Anda di halaman 1dari 22

SULIT

1511/1
Sains
Kertas 1
Ogos 2013
1 jam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM2013

ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)SAINS

Kertas 1

Satu jam lima belas minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
2. J awab semua soalan.
3. J awab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan objektif.
4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap jawapan.
5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudianhitamkanjawapan yang baru.
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.
7. Satu senarai rumus disediakan di bawah.
8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak
21 Rajah 1 menunjukkancartaalirsebahagiansistemsarafperiferi.
Rajah 1

Namakansistemsaraf X?

A

Pusat
B Spina
C Kranium
D Autonomi

2 Rajah 2 menunjukkansejenis neuron.
Rajah 2

Nyatakanfungsi neuron tersebut.

A Menerimadanmenghantarimpulsdari organ deriakesistemsarafpusat
B Menyambungkanimpulsdari neuron deriadengan neuron motor
C Membenarkanimpulsbergerakdalamsatuarahsahaja
D Membawaimpulsdarisistemsarafpusatkeefektor

Sistemsarafperiferi
Sistemsaraf soma Sistemsaraf X
33 Rajah 3 menunjukkanaktiviti yang dilakukanolehduaahligimnastik.

Rajah 3

AntaraA,B,CdanD, bahagianmanakahpadaotak yang terlibatdalamaktivitipada
Rajah 3?


4 Ali terserempakdenganseekorulartedung.Degupanjantungnyatiba-
tibabertambah,
kadarpernafasannyameningkatdanbergegaslarimeninggalkantempattersebut.
Kelenjarendokrin yang manakahterlibatdengansituasiini?


A


BCD

45 Proses untukmenghasilkangametialah

A mutasi
B mitosis
C meiosis
D persenyawaan

6 Rajah 4menunjukkankacuksilangbagiduaekorkucing.Rajah 4

B mewakili gen dominanuntukwarnabuluhitam
b mewakili gen resesifuntukwarnabuluputih

Apakahgenotipbagikedua-duaindukitu?

J antan Betina
A BB BB
B BB bb
C Bb Bb
D Bb bb

J antan
Betina
Induk
Generasipertama
57 Rajah 5 menunjukkangraf bar yang mewakilisejenisvariasi.Rajah 5

Sifatmanakah yang diwakiliolehgraf bar tersebut?

A Ketinggian
B Beratbadan
C Kumpulan darah
D Kebolehanmenggulunglidah

8 Nukleusmengandungi

A proton sahaja
B neutron sahaja
C proton dan neutron
D proton danelektron

9 Rajah 6menunjukkanJ adualBerkala yang tidaklengkap.


Rajah 6

Nombor proton bagiunsur X ialah

A 2
B 3
C 4
D 5

Bilanganmurid
Sifat
610 Maklumatberikutmenunjukkanciridankegunaanbahan Y.

Ciri Kegunaan
Penebathaba Digunakansebagaipemegangalatanmemasak

Apakahbahan Y?

A Zink
B Karbon
C Bakelit
D Aluminium

11 Rajah 7menunjukkan proses penulenan air laut.Rajah 7

Apakahperubahankeadaanjirim yang berlaku di dalamkondenser Liebig?

A Gas Cecair
B CecairGas
C PepejalCecair
D CecairPepejal

Termometer

Air laut


Kondenser
Liebig


71
2
AntaraA,B,CdanD, yang manakahmerupakanperubahanfizik?A
Aisleburmenjadi airB
Pengaratanpaku
C
MemasaknasiD
Lilinmenyala

1
3
Persamaanperkataanberikutmenunjukkansatutindakbalaskimiadalampengekstra
kanlogam.
ApakahlogamX?

A Magnesium
B Aluminium
C Plumbum
D Kalsium

1
4
Rajah 8menunjukkansatualat yang menggunakansejenis sel.
Rajah 8Karbon +OksidalogamX Karbondioksida + Logam X
8Apakahsel yang digunakandalamalattersebut?

A Sel alkali
B Selkering
C Baterinikel-kadmium
D Sel argentum zink-oksida

1
5
Rajah 9 menunjukkansatubotollegap yang menyimpancecairpeluntur.


Rajah 9

Mengapakahcecairpelunturdisimpan di dalambotoltersebut?

A Mengelakkanbahanpelunturterkenapancarancahaya
B Mengelakkanbahanpelunturtersejat
C Menjimatkankos
D Mudahdipegang

1
6
Rajah 10menunjukkankuasapenembusanbagisinaranalfa yang
dihalangolehbahan X.

Rajah 10

Namakanbahan X.

A Kepinganaluminium
B Bongkahplumbum
C Dindingkonkrit
D Sehelaikertas


Botollegap
917 Rajah 11menunjukkan proses pelakurannuklear.


Rajah 11

Antaraberikut yang manakahmenerangkan proses tersebut?

A Melibatkanpemecahansatunukleusberjisimbesar
B Helium yang dihasilkanmempunyainukleus yang tidakstabil
C Duanukleusringanbercantummenjadisatunukleus yang lebihberat
D Hanyaberlakuapabilanukleus-nukleusmempunyaitenagakinetik yang tinggi

18 Rajah 12menunjukkanperubahantenaga yang
berlakudalamsatureaktornuklear.

Rajah 12

Apakahtenaga X?

A Keupayaan
B Cahaya
C Kimia
D Haba

Neutron
Deuterium
Helium
Tritium
Tenaganukl
ear
Tenaga X Tenagakinet
ik
Tenagaelekt
rik
1019 Rajah 13menunjukkansatustrukturmatamanusia.
Antara A,B,C dan D, yang manakah berperanan seperti filem dalam sebuah
kamera?

Rajah 13

20 Rajah 14 menunjukkansehelaibajukuningdi bawahsinarancahayasian.

Rajah 14

Apakahwarna yang dilihatpadabajutersebut?

A Biru
B Hijau
C Merah
D Kuning

21 Alatanoptikyang manakahmenggunakanprisma?

A Kamera
B Periskop
C Teleskop
D Mikroskop
2
2
Rajah 15 menunjukkanfenomenapenyerakancahaya.
11Rajah 15

Apakahwarnalangit yang dilihatolehseorangpemerhati di P?

A Biru
B Indigo
C Merah
D Kuning

2
3
Antaraberikutyang manakahmerupakanaloi?

A Aluminium
B Kuprum
C Gangsa
D Zink

2
4
Persamaanperkataanberikutmenunjukkansatutindakbalaskimia yang
menghasilkan ammonia.

Nitrogen + Hidrogen
mangkIn Y
-- Ammonia

Apakah Y?

A Besi
B Nikel
C Mangan
D Kromium


122
5
Rajah 16 menunjukkanpembuanganbahansisaindustridaripadakilangkimia.
Rajah 16

Manakahantaraberikutmerupakankaedahbagimengawalpencemaranbahansisaind
ustridaripadakilangtersebut?

A Kawalanbiologi
B Penggunaanpenapisudara
C Rawatankolampengoksidaan
D Penggunaanpemendakelektrostatik

2
6
Mikroorganismayang manakahbolehdikelaskansebagaitumbuhanringkas?

A Alga
B Kulat
C Bakteria
D Protozoa

2
7
Rajah 17 menunjukkansatustrukturbakteria.Rajah 17

NamakanstrukturP.

A Flagelum
B Dindingsel
C Membransel
D Bahannukleus

P
132
8
Apakahjeniskeimunan yang diperolehiapabilaseseorangdisuntikdenganvaksin?

A Keimunanpasifbuatan
B Keimunanaktifbuatan
C Keimunanpasifsemulajadi
D Keimunanaktifsemulajadi

2
9
Antaraberikut yang manakahdigunakanuntukmenghasilkancukadankeju?

A Alga
B Kulat
C Bakteria
D Protozoa

3
0
Pekerjaanmanakahmemerlukannilaikalori yang paling rendah?
A


Ahli bombaB


PesawahCPenoreh getah14


D


J urutaip

3
1
J adual 1
menunjukkannilaikaloribeberapajenisbahanuntukmembuatmeehoongoreng.

Bahanmasakan Nilaikalori(kJ per 100g )
Meehoon 1504.0
Minyakmasak 3767.0
Daginglembu 1311.0
Cilimerah 99.0

J adual 1

Aminahinginmenyediakan 400g meehoongorenguntuksarapanpagi. Diamenumis
50 g cilimerahdan100 g daginglembudenganmenggunakan 100 g
minyakmasak.Hitungnilaikalorimeehoongorengitu.

A 3 340.50 kJ
B 6 717.00 kJ
C 11 143.50 kJ
D 11 193.00 kJ

3
2
Seorangpemilikladangjagungmendapatipokokjagungnyatidakberbungadantidakber
buah.Apakahjenisnutrien yang perluditambahkankepadaladangjagungitu?

A Mangan
B Nitrogen
C Fosforus
D Molibdenum

3
3
Rajah 18 menunjukkansebahagiandaripadakitarkarbon.

15

Rajah 18


Apakah proses X?

A Respirasi
B Transpirasi
C Fotosintesis
D Pembakaran

3
4
Rajah 19 menunjukkansatusiratanmakanan di ladangkelapasawit.
Rajah 19

Apakahkesankepadapenghasilanbuahkelapasawitdanpopulasiularjikatikusdihapu
skan?

Penghasilanbuahkelapasawit Populasiular
A Bertambah Bertambah
B Berkurang Bertambah
C Bertambah Berkurang
16D Berkurang Berkurang

3
5
Sistembadan yang manakahakantergangguapabilaterdedahkepadasinarultraungu
yang berlebihan?

A Sistemsaraf
B Sistempencernaan
C Sistempengimunan
D Sistemperkumuhan

3
6
Persamaanperkataanberikutmenunjukkanpersamaanbagipenghasilanester.

Antaraberikutyang manakahkegunaanbahan X?

A Pelarutbahankosmetik
B Perisamakanan
C Minyakpelincir
D Baja organik

3
7
Proses
pengekstrakanminyakkelapasawitmelibatkanbeberapaperingkat.Padaperingkatma
nakahsabutdanbijibuahkelapasawitdiasingkan?

A Penurasan
B Pencernaan
C Penanggalan
D Pengekstrakan

3
8
Maklumatberikutmenunjukkanlangkah-langkahdalam proses pembuatansabun.J Tambah air kepadacampurannatriumhidroksidadanminyakkelapa
sawit

K Didihkancampurannatriumhidroksidadanminyakkelapasawit

L Turaskancampuran

M Tambahkangarambiasakepadacampurannatriumhidroksidadan
minyakkelapasawit

asidsulfurikpeka
Alkohol +asidorganik X + air
17

Urutanmanakah yang betul?

A KJ LM
B M J K L
C K J M L
D J K L M


39 Rajah 20 menunjukkansatu proses.


Rajah 20

Apakah proses X?

A Penguraian
B Pempolimeran
C Penggabungan
D Penyahpolimeran

40 Rajah 21menunjukkansatubahagian pita detikbagisebuahtroli yang bergerak.

Rajah 21

Kiralajutrolitersebutjikajangkamasadetikmembuat 50 detik per saat.
[Laju =
]arak
Masa
]

A 50 cm s
-1

B 70cm s
-1

Polimer Monomer
Proses X

18C 80 cm s
-1

D 100 cm s
-1


41 Pernyataan yang manakahmenerangkantentangsistemhidraulik?

A Cecair yang bergerakmempunyaitekanan yang rendah
B Molekul-molekul gas mengenakantekananpadadindingbekas
C Molekul-molekulcecairmengekalkanjarakantarasatusama lain
D Tekanandipindahkanmenerusicecairdengannilai yang samakesemuaarah42 Rajah 22 menunjukkansebuahkapalterbang yang sedangbergerak di udara.
Rajah 22

Apakahdaya X?

A Berat
B Tujah
C Angkat
D Seretan

43 Rajah 23 menunjukkan satu teknologi yang digunakan dalam pemprosesan
makanan.
Rajah 23

Apakah keburukan pemprosesan makanan yang ditunjukkan di atas?

X
19A Makanan tidak tahan lama
B Meningkatkan harga makanan
C Tidak membunuh mikroorganisma
D Memusnahkan vitamin dalam makanan
44 Maklumat yang diberikan di bawahmenunjukkanduacontohbahankimia yang
ditambahkankedalammakanan.

Apakahfungsibahankimiatersebut?

A Perisa
B Pewarna
C Pemanis
D Bahan awet

45 Rajah 24 menunjukkan dua jenis makanan yang belum diproses.

Rajah 24

Kaedah yang manakahsesuaidigunakanuntukmemprosesmakanantersebut?

A Penyinaran
B Pempasteuran
C Penyejukbekuan
D Pembungkusanvakum

46 Cerminkeretadibuatdaripada

A politena
Monosodium glutamat
Vanila
20B perspeks
C melamina
D polistirena

47 Rajah 25 menunjukkanstrukturbagisejenisplastik.
Rajah 25

Antaraberikutyang manakahciriplastiktersebut?

A Kerasdankuat
B Takatleburtinggi
C Bolehdikitarsemula
D Tahanterhadaphaba

48 Rajah 26menunjukkansatubentukgelombang.


Rajah 26

Berapakahpanjanggelombang?

A 1
B 20
C 40
D 60
2149 Rajah 27menunjukkansatukomponenelektronik di dalam radio.Rajah 27

Apakahfungsikomponenelektroniktersebut?

A Menyimpancasdantenagaelektrik
B Mengawalmagnitudarus di dalamlitar
C Sebagaisuisautomatikdengantiga terminal
D Membenarkanarusmengalirdalamsatuarahsahaja

50 Rajah 28 menunjukkansatusatelitkomunikasi.

Rajah 28

Gelombangelektromagnet yang manakahdigunakanolehsatelittersebut?

A Radio
B Mikro
C Ultraungu
22D Inframerah