AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : PIM2203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui di modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) BIL
1

TAJUK
Model Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

KANDUNGAN
1.1 Model Pengajaran Rasulullah 1.2 Model Pengajaran Imam Abu Hanifah 1.3 Model Pengajaran Imam Malik 1.4 Model Pengajaran Imam Syafie 1.5 Model Pengajaran Imam Hanbali 1.6 Model Pengajaran Imam alGhazali 2.1. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran  Pengajaran berpusatkan guru  Pengajaran berpusatkan pelajar  Pengajaran berpusatkan bahan Pendekatan  Induktif  Deduktif  Eklektik  Tematik  Bersepadu  Qudwah hasanah Kaedah dan Teknik  Tunjuk Cara  Penerangan  Perbincangan/Dialog  Sokratik / Soal jawab  Bercerita  Penyelesaian Masalah  Permainan  Simulasi/Main Peranan/Lakonan  Lawatan  Projek

Interaksi (Jam)

Modul (Jam)

6

2

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

2.2.

18

2.3.

ix

Pembinaan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam  Perancangan  Pelaksanaan  Penilaian 4.4.1. Pemilihan isi pelajaran 3.1.3. KANDUNGAN Sumbangsaran Kuiz Interaksi (Jam) Modul (Jam) Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke 21  Koperatif dan koloboratif  Konstuktivisme  Konstektualisme  Pembelajaran Secara Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran berfikrah  Kemahiran berfikir  Belajar cara belajar  TMK  Kemahiran Fasilitator  Kemahiran manaakul dan mentaksir  Aplikasi kecerdasan pelbagai  Kajian Masa Depan 3 Pengelolaan Asas Sesi Pengajaran 3. Konsep Pemulihan dan Pengayaan Dalam Pendidikan Islam 3. Perbezaan Kelas Pemulihan Biasa dengan Kelas Pemulihan Khas 4. Prinsip-Prinsip dalam Pengembangan Isi Pelajaran Pendidikan Islam  Dari mudah kepada sukar  Dari perkara yang diketahui kepada belum diketahui  Dari maujud kepada mujarad  Dari khusus kepada umum  Dari dekat kepada jauh 3.4.2. Persediaan Mengajar  Rancangan Tahunan / Semester  Rancangan Mingguan  Rancangan Pengajaran Harian 6 4 Pembinaan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran 5 x .BIL TAJUK   2.2.

3.3.1.2. 6.3.8. 7. 6.BIL 5 TAJUK Pembinaan Bahan Sumber Pengajaran 5. Jumlah Jumlah Besar 36 60 Jam 24 xi .5.2.6. 8.7. KANDUNGAN Bahan Grafik Fotografi Bahan Visual Bahan Maujud Model Carta Set Induksi Kemahiran penggunaan papan tulis Kemahiran variasi rangsangan Kemahiran menyoal Kemahiran peneguhan / pengukuhan Kemahiran menerang Kemahiran penggunaan bahan / contoh / ilustrasi Kemahiran penutup Hadis Akidah Ibadat Sirah Adab Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  Konsep PBS  Istilah-Istilah PBS  Pembinaan instrumen Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) Interaksi (Jam) Modul (Jam) 5 6 Amali Kemahiran Mikro Dalam Pengajaran Pendidikan Islam 8 7 Aplikasi Pengajaran Makro Pendidikan Islam 7. 5. 6.1.2.5.4. 7. 6. 6. 5.1. 6. 10 8 Penilaian Dalam Pendidikan Islam 2 8. 5.6.5. 6. 5. 5. 7. 6.4.2.4. 7.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful