Anda di halaman 1dari 16

PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN UPSR 2013

1 2 3 4 ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN . CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN

KELAS TUNTUTAN PETUGAS


Kelas Lingkungan Gaji Sukatan Selinder

A B C D E

Tidak kurang dari RM2625.45 sebulan Tidak kurang dari RM2333.00 sebulan Tidak kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan

1400 s.s ke atas 1000 s.s ke atas Di bawah1000 s.s Tidak kurang 175 s.s Di bawah 175 s.s

KADAR BAYARAN PETUGAS UPSR


JAWATAN
PENYELIA KAWASAN KETUA PENGAWAS TIMBALAN KP PENGAWAS PENGEMAS BILIK

ELAUN
RM80 + 10P + 2S RM70 + 0.25C + 2S RM60 RM45 + S RM20 + 2H

P - BIL PUSAT PEP. S - BIL SESI ( PAGI DAN PETANG ) C - BIL CALON H - BIL HARI

BA 067
NO.PUSAT

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN IKHTISAS
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

ZALEHA BTE KASIM SK MERU JALAN TAP 41200 KLANG 012-6666666 Dokumen

Daerah

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Peperiksaan ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - (Jika Berkaitan ) Borang Tuntutan Ikhtisas ( LP/Am17A ) Borang Pengesahan Tuntutan dan Jadual Pengawasan Peperiksaan Awam ( JPS/SPP-38 ) Pemantauan / Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( JPS/SPP-68) - utk PBS shj Surat Lantikan / Panggilan Mesyuarat Senarai Nama Calon / Senarai Kehadiran Calon ( JPS/SPP-69 ) - utk PBS shj Salinan Borang LP/Am 29 ( KP shj )** TIDAK PERLU
Salinan Surat Pengesahan Calon CBK / H / T (Jika Berkaitan )

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut Tarikh : 12.09.2013

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP ) Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

PENGEMAS BILIK

JAWATAN

KLANG (/)

semak Oleh :

Tarikh :

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUNTUTAN BAGI BAYARAN IKHTISAS Peperiksaan : Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2013
1. Nama Penuh : (Dalam huruf Besar) PEMBANTU TADBIR 4. Jawatan : PENGEMAS BILIK 8. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah : SK MERU JALAN TAP 41200 KLANG 11. Alamat Rumah : NO 234 JALAN MERU JAYA 41200 KLANG 12. Nama Matapelajaran : 15. Nama Pusat/Tempat :
(Untuk diisi oleh semua Pengawas)

LP/Am17A

IKH

ZALEHA BTE KASIM 5. Gred : N 17

2. No.Kad Pengenalan 3. No.Fail Cukai Pendapatan 6. Gaji Pokok :

: 601211-04-5678 : SG 0000555555 7. No. Gaji : 55666666666

RM1200.00 9. No.Tel Pej : 03-332565555 9.1 No.Tel Bimbit : 012-6666666 9.2 No.Faksimili : 03-3324455 9.3 Alamat E-mail : zalehakasim@yahoo.com 13. Kod Kertas :

10. No.Akaun Bank : 56623444400 10.1 Nama Bank 10.2 Caw Bank : CIMB : KAPAR

14. No.Kod Pemeriksa : 16. No.Pusat Kod : BA 067 Ringgit

SK MERU

17. Bayaran Pengelola :

17.1 Bayaran bagi lain-lain pelantikan RM .. 17.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Pen.Pengawas RM Jumlah Kecil (17.1 + 17.2 ) 19. Bayaran Pemeriksa :
19.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.1.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.2 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LP/am 19 )-RM . 19.2.1 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar . Jumlah Kecil ( 19.1 + 19.2 ) C

PENGEMAS BILIK

( RM20 + 2H

A B

26.00
0

18. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir/Juru Tulis/Juru Baca : Bil Kertas MP( )xRM5.00

20. Bayaran Ketua Pemeriksa / Ketua Pemeriksa Bersama : 20.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap pasukan - RM .. 20.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelarajan yang mempunyai seorang sahaja pemeriksa - RM .... D 0 21. Bayaran Ketua Pasukan : . Penolong pemeriksadi bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap Penolong Pemeriksa. 22. Jumlah Tuntutan DUA PULUH ENAM RINGGIT SAHAJA 23. Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas ialah bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar. ______________________________ Tandatangan yang membuat tuntutan ZALEHA BTE KASIM Nama : 24. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar. ______________________________ Tandatangan Nama : Jawatan ** :
* Potong yang tidak berkenaan.

26.00

12.09.2013 Tarikh : UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LP

Tarikh :

Disemak oleh Tarrikh

: :

_____________________

** Nyatakan sama ada Pengarah Pelajaran/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab

LP/Am17A

IKH

55666666666 56623444400 CIMB KAPAR

emeriksa : BA 067 Sen

26.00
0

.. . 0 0

26.00

AN UNIT KEWANGAN LP

_____________________

JPS/SPP-43 (PIN2/2012)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN

Maklumat Akaun Bank Terkini


( dilampirkan bersama setiap baucer manual )

Nama Penerima No. Kad Pengenalan Alamat Sekolah / Pejabat

: : :

ZALEHA BTE KASIM 601211-04-5678

SK MERU JALAN TAP 41200 KLANG

No. Gaji No. Akaun Bank Nama Bank Cawangan Bank No.Telefon Bimbit No.Telefon Pejabat No.Faks Pejabat Alamat E-mail

: : : : : : : :

55666666666 56623444400 CIMB KAPAR 012-6666666 03-332565555 03-3324455


zalehakasim@yahoo.com

JPS/SPP-38(Pin.3/2013)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR PENGESAHAN TUNTUTAN DAN JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN UPSR 2013 A. MAKLUMAT PETUGAS : : : : ZALEHA BTE KASIM 601211-04-5678 BA 067 SK MERU 3. Jawatan : 5. Bil Calon : PENGEMAS BILIK 0 Calon

1 Nama 2 No. Kad Pengenalan 4 No Pusat 6 Nama Pusat B.

JADUAL BERTUGAS / PENGAWASAN * HARI / SESI ( PAGI / PETANG ) / / / / * HARI / SESI ( PAGI / PETANG )

BIL 1 2 3

TARIKH 10.09.13 11.09.13 12.09.13

BIL

TARIKH

JUMLAH SIDANG
* SESI PAGI ( Sidang 1 , Sidang 2 )

C.

JUMLAH TUNTUTAN
1 2 3 4 5 ELAUN CALON ( KP shj ) ELAUN SIDANG / HARI ELAUN PUSAT (PK shj) ELAUN PEMBANTU CALON
Lain - Lain ( Pengemas Bilik )

( ( ( (

0 4 0 3

X 0.25 + RM70 ) X1) X 10 + RM80 ) X 2 + RM20 )

(S) (10 P) (2 H)

: : :

RM RM RM RM RM

0.00 0.00 0.00 0.00 26.00

JUMLAH BESAR

RM 26.00

________________________ ZALEHA BTE KASIM t.t Petugas D. PENGESAHAN ________________________ ( ) Cop Jawatan

Tarikh :

12.9.2013

Tarikh :