Anda di halaman 1dari 4

PEKA FIZIK SPM

NAMA : TAHUN KELAS

Jadual Konstruk & Petunjuk Prestasi


Konstruk yang ditaksir Petunjuk prestasi A [Penyiasatan saintik] PP1 - Menyatakan inferens yang sepadan dengan situasi atau pemerhatian KONSTRUK I Merancang penyiasatan atau eksperimen B A H A G I A N 1 PP2 - Menyatakan hipotesis yang sepadan dan boleh diuji kebenarannya PP3 - Menyatakan tujuan eksperimen atau penyiasatan PP4 - Menyatakan pembolehubah dimanipulasi (PUM), pembolehubah bergerak balas (PUB) dan pembolehubah dimalarkan. PP1 - Menyatakan senarai radas dan bahan yang mencukupi untuk mendapatkan sekurang- kurangnya satu set data PUM dan PUB. PP2 - Menerangkan pemasangan radas atau rajah susunan radas yang berlabel dan boleh berfungsi PP3 - Menyatakan prosedur eksperimen yang lengkap, termasuk kaedah mengawal PUM dalam julat yang sesuai dan mengukur PUB yang sepadan. PP4 - Menunjukkan kaedah penjadualan data yang mengandungi lajur dan baris bagi pemboleh ubah berserta unit yang sepadan atau pemerhatian yang sepatutnya PP1 - Menyatakan senarai radas, bahan dan/ atau keperluan lain yang mencukupi bagi membolehkan data, maklumat dan/ atau pemerhatian eksperimen atau aktiviti boleh diperolehi PP2 - Menerangkan pemasangan radas atau rajah berlabel yang relevan dan boleh berfungsi. PP3 - Menyatakan prosedur eksperimen atau langkahlangkah aktiviti yang lengkap PP4 - Menyatakan bagaimana data, maklumat dan/atau pemerhatian akan dicatatkan (jika ada) Petunjuk prestasi B [ Bukan penyiasatan saintik]

Pemberian skor : Skor 3 Semua PP dengan betul Skor 2 Mana-mana dua hingga tiga PP dengan betul Skor 1 Mana-mana satu PP dengan betul * Pelajar yang tidak memberi respon atau tidak mencapai mana-mana PP diberi skor Y.

B A H A G I A N 2

PEKA FIZIK SPM


Konstruk yang ditaksir KONSTRUK II Menjalankan penyiasatan atau eksperimen Pemberian skor : Skor 3 Semua PP dengan betul Skor 2 Mana-mana dua PP dengan betul Skor 1 Mana-mana satu PP dengan betul KONSTRUK III Mengumpul & merekod data penyiasatan atau eksperimen Pemberian skor : Skor 3 Semua PP dengan betul Skor 2 Mana-mana dua PP dengan betul Skor 1 Mana-mana satu PP dengan betul Petunjuk prestasi A [Penyiasatan saintik] PP1 - Menyusun serta memasang radas, bahan dan/atau peralatan mengikut prosedur atau kaedah yang ditetapkan dengan betul dan boleh berfungsi PP2 - Mengendalikan radas, bahan dan/atau peralatan mengikut prosedur atau kaedah yang ditetapkan dengan betul PP3 - Mengambil dan membaca ukuran dengan kaedah dan teknik yang betul Petunjuk prestasi B [ Bukan penyiasatan saintik] PP1 - Menyusun serta memasang radas, bahan dan/atau peralatan mengikut prosedur atau kaedah yang ditetapkan dengan betul dan boleh berfungsi PP2 - Mengendalikan radas, bahan dan/atau peralatan mengikut prosedur atau kaedah yang ditetapkan dengan betul PP3 - Mengambil dan membaca ukuran dengan kaedah dan teknik yang betul dan/atau membuat lakaran daripada pemerhatian PP1 - Merekod ukuran dalam unit yang betul atau melukis/ melakar pemerhatian dengan jitu PP2 - Merekod, mencatat dan melukis/melakar pemerhatian eksperimen atau aktiviti dengan betul dan relevan (jika ada) PP3 - Merekod hasil kiraan dengan unit yang betul atau melabel selengkapnya rajah yang dilukis/dilakar PP4 - Merekod ulangan pemerhatian dengan situasi berbeza (jika ada)

PP1 - Membina jadual yang mempunyai lajur dan baris dengan kuantiti zik dan unit yang betul PP2 - Merekod semua nilai PUM dalam tempat perpuluhan yang sesuai dan tekal. PP3 - Merekod semua nilai PUB dalam tempat perpuluhan yang sesuai dan tekal PP4 - Merekod hasil kiraan data sekunder dalam tempat perpuluhan yang sesuai dan tekal serta unit yang betul (jika ada)

PEKA FIZIK SPM


Konstruk yang ditaksir KONSTRUK IV Mentafsir data & membuat kesimpulan Pemberian skor : Skor 3 Semua PP dengan betul Skor 2 Mana-mana dua PP dengan betul Skor 1 Mana-mana satu PP dengan betul Petunjuk prestasi A [Penyiasatan saintik] PP1 - Menyatakan tajuk graf dan melukis paksi graf berserta unit yang betul, di mana PUB pada paksi-x dan PUM pada paksi-y PP2 - Skala graf seragam, tidak ganjil serta sekurangkurangnya empat titik dipindah dengan betul PP3 - Garis penyesuaian yang terbaik dan licin dengan bentuk garis yang sepadan dengan eksperimen serta saiz graf sekurangkurangnya 50% daripada saiz kertas graf PP4 - Menunjukkan kaedah menentukan kecerunan dengan melukis segitiga dan menyatakan nilai kecerunan graf (jika ada) PP5 - Menentukan nilai daripada graf secara ekstrapolasi atau intrapolasi (jika ada) PP6 - Menyatakan kesimpulan yang sepadan PP7 - Menyatakan langkah untuk menambah kejituan dapatan eksperimen (jika ada) Petunjuk prestasi B [ Bukan penyiasatan saintik] (Graf) PP1 - Menyatakan tajuk graf dan melabel kedua-dua paksi dengan unit yang betul (jika ada) PP2 - Skala graf seragam, tidak ganjil serta sekurangkurangnya empat titik dipindahkan dengan betul PP3 - Bentuk graf sesuai dengan eksperimen dan garis atau lengkuk yang licin serta saiz graf sekurang-kurangnya 50% daripada saiz kertas graf PP4 - Menunjukkan kaedah menentukan kecerunan dengan melukis segitiga dan menyatakan nilai kecerunan graf (jika ada) PP5 - Menentukan nilai daripada graf secara ekstrapolasi atau intrapolasi (jika ada) PP6 - Menyatakan kesimpulan yang sepadan PP7 - Menyatakan langkah untuk menambah kejituan dapatan eksperimen (jika ada) Atau (Hitungan) PP1 - Membuat hitungan yang betul untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan PP2 - Menyatakan jawapan dengan unit dan bilangan tempat perpuluhan yang betul PP3 - Menunjukkan kebolehan membuat kesimpulan dengan betul PP4 - Menyatakan langkah untuk menambah kejituan dapatan eksperimen (jika ada)

PEKA FIZIK SPM


Konstruk yang ditaksir Petunjuk prestasi A [Penyiasatan saintik] Petunjuk prestasi B [ Bukan penyiasatan saintik] Atau (Lain-lain) PP1 - Memberikan penerangan yang jelas kepada maklumat yang dikumpul seperti data dan rajah yang dilukis PP2 - Menyatakan rumusan atau kesimpulan yang betul dan sepadan dengan maklumat atau pemerhatian PP3 - Menyatakan langkah untuk menambah baik dapatan eksperimen atau aktiviti yang telah dijalankan Konstruk yang ditaksir Minat & sifat ingin tahu Petunjuk prestasi A [Penyiasatan saintik] PP1 - Kerap menghasilkan tugasan yang dicirikan : - kepelbagaian - kuantiti yang banyak dan relevan - Suka bertanya suatu maklumat dengan lebih mendalam di dalam kelas. - Mempunyai pengetahuan zik yang lebih daripada yang diajar di dalam kelas. Sistematik PP2 - Kerap menghasilkan tugasan yang bercirikan : - teratur - mengikut susunan - kemas PP3 - Kerap menunjukkan tingkah laku yang suka memberi pertolongan - Boleh menerima pandangan orang lain - Kerap melakukan tugasan dengan bersungguh-sungguh PP4 - Sentiasa mengamalkan langkahlangkah keselamatan & kebersihan - Kerap menunjukkan usaha untuk menjalankan atau menyiapkan tugasan-tugasan dalam masa yang ditetapkan

KONSTRUK V Sikap sainstik & nilai murni

Bekerjasama

Bertanggungjawab

Pemberian skor : Skor 3 : Semua PP dengan betul tanpa bimbingan. Skor 2 : Mana-mana dua hingga tiga PP dengan betul Skor 3 : Mana-mana satu PP dengan betul