Anda di halaman 1dari 34
 
1
1.0 PENGENALAN
Setiap manusia mempunyai perkembangan yang tersendiri sepertiperkembangan fizikal, mental, fikiran, bahasa, dan banyak lagi.perkembangan yang mempengaruhi manusia bermula dari mereka bayisehinggalah kanak-kanak dan seterusnya alam dewasa. Perkembanganyang ada pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Hal inidisebabkan kerana perkembangan yang ada pada kita tidak dapatdipupuk tetapi ianya dapat dilihat jelas dengan mata kita sendiri. Pelbagaiperubahan yang akan terjadi sepanjang perkembangan manusia terjadi.Sesuatu organisma itu akan terus berkembang tanpa ada had masanyaiaitu dari manusia itu lahir sehingga ke akhir hayat. Ianya berubahmengikut peredaran masa. Ketua Bidang Dasar, Pusat PerkembanganKurikulum Kementerian Pendidikan, Dr. Sharifah Nor Puteh (2007)berpendapat bahawa pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagimeningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Menurutbeliau,
“perkembangan
kognitif melibatkan pemerhatian, perbandingandan diskriminasi, ramalan, konsep masa, konsep ruang dan penyelesaianmasalah, pengelasan, padanan satu dengan satu konsep nombor, operasi
nombor dan pengukuran,”. Maka, dapat disimpulkan bahawa sesuatu
perkembangan itu penting untuk menjadikan seseorang terutamanyakanak-kanak berkelakuan baik sepanjang masa. Seperti yang diketahui,perkembangan kanak-kanak melibatkan pelbagai perkembangan. Antaranya ialah fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi dan kendiri kanak-kanak. Dalam tugasan ini, saya akan merungkaikan dengan lebih jelasmengenai perkembangan kanakkanak dari segi kognitif, fizikal, sosio-emosi, bahasa dan kendiri.saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yangmempengaruhi perkembangan kanak-kanak serta implikasinya terhadapproses pengajaran dan pembelajaran. Saya juga akan membincangkanperkembangan kanak-kanak berdasarkan kajian kes yang telah sayalakukan.
 
2
2.0 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Rajah 1: Ciri-Ciri PerkembanganPerkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baru yangberlainan daripada sifat yang lebih awal.(Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, 2009)CIRI -CIRIPERKEMBANGANbersifat kualitatif perubahan stabilperubahan berterusanberlaku secara teratur dipengaruhi baka danpersekitaranhasil kematangan danpembelajaran
 
3
2.1 KONSEP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Jadual 1: Konsep Perkembangan Kanak-Kanak
TOKOH PENDAPAT TOKOH
Santrock (2008)Perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosio-emosi individu yang bermula daripada peringkatpercambahan sehingga ke akhir hayat.Paul Eggan & DonKauchak (1997)Konsep pembangunan, teratur, perubahan yang tahanlama dalam diri seseorang pelajar terdiri daripadagabungan pembelajaran, pengalaman dankematangan.Crow & CrowPerubahan secara kualitatif serta cenderung ke arahyang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dansosial.Karl G. GarrisonPerkembangan terhasil daripada tindakan yang salingberkaitan antara perkembangan jasmani danpembelajaran. Semua perkembangan adalahmengikut urutan semulajadi dan bersifat sejagat.D.S Wright & AnnTaylor Perubahan berlaku dalam warisan hayat.Charls DarwinJika sistem saraf sesuatu organism kompleks, makamasa yang diperlukan untuk matang adalah lama. Atan LongPerubahan kualitatif tidak dapat diukur secarakualitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlakukerana sifat baru berlainan daripada peringkat awaldan berlaku berterusan daripada percambahanhingga akhir hayat.Beltes, Reese &Nesseroade (1977)Dengan bertambahnya umur, perubahan revolusiyang lain akan berlaku iaitu dalam bentuk sahsiah,kognitif, moral dan fizikal.Mohd. Nazar (1990)Perubahan dengan masa iaitu perubahan denganumur dan perubahan daripada jenis evolusi atauontogenik.

Puaskan Keingintahuan Anda

Segala yang ingin Anda baca.
Kapan pun. Di mana pun. Perangkat apa pun.
Batalkan Kapan Saja
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505