
 ¤Z Å yZgzZ Å ]Š „Å V G ä kZ ÂñZ™êÐ( yâ ‡ÆvZ)) <Ñ)gzZ
®
DMLUV ävË‘ ‡{^e àe] în• pFæ^jÊæ lŸ^ÏÚE X Åg (Z ÏÈz
-I
4݁
._Æ kZ ™™à ©z HÃ<Ñ ÅvZ ä T :•ë òè Z Ô¬Z·•
)
E4
G G
gzŠ {ŠŽñgzZÆ{Š cGE
iï 4hE
4E Ã}uzŠžƒ ‚
&ÅxsZ2Z ¸z] c g {ot c Ö Ó
ð` 7#
á Ìvß{z~ yZì `g {ÐxsZ+Šì •
xsZs ÜŽ •ï• Û »¿(Z •¬ZñÆ
2Z ¸n kZŠp™hgÃ<Ñvßt • D™N @
Å¿6yZÃVÍßg zZ • D ¯ 2Z ¸
6Š ã
kZët • VziñnÆ]ÑqgzZÆ{Š c
iÐ <Ñtžì {o»yZž•D ¯
 ì @
¬Ð Z { z Z i§ ZuzŠ™hgi§q
CZ A Z {zžìt ]¡ ã̈Zž•ìgÈ
D61K1 ” ànÛ%Ö] ÅçÛrÛÖ]E Xƒc Mèc ÚÃ~á Zz¬c ƒ@MÃ4ÐáZz
áøçßöÎô çm% ÝõçÏøÖôù ^Û÷Óuö ²
ô ] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø áøçÇöfû mø èô n$ ×ô âô ^røÖ] ÜøÓûvöÊø]ø
•qéZpÆŸgzZ¬Æª
˜tQ H Â( •D hñìÐyâ ‡ÆvZt¤
Z ) L L
Š 4Æ y Z • n
yà ÑZz ä™ ê 4 Ð \¬vZ q g ¢ vß Ž gzZ?
DQLVé‚ñ^ÛÖ]E! !Xì
Û ~‚Åe
Ö èÅVÍßyZ \¬vZ :•D â •
kZŽì ;g™# ò 0Zƒq
WkZM
Ù Xìí »nC
Ãx ©Z, ZÔ•áZz1 zgÐÑÆnC Ù ~X•ìg hgÃx ©Z,ZÆ
§zŠ b§T • D Y s§Å ]q ˜Z •‚ŠpgzZ Y Zg M Å yZ Ô] ÷Zp ÅVÍß™ hg
]÷ZpKZ ä VrZŽ ¸ D™Ç*
Ã] â©Z Á{ZegzZ: hYÆ b§ÏZ vßÆ qY
äVrZŽ¸ D™~g @]â ©ZgzZŸÆb§TgzZ¸ Dƒ ñƒ ñ¯ Ð Y Zg MgzZ
@
·ùkZ Éc
X å H äz Éc
nÆV-g @
@ ä X¸ nÐ y{5
ä y{5 ä {•
á Š !
LZ
%™áÐ{)z xs ZgzZ+
HA  Z¾Ôe Ø ZèZäy{5
Š·Ô< ä Žì x *
»2Z ¸
ä ¡{z¸ 7fp â Ð <
]÷ZpÅy{5 Ø èËŽ¸ Ìx © Z,ZÐ ¹ ~ kZX å

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


wÎgÆkZgzZvZÃ[ ÂkZ {zgzZ ð0 Û q nZ.
g ZŒ Þ ‡~ˆ[ ÂtX¸F
6
$
h 
ZßÅkZgzZ
Û »{zì H (Z ÌäTTÐ~yZX¸n
Ôì • gxlÌ6 ]â ©ZÆÅzmvZ-
GGÅ
Z
ñ M: s§Åx ©ZÆÅzmvZ -wÎgÆkZgzZvZÆ™/žJ  ì ÿ5© Z Z
 Zz
Xó}
ó ™: ._Æ<
 ÅÅzmvZ-vZwÎggzZ[ÂÅvZêZ (
N Ù gzZ
g »nC
DSSN ävË‘V †{n%Ò àôe] †nŠËiE
G©EÅ
ÅV- g @ Û ñƒ D™{û6w¸kZÆM
yZ L L • D â •
@ ò 0Z òö Zæq •
§
¯Ôà â LZgzZ• DCZ2Z¸ÆVzm
©¬gzZ ~g Z] ôZŽ •vß{z F
ÌÐ yZÉ b§
$
ôZyZgzZ•D™._ÆyZŸÆ] 5ç
ÅzmvZ-wÎgÆkZgzZvZÃ2Z ¸~ m
6lzg kZ {zJ
Z Û »gzZ D
 ••  gxl6]â ©ZÆ
%Ƶz—Ë%vß,ZX • n
Û '
CZ {zX D™7qŽgs§Å¬ÆvZgzZ•g ZŒ
ðÃÐ kZ7ZÔBÄg: VY̼x *
 ƃ
•g Z ƒ Ù ªÆ xs Z {zgzZ ǃ 7{Z
 {z ÔB™¿•e æÐ ~ w qZ ~C Ã
D838 ”‚nrÛÖ] xjÊEX ó ó{)z{/zegzZ {izgÔi ú‰
Æyâ ‡ò Z¸ÑZ ÎgzZ ãZ-Š óÙçóÏ( {zž• uæÌáZz ¶Š ht ÃÔZ b§ÏZ
Û xi Ñ®
áZz ¶Šg ZŒ  ¤Z ÅkZX ì C¯ yâ ‡Ž e
ÒZ ÅyZX 7È0
Æ< z [ Â~ ä¯
ÅvZ)»6yâ ‡ÆvZ)gzZì ]Š „ÅvZ »6yâ ‡ÆvZèY•D™]Š „ÅkZÝZgŠ
Xì ]Š „

ÃvZ äTžì q ) Z »Y f6]!


wÎg c kZ :•ëòtƒZg0t GZ_öx
Z ǃHOÃÑ Ëc
{zp¤ Š™ŠgìËÐ~+Š {Š™wi *
c ~Š à ÇÃ ÅzmvZ -vZ
ÆvZ c
Û »{zÌQƒ;g™Ìg Z Œ
D226K4†fÖ]‚f àeŸ ‚n`ÛjÖ]E Xì • Û Z »<ÑÅvZ
Û•
Šg Z Œ
Ð kZ1ì c Û »ÃáZz ¶Šg ZŒ
Û w'Ãx ZwgzZx ZwÃw 'äŠ
ò 0ZxsÑZ •
w'6
gîi{Š c
iÐ ã!
iÉ Çƒ¬ÌA
 ÂH (Z Ìn¤ ix »tžì 7t Š Z%
Z}™ ã!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û ~w ðÒh.Zxg¬Zž 6ì ¬h Û w'Ãx Zwc
Å
x Zw( n) äT•D â • ”bŠg ZŒ x ZwÃ
x ZwÃw ' c
w'Ãx ZwÆ kZ:gz 7„ y ZZ6 Û »kZì •
y MŒ Û »t ·Ñ! Û w'Ã
ŠgZ Œ
{z c
x ZwävZÃqkZžì & Û w 'Ãx ZwË?êŠg ZŒ
¿(Zž Zƒt È»¶Šg Z Œ
tÂc Û VY
Z®Ì6ÅzmvZ -·ª
‚ggzZì ³*  1g »¿
y ZZ6
š kZ Âì ]! Z c
+Z¤ g ZÛ
Š 7Œ
g Â{o»]!
äÅzmvZ-wÎgzvZqtžì ‚ ZgzZìgï ZØ{»<Ñ Ât
kZ {z¤
¿kZ c Û »h
X ǃ • ”ÌÐ áZz¬ Âì &w'Ãx ZwkZ {zŠŽz! Û x Zw
n Z1~Šg ZŒ
ZX Ç}Š 7ZwvZÐ ä™x ZwÃ{Š™w 'c
wìt¤ w 'Ã{Š™x ZwÅvZžì @
ƒ w ì»
™qnZÅ]÷ZpKZc ™¿(Z ÌQì &
Âì @ ¤
ƒZX 7*
TÃ[gä¿kZQÂì
Û 6¬ÆVÍß,Zì ãZz6
Š ã MŒ Z6¯Å]ÐÐx ©Z¦Ñ c
gîå¬ eZ Âì (Z¤ ì ;g
D499 Ùç׊ÛÖ] Ý…^’Ö]E X •g Ü b Ñ

gŠ ™ê6Š ã Û
Z L L:• D â •
ÅDx°pì gZgŠ Áq¤ òŠ0Zx â ZxsÑZ •
™ês ÜÆh{”x¥kZpì •ZzÐ<Ñ{z¤
ÌÂì @ ZgzZì 5{zÂì @

óXó ì •{Š c  »3{zÂì êŠêw°zDš¤
iЃ ZgzZXì 5{z

žƒŠ NZt »¿Tž7— ðÃ~ kZ Û Š


:• D â • ò 0Z x â Z xsÑZ •
Û »{z7Z
Z Z®Xì •
~]5çÆVÍß¿ðä  Zz~zcÅkZgzZê._Æ<Ñ
Û » Ì{z Âì &yâ ‡: ÑŠ ¬ {z&ì êŠê ._Æ yâ ‡, Z™?
ì• Ø Ð <Ñ
Ø èC
Ës »Zz w°t LX ì îŠ ¬»ê: ² ˜ÀIz < Ù ž7— ðÃÌ~ kZX
ƒÌ(Z LgzZ•ï Š¬»Ï Q'
s§ÅxsZžì @ » ZÆ+Š k QgzZì @
ƒŠŽñ~ +Š
NŠÃVhÆŠ Z] WLZª•D™ê._Æ]ZŠ ¬KZy›áZzä™[ ^
Zz! Z
wì»] ! ƒŠ NZx ¬»žñZ%Zž b§kZÔ•ï Š™ (z „(z™
Æx Zúžì @
_
[^ ce *
Z CZ vßÐ ¹X ì ¬u ZuÌtÔ Vƒ:eÐ yZ vßž @ ™ê „™Äg
LZ c Ü zÆêÉ D™7ê ._Æ <
VÍ߉  z [Âp• D™s§ÅxsZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ìZ ƒx¥b§hZ7ZÔ•Ù ŠÃlÌ ¦ÅŠ Z]
™ê._Æ<Ñžì @
 Zz* RzY !
W
ó Xó ••
Û »Ìvß,ZÔ•f YaLZÃês Ü'
™^ Æ<Ñ{zÌQp
DpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚE
Ö ÓÅ]¨¤ž•s ï]!
G
Z~ #
ÔZ »y›q t Ðx?ZmŠ- î0~¢v߉
™ƒ {Zz6"Ð <Ñ óÁqŽž7öRÅs %ZÆnË Â~]! Y à
kZX ì ^ k
iz c
M
à
Ð ÌŠ Zq
Zg ïZ »yâ ‡ñƒ ñ¯Æ kZgzZ ì ]¨¤{z}™gH ãZxÅg2Šz yâ ‡gzZ Ë
x?ZmŠ- •*™èE # Z *™q
LE  X ì yZZ ¹ÑÌaÆy›ÌŠ Z
Z H Âìt w q|Z
Z~ f ÎÆx Âzg2Š C¨¤ {zž ǃ ^
ôÜ Ât!vZ f ç?VƒôZzq Y ÌOÎ (Z~}g !
Æ
 Æ]¨¤Ð wÅÑ GVƒ ̼ ]¬X ì CŠ c
gzZáZz ä™g ïZ™| (Ð ƒ iz Õ
Û {Š c
Å ` WŽ nÆVÍßyQ Z®X¸áZzä™ì‡Ãyâ ‡ÆkZgzZg ZŠÎâ •  ƬÆvZ
iЃ
g ZŠ'
DQ D™Vc ÕÅ2Z ¸zg2Š ñƒ ñ¯ÆyZgzZ•sz^~~™e ÅVáÓ C¨¤
ŠŽñöRðæ
Ù ~®ÆÅzmvZ -Ñ {h
C ¦ó•D™tÃg (Zz SqÅe

' ÒZgzZ•
:¸ët6^aÅê eÃVÍß~÷Zñzk  g »KZÂ{zX 7
DRSV ̉çmEó Xó ì aÆvZsÜh»Sq L L äô ×# Öô Ÿ$]ô ÜöÓûvöÖû] áô]ô
Æ V¨¤y S gzZ VzúŠ ðZ} Ü z VŠ
Æ V¨¤Æ ‰ 0
 Z x Ó b§ÏS
i Åx?Z :Y m
ä\¬vZž 6X ,g ¦
 Ãx ÂÆvZ óyâ ‡ÆvZgzZ äVQi ZzWs ÜÆVñÂòZg
~ä™Ç*
:c Û ñƒ¬s§Åyú•
â• Û Ãx?Zm.ñ
ø Öø Øûâø ØûÎö æø oÇF›ø äü ³Þþ$]ô áøçÂø †û Êô oÖF]ô gûâø ƒû]ô
oÒ# ˆø iø áû]ø o?ÖF]ô Ô
X ?ìg »6ä™g (Z Ï À 0 ƒ¿u{zƒ Yk0
ÂHž¼ÐkZgzZì Š Û LL
Æyú•
DMTIMSV l^‡^ßÖ]E
4Š'
 x  C¨¤LZgzZ( å Š
iÃVÍß6 0]¨¤{z ª) å @
ZzgzZ H„gÃ\ WLZ {z
»vZÆ™ »Ãx  C¨¤ÆkZgzZ c
Zz™gzZ Hg ïZ »äƒ[gÆkZ ä x?Zm.ñpX å @
Zg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:XE
-!
Zå ¸X HÇ*
»ÃVñÂC¨¤gzZ,™¬Ð ]¨¤žì ;g ÷EzÑ»x?Z:Y m 6VÍßx Â
X , ™Ç*
6VzÈÆk Qx Âzyâ ‡»vZq
ZÆ™
Æ <ÑÃyZMÆ ÔZ ~ žx  ~g/ òZg ~ ´ ˜òsZŠ .x *
Æ ` W1
Û Â]g •gzZq ø+ZX ì @
: Ìä]¨¤‰yú• ƒg (Z »Ÿz c6f Îx°c
f ÎÆ]â ©Z
y• WX Vz™: c
Vz™Ç*
6 ™c6kZ ÌÆ™tÐ s§ÅvZÃ<Ñž¶Å
Vâ ̈ZÃkSž @
Ü zk Q„4ZŠ~xsZÉ Xì @
‰ YHntçLat ‚ÆkZÉ @YH7gàÃ<Ñ{”wi * Ð
Ù Æ ] ‡‘x ÓÉŸg 0 Ù Æ ÅzmvZ - wÎggzZvZ Z
ÀN
Æ nC t ‚Æ ê 7C  ì @
Y Zƒ
X ñY ~Š™Ô+F ãZzÅg (Z
Üûâô †ôÚû ]ø àûÚô éö†ø nø íôÖ»] Üûãö Öø áøçÓöm$ áû]ø ]†÷ Úû ]ø äü Öö绉ö…ø æø ²
ö ] o–øÎø ]ƒø]ô èõ ßøÚô ©Úö Ÿæø $ àõÚô ©ÛöÖô áø^Òø ^Úø æø
ê »] ! Š%ðñË L L
ËÅzmvZ -wÎg » k QgzZvZž7„ ëÑÆ ]gúc
ÑZ) ó Xó ñY{g ¹!
( 36:[Z x öRÅg (ZËaÆyQQ,Š â•
Û

ÌËc Š hg *
Ôc Û xò Z³ vZ†•
Z™ŸLZÐ <ÑÅvZ ÌäT :•D â •
Š 5Ã2Z ¸ñƒ ñ¯Æ Vâ ̈ZB‚Æ<ÑÅvZ c
Ôc Š ßF
~h 6<ÑÅvZÃyâ ‡
Šg @
tn LZgzZ c ZÐŒ LZtî»+Š äkZ Š ZŠ ¿{zÂc
ƒ `g {ÐxsZ {] Š™'Z'
Û »{zž 1`3 Zg
X ñYƒ`g {ÐxsZ™ƒ•
( 611m Ý{]ˆÂ ²]‚f înŽ×Ö ØnrÖ] ð^ße oÊ ^â†$œæ å‚nÏÃÖ])
Û ZÆng eÐáZjÆx ¦Ñ)q
E
I•Dƒ2~竱ŠN Z• Zžì ~gz¢*
Yƒx¥t
X {)zÔZWZg Z‰XÇgg (Z »ä¯c
ñ¯yâ ‡¦Ñ)Ž Ô{z ( 1)
X {)zQÔf
@‰Ô}™êÐyâ ‡¦Ñ)Ž Ô{z ( 2)
X {)z` ¯Ô:7‰Ô}™Ç* 
gz)Ãy ⇦Ñ)Ž {z ( 3)
XƒèZg6wdZÆk Q c Z°¦Ñ)Ž {z
Ô ñZ™êЪ ( 4)
X •]¨¤„x lZzŠ «

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


C+NFgzZV¹‚Æ]¨¤x lZzŠ ~uzŠ²
X •CW~}%iÆV- g éE

Û òv0Z)´
Ù ƒg¼»wdZt¬Ð Xy Zx,Zžìt x¯žÜ :•D â •
6›C
ÐZ σ]¸z‰ Ü ¤~ Tƒ Z9JZ c äS~g ZŠ)f KZ~}g ! kZžì @ Û
Yƒ n•
Ü ¤ÅTgzZ ÇA { k
4X3 eÐZƒ: ‰
o, Zž õJ/G ÐZ u™: ŠŽ z!
Æ‰Ü ¤Ž ÇA [Z N
D123/13!p…^fÖ] xjÊEXì q )Z6kZá™]óÐ

Ö ¬Z0{Š „~®
X •ëì~z%Ð ÅvZèg#
 ¤ZÐ [ëž à ³ 6]!
Jì eÐ ,™® kZ ä ÅzmvZ - *™ÑÐ ë L L
IZ ëgzZ ÌQ ( N Y G xzøë ) ñY ~Š ßF ƒ Ùpg Çi ‚ c
ÃË6ëÔac Vƒ ]Ñq
Ö Ó
ÆTñYƒŠiu¬ãZz(ZÐyZžÆ]gßkZ ñZÎB: :Zz]Zg (ZÐ #
ÃkZ Ìä {)z •£Z {z´Æ›~gg ) ó Xó ƒŠŽñ?Š ôÜ~ +ŠÆvZ6䃬
ZÄz[Z1ZZ
Zzg•Æ]*
X ( ì He

 ¤Z ÅyZx, Z ä Y •:• ëòw 8Z 0Z


VÇYZ V× Z'ÅTì H q ) Z6®
 ¤Z ÅkZì q )Z Ì6䙊 ˜ ™ïB‚ÆkZVƒ {Š c
Ð]zŒ s ÜÆkZ® iÐ
ZzgvŠ ÜkZgzZg
]c u{gÃèt ?Š ÅkZ ÇÏ yp »VÍß~]zŒžì 4n kZ
ôܪƒ:µðÃ~ 䃬ÆX,™x »t¬,ZŽ • IÐ kZ yZx{z%Z •
X õJ/G Ü ¤Éì 7^
™Š ˜s ÜÆkZ ƒ]gŠz‰
4X3 e* Y®
 ¤ZéZ Â,™¬
D8/13” p…^fÖ] xjÊE

ðÃZ
{z¤  ì Ht · Z6]! ÛŠ
kZ äY fÆVâ ›:• D â •ò 0ZxsÑZ •
Ù ªÆ xsZ ( »Vâ Zx )
 ŠÐ 5ZŠ Z Å]‚ZzgzZ V- g ZŠ)f à ZE M - FZágzZ ~C
¿„
( 540/28X pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ)Xì @  Zz*
YƒZ ™w yÐyZN Yƒ

DYák0
Æx©ZC¨¤ŸLZŽ ~}g!
ÆVÍßyZ Û ò ã»Øx â Z
:•Dâ •
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
¬» qnZÅT<Ñ{z•”
Æ<ÑmZgzZvZvßtž7µz—ðÃ~kZ•ë•
Šã!
Xì c iÅ ÅzmvZ-vZwÎg·ävZ
xi ÑŠ ˜s ÜÆyZ•” [Z³Ðx?ZmxŠ M vßtÉ
ÆVkÑ ã• Mx ÓJ
Æ]5çb!
LZgzZB™: ¢6yZgzZ ,™: wJx © ZÆxs ZtžJ
Z
 ìŠ
ƒ
_Ct ~ X,Š : hgÃgñZ C¨¤ ã-x ÓyZgzZ ,™: ._Æ {0<Ñp
( 34mX Øq ^ÃÖ] ð]æ‚Ö])X •

?•yÃ( ¶‚Æ]¨¤)]¨®ZY 1zZ


Z
J  Ã]¨¤èYX ì H™f Ì» ó ó]¨®Z Y 1zZL L7„ ]¨¤sÜäˆyWŒ Û
G4&×gzZHƒ Ñ LZ {z „:X Y7„ 0 „g {z ñY H: ^
CZ6VÍß%Æ V ðG3G Ã6£ C¨¤
Û ZáZz ä™x »~ yZ 2F gzZ}g ZŠ Z x Ó{zçOX ì Y™Ç*
Æ ]¨¤~ oŽ Š Z• yâ ‡
ó ‚Æ ]¨¤) ]¨®Z Y 1zZ ƒ
gzZg ÇŠæB  óVƒg ZŠ)fÆ DÆ kZgzZ Vƒ D™f Î » 2Z ¸
vߎ gzZX {)z Y ¯zÆV pZ°gzZÔtdÔ×cói»g ó:7ó` ¯‰X • D W~}%-Æ( Y N¥
Æ ]¨¤) ó ó]¨®ZŠ„L L {z Vƒ : {Š âW6ä™ ¬ Ð kZ c
Vƒ èZg 6®
 ¤Z Å ]¨¤
]¨®ZŠ „gzZ ]¨®Z Y 1zZó]¨¤ž JZ  Yƒ 7Ø{aÆvZ +ŠX •( ~g éE C+NF&}È
Š™: y´Z »#ŠgzZ¬s ™s ™ÐVÐ
X ñY c
:ì \¬~g ! á gZ
Š•
ÜûÓößûÚô ]æ. ð5 †ø eö ^Þ$]ô ÜãôÚô çû ÏøÖô ]çÖö^Îø ƒû]ô äü Ãø Úø àømû „ôÖ$]æø Üønû âô ]†ø e]ô?±»Êô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö Üû³Óö³Öø kû³Þø^³Òø ‚û³Îø
oj#uø ] ‚÷eø ]ø ðö «–øÇûfø Öû]æø éöæø ]‚øÃø Ö] ÜöÓößøneø æø ^ßøßønû eø ]‚øeø æø ÜûÓöeô ^Þø†ËøÒø ² ô ] áôæ•ö àûÚô áøæ‚öfö Ãû ³iø ^³Û$ ³Úô æø
DP V èßvjÛÛÖ]E åü ‚øuûæø ² ô ^eô ]çßöÚô ç+ iö
ŠÈÐx¸KZäVrZZ
c ZaÆVÍß ?L L
 ì:%+4~V¹‚ÆkZgzZ•Z'
¬Ð?äëÔ•gZܬƒ”7™hgÃvZ?ÃXÐVzŠqyZ}gvgzZÐ?ëž
6 Z ?žJ
vZ q Z
Š7ÛgzZ ˆƒ ]zZ°aÆå yxgŠ}gvgzZ}gøgzZ H

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


óXó ƒ Wá:yZZ
Ñ~ Ìg ‹Y Å] !
^zzgzZ ñY Å• NZ ±žì Ìt ]gßq ×É ðZ ð3E
Z Åe .6XÅ]¨¤
yZMÉg2Š &M W »o ™ƒ {Zz6" gzZ i * " Ð ] ! kZ‰‰‰‰‰‰‰ N Y ñZß egzZ N YáZ e
þL8ÆvZ ~ ˆ Ÿg 0
y »g Zt gzZ óì @ H HÆ ~i ‚ y â‡: ZŠ Zi WÃÔZ
™ «]Zg (Z ðZ}
!XÐBZ e:ž Z e b§¾¾~Sq
Y Å=ªÂävZì ]!
Ð} hð+ 3.6t
~(¹ ÂðZ ðE X Åë!
~]gßÅ[NZÆ]¨¤
:ì ð‹ÏzÅ3ÐzzÅy~gzZƒ q
DMMO V •çâE …ö ^ß$Ö] ÜöÓöŠ$ ÛøjøÊø ]çÛö×ø¾ø àøm „ôÖ$] oÖø]ô ]çßöÒø†û iø Ÿæøø
ó Xó Ïa
Wv W( Å cizŠ )»Â7ó*
ƒ: bâs§ÅyZ•ÝªvߎgzZL L

ò ;ß Z†0·xsÑZ•
:kÍÌ‚Å ƒ qkZÐ[
Û)
Š Z%•D â •ñ MXÅg: Ìy~ìŠ Z%ÐD]çßö³Òø†û ³iø ŸøE:•D â •
Û ¿vZègk„0Z L L
ó ÎgñZ ( ÆVâ ›) 7Z: ÔÅg: ƒ ÎgzZ›Ð yZ â â : ] !
ÉÃ Ë}z ÅyZ ?žì
ñ¯] ZzŠaÆÕÆV> ªŽ L LX •D â •
Û~
ò g Nyçx â ZX ñY cÎ{ÇðÃÃ̀Ãó
Š,
ó Xó ì @ WkZ Ì{z}Š Zñ½»7Z c
W~ÏzÅe }Š \Z F
¯c
á gZ
:ì ÅzmvZ-~tŠ •
DÜÒ^u Õ…‚jŠÚE DDØqæ ˆÂ äe… g–Æ] ‚ÏÊ ‚n‰ ÐÊ^ßÛ×Ö Øq†Ö] Ù^Î ]ƒ]EE
'
ÐÅvZèg {h [ » ó óHnZg *  LL
Äg LZ ä kZ ¹¦Ã¬oä ¿ËZ
Äg LZä?Âì r
nZg *  ™Zg v{z¤
ZèY¼: ÌJ
r
 ™Ã¬oLž
L ì ~z%
DMMUIMMTV ‚nuçjÖ] èÂçÛrÚEX 1™
Û b§ÏZ *
Ð ]¨¤ b§Tì n• ™#Š gzZ ¬Ð ]¨®ZŠ „gzZ ]¨®Z Y 1zZ
¢  zŠÆ kZgzZvZ {zóì „
yYt …X ì ÔŠ »„  zŠ »ÔŠÆvZŽèY *
™¬
Æ]¨¤žìt ]gßŬР]¨¤žce
Ð k QX ñY3gŠ NZ »äƒë!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


EE$N
g ]zZ°z úšE
gzZX ñY;g {eÐ Vzg »zcgzZ V¹‚Æ k QgzZÐ k Q ñƒ n
X ñY HB‚ÆVâzŠ¿gzZw¸y ´Z»#ŠgzZ]P'  yZ
Ѓ
»xsZ ( ~g ZÜ) ] Y Z'
 Û ¿#Ð VÃæ~ <Ñòs Z
z ¬Ð ]¨¤1X ì n•
4zŠB‚ÆVzg »zcgzZV¹‚nQ c Û
]¨¤ÅuñËž Y7ƒtX ì AzZ¸•
äƒd z hIZXì k
kžc~ë! *
¦ * ’èYXƒ
ƒÐ ]¨¤”Åòs Zq
Û » hIZ Z®ì ÑZz
ÐvZs ÜÆ+Š y= ŠgzZVƒ:Ð Vzg ÏLZžì n•
+Š ÑgzZ ~g »Š·6 Ö /ZzŠæ
%ÔŠ,™Ô#
1ÅyZgzZìt ‚~^Å+D

y›žì iZ ¸Ð Vâ ›[Zì 3g™ ©Ð¿ z DÊpä VM• ]4
X ÏóaxŠ}g vŠ lŠpÏ0
ið(
s§Å]ñÔâZŽ ÔœÔǸ
ó ÃØ{© Â…\¬vZžì ¬ŠÐ!°VvZ
x ¬~VÍßÐZgzZ䙿6kZK
Û «=ÂÅä™
( }W ) X ñ â •

ùz6
yÎ 0 ðe®gz›

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com