DO’A KELUAR RUMAH BISMILLAAHI AAMANTU BILLAAH , TAWAKKALTU ‘ALAALLOOH , LA CHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM

.
“ Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah , aku berserah diri kepada Allah tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung “ .

DO’A DI ATAS KENDARAAN BISMILLAAHI MAJ’REEHAA WA MURSAAHAA INNA ROBBII LA GHOFURUR ROCHIIM .

“ Dengan nama Allah di waktu berangkat dan berlabuh , sesungguhnya Tuhanku benar – benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ .

DO’A DI WAKTU KENDARAAN BERGERAK BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROCHIIM . ALLOOHU AKBAR , ALLOHU AKBAR , ALLOHU AKBAR . SUBCHAANAL – LADZII SAKH KHORO LANAA HAADZAA WA MAA KUNNAA LAHU MUQ’RINIIN . WA INNAA ILAA ROBBINAA LAMUN QOLIBUUN .
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang . Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , Allah maha Besar . Maha Suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini kepada kami padahal kami tiada kuasa menggerakkannya . Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan , kami pasti akan kembali “ .

DO’A KETIKA TIBA DI TEMPAT TUJUAN ALLOHUMMA INNII AS’ALUKA KHOIROHAA , WA KHOIRO AHLIHAA , WA KHOIRO MAA FIHAA , WA A’UUDZU BIKA MIN SYARRIHAA , WA SYARRI AHLIHAA , WA SYARRI MAA FIHAA
“ Ya Allah , saya mohon kepada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya . Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya “ .

DO’A MASUK KOTA MADINAH ALLOOHUMMA HAADZAA CHAROMU ROSUULIKA , FAJ’ALHU LII WIQOOYATAN MINANNAAR WA AMAANATAN MINAL–‘ADZAABI WA SUU IL CHISAAB .

“ Ya Allah , negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu Muchammad SAW , maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka , aman dari siksa dan buruknya hisab ( perhitungan di hari kemudian ) “ .

DO’A MASUK MASJID NABAWI ALLOOHUMMA SOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUCHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUCHAMMAD . WAGHFIR LII DZUNUUBII WAFTACH LII ABWAABA ROCHMATIK
“ Ya Allah , limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Muchammad dan keluarganya . Ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu – pintu rahmat-Mu “ .

DO’A MEMASUKI KOTA MAKKAH ALLOOHUMMA HAADZAA CHAROMUKA , WA AMNUKA , FACHARRIM LACHMII , WA DAMII , WA SYA’RII , WA BASYARII , ‘ALANNAARI , WA AAMINNII , MIN ‘ADZAABIKA , YAUMA TAB’ATSU ‘IBAADAKA WAJ ’ALNII , MIN AULIYAA IKA , WA AHLI TOO’ATIK .
“ Ya Allah , kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu , maka hindarkanlah daging , darah , rambut dan kulitku dari neraka . Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-Mu , dan jadikanlah aku termasuk orang – orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu “ .

DO’A MASUK MASJIDIL HARAM ALLOOHUMMA ANTASSALAAM , WA MINKASSALAAM , WA ILAIKA YA ’UUDUSSALAAM , FACHAYYINAA ROBBANAA BISSALAAM , WA ADKHILNAL JANNATA DAAROS SALAAM , TABAAROKTA ROBBANAA WA TA ’AALAIT YAA DZAL - JALAALI WAL IKROOM . ALLOOHUMMAF TACH LII ABWAABA ROCHMATIK . BISMILLAAHI WAL – CHAMDU LILLAAH WASHSHOLAATU WASSALAAMU ‘ALAA ROSUULILLAAH .
“ Ya Allah , Engkau sumber keselamatan dan daripada-Mu lah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan . Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan , dengan selamat sejahtera dan masukkanlah ke dalam surga negeri keselamatan . Maha banyak Anugerah-Mu dan Maha Tinggi Engkau . Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan . Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu ( aku masuk masjid ini ) dengan nama Allah disertai segala puji bagi Allah serta sholawat dan salam untuk Rasulullah “ .

DO’A KETIKA MELIHAT KA’BAH ALLOOHUMMA ZID HAADZAL – BAITA TASYRIIFAN , WA TA’ DZIIMAN , WA TAKRIIMAN , WA MAHAABATAN . WA ZIDMAN SYARROFAHU , WA ADZDZOMAHU , WA KARROMAHU , MIMMAN CHAJJAHU , AWI’ TAMAROHU , TASYRIIFAN WA TA’ DZIIMAN WA TAKRIIMAN WA BIRRON .
“ Ya Allah , tambahkanlah kemuliaan , keagungan , kehormatan dan wibawa pada Bait ( Ka’bah ) ini . Dan tambahkanlah pula pada orang – orang yang memuliakan , meng-agungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang ber-umroh dengan kemuliaan , keagungan , kehormatan dan kebaikan “ .

DO’A KETIKA MELINTASI MAQOM IBRAHIM ROBBI ADKHILNII MUDKHOLA SIDQI , WA AKHRIJNII MUKHROJA SIDQI , WAJ’AL LII MI LADUNKA SULTOONAN NASHIIROO , WA QUL JAA AL CHAQQU , WA ZAHAQOL , BATIL INNAL BAATILA KAANA ZAHUUQOO .
“ Ya Tuhanku , masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah ( pula ) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku sisi-Mu kekuasaan yang menolong . Dan katakanlah ( Wahai Muchammad ) yang benar telah dating dan yang batil telah lenyap . Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap “ .

DO’A THOWAF BISMILLAAH WALLOOHU AKBAR
“ Dengan nama Allah , Allah Maha Besar “ . Setiap perjalanan / putaran berdiri menghadap atau miring ( sebagian badan ) , setelah itu mengangkat tangan kemudian dengan mengecup tangan kanan .

Do’a setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani

SUBCHAANALLOOH WAL – CHAMDU LILLAAH WA LAA ILAAHA ILLAALLOOH WALLOOHU AKBAR . WA LAA CHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM .
Do’a setiap perjalanan antara Rukun Yamani - Hajar Aswad

ROBBANAA AATINAA FIDDUN – YAA CHASANA WA FIL AAKHIROTI CHASANA WA QINAA ‘ADZAABAN NAAR . WA ADKHILNAL – JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA ‘AZIIZ , YAA GHOFFAAR , YAA ROBBAL – ‘AALAMIIN .
“ Maha Suci Allah , segala puji milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah , Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung “ . “ Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka “ . “ Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik ,

wahai Tuhan Yang Maha perkasa , Maha pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam “ .

DO’A SA’I
Do’a dalam setiap perjalanan antara Bukit Sofa dan Marwah atau sebaliknya

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR . ALLOOHUMMASTA’ MILNII BISUNNATI NABIYYIKA , WA TAWAFFANII ‘ALAA MILLATIHII , WA A’IDNII MIN MUDLILLAA TIL FITAN .
“ Ya Allah , bimbinglah kami untuk ber-amal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hindarkanlah kami dari fitnah / ujian yang menyesatkan “ .

DO’A DIANTARA DUA PILAR HIJAU ROBBIGHFIR WARCHAM WA’ FU WA TAKARROM , WA TAJAAWAZ ‘AMMAA TA’ LAM , INNAKA TA’ LAMU MAA LAA NA’ LAM , INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL – AKROM .
“ Ya Allah , ampunilah , sayangilah , maafkanlah , bermurah hatilah dan hapuskanlah apa – apa yang Engkau ketahui . Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa – apa yang kami sendiri tidak tahu . Sesungguhnya Engkau , Ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah “ .

DO’A MENGGUNTING RAMBUT ALLOOHUMMAJ’AL LIKULLI SYA’ ROTIN NUURON YAUMAL QIYAAMAH .
“ Ya Allah jadikanlah untuk setiap helai rambut ( yang aku gunting ) cahaya pada hari kiamat “ .

DO’A WAKTU MASUK ARAFAH ALLOOHUMMA ILAIKA TAWAJJAHTU WA BIKA’ TASOMTU , WA ‘ALAIKA TAWAKALTU . ALLOOHUMMAJ’ALNII MIMMAN TUBAAHII BIHIL – YAUMA MALAA - IKATAKA , INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QODIIR .
“ Ya Allah , hanya kepada Engkaulah aku menghadap , dengan Engkaulah aku berpegang teguh , pada Engkaulah aku berserah diri . Ya Allah , jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan Malaikat-Mu , sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu “ .

DO’A WUKUF ALLOOHUMMA LAKAL – CHAMDU KAL – LADZII TAQUULU WA KHOIRON MIMMAA NAQUUL . ALLOOHUMMA LAKA SHOLAATII , WA NUSUKII , WA MACHYAAYA , WA MAMAATI . WA ILAIKA MA-AABII , WA LAKA ROBBII TUROOTSII . ALLOOHUMMA INNII A’ UUDZU BIKA MIN ‘ADZAABIL QOBRI WA WASWASISH SHOD-RI , WA SYATAATIL – AMRI . ALLOOHUMMA INNII A’ UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA TAJII-U BIHIR – RIICH .
“ Ya Allah , segala puji untuk-Mu , seperti apa yang Engkau firmankan dan yang baik dari apa – apa yang kami ucapkan . Ya Allah , bagi-Mu sholatku , ibadahku , hidupku dan matiku , dan kepada-Mu tempat kembaliku dan kepada-Mu lah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan . Ya Allah , aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur , dan keragu – raguan dalam hati serta kesulitan segala urusan .

Ya Allah , aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang di-hembuskan oleh angin “

DO’A KETIKA SAMPAI DI MUZDALIFAH ALLOOHUMMA INNA HAADZIHI MUZDALIFATU JUMI’AT FIIHAA ALSINATUN MUKHTALIFATUN TAS ALUKA CHAWAA IJA MUTANAWWI ‘ATAN , FAJ’ALNII MIM MAN DA ’AAKA FASTAJAB TALAHU WA TAWAKKALA ‘ALAIKA FAKAFAITAHU YAA ARCHAMAR – ROOCHIMIIN .
“ Ya Allah , sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul bermacam – macam bahasa yang memohon kepada-Mu hajat keperluan yang aneka ragam . Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepada-Mu , lalu orang yang memohon kepada-Mu , lalu Engkau penuhi permintaannya , yang berserah diri pada-Mu lalu Engkau lindungi dia . Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih “ .

DO’A KETIKA SAMPAI DI MINA ALLOOHUMMA HAADZAA MINAA FAMNUN ‘ALAIYYA BIMA MANANTA BIHI ‘ALAA AULIYAA IKA WA AHLI TOO ‘ATIK .
“ Ya Allah , tempat ini adalah Mina , maka anugerahilah aku apa yang Engkau telah anugerahkan kepada orang – orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu “ .

DO’A MELONTAR JUMROH BISMILLAAHI WALLOOHU AKBAR , ROJMAN LISYSYAYAA TIINI WA RIDLON LIR – ROCHMAAN . ALLOOHUMMAJ’ALHU CHAJJAN MABRUUROO , WA SA’YAN MASYKUUROO .
“ Dengan nama Allah , dan Allah Maha Besar , kutukan bagi segala setan dan ridho bagi Allah Yang Maha Pengasih . Ya Allah Tuhanku , jadikanlah ibadah hajiku ini , haji yang mambrur dan sa’i yang diterima “ .

RINGKASAN DO’A – DO’A

BAHASA INDONESIA

PENGURUS CABANG KABUPATEN MALANG

PE RSA TU AN T AR BI YAH ISLA MI YAH
JL. RAYA KARANGLO NO. 12 0341 - 475671 ; 452330 ; 441728 ; 7756730 DS. BANJARARUM KEC.SINGOSARI

Nama

Alamat

Telphon

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful