Anda di halaman 1dari 9

1

1223/2 SULIT

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013

ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (KEDAH)
_______________________________________________________

MODUL A

PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 2

Satu jam empat puluh minit

______________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

______________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
1223/2
Pendidikan Islam
Kertas 2
2013
1 jam 40 Minit
2

1223/2 SULIT
Jawab semua soalan


1 (a) Firman Allah SWT:
~ NO~ 7 OgLgN
N.-4OE= *.- 4 NU;N
=U^O4^- 4 NO~ 7
O)E+) NlU4` W up) 7)lE>
) 4` -/EONC O) _ ~
E- OO4-OEC _OE;N-
+OO4l^-4 _ E
4pNO-E4-> ^)
: ( 05 )
Ayat di atas menerangkan bahawa Rasulullah SAW melakukan sesuatu perkara
berpandukan wahyu dan Allah SWT membuat perumpamaan antara orang yang buta dan
orang yang celik.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan maksud rasul. [2 markah]
(ii) Mengapakah manusia memerlukan pimpinan wahyu. [4 markah]
(iii) Jelaskan perbezaan antara OO4l^-4OE;N- +
orang yang celik dan orang yang buta.
[2 markah]


(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menjelaskan beberapa pesanan Rasulullah SAW kepada umatnya tentang
kehidupan di dunia.

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan pesanan Rasulullah SAW tersebut. [2 markah]
(ii) Jelaskan akibat mengabaikan pesanan Rasulullah SAW. [4 markah]
(iii) Terangkan pengajaran daripada hadis di atas. [2 markah]
3

1223/2 SULIT

(c) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.


1
Elj^q N-
4pOjO4O^-

2
4g~-.-4 -
)_gE44`
g-g;_4N4 4pONN4O

3
-g~-.- 4pO@O4C
"EuE1Og^- -
OgOg 4p)-E=

4
4g~-.-4 N _O>4N
jg@4OU=
4pOOgO47

( 8-11 : (
[4 markah]


2 (a) Firman Allah SWT :

4L^1O44 =}=Oee"-
gOuCEg4O) +OuU4EO +OG`q
Lu-4 _O>4N }u-4 +OU=g4
O) u-4`~4 p O:;-- Oj
EluCEg4O)4 O)
+OOE^- ^j
: ( 47 )


Ayat al-Quran di atas menjelaskan tentang kewajipan anak terhadap ibubapanya.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan maksud perkataan bergaris. [2 markah]
(ii) Jelaskan sebab anak-anak wajib mentaati ibubapa. [2 markah]
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]
4

1223/2 SULIT[Lihat halaman sebelah
(b) Sabda Rasulullah SAW :) (

Hadis di atas menerangkan tentang pentingnya keprihatinan umat Islam terhadap makanan,
minuman dan pakaian.
Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan contoh makanan yang haram. [2 markah]
(ii) Jelaskan syarat memakan makanan yang haram ketika darurat. [4 markah]


(iii) Terangkan hikmah diharuskan memakan makanan yang haram ketika darurat.
[2 markah]


(c)

A B C D
~4g-=
4G`
}EuO
O-
Og)O
;4^
4p-47O
^-


Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan iaitu A, B, C dan D yang betul
daripada jadual di atas.

Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.


O 4L^4O^ -EOE- _O>4N
4:E_ +O4uC4O- 4g=E=
;}g)` gO41;=E= *.- _ CUg>4
NV^`- +EELUg
_^UE ]NO-E4-4C ^g 4O-
+.- Og~-.- 4O) ) 4O- W O
iv
iii
ii i
5

1223/2 SULIT
U^O4^- jEEE_O=-4 W 4O-
O1gOO- ^gg : ( 2 2 1 2 )


[4 markah]

3

(a)

Firman Allah SWT:up)4 /4 =}g)`
--g)O;^-
E4OE4c- +O_
_/4EO E7EOEC =UE *.-
O +O^)U +O4L4`4` _
ElgO gE+) O~
]OU;4C ^g : ( 6 )


Ayat di atas menjelaskan tentang kewajipan orang Islam terhadap orang bukan Islam yang
berminat dengan agama Islam.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan dua daripada kewajipan tersebut. [2 markah]
(ii) Bagaimanakah pelajar berperanan untuk mewujudkan keamanan dan keharmonian.
[4 markah]
(iii) Jelaskan kesan perdamaian terhadap negara. [2 markah]


(b) Sabda Rasulullah SAW :


Hadis di atas menerangkan tentang orang beriman kekasih Allah SWT.
6

1223/2 SULIT
Berdasarkan hadis di atas,

(i) Apakah maksud wali Allah SWT. [2 markah]
(ii) Nyatakan dua ciri orang yang soleh berdasarkan hadis. [2 markah]
(iii) Jelaskan tujuan Allah SWT memberi amaran memerangi orang yang memusuhi waliNya.
[4 markah]


[Lihat halaman sebelah


(c)

Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.
Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap
seperti dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.

; 47.~E} g[Oc4O ;}g)`
:O^ NOCjG4N gO^OU4N 4`
-g44N
( _OEO ( ) RC@OEO ) :^OU4
--gLg`u^) [+74O
_1gOO
(i)
~ Ep) O)E= OOOe4
EO4O^4E`4 )E4`4 *. p4O
( 4-gjO+^- ) (
4-gE^- )
(ii)
;4 E4uO>-47 =}E^7
( OE'g4^- ) ( EuO]- )
p O7;-- *. _ }4`4 O:;=4C
E^^) NO7;=EC gOO^4Lg W
}4`4 4OEE Ep) -.- /j_EN
/OgEO(iii)
O/E_+:4C .OgE+) p) l>
4u1g` lO*:EO ;}g)` E1OE=
}74 O) ( E4OuC= () ^uO4N ) u
O) g4OEOO- u O)
^O- g4C Ogj +.- _
Ep) -.- 7-OgC OO)lE=
(iv)

A B
: ( 451 )

B A
: ( 495 )

B A
: ( 45 )

A B
: ( 49 )

7

1223/2 SULIT


[4 markah]

4 (a) Firman Allah SWT :

+.- +OO+^ V4OEOO-
^O-4 _ N14` jjOO+^
E_O;=gE OgOg NE4:g` W
E4:g^- O) OE_~E}Ne W
OE_~E}O- OgE+WE
_UEOE OjO1 ~ONC }g`
E4OEE- lO4O4:G` lO4^O+-uCEe
lOOg~uO= 4 lOE1)OEN 1~4C
Og+uCEe +7//NC O4
+OO=O;> EO4^ _ NOO-^ _O>4N OO+^
Ogg4 +.- jjOONLg }4`
+7.4=EC _ C)O;EC4 +.-
1^`- +EE4Ug +.-4
]7) 7/E* _1)U4 ^@)


Antara cara untuk mendapatkan hidayah Allah SWT ialah dengan cara menuntut ilmu.
Berdasarkan ayat di atas,
(i) Nyatakan maksud ilmu fardu ain. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua akibat tidak menuntut ilmu terhadap individu. [7 markah]
(iii) Terangkan pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]

(b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.
Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.
No. Potongan ayat al-Quran Hukum Tajwid
: ( 68 )
8

1223/2 SULIT

A B

4
O EE_
N-Oe }g`
l-Uc }g)`
7.E` -)_E`
: ( 1 )


Mad Silah
Qasirah


Mad Silah
Tawilah

5
p) O) ElgO
e4CE p)4
EL7
4-)U4-l
: ( 63 )

Idgham Maal
Ghunnah


Idgham Bila
Ghunnah

6
ElUg> e4C-47
U4-^-
OO4^-
: ( 5 )

Alif Lam
Syamsiah


Alif Lam
Qamariah

7
]O7O4C4
_/44` -EOE-
Eu-E^- p)
u7+L 4-g~g=
: ( 51 )

Izhar Halqi


Ikhfak Hakiki

[4 markah]
[Lihat halaman sebelah
(c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.

Islam sangat mementingkan umatnya yang cergas dan bersemangat waja dalam menjalani
kehidupannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah.
Seharusnya umat Islam tidak ketinggalan untuk menyertai kegiatan reakrasi.

[6 markah]

5 (a) Firman Allah SWT :

; 47.~E} g[Oc4O ;}g)`
:O^ NOCjG4N gO^OU4N 4`
-g44N RC@OEO :^OU4
--gLg`u^) [+74O _1gOO
^gg p) W-O-4O>
_OEO +.- 4O) ) 4O- W
gO^OU4N eU4O> W 4O-4 O4O
+OE^- 1gE^- ^g_

Ayat di atas menjelaskan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya dan sifat tawakkal
baginda dalam menyampaikan dakwah
Berdasarkan ayat di atas,

(i) Apakah maksud tawakal. [2 markah]
)ii) Jelaskan kepentingan tawakal kepada seorang pelajar. [4 markah]
: ( 451 - 451 )
9

1223/2 SULIT
(iii) Jelakan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]

(b)

Firman Allah SWT:

:4^OUg-NC 1g- ) O)
O6O~ OE4OO4O` u }g` g7.-4O4
OON} _ _c4 _E4uO4
/CgE- _ _+:=O^4` 4Og-
_+OU~4 _/4E- _ ElgO
_^^) O~ ]OUu4C

Tulis tiga potongan kalimah daripada potongan ayat al-Quran di atas yang mengandungi hukum
mim mati ( ) dan nyatakan cara bacaannya. [6
markah]
(c) Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi.


.
.

[4 markah]


KERTAS SOALAN TAMAT
: ( 47 )