Anda di halaman 1dari 13

Abstark Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah pembacaan yang dihadapi oleh murid-murid Tahun

4 ( J ). Seramai 10 orang murid Tahun 4 ( J ) dan dua orang guru terlibat dalam kajian ini. Tujuan awal kajian ini dilaksanakan melalui hasil kerja murid dan ujian-ujian kecil. Hasil tinjauan menunjukkan murid tidak mahir dalam membaca dengan intonasi yang betul. Perancangan tindakan difokuskan kepada penguasaan kemahiran tersebut. Dua sesi pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan di mana murid belajar kemahiran tersebut melalui latihan yang diberikan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan prestasi murid telah meningkat dan mereka lebih minat belajar. Pengajaran dan pembelajaran ini merupakan kemahiran asas dan akan diteruskan pada kemahiran yang sama dengan melibatkan pelbagai jenis tanda baca lagi. Penguasaan kemahiran ini adalah sangat penting untuk membolehkan murid membaca dengan lancar dan betul. 1 1.0 : Latar Belakang Kajian Sekolah Jenis Kebangsaan ( C ) Kulai Besar adalah sebuah sekolah yang baru mencecah empat tahun. Sekolah ini terletak lebih kurang 10 kilometer dari bandar kulai dan hampir 30 kilometer dari Bandaraya Johor Bahru. Sekolah ini mempunyai murid yang hampir mencecah 1100 orang dan dijangka mencecah sehingga 1500 orang tahun hadapan. Pada keseluruhannya murid-murid di sini adalah berbangsa cina dan hanya segelintir sahaja yang berbangsa Melayu dan India. Oleh hal demikian, telah menjadi satu tradisi di sekolah jenis kebangsaan cina di mana muridmuridnya bertutur dalam bahasa ibuanda mereka iaitu bahasa cina sebagai bahasa berkomunikasi antara satu sama lain. Oleh kerana fenomena ini sebahagian besar di antara murid-murid sekolah ini tidak dapat bertutur Bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Masalah ini berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas dan semasa berkomunikasi dua hala antara guru dan murid. Berdasarkan kepada pemerhatian masalah ini berpunca daripada pergaulan persekitaran mereka yang hanya bergaul dengan komuniti cina sahaja terutamanya di luar sekolah. Sebab demikian mereka tidak menggunakan Bahasa Melayu kerana setiap komunikasi antara mereka hanya menggunakan bahsa ibunda mereka sahaja. Walaubagaimana pun, berdasarkan pemerhatian kami terdapat dua fenomena yang memberi sumbangan kepada masalah dalam penggunaan Bahasa Melayu dikalangan murid-murid cina terutamanya sekolah ini. Pertama ialah tiada pemahaman mengenai fungsi satu-satu ayat dan kedua adalah amalan pengajaran guru yang tidak memberikan penekanan yang tegas dan nyata dalam pengajaran. 2

2.0 : Fokus Kajian. Berdasarkan pemerhatian kami semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu setakat ini, kami mendapati bahawa aspek tanda baca dalam ayat Bahasa Melayu selalu menglirukan murid. Contoh : i. Ini apa ? ii. Inis eekor kucing. Seperti dari contoh di atas, murid-murid selalu keliru ketika membaca ayat di atas dengan mengikut intonasi yang betul. Terdapat di antara murid yang membaca dengan suara mendatar dan ada pula yang membaca dengan suara yang tinggi.. Jika masalah di atas tidak dapat di selesaikan, kelemahan dalam kemahiran ini boleh menjadi semakin serius. Ini akan berlanjutan sehingga ke tahap seterusnya. Apabila masalah ini berlarutan akhirnya akan menyebabkan murid-murid hilang minat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dengan ini aspek tanda baca telah menjadi isu yang akan kami kaji dalam kajian tindakan ini. 3 3.0 : Objektif Kajian. Dalam menyempurnakn kajian tindakan ini kami telah menetapkan dua objektif yang perlu kami capai. Dua objektif tersebut ialah : 3.1 Objektif Am Meningkatkan kefahaman murid dalam penggunaan tanda baca seperti noktah, koma dan tanda soala dalam ayat-ayat mudah Bahasa Melayu. 3.2 Objekif Khusus Kami telah menetapkan tiga objektif khusus yang perlu dicapai dalam menyempurnakan kajian ini iaitu : 1. Murid dapat membaca dengan lancar. 2. Murid dapat membaca tanda baca yang betul. 3. Murid dapat membaca dengan intonasi yang betul. 4.0 : Kumpulan Sasaran Murid-murid tahun 4 ( J ) seramai 10 orang iaitu enam lelaki dan empat perempuan yang tiak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Murid-murid ini berasal dari latar belakang keluarga yang berlainan, sama ada dari aspek ekonomi dan sosial.

Sebahagian besar ibu bapa murid-murid ini adalah bekerja sepenuh masa. Oleh hal itu, masa yang di peruntukan untuk bersama dengan anak-anak adalah terhad. 4 5.0 : Perancangan Tindakan. Berdasarkan kepada pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid. Di antara masalah tersebut ialah tidak dapat membaca sesuatu petikan atau prosa dengan betul. Kebanyakan murid membaca tidak dihentian yang sepatutnya dan meneruskan pembacaan tanpa melihat tanda baca yang terdapat di dalam petikan. Selain itu, melalui sesi temu bual dengan murid-murid yang bermasalah tersebut di dapati mereka tidak memahami fungsi setiap tanda baca yang mereka pelajari. Di samping itu juga, guru turut menjalankan soal selidik dan ujian bacaan di kalangan murid yang bermasalah ini dan didapati bahawa sebilangan di antara mereka tidak dapat meletakkan atau membaca ayat dengan betul. Berikut adalah analisa tinjauan maslaah tersbut : Analisa Tinjauan Masalah ( Rujuk Lampiran 5 ). Berikut adalah hasil ujian yang telah dijalankan :

MURID 1 1 2 3

SOALAN 2 / / / 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 8 9 7

Jumlah murid adalah seramai 10 orang. Melalui ujian yang telah dijalankan seperti di atas, guru elah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murd iaitu terdapat sebahagian daripada murid yang mengambil ujian tersebut tidak dapat membuat perbandingan antara tanda koma dan noktah. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan oleh guru ramai di antara mereka tidak memahami konsep membaca dengan berhenti sekejap ( koma ) dan membaca berhenti tetap ( noktah ). 5 Selain itu juga terdpat di antara mrid-murid yang dianalisa tidak dapat memahami Bahasa Melayu sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Di samping itu juga, murid-murid tidak dapat berkomunikasi dengan guru dengan menggunakan Bahasa Melayu yang betul dan tepat.

5.1 : Aktiviti Yang Di Rancang. i. Sebanyak 3 aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah dirancang bagi mengesan masalah yang di hadapi oleh murid dalam membezakan penggunaan tanda baca.Berikut adalah penerangan menegenai aktiviti-aktiviti tersebut : a. Aktiviti 1 : membaca ayat yang sama dengan tanda baca berlainan. b. Aktivti 2 : membina ayat mudah. c. Aktiviti 3 : belajar sambil bermain Kotak Beracun ii. Bahan-bahanyang digunakan dalam menyediakan setiap aktivti adalah seperti berikut : a. Aktiviti 1 : Kertas lembaran bacaan dan kad ayat b. Aktivti 2 : Lembaran kerja, pensel dan warna c. Aktiviti 3 : Kotak, radio dan simbul tanda baca. iii. Instrumen dan langkah-langkah pemerhatian adalah seperti berikut : a. Soalan Ujian: Tinjauan pos ialah untuk mendapatkan maklumat percapaian murid dalam aspek yang dikaji. Permarkahan diberikan. Analisa dibuat untuk mengenal pasti keberkesanan tindakan yang dijalankan. 6 b. Temu bual Guru berbual dengan murid untuk mengetahui pandangan mereka terhadap topik iaitu Tanda baca . c. Pemerhatian : Seorang rakan sejawat akan memerhati an menilai semasa guru Bahasa Melayu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan guru semasa mengajar dicatatkan. Amalan pembelajaran murid di kesan. 7 6.0 : Perlaksanaan Tindakan. 6.1 : AKTIVITI 1

i. Proses Pengajaran dan Pembelajaran . Bagi memulakan proses pengajaran dan pembelajaran, guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid sebagai set induksi. Guru menyoal murid beberapa soalan untuk dijawab oleh murid. Seterusnya guru mengedarkan kertas lembaran ( rujuk lembaran 3 ) yang mengandungi ayat yang sama tetapi tanda baca yang berlainan. Murid di minta membaca secara perlahan untuk memahami ayat yang dibaca dan seterusnya membaca dengan kuat dengan mengikut intonasi yang betul dan tepat. Guru mengajar murid membaca dengan mengikut intonasi yang betul serta membetulkan kesilapan murid secara langsung sekiranya berlaku. Sebagai langkah penutup, guru menyuruh murid membaca berulang-ulang kali untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka. ii. Pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan oleh rakan sejawat di dapati bahawa semua muridmurid memberikan perhatian yang sepenuhnya semasa proses pengajaran dan pembelajran dijalankan. Di samping itu, semasa sesi soal jawab diadakan dapat dilihat dengan jelas bahawa penglibatan murid adalah sangat aktif. Di samping itu, murid-murid juga turut berasa gembira semasa aktiviti 1 dijalankan terutamnya semasa membaca ayat yang sama tetapi dengan menggunakan intonasi yang berlainan. Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dapti guru elah menunjukkan komitmen dan keyakinan serta semangat yang tinggi sebagi seorang pendidik. 8 ii. Refleksi. Guru mendapati bahawa aktivi seperti aktiviti 1 berjaya diajalankan memandangkan semua murid melibatkan diri sewaktu aktiviti 1 dijalankan terutamanya semasa membaca dan menyebut ayat-ayat yang ditujukan. Selain itu juga, penglibatan murid adalah sangat aktif serta memberi sepenuh perhatian dan kerjasama kepada guru sepnajang aktivti 1 dijalankan. Guru juga mendapati bahawa aktiviti membaca secara kumpulan juga berkesan kerana guru dapat mendengar intonasi yang disampaikan adalah amat jelas kedengaran. Dengan segala kerjasama dan penglibatan semua murid aktiviti 1 telah berjaya dijalankan dengan lancar serta mencapai objektif serta matlamatnya. 9 6.2 : AKTIVITI 2 Aktiviti 2 adalah aktiviti yang berbentuk tulisan. i. Proses Pengajaran dan Pembelajaran .

Guru menerangkan fungsi setiap tanda baca seperti noktah,koma dan tanda soal semasa sesi soal jawab. Guru mengedarkan kertas lembaran kerja ( lembaran 4 dan 5 ) untuk muri-murid siapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan iatu 20 minit untuk 10 soalan. Seterusnya guru menjalankan sesi perbincangan setelah murid menyiapkan kertas lembaran kerja ( lembaran 4 dan 5 ). ii. Pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian di dapati bahawa murid menunjukkan reaksi memahami akan penggunaan tanda baca yang diberikan. Selain itu juga murid dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dengan cepat dan baik sekali. di samping itu juga semasa sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid telah memberikan sepenuh perhatian dan kerjasama semasa menjawab soalan serta sewaktu menjalankan aktiviti 2. ii. Refleksi. Proses pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti ini dianggap berjaya. Hal ini kerana muridmurid dapat menjawab soalan yang dikemukan oleh guru dengan tepat serta dapat menulis jawapan yang betul pada kertas lembaran kerja yang dikemukakan. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahawa murid-murid lebih faham akan penggunaan tanda baca jika dibandingkan dengan sebelum menjalankan aktiviti ini. 10 6.2 : AKTIVITI 3. Aktiviti 3 adalah aktiviti yang berbentuk Belajar Sambil Bermain (Kotak beracun) i. Proses Pengajaran dan Pembelajaran . Bagi menjalankan aktiviti ini, guru telah membawa murid keluar dari bilik darjah dan berkumpul di Dataran Ilmu. Murid-murid diminta untuk membuat satu bulatan dan duduk tanpa menjejaskan bentuk bulatan ( dalam kumpulan yang telah ditetapkan ). Guru telah mengedarkan sebuah kotak untuk setiap kumpulan, yang mana setiap kotak mempunyai simbol-simbol khusus seperti koma, tanda noktah dan tanda soal ( , . ? ). Guru menerangkan langkah bagi melincinkan aktiviti ini. Guru memainkan muzik dan apabila muzik kedengaran secara langsung kotak beracun akan bergerak secara bergilir-gilir mengikut arah pusingan jam dalam bulatan sehingga muzik diberhentikan. Apabila muzik dihentikan dan orang yang terakhir yang memegang kotak beracun akan mengambil satu kad yang mengandungi simbol contohnya koma ( , ). Murid diberi tempoh untuk membina ayat berdasarkan kad yang diambil. Permainan ini akan diulang semula setelah murid tersebut berjaya membina ayat dengan betul. ii. Pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian aktiviti ini berjaya menarik minat dan tumpuan murid. Selain itu juga, murid-murid didapati bahawa murid kelihatan lebih memahami tentang penggunaan

tanda baca. Di samping itu juga, didapti hampir semua muid dapat membina ayat secara lisan dngan begitu cepat dan betul. Kerjasama yang diberikan oleh murid telah berjaya melincinkan aktiviti ini dengan jayanya. ii. Refleksi. Proses pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti ini dianggap berjaya. Hal ini kerana muridmurid dapat membina ayat yang diminta dengan cepat dan betul. Secara tidak langsung telah membuktikan bahawa aktiviti 3 telah berjaya mempertingkatkan kefahaman murid akan setiap penggunaan tanda baca. 11 7.0 :Cadangan Tindakan Seterusnya. Sebagai langkah tindakan seterusnya, guru Bahasa Melayu seharusnya mengadakan perjumpaan dan mengadakan perbincangan serta pembandingan mengenai kandungan kemahiran yang telah diajar antara satu sama lain. Dengan adanya perbincangan dua hala secara tidak langsung dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan seterusnya mengatasi masalah-masalah yang timbul semasa proses pengajaran dan pemebelajaran. Selain itu juga, guru boleh mengemukakan masalah yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu semasa perbincangan kumpulan diadakan. Dengan adanya perbincangan kumpulan secara tidak langsung guru dapat mengemukakan masalah yang dihadapi dan mencari jalan penyelesaian yang sewajarnya. Di samping itu , guru-guru juga perlu meyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian dan dipaktikan semasa proses pengajaran di dalam kelas. Alat-alat bantu mengajar yang disediakan juga haruslah diuruskan dengan baik seperti mewujudkan sudut khas alat bantu mengajar supaya alat bantu mengajar dapat dikongsi dan diguna oleh guru-guru yang lain. Pihak pengurusan sekolah juga boleh mengambil insiatif melalui panitia Bahasa Melayu dengan mengadakan bengkel atau kursus pendek yang dapat memberi guru pengetahuan dan kemahiran dalam menyediakan alat bantu mengajar seiring dengan pembaharuan sukatan pelajaran dan masa. Melalui bengkel yang diadakan secara tidak langsung tahap profesionalisme guru turut ditingkatakan seiring dengan kehendak semasa. Guru-guru Bahasa Melayu juga boleh melaksanakan pengajaran rakan sebaya antara murid yang sederhana dan cerdas semasa menjalankan aktivti pengukuhan di dalam kelas. Secara tidak langsung ia akan mewujudkan pengajaan dan pembelajaran secara coperatif learning iatu pengajaran berkumpulan. Dengan wujudnya kerjasama antara murid sederhana dan cerdas, guru secara tidak langsung dapat memberi tumpuan yang lebih terperinci terhadap murid-murid yang lemah serta yang belum menguasai kemahiran yang diajar. 12 Semua guru termasuk guru Bahasa Melayu juga harus sedar bahawa proses pengajaran dan pembelajaran bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja tetapi ia merangkumi merangkumi seluruh persekitaran sekolah. Sebagi contoh guru boleh membawa murid keluar dari bilik

darjah untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan kemahiran dan masa. Akhir sekali, motivasi atau pengukuhan dari guru kepada murid secara tidak langsung dapat menimbulkan minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Dengan adanya pujian seperti baik, bagus dan sebagainya ini secara tidak langsung menunjukkan setiap kerjasama yang diberikan oleh murid dihargai oleh seorang guru. Sebagai kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan dalam meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu seiring dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia. Beban dan tanggungjawab ini bukan haya di bahu guru Bahasa Melayu tetapi termasuk Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, pihak pengurusan sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru ( PIBG ) dan ibu bapa sendiri

Lampiran 1 BAHASA MELAYU TAHUN 3 NAMA :_____________________( ) MARKAH : _________% KELAS : 3 Bitara ARAHAN : Baca ayat-ayat di bawah dengan mengikut intonasi yang betul.

1. Ini sebuah rumah. 2. Setiap hari, saya berada di sekolah. 3. Budak comel itu, adik saya. 4. Di manakah beg saya ?. 5. Siapakah nama cikgu lelaki itu ?. 6. Emak ke pasar membeli udang, sotomg dan ikan. 7. Berapa bijikah gula-gula itu ?. 8. Kucing, arnab dan anjing ialah haiwan jinak. 9. Wah, cantiknya rumah itu ! 10. Inikah kasut kamu ?.

Lampiran 2 ( Sebelum aktiviti ) Dialog 1 Guru : Murid : Guru : Murid : Dialog 2 Guru : Murid : Guru : Murid : Siapa yang tidak pandai membaca ? Semua pandai baca cikgu. Tapi mengapa kamu baca tak betul ?. Baca saja, tapi tidak faham. Sikit-sikit sahaja faham. Suka belajar Bahasa Melayu ?. Suka, tapi kami tak faham. Apa yang awak tak faham. Cikgu cakap.

( Selepas aktiviti ) Dialog 1 Guru : Bolehkah kamu menjawab soalan ini ?.

Murid : Boleh cikgu. Guru : Memgapa kamu yakin boleh jawab ?. Murid : Saya faham. Dialog 2 Guru : Kamu sudah bertambah bagus ?

Murid : Betul cikgu.

Lembaran 3 BAHASA MELAYU TAHUN 3 Bitara NAMA :_____________________ MARKAH : _________%

ARAHAN : Dengar, kemudian sebut dengan intonasi yang betul.

1. Ini burung. 2. Cantik 3. Burung ada mata. 4 Burung makan ulat.

ARAHAN : Dengar, kemudian sebut dengan intonasi yang betul.

1. Ini burung ?. 2. Cantik ?. 3. Burung ada mata ?. 4. Burung makan ulat ?.

Lembaran 4 BAHASA MELAYU TAHUN 3 Bitara NAMA :_____________________ MARKAH : _________%

ARAHAN : Isikan tempat kosong dengan menggunakan tanda baca yang betul dan tepat.

1. Ini apa___. 2. Aduh____sakitnya kaki saya !. 3. Saya suka makan kek___ puding___dan aiskrim __ 4. Siapakah nama kamu __. 5. Di manakah pensel saya ___. 6. Tiba-tiba__ hujan pun turun ___ 7. Setiap petang___kami akan ke sungai__ 8. Adik saya sedang melukis___ 9. Itu buku saya___ 10. Mengapakah kamu lewat_____

Lampiran 5 ANALISIS UJIAN DARIPADA LEMBARAN 4 TAHUN 3

Nombor soalan Murid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 / / / / / / / / / / / / / / / 2 / / / / / / / 3 / 4 / / / / / / / / / 5 / / / / / / / / / / / / / / / 6 7 / / / / / / / / / / / / / / / 8 / / / / / 9 / 10 / / / / / / / / / Jumlah 9 8 10 8 8 10 7 8 9

JUMLAH

77