Anda di halaman 1dari 8

Nama Kursus Kod Kursus Jumlah Kredit Prasyarat Hari dan Masa Kuliah Pensyarah Objektif Kursus 1 2

Prinsip Pengajaran Penulisan KRB 3023 3 Tiada

Pada akhir kursus pelajar dapat: Menjelaskan teori, pendekatan, kaedah dan pengajaran penulisan di sekolah rendah.(A1,C4) strategi

Memilih dan mengaplikasikan pendekatan, kaedah, strategi dan teknik penulisan dalam pelbagai jenis penulisan. (P1,A1,C3) Mentafsir kemahiran penulisan berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR,KSSR supaya releven dengan usaha untuk memperkembang kemahiran menulis murid.(C4,CT3) Merancang program pengajaran penulisan secara bijaksana dengan mengaitkannya dengan proses membacadan kemahiran yang lain. (C2,P2, CS4)

Sinopsis Kandungan Kursus Kursus ini mendedahkan pelajar tentang selok-belok pengajaran penulisan Bahasa Melayu KBSR/KSSR. Antara bidang yang diberi fokus ialah kajian terperinci tentang kemahiran menulis yang tersenarai dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR/KSSR . Pelajar juga akan didedahkan dengan pelbagai teori, kaedah, teknik dan strategi penulisan serta prinsip pengajaran penulisan yang berkesan. Aspek tanda baca, ejaan, pemilihan kosa kata, morfologi dan sintaksis serta format turut ditekankan dalam menghasilkan karangan yang baik. Pelajar juga akan dilatih untuk menilai karangan pelajar berdasarkan pelbagai kaedah. Pada akhir kursus pelajar dapat menyediakan satu persediaan mengajar yang baik berkaitan dengan kemahiran menulis.

Rujukan Utama Abu Bakar Yusuf, Abdullah Yusof, Omar Hisham Mohd Baharin (2006) Prinsip Pengajaran Penulisan. Greenberg, K. L. (1994). The Advancing Writer Book 2. New York: Harper Collins. Lyons (1989). Study Writing. Cambridge: College Publishers University. Mohd. Sidin Ishak (1992) Ketrampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri (1990). Penulisan dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia (1998) Sukatan Pelajaran KBSR. Pusat Perkembangan Kurikulum. Mortomore, P. (1999) Understanding Pedagogy and Its Impact on Learning . London: Thousand Oak, Clif: Chapman. Schunk, D.H. (1996) Learning Theories: An Educational Perspective. Eaglewood Cliff, N.S. : Merill.

Kaedah Pengajaran Tutorial, online, perbincangan secara talian (e-forum)

Penilaian Prestasi Pelajar Tugasan : 1. Esei Ilmiah 2. E-forum Peperiksaan akhir Soalan esei Jumlah 100 60 30 30 40

Penggredan Skala UPSI: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 Nilai 4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0.00 Taraf Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Lemah Lulus Lemah Lulus Lemah Gagal

Jadual Pengajaran

Minggu 1

Tajuk Teori/ Pendekatan, Kaedah, Teknik Penulisan Penulisan dan perinciannya Prinsip dan cirri penulisan yang baik Faktor penentuan dasar bahasa

Rujukan

Analisis Kemahiran Menulis dalam Sukatan Pelajaran Membezakan menulis mekanis dan mentalis. Mentafsir kemahiran dan menukar dalam objektif pelajaran. Penggabungjalinan dengan kemahiran lain lisan dan menulis. Isi pelajaran yang berkaitan dengan kemahiran menulis Pedagogi yang berkaitan dengan kemahiran menulis.

Penulisan mekanis Jenis tulisan mekanis Kaedah dan teknik pengajaran menulis mekanis Membina asas penulisan mekanis yang baik

Penulisan Mentalis Jenis tulisan mentalis Kaedah dan teknik pengajaran menulis mentalis Membina asas penulisan mentalis yang baik

Format Penulisan Sistem ejaan, tanda baca, ayat gramatis dan lambang-lambang lain. Sistem pemerengganan Koheren dan pertautan.

Pemeriksaan dan Pemarkahan Tulisan mekanis/ mentalis Kriteria pemarkahan/ gred Teknik pemeriksaan Pelaporan penilaian

Pengayaan dalam penulisan Definisi Konsep dan rasional Kaedah dan teknik Bidang dan bentuk Contoh-contoh pengayaan dan berdasarkan kemahiran.

Penggunaan ABM dalam Penulisan Objektif penggunaan ABM dalam penulisan Pemilihan bahan/ ABM yang berkaitan Penggunaan bahan oleh pelajar dan guru Prinsip dan cirri-ciri ABM penulisan

Penilaian dalam Kemahiran Menulis Prosedur dan teknik menilai kemahiran menulis mekanis Prosedur dan teknik menilai kemahiran menulis mentalis Membina item ujian kemahiran menulis Mentadbir ujuan kemahiran menulis mekanis dan mentalis.

10

Pemulihan dalam Penulisan Definisi konsep dan rasional. Kaedah dan teknik Bidang dan bentuk Contoh-contoh pemulihan berdasarkan kemahiran.

11

Menyediakan Persediaan Mengajar Kemahiran menulis Format Pemilihan kemahiran dan tafsiran Penulisan objektif Penulisan melengkapkan P & P

12 Persembahan Pengajaran Mikro Penulisan 13 Rumusan P & P Penulisan kehendak sukatan kemahiran dan tafsiran persediaan mengajar dan pengajaran faktor peperiksaan kekuatan P & P kelemahan pembaikan refleksi