Anda di halaman 1dari 24

DO’A KELUAR RUMAH

BISMILLAAHI AAMANTU BILLAAH ,


TAWAKKALTU ‘ALAALLOOH ,
LA CHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL
‘ALIYYIL ‘ADZIIM .

“ Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah , aku berserah diri kepada Allah
tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan
Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung “ .
DO’A DI ATAS KENDARAAN

BISMILLAAHI MAJ’REEHAA WA MURSAAHAA INNA ROBBII


LA GHOFURUR ROCHIIM .

“ Dengan nama Allah di waktu berangkat dan berlabuh , sesungguhnya


Tuhanku benar – benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ .
DO’A DI WAKTU KENDARAAN BERGERAK

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROCHIIM .


ALLOOHU AKBAR , ALLOHU AKBAR , ALLOHU AKBAR .
SUBCHAANAL – LADZII SAKH KHORO LANAA HAADZAA WA
MAA KUNNAA LAHU MUQ’RINIIN .
WA INNAA ILAA ROBBINAA LAMUN QOLIBUUN .

“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang .
Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , Allah maha Besar .
Maha Suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini kepada kami
padahal kami tiada kuasa menggerakkannya . Dan sesungguhnya hanya kepada
Tuhan , kami pasti akan kembali “ .
DO’A KETIKA TIBA DI TEMPAT TUJUAN

ALLOHUMMA INNII AS’ALUKA KHOIROHAA ,


WA KHOIRO AHLIHAA , WA KHOIRO MAA FIHAA ,
WA A’UUDZU BIKA MIN SYARRIHAA ,
WA SYARRI AHLIHAA , WA SYARRI MAA FIHAA

“ Ya Allah , saya mohon kepada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan


penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya .
Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan
penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya “ .
DO’A MASUK KOTA MADINAH

ALLOOHUMMA HAADZAA CHAROMU ROSUULIKA ,


FAJ’ALHU LII WIQOOYATAN MINANNAAR
WA AMAANATAN MINAL–‘ADZAABI WA SUU IL CHISAAB .

“ Ya Allah , negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu Muchammad SAW , maka
jadikanlah penjaga bagiku dari neraka , aman dari siksa dan buruknya hisab
( perhitungan di hari kemudian ) “ .
DO’A MASUK MASJID NABAWI

ALLOOHUMMA SOLLI WA SALLIM ‘ALAA


SAYYIDINAA MUCHAMMAD
WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUCHAMMAD .
WAGHFIR LII DZUNUUBII WAFTACH LII ABWAABA
ROCHMATIK

“ Ya Allah , limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami


Muchammad dan keluarganya . Ampunilah dosaku dan
bukakanlah untukku pintu – pintu rahmat-Mu “ .
DO’A MEMASUKI KOTA MAKKAH

ALLOOHUMMA HAADZAA CHAROMUKA , WA AMNUKA ,


FACHARRIM LACHMII , WA DAMII , WA SYA’RII ,
WA BASYARII , ‘ALANNAARI , WA AAMINNII ,
MIN ‘ADZAABIKA ,
YAUMA TAB’ATSU ‘IBAADAKA WAJ ’ALNII ,
MIN AULIYAA IKA , WA AHLI TOO’ATIK .

“ Ya Allah , kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu , maka
hindarkanlah daging , darah , rambut dan kulitku dari neraka .
Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali
hamba-Mu , dan jadikanlah aku termasuk orang – orang yang selalu dekat
dan taat kepada-Mu “ .
DO’A MASUK MASJIDIL HARAM

ALLOOHUMMA ANTASSALAAM , WA MINKASSALAAM ,


WA ILAIKA YA ’UUDUSSALAAM ,
FACHAYYINAA ROBBANAA BISSALAAM ,
WA ADKHILNAL JANNATA DAAROS SALAAM ,
TABAAROKTA ROBBANAA WA TA ’AALAIT
YAA DZAL - JALAALI WAL IKROOM .
ALLOOHUMMAF TACH LII ABWAABA ROCHMATIK .
BISMILLAAHI WAL – CHAMDU LILLAAH WASHSHOLAATU
WASSALAAMU ‘ALAA ROSUULILLAAH .
“ Ya Allah , Engkau sumber keselamatan dan daripada-Mu lah datangnya
keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan . Maka hidupkanlah kami
wahai Tuhan , dengan selamat sejahtera dan masukkanlah ke dalam surga negeri
keselamatan . Maha banyak Anugerah-Mu dan Maha Tinggi Engkau .
Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan .
Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu ( aku masuk masjid ini )
dengan nama Allah disertai segala puji bagi Allah serta
sholawat dan salam untuk Rasulullah “ .
DO’A KETIKA MELIHAT KA’BAH

ALLOOHUMMA ZID HAADZAL – BAITA TASYRIIFAN ,


WA TA’ DZIIMAN , WA TAKRIIMAN , WA MAHAABATAN .
WA ZIDMAN SYARROFAHU , WA ADZDZOMAHU ,
WA KARROMAHU , MIMMAN CHAJJAHU , AWI’ TAMAROHU ,
TASYRIIFAN WA TA’ DZIIMAN WA TAKRIIMAN WA BIRRON .

“ Ya Allah , tambahkanlah kemuliaan , keagungan , kehormatan dan


wibawa pada Bait ( Ka’bah ) ini .
Dan tambahkanlah pula pada orang – orang yang memuliakan , meng-agungkan
dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang ber-umroh
dengan kemuliaan , keagungan , kehormatan dan kebaikan “ .
DO’A KETIKA MELINTASI MAQOM IBRAHIM

ROBBI ADKHILNII MUDKHOLA SIDQI ,


WA AKHRIJNII MUKHROJA SIDQI ,
WAJ’AL LII MI LADUNKA SULTOONAN NASHIIROO ,
WA QUL JAA AL CHAQQU , WA ZAHAQOL ,
BATIL INNAL BAATILA KAANA ZAHUUQOO .

“ Ya Tuhanku , masukkanlah aku secara masuk yang benar dan


keluarkanlah ( pula ) aku secara keluar yang benar dan berikanlah
kepadaku sisi-Mu kekuasaan yang menolong .
Dan katakanlah ( Wahai Muchammad ) yang benar telah dating dan yang batil telah
lenyap . Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap “ .
DO’A THOWAF

BISMILLAAH WALLOOHU AKBAR

“ Dengan nama Allah , Allah Maha Besar “ .

Setiap perjalanan / putaran berdiri menghadap atau miring ( sebagian badan ) ,


setelah itu mengangkat tangan kemudian dengan mengecup tangan kanan .
Do’a setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani

SUBCHAANALLOOH WAL – CHAMDU LILLAAH


WA LAA ILAAHA ILLAALLOOH WALLOOHU AKBAR .
WA LAA CHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL
‘ALIYYIL ‘ADZIIM .

Do’a setiap perjalanan antara Rukun Yamani - Hajar Aswad

ROBBANAA AATINAA FIDDUN – YAA CHASANA


WA FIL AAKHIROTI CHASANA WA QINAA ‘ADZAABAN NAAR .
WA ADKHILNAL – JANNATA MA’AL AB-ROOR ,
YAA ‘AZIIZ , YAA GHOFFAAR , YAA ROBBAL – ‘AALAMIIN .
“ Maha Suci Allah , segala puji milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah , Allah
Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang
Maha Tinggi dan Maha Agung “ .
“ Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
hindarkanlah kami dari siksa neraka “ .
“ Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat
baik ,
wahai Tuhan Yang Maha perkasa , Maha pengampun dan Tuhan yang menguasai
seluruh alam “ .

DO’A SA’I

Do’a dalam setiap perjalanan antara Bukit Sofa dan Marwah


atau sebaliknya

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR .


ALLOOHUMMASTA’ MILNII BISUNNATI NABIYYIKA ,
WA TAWAFFANII ‘ALAA MILLATIHII ,
WA A’IDNII MIN MUDLILLAA TIL FITAN .

“ Ya Allah , bimbinglah kami untuk ber-amal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu dan
matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hindarkanlah kami
dari fitnah / ujian yang menyesatkan “ .
DO’A DIANTARA DUA PILAR HIJAU

ROBBIGHFIR WARCHAM WA’ FU WA TAKARROM ,


WA TAJAAWAZ ‘AMMAA TA’ LAM ,
INNAKA TA’ LAMU MAA LAA NA’ LAM ,
INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL – AKROM .

“ Ya Allah , ampunilah , sayangilah , maafkanlah , bermurah hatilah dan


hapuskanlah apa – apa yang Engkau ketahui .
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa – apa yang kami sendiri tidak tahu .
Sesungguhnya Engkau , Ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah “ .
DO’A MENGGUNTING RAMBUT

ALLOOHUMMAJ’AL LIKULLI SYA’ ROTIN NUURON


YAUMAL QIYAAMAH .

“ Ya Allah jadikanlah untuk setiap helai rambut ( yang aku gunting )


cahaya pada hari kiamat “ .
DO’A WAKTU MASUK ARAFAH

ALLOOHUMMA ILAIKA TAWAJJAHTU WA BIKA’ TASOMTU ,


WA ‘ALAIKA TAWAKALTU .
ALLOOHUMMAJ’ALNII MIMMAN TUBAAHII BIHIL – YAUMA
MALAA - IKATAKA , INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QODIIR .

“ Ya Allah , hanya kepada Engkaulah aku menghadap ,


dengan Engkaulah aku berpegang teguh , pada Engkaulah aku berserah diri .
Ya Allah , jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di
hadapan Malaikat-Mu , sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu “ .
DO’A WUKUF

ALLOOHUMMA LAKAL – CHAMDU KAL – LADZII TAQUULU


WA KHOIRON MIMMAA NAQUUL .
ALLOOHUMMA LAKA SHOLAATII , WA NUSUKII ,
WA MACHYAAYA , WA MAMAATI .
WA ILAIKA MA-AABII , WA LAKA ROBBII TUROOTSII .
ALLOOHUMMA INNII A’ UUDZU BIKA MIN ‘ADZAABIL QOBRI
WA WASWASISH SHOD-RI , WA SYATAATIL – AMRI .
ALLOOHUMMA INNII A’ UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA
TAJII-U BIHIR – RIICH .
“ Ya Allah , segala puji untuk-Mu , seperti apa yang Engkau firmankan dan
yang baik dari apa – apa yang kami ucapkan .
Ya Allah , bagi-Mu sholatku , ibadahku , hidupku dan matiku , dan kepada-Mu
tempat kembaliku dan kepada-Mu lah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan .
Ya Allah , aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur , dan
keragu – raguan dalam hati serta kesulitan segala urusan .
Ya Allah , aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang di-hembuskan oleh angin

DO’A KETIKA SAMPAI DI MUZDALIFAH

ALLOOHUMMA INNA HAADZIHI MUZDALIFATU


JUMI’AT FIIHAA ALSINATUN MUKHTALIFATUN
TAS ALUKA CHAWAA IJA MUTANAWWI ‘ATAN ,
FAJ’ALNII MIM MAN DA ’AAKA FASTAJAB TALAHU
WA TAWAKKALA ‘ALAIKA FAKAFAITAHU
YAA ARCHAMAR – ROOCHIMIIN .

“ Ya Allah , sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul bermacam – macam


bahasa yang memohon kepada-Mu hajat keperluan yang aneka ragam .
Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepada-Mu ,
lalu orang yang memohon kepada-Mu , lalu Engkau penuhi permintaannya ,
yang berserah diri pada-Mu lalu Engkau lindungi dia .
Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih “ .
DO’A KETIKA SAMPAI DI MINA

ALLOOHUMMA HAADZAA MINAA FAMNUN


‘ALAIYYA BIMA MANANTA
BIHI ‘ALAA AULIYAA IKA WA AHLI TOO ‘ATIK .

“ Ya Allah , tempat ini adalah Mina , maka anugerahilah aku apa yang Engkau telah
anugerahkan kepada orang – orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu “ .
DO’A MELONTAR JUMROH

BISMILLAAHI WALLOOHU AKBAR ,


ROJMAN LISYSYAYAA TIINI WA RIDLON LIR – ROCHMAAN .
ALLOOHUMMAJ’ALHU CHAJJAN MABRUUROO ,
WA SA’YAN MASYKUUROO .

“ Dengan nama Allah , dan Allah Maha Besar ,


kutukan bagi segala setan dan ridho bagi Allah Yang Maha Pengasih .
Ya Allah Tuhanku , jadikanlah ibadah hajiku ini ,
haji yang mambrur dan sa’i yang diterima “ .
RINGKASAN DO’A – DO’A
BAHASA INDONESIA

PENGURUS CABANG KABUPATEN MALANG


PE RSA TU AN T AR BI YAH ISLA MI YAH
JL. RAYA KARANGLO NO. 12 0341 - 475671 ; 452330 ; 441728 ; 7756730 DS. BANJARARUM KEC.SINGOSARI
Nama Alamat Telphon