Anda di halaman 1dari 14

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

SET 1: CONTOH-CONTOH SOALAN CEILLI 1. Apakah " Dana berkait pelaburan unit dalaman"? A. Adalah sebahagian daripada dana berkait pelaburan luaran diperunitkan. B. Adalah sebahagian daripada pasaran saham dana berkait pelaburan. C. Adalah sebahagian daripada dana insurans hayat kepunyaan sesebuah syarikat insurans hayat. D. Adalah sebahagian daripada dana berkait pelaburan kepunyaan sesebuah syarikat insurans hayat. 2. Yang mana di bawah mengikut pertimbangan di pelaburan? I Aspek percukaian II Prestasi pelaburan III. Kepelbagaian IV. Kemudahan menggunakan dana A. B. C. D. I , II , III sahaja I, II , IV sahaja II , III , IV sahaja I , II , III , IV

3. Contoh untuk jenis pelaburan bagi simpanan tetap adalah ? A. Pelaburan yang menghasilkan aliran pendapatan biasa dan keuntungan modal. B. Pelaburan yang tidak menghasilkan aliran pendapatan biasa tetapi menghasilkan keuntungan modal C. Pelaburan yang tidak menghasilkan aliran pendapatan biasa dan tanpa keuntungan modal. D. Pelaburan yang menghasilkan aliran pendapatan biasa dan tanpa keuntungan modal. 4. Yang manakah faktor di bawah akan mempengaruhi keputusan pelaburan? A. B. C. D. Tahap atau amaun tanggungjawab semasa Tahap atau amaun maklumat sedia ada Tahap atau amaun tabungan sedia ada Tahap atau amaun hutang semasa

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 1

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

5. Yang mana pelaburan boleh membawa risiko tinggi dan ketidak pastikan? A. B. C. D. Pelaburan yang memberi peluang yang rendah untuk pertumbuhan modal Pelaburan yang memberi peluang yang rendah untuk pertumbuhan pendapatan. Pelaburan yang memberi peluang yang tinggi untuk pertumbuhan modal Pelaburan yang memberi peluang yang boleh diterima untuk pertumbuhan pendapatan.

6. Apakah kepelbagaian? A. Adalah proses melabur dalam sama kelas aset yang sama dan dalam berbagai segmen pasaran B. Adalah proses melabur di kalangan berbagai kelas aset dan dalam berbagai segmen pasaran C. Adalah proses melabur dalam kelas aset yang sama dan bukan dalam berbagai segmen pasaran D. Adalah proses melabur di kalangan berbagai kelas aset dan bukan dalam berbagai segmen pasaran 7. Istilah tunai dan simpanan merujuk kepada? A. B. Adalah satu kumpulan pelaburan yang menawarkan pulangan tetap secara berkala. Adalah satu kumpulan pelaburan yang menawarkan pulangan tidak tetap secara berkala C. Semua bentuk instrumen cair yang diiringi risiko yang rendah atau tiada risiko langsung dalam kehilangan amaun modal pelaburan. D. Semua bentuk instrument tidak cair yang diiringi risiko yang rendah atau tiada risiko langsung dalam kehilangan amaun modal pelaburan. 8. Yang manakah di antara berikut ialah contoh akaun bank? I. Akaun semasa II. Akaun simpanan III. Akaun luar pesisir IV. Akaun pelaburan A. I , II sahaja B. I, II , III sahaja C. II , III , IV sahaja D. I , II , III , IV

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 2

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

9. Apakah Sekuriti berpendapatan tetap? A. Semua pelaburan tetap B. Semua pelaburan faedah tetap C. Adalah satu kumpulan pelaburan yang menawarkan pulangan tidak tetap secara berkala D. Adalah satu kumpulan pelaburan yang menawarkan pulangan tetap secara berkala 10. Bon yang mana mempunyai risiko rendah? A. Saham Pinjaman B. Stok Debentur C. Bon kerajaan D. Stok boleh tukar 11. Apakah stok debentur? A. Pinjaman terjamin kepada sesebuah syarikat. Jaminan tersebut ialah sama ada caj tetap harta milik syarikat atau sebahagian dari harta tetap milik syarikat tersebut. B. Pinjaman tidak terjamin kepada sesebuah syarikat Jaminan tersebut ialah sama ada caj tetap di atas harta syarikat atau sebahagian dari harta tetap milik syarikat tersebut. C. Pinjaman terjamin kepada sesebuah syarikat. Jaminan tersebut ialah sama ada sesuatu caj tetap di atas modal atau kedudukan syarikat. D. Pinjaman tidak terjamin kepada sesebuah syarikat. Jaminan tersebut ialah sama ada sesuatu caj tetap di atas modal atau kedudukan syarikat. 12. Apakah perbezaan di antara saham dengan stok? A. Pemegang saham adalah pemilik sebahagian daripada syarikat. B. Pemegang stok adalah pemilik sebahagian daripada syarikat. C. Pemegang saham bertanggungjawab atas hutang syarikat. D. Pemegang stok boleh undi di dalam mesyuarat syarikat. 13. Harga pembelian saham dan harga jualan saham termasuk: I II III Perbezaan antara harga belian dan harga jualan Cukai perkhidmatan kerajaan Komisen kepada broker saham

A. I , II sahaja B. I, III sahaja C. II , III sahaja D. I , II , III

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 3

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

14. Manakah di antara kenyataan yang berikut adalah BENAR tentang saham utama dan saham biasa? A. Saham biasa adalah lebih selamat daripada saham utama tetapi memperolehi tahap keuntungan yang rendah. B. Saham utama adalah lebih selamat daripada saham biasa tetapi memperolehi tahap keuntungan yang rendah. C. Saham utama adalah lebih selamat daripada saham biasa dan memperolehi tahap keuntungan yang tinggi. D. Saham biasa adalah lebih selamat daripada saham keutamaan dan memperolehi tahap keuntungan yang tinggi. 15. Kenapa unit amanah adalah kaedah yang berguna untuk pelabur runcit individu? A. Mereka mempunyai dana dan/atau masa secukupnya untuk menerima manfaat daripada pengurus pelaburan profesional. B. Mereka tidak mempunyai dana dan/atau masa secukupnya untuk menerima manfaat daripada pengurus pelaburan profesional C. Mereka boleh mendapat kemudahan pelbagai jenis dan taburan pelaburan D. Mereka tidak boleh mendapat kemudahan pelbagai jenis dan taburan pelaburan 16. Manakah di antara kenyataan yang berikut adalah kebaikan unit amanah? I Mempunyai risiko yang lebih rendah apabila dibandingkan kepada saham. II Tidak ada kos atau caj tambahan apabila bertukar daripada satu dana ke dana yang lain. III Terdapat kepelbagaian kategori pelaburan yang boleh dipilih oleh pemegang unit. IV Perkhidmatan nasihat pelaburan secara professional secara disediakan oleh pengurus dana. A. I , II , III sahaja B. I, III , IV sahaja C. II , III , IV sahaja D. I , II , III , IV 17. Amanah pelaburan ialah __________ A. Dana terbuka B. Dana tertutup C. Dana separuh tertutup D. Dana separuh terbuka

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 4

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

18. Manakah di antara kenyataan yang berikut adalah BENAR tentang pelaburan dalam hartanah? A. Dapat menjana pertumbuhan modal yang baik dan aliran dividen yang berterusan. B. Dapat menjana pertumbuhan tetap dividen dan aliran pendapatan tetap. C. Dapat menjana pertumbuhan modal yang baik dan aliran pendapatan tetap. D. Dapat menjana pertumbuhan nilai modal yang baik dan aliran pendapatan yang terjamin. 19. Pelabur boleh membeli suatu hak, bukan obligasi, untuk membeli atau menjual sekuriti tersebut pada tarikh akan datang. Ini digelar: A. Opsyen panggilan B. Opsyen simpan C. Opsyen Istimewa D. Sesuatu opsyen 20. Manakah di antara kenyataan yang berikut adalah kebaikan pelaburan dalam komoditi? A. Keuntungan boleh diperolehi hanya semasa pasaran meningkat. B. Keuntungan boleh diperolehi hanya semasa pasaran menurun. C. Berisiko sangat tinggi D. Dengan modal yang tinggi, pelabur boleh mendapat keuntungan yang tinggi. 21. Kenyataan yang berikut merujuk kepada bentuk perlindungan insurans jenis? Boleh digelar insurans sementara Tidak terdapat nilai serahan atau nilai tunai Menyediakan perlindungan dalam tempoh tertentu. A. Anuiti B. Insurans hayat sepanjang hidup C. Insurans endowment D. Insurans hayat sementara 22. Manakah di antara insurans yang berikut menyediakan perlindungan terhadap risiko melampaui pendapatan seseorang akibat hidup terlalu lama. A. Insurans hayat sementara B. Anuiti C. Insurans endowmen D. Insurans hayat sepanjang hidup

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 5

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

23. Apakah jenis kontrak insurans hayat berkait pelaburan yang pertama diperkenalkan di United Kingdom? A. Polisi insurans berkumpulan sementara B. Polisi berkumpulan persaraan C. Anuiti hayat bersama individu yang bekerja sendiri. D. Anuiti persaraan individu untuk mereka yang bekerja sendiri. 24. Di Amerika Syarikat, insurans hayat berkait pelaburan biasanya digelar: A. Unit-linked B. Unit-insurance C. Insurans hayat boleh ubah D. Variable-linked 25. Syarikat insurans traditional yang pertama melancarkan produk insurans hayat berkait pelaburan ialah __________ A. Malaysia Assurance Alliance B. Berjaya Prudential Assurance Bhd C. Mayban Life Assurance Bhd D. Hong Leong Assurance 26. Polisi insurans hayat berkait pelaburan dijalankan di atas prinsip yang sama seperti___________ A. Saham B. Opsyens C. Amanah pelaburan D. Unit Amanah 27. Dari segi pulangan dan risiko, jika dibandingkan dengan polisi tradisional berserta keuntungan, polisi insurans berkait pelaburan memberikan: A. Feadah dan risiko yang tinggi B. Feadah dan risiko yang rendah C. Feadah tinggi tetapi risiko rendah D. Feadah rendah tetapi risiko tinggi 28. Bagaimanakah yuran pengurusan dana dicaj? A. Peratusan daripada harga jualan unit B. Peratusan daripada harga belian unit C. Peratusan daripada saham berkait pelaburan Terkumpul. D. Peratusan daripada dana berkait pelaburan Terkumpul.
Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development Version: Jan 2013

Page 6

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

29. Manakah di antara kenyataan yang berikut adalah ciri-ciri polisi insurans hayat berkait pelaburan? I. Kos perlindungan biasanya diperolehi dari caj nyata II. Boleh digunakan untuk pelaburan, simpanan biasa dan perlindungan. III. Mempunyai pendedahan lebih kepada pelaburan ekuiti berbanding dengan lain-lain polisi insurans hayat tradisional berserta keuntungan. IV. Nilai serahan tunai dan faedah perlindungan ditetapkan dengan prestasi pelaburan asset asas. A. I , II , III sahaja B. I, II , IV sahaja C. II , III , IV sahaja D. I , II , III , IV 30. Manakah di antara yang berikut adalah jenis insurans asas yang ditawarkan di Malaysia. I Pelan insurans hayat premium tunggal II Pelan insurans hayat premium tetap III Pelan insurans hayat persaraan idividu A. B. C. D. I , II sahaja I , III sahaja II , III sahaja I , II , III

31. Apakah dimaksudkan "serahan separa" polisi insurans hayat berkait pelaburan? A. Tunaikan unit pada harga tawaran B. Tunaikan unit pada harga bida C. Mengeluarkan sebahagian pinjaman polisi D. Mengeluarkan sebahagian premium terkumpul 32. Pendapatan perlaburan dana ini dimasukkan semula ke dalam dana. Dengan ini harga unit akan meningkat dalam jangka panjang. A. Pengagihan unit B. Pengumpulan unit C. Unit awal D. Unit terasing

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 7

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

33. Yang manakah adalah jenis dana berkait pelaburan? I. Dana spekulasi II. Dana terurus III. Dana ekuiti IV. Dana khas A. I , II , III sahaja B. I , III , IV sahaja C. II , III , IV sahaja D. I , II , III , IV 34. Dana ini biasanya dibahagikan mengikut kawasan geografi atau sesuatu industri. A. Dana terurus B. Dana terimbang C. Dana khas D. Dana spekulasi 35. Dana manakah yang mempunyai pulangan yang paling rendah? A. Dana tunai B. Dana terurus C. Dana terimbang D. Dana ekuiti 36. Nilai polisi insurans berkait pelaburan akan mengalami turun naik harga berdasarkan faktor: A. Saiz pasaran saham B. Nilai unit yang dipegang oleh polisi C. Saiz syarikat insurans hayat D. Jumlah pengurus dana 37. Pemegang polisi mungkin akan menjual semua unitnya pada bila-bila masa. Ini dikenali sebagai A. Serahan B. Tambah nilai C. Pengeluaran D. Luput

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 8

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

38. Di bawah kaedah harga tunggal, unit yang boleh dibeli adalah bersama: A. Amaun premium dibayar dibahagi dengan harga seunit B. Amaun premium dibayar darab dengan harga seunit C. Premium dibayar (ditolak 5 % sebagai caj) darab dengan harga seunit D. Premium dibayar (ditolak 5% caj) dibahagi dengan harga unit 39. Katakan pemegang polisi membayar premium RM 5000 dan harga seunit pada masa pembelian ialah RM 1 dan jika syarikat insurans menolak 5 % sebagai caj di bawah kaedah harga tunggal, berapa unit yang boleh pemegang polisi beli? A. B. C. D. 5500 unit 5000 unit 4750 unit 4500 unit

40. Di bawah kaedah dua harga, nilai tunai bersamaan: A. B. C. D. ( Jumlah unit X harga bida) + ( caj kemortalan + yuran polisi) ( Jumlah unit X harga tawaran) + ( caj kemortalan + yuran polisi) ( Jumlah unit X harga bida) - ( caj kemortalan + yuran polisi) ( Jumlah unit X harga tawaran) - ( caj kemortalan + yuran polisi)

41. Di bawah polisi insuran berkait perlaburan, pemegang polisi boleh mengeluarkan wang tunai dibawah kaedah yang mana? A. B. C. D. Pembatalan unit Pembatalan polisi Pinjaman polisi Pinjaman premium polisi

42. Gunakan kaedah dua harga untuk mengira faedah kematian polisi berkait pelaburan: Jumlah diinsuranskan = RM 6,000; harga tawaran = RM1.22; Harga bida = RM1.159; jumlah unit = 4000 A. B. C. D. RM10,800 RM10,636 RM6,000 RM4,363

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 9

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

43. Dana berkait pelaburan membenarkan pemegang polisi memasuki jenis pelaburan A. Portfolio berpelbagai spekulasi B. Pulangan terjamin perlaburan C. Portfolio berpelbagai perlaburan D. Pulangan tinggi dalam perlaburan 44. Yang manakah risiko melabur dalam dana berkait perlaburan? I. Caj atau bayaran II. Risiko moral III. Risko pelaburan A. B. C. D. I , II sahaja I , III sahaja II , III sahaja I, II , III

45. Yang manakah BENAR mengenai premium di bawah insurans hayat tradisional tanpa keuntungan? A. Premium telah ditentukan dan ditulis dalam polisi. B. Premium berdasarkan akaun C. Syarikat insurans hayat mungkin boleh mengubah syarat dan terma tanpa persetujuan pemegang polisi. D. Pemegang polisi boleh mengubah pembayaran premium dan berhenti mebayar premium seketika 46. Apakah tempoh minima polisi insurans sementara yang layak kepada nilai serahan tunai apabila polisi diserahkan? A. B. C. D. 25 tahun 20 tahun 15 tahun 10 tahun

47. Apakah factor yang mempengaruhi nilai serahan polisi traditional berserta keuntungan? A. B. C. D. Perkejaan orang yang diinsuranskan Umur orang yang diinsuranskan Saiz perniagaan syarikat insurans Pulangan pelaburan syarikat insurans

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 10

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

48. Yang manakah BENAR memgenai pulangan pelaburan dan risiko dana yang dilaburkan hanya di dalam ekuiti? A. B. C. D. Tahap perubahan yang rendah tetapi jangkaan pulang yang tinggi Tahap perubahan yang tinggi tetapi jangkaan pulangan yang tinggi Tahap perubahan yang tinggi tetapi jangkaan pulangan yang rendah Tahap perubahan yang rendah tetapi jangkaan pulangan yang rendah

49. Perlepasan cukai dibenarkan apabila insurans hayat atau anuiti tertangguh adalah I. Di atas hayat individu tersebut II. Di atas hayat pasangan individu III. Di atas hayat bersama individu dan pasangannya A. B. C. D. I, II sahaja I, III sahaja II, III sahaja I, II, III

50. Di Malaysia, tujuan utama peraturan perniagaan insurans termasuk I. II. III. IV. A. B. C. D. Perlindungan kepentingan insurer Pengalakkan kemahiran Penyebaran keadilan dan persamaan Memainkan peranan pembangunan I, II, III sahaja I, III, IV sahaja II, III, IV sahaja I, II, III, IV

51. Dalam pelaburan sekuriti, dana berkait pelaburan tertaktak kepada pembatasan umum. Iaitu: A. Tidak boleh melebihi 10 % modal berbayar syarikat pemegang amanah atau tidak melebihi 5 % nilai jumlah nilai aset dana, yang mana lebih rendah. B. Tidak boleh melebihi 5 % modal berbayaran syarikat pemegang amanah atau tidak melebihi 10 % nilai jumlah aset dana, yang mana lebih rendah. C. Tidak boleh melebihi 5 % modal berbayar syarikat pemegang amanah atau tidak melebihi 5 % nilai jumlah nilai aset dana, yang mana lebih rendah. D. Tidak boleh melebihi 10 % modal berbayar syarikat pemegang amanah atau tidak melebihi 10 % nilai jumlah nilai aset dana, yang mana lebih rendah.

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 11

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

52. Pemegang polisi polisi insurans berkait pelaburan haruslah berumur A. B. C. D. 21 tahun 18 tahun 16 tahun 10 tahun

53. Peringkat ini membolehkan ejen untuk menbina satu pemahaman yang jelas tentang situasi pelanggan dan memenuhi keperluan pelanggan A. Nilai dan memenuhi keperluan pelanggan B. Membuat cadangan kepada pelangga C. Perkhidmatan selepas jualan D. Menjalankan pencarian maklumat 54. Penyediaan cadangan kepada pelanggan dengan cara berikut seperti? Menerang dengan cadangan itu Membekalkan pelanggan pengetahuan bagi semua peluang dan pilihan secara terbuka kepada mereka III. Menyusun untuk melihat balik kepada kekerapan masa I. II. A. B. C. D. I, II sahaja I, III sahaja II, III sahaja I, II, III

55. Yang manakah BUKAN fungsi syarikat insurans berorientasikan pemasaran? A. B. C. D. Promosi Penetapan harga Jualan kepada pelanggan Pemilihan saluran pengedaran

56. Apakah objektif utama ejen berorientasikan pemasaran? A. B. C. D. Memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan Matlamat jualan Menghantar polisi kepada pelanggan Mencapai matlamat syarikat

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 12

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

57. Proses keputusan belian pengguna termasuk: I. II. III. IV. A. B. C. D. Temubual jualan Mencari dan mengumpul maklumat Penilaian lepas belian Mengenal pasti masalah I, II, III sahaja I, II, IV sahaja II, III, IV sahaja I, II, III, IV

58. Pelanggan yang berpotensi bagi seseorang ejen insurans digelar: A. B. C. D. Pelanggan Pembeli Pemegang Polisi Prospek

59. Penghataran polisi memberikan ejen peluang berikut: I. II. III. IV. A. B. C. D. memberikan asas kepada penjualan masa depan memperkuatkan hubungan pelanggan menekankan semula komitmen ejen mendapatkan nama rujukan I, II, III sahaja II, III, IV sahaja I, III, IV sahaja I, II, III, IV

60. Garis panduan LIAM disediakan mengikut tajuk berikut: I. II. III. IV. A. B. C. D. Penjualan insurans hayat Garis panduan kod perlakuan Kenyataan amalan insurans hayat Garis panduan komisen I, II, III sahaja I, II, IV sahaja II, III, IV sahaja I, II, III, IV

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 13

Ceilli Sample Questions (BM) Set 1

Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C D D C C B C D D C A A B B B B B C D C D B D C B D A D D A

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

B B C C A B A D B C A B C B A B B B D C C B D D C A C D D A

Zurich confidential or proprietary information Prepared by: Agency Training & Development

Version: Jan 2013

Page 14

Anda mungkin juga menyukai