HBML2203 PEMBESTARIAN PEMEBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU ______________________________________________________________________________________

PENGENALAN Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memberi perhatian yang serius mengenai pembangunan social. Justeru itu pelbagai program diperkenalkan bagi mencapai maksud tersebut. Menjelang Wawasan 2020, Malaysia dijangka akan menjadi sebuah Negara maju yang mempunyai acuan sendiri di mana kemajuan ekonomi, politik, social, rohani dan kebudayaan seiring kemajuannya. Pembangunan teknologi maklumat yang melanda seluruh dunia telah memberi impak yang besar kepada Negara ini. Kementerian Pelajaran Malaysia bertanggung jawab menyediakan pelajar kepada teknologi maklumat yang tidak bersempadan itu. Pendidikan teknologi maklumat ini dapat menyediakan pelajar ilmu pengetahuan mengenai ICT bagi membolehkan generasi akan dating dapat menerima cabaran dunia yang lebih getir pada masa hadapan. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah memulakan projek rintis Sekolah Bestari pada tahun 1999 hingga 2002 iaitu melibatkan 87 buah sekolah. 1.1 SEKOLAH BESTARI Kamus Dewan Edisi Keempat, bestari bermaksud cerdas, pandai,

Menurut

berpendidikan, berpengetahuan, berbudi pekerti yang baik. Pembestarian bermaksud perihal ( proses, pembuatan dan sebagainya ). Sekolah Bestari adalah satu institusi pembelajaran yang direka semula daripada segi amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagi menyediakan kanak-kanak zaman maklumat yang berasaskan dua perkara penting, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan nilai-nilai murni serta kepakaran teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT ). Sekolah Bestari yang diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran ini merupakan usaha kerajaan untuk menggilap dan memperkukuhkan seluruh potensi insane yang sedia ada bagi kesejahteraan masyarakat dan Negara. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan cara untuk menggilap diri individu. Tujuan penggilapan ini adalah untuk menghadapi cabaran ledakan maklumat, era teknologi maklumat dan globalisasi.

1

HBML2203 PEMBESTARIAN PEMEBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU ______________________________________________________________________________________

2.1

PETA MINDA KOMPONEN SEKOLAH BESTARI

BAHAN SUMBER P & P KURIKULUM

KOMPONEN SEKOLAH BESTARI

PENILAIAN

PEDAGOGI

2.2

PETA MINDA KEMAHIRAN GENERIK

2

HBML2203 PEMBESTARIAN PEMEBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU ______________________________________________________________________________________

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN BELAJAR

KEMAHIRAN GENERIK

KEMAHIRAN FASILITATOR

KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAI

2.3

STRATEGI SEKOLAH BESTARI KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI STRATEGI SEKOLAH BESTARI

STRATEGI KOLABORATIF 3

STRATEGI DIREKTIF

STRATEGI KONTEKS LUAR KAJIAN MASA DEPAN STRATEGI PEMERHATIAN STRATEGI KONTEKSTUAL METAKOGNITIF STRATEGI GENERATIF STRATEGI MEDIATIF

HBML2203 PEMBESTARIAN PEMEBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU ______________________________________________________________________________________

2.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bahasa Malaysia : Tahun 6 : 60 minit : Kereta Nasional 4

Mata Pelajaran Kelas Masa Tajuk

HBML2203 PEMBESTARIAN PEMEBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU ______________________________________________________________________________________

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat; I) II) III) IV) membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul menyenarai isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Membina ayat tunggal berdasarkan kata nama Membentang hasil reka cipta dalam kumpulan

Kemahiran Bahasa Sistem bahasa

: Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis :

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful