KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN

Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Durung ana rong sasi kabar mau, lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki, pase ing desa Geplak, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009, nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Miturut pawarta saka layang kabar lan tivi, montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak, Papua. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju, lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Malah ing kedadeyan iki, luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. Saliyane iku, ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Ing atase ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti ketiban sial. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor mabur-montor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi, kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.

Ing wekdal sakawit. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. Papua. Bahkan pada peristiwa itu. Magetan. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapamenapa. saat bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ngablak. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Kecamatan Karas. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. Tetapi belum sampai di tujuan akhir. Ahyar. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. dan ketika hendak mampir di Lapangan Udara Iswahyudi Madiun pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Belum genap dua bulan berita itu. Sitimulyo. Selain itu ada 15 orang yang . Jogja TV Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Piyungan. Menurut berita koran dan televisi. Kejawi menika. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Pesawat yang jatuh dan terbakar itu milik TNI AU jenis Hercules C-130 nomer A-1325. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Berita TRAGEDI PESAWAT DI MAGETAN Belum lama ini memang pernah diberitakan bahwa banyak pesawat yang mengalami musibah di luar negeri maupun Indonesia. pesawat tersebut berangkat dari pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan tujuan akhir Biak. tepatnya di desa Geplak. sudah disusul lagi peristiwa jatuhnya pesawat belum lama ini. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. saéngga panggesanganipun saya mindhak.Teks Pawarta. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. lebih dari seratus orang tewas termasuk warga desa yang rumahnya ikut kejatuhan pesawat tersebut. Jawa Timur hari Rabu pagi sekitar setengah tujuh pada tanggal 20 Mei 2009.

Apakah memang musibah itu benar-benar karena usia pesawat yang sudah tua atau sebab lainnya? Ditunggu saja hasil investigasi pemerintah tentang sebab-musabab kecelakaan pesawat tersebut. Pandhelenging netra sasaged saged tajem mawas prabawa. Ingkang kedah dipun gatosaken cara maos teknik inggih punika : 1. Memang banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya pesawat-pesawat milik negara itu sudah banyak yang berusia tua dan harus diganti.mengalami luka berat dan ringan. Namun dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Ada yang hancur lebur dan sebagian ada yang atapnya rusak tanpa sisa. kanthi pandulu jejeg sikep maos kaudia ingkang santun miwah leres Tuladha Pawarta Televisi . Kawijangan pocapan inggih punika gamblang dipun mirengaken saha leres tumraping pangagem basa. tahu-tahu kena sial. Dengan adanya musibah pesawat milik TNI AU tersebut tentu saja membuat warga sekitar pangkalan menjadi trauma. terpaksa pesawat tua itu masih dioperasionalkan untuk mengangkut orang dan alat perlengkapan lainnya. Pocapan (lafal) : nggatekake aksara vocal punapa konsonan. 2. Yang jelas musibah pesawat Hercules C-130 milik TNI AU tadi semakin menambah panjang daftar kecelakaan pesawat TNI AU. Mereka tidak tahu apa-apa. Sementara rumah-rumah di desa tersebut yang kejatuhan pesawat dan menyebabkan rumah hancur dan terbakar sekitar 4 rumah. Lagu ukara inggih punika gegayutan kaliyan andhap inggiling swara / nada. Kompetensi Dasar : Membaca berita Maca saking pawarta Televisi Menawi salah satunggiling tiyang maos pawartos dipun pocapaken kanthi cetha ingkang saged kapireng dening tiyang sanes. 3. Pawarta Basa Jawa Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra berbahasa Jawa dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan. cara maos mekaten dipun wastani cara “maos teknik” tiyang sanes saged medhot ingkang bakenipun perkawis / pawarta. 4.

4. cara maos mekaten dipun wastani cara “maos teknik” tiyang sanes saged medhot ingkang bakenipun perkawis / pawarta. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. Ing wekdal sakawit. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. Ahyar.MACA PAWARTA Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra berbahasa Jawa dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan. 3. Kompetensi Dasar : Membaca berita Maca saking pawarta Televisi. Pocapan (lafal) : nggatekake aksara vocal punapa konsonan. Sitimulyo. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapamenapa. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Ngablak. 2. pandhelenging netra sasaged saged tajem mawas prabawa. Lagu ukara inggih punika gegayutan kaliyan andhap inggiling swara / nada. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. . Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. Menawi salah satunggiling tiyang maos pawartos dipun pocapaken kanthi cetha ingkang saged kapireng dening tiyang sanes. Jogja TV Tempat Pembuangan Sampah Akhir. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. kanthi pandulu jejeg sikep maos kaudia ingkang santun miwah leres Tuladha Pawarta Televisi Teks Pawarta. 5. Piyungan. Ingkang kedah dipun gatosaken cara maos teknik inggih punika : 1. Kawijangan pocapan inggih punika gamblang dipun mirengaken saha leres tumraping pangagem basa.

Pantun winih menika miturut tradhisi rumiyin dipunbagèkaken dhumateng sedaya kadang tani ingkang dipungéndhong déning sesepuhipun Dhusun. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Ing jaman modern menika. Wonten ing Lapangan Sumberagung. masyarakat ugi dipunlipur déning manéka warna seni lan paméran kerajinan. Teks Pawarta. Pramila. . Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. Swasana regeng sanget awit sedaya warga sami rebatan sekul wiwitan ingkang dipunjangkepi sambel Gepeng. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Kanggé acara Ruwatan sawah saklajengipun ugi dipungelar ringgit Kancil minangka jangkeping acara merti sawah. upacara Wiwitan dipunlajengaken dhahar tumpeng lan sekul wiwitan. mbokbilih sampun kathah warga ingkang mboten mangertosi ngèngingi tradhisi menika. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Upacara menika minangka panyuwunan dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Kejawi menika. Jetis. supados asiling tetanèn ing mangkénipun saged kalis saking ama lan bebendu. Masyarakat Tradhisi Bantul ingkang dipunsengkuyung déning Mahasiswa ISI Ngayogyakarta ngadani upacara wiwitan kang dipunrawuhi wakil Bupati Bantul. lajeng kabagi dhumateng laré-laré.Kejawi menika. saksampunipun dipundongani. TVRI Jogja Kadang Tani mliginipun ing tanah Jawi. Sumberagung. menawi badhé wiwit nanem wonten ing sabin tansah nindakaken Adicara Metri Sawah utawi Wiwitan. Bantul. Sumarno. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. Upacara Wiwitan menika dipunlajengaken wonten ing Lapangan Sumberagung. Sekul wiwitan ingkang dipunwungkus ron pisang. Upacara kawiwitan kanthi mendhet winih pantun saking setunggaling sabin kagunganipun warga ing Bulak Pangkah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful