Anda di halaman 1dari 3

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG


ULANGAN SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Mata Pelajaran : BAHASA DAERAH


Kelas : IX (Sembilan)
Hari, tanggal : Kamis, 13 Maret 2008
Waktu : 60 menit

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab.
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan
jawaban yang benar.

TOPENG MALANGAN

Mung bandha topeng


Tuwek lan rupane elek
Bisa tekan ngendi-ngendi
Wayang topeng kasuwur
Crita Panji lan Menak
Dibarengi gendhing njoged Beskalan
Dirungokake penak
Glagah Dawa ing Tumpang
Kedung Mangga ing Pakisaji
Manggone urip kabudayan
Katresnan kang diaji-aji
Dudu epos Ramayana
Dudu crita Mahabrata
Dadi kesenian topeng Malang
Uga Raden Panji melu mekrokake manggar
Nuwuhake tarian iki dadi kawentar

Katawang, 2005
NOUR CHOIRUSY SA’IDAH

1. Gegeuritan ing dhuwur karyane.....


a. Sinung Satwiko b. Nur Cholis c. Bonari d. Nour Choirusy Sa’idah

2. Wayang topeng iku kesenian khas saka Kabupaten Malang anana ing desa....
a. Wagir lan Sumber pasir c. Kauman lan Pagak
b. Pakisaji lan Wagir d. Glagahdawa lan Kedhung Mangga

3. Wayang topeng iku nyritakake lakon...


a. Mahabarata b. Panji lan Menak c. Ramayana d. Serat Mencek

4. Kanggo sing mirsani wayang iku ditonton lan....


a. Disekseni b. ditiru c. Gawe lambang d. Diluhurake

5. Prabu Airlangga ngutus gawe candhi kanggo ngurmati lelabuhane para brahmana, resi. Candhi iku
manggoen ana ing...
a. desa pulangan b. gunung pulangan c. Mulihan d. desa tulangan

6. Kakawin kanthi irah-irahan Arjuna Wiwaha ditulis dening....


a. Mpu Baradah b. Mpu Sendok c. Mpu Kanwa d. Mpu Tanakang

7. Garwane Prabu Airlangga jenenge Dewi....


a. Sanggrama Wijaya b. Gentayu c. Kilisuci d. Pinaka

8. Prabu Airlangga iku.... Prabu Dharma Wangsa


a. Ponaka b. Putra mantu c. Putra ragil d. adipati

9. Prabu Airlangga iku asale saka negara....


a. Sriwijaya b. Udayana c. Lwarang d. Tar-tar
10. Putri kedaton mataram, putra putrine prabu Airlangga saka sang prameswari, ora seneng dadi ratu, mimpin
negara Mataram. Malah pilih urip cara Brahmana, tapa brata adoh saka perkara kadonyan. Sapa jenenge
putri kedaton iku?
a. Kilisuci b. Pinaka c. Sanggarama Wijaya d. Gentayu

11. Ing tahun.....negara Mataram di sigar dadi loro


a. 1042 b. 1402 c. 1420 d. 1240

12. Prabu Airlangga dianggap titisane dewa....


a. Agni b. Bayu c. Brahma d. Wisnu

13. Pandhawa lima iku putrane prabu....


a. Padhudewanata b. Dewabrata c. Dhestarasta d. Parikesit

14. Padhawa lima ing ngisor iku kaurut saka barep, kang bener...
a. Bima, Arjuna, Sadewa, Puntadewa, Nakula c. Arjuna, Nakula , Sadewa Puntadewa, Bima,
b. Nakula, Bima, Arjuna, Sadewa, Puntadewa d. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa

15. Satriya pandhawa, kesatriyane ing jodipati, pusakane awujud kuku pancanaka uga gondorujak-pola. Satriya
gagah perkasa duwe garwa telu Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, lan Dewi Urangayu, Satriya iku jenenge....
a. Puntadewa b. Werkudara c. Arjuna d. Nakula

16. Raden Permadi, Raden Dananjaya, raden Pandhutanaya, Raden Arjuna, kabeh iku jenenge....
a. Raden Bratasena b. Raden Abimanyu c. Raden Gatutkaca d. Raden Janaka

17. Panah panosopati iku kagunganne....


a. Raden Arjuna b. Adipati Karna c. Raden Abimanyu d. Prabu Rama

18. Kang kagungan senjata Kuntawijaya yaiku....


a. Raden Arjuna b. Adipati Karna c. Eaden Abimanyu d. Prabu Rama

19. Ing ngisor iki putrane Werkudara/ Bima, yaiku....


a. Raden Irawan b. Raden Antareja c. Raden Parikesit d. Raden Abimanyu

20. Satriya pandhawa Nakula lan Sadewa iku sedherek….


a. Seje ibu b. Misan c. kembar d. ponakan

21. Ing cengkorongane wawancara iku kudu nyebutake....


a. Tema, tujuan, nara sumber c. sing ngutus wawancara, kancane
b. tujuan, judul, singdiconto d. tema, nara sumber, panggonane

22. Sadurunge nindakake wawancara, pitakon-pitakon ing wawancara iku becike....


a. Wis dicepakake, disiyapake, cocog karo tujuane c. Apa jare anggota kelompok liyane sing penting katut
b. Ndadak wae yen nara sumbere bisa ditemoni d. ngenteni katrangane nara sumber dhisik

23. Wektu kanggo wawancara iku becike.....


a. Wis ditemtokake lan di saguhi dening nara sumber
b. Ndadak bae sing penting nara sumbere bisa
c. Nara sumbere kudu manut sing wawancara
d. kapan bae angger ketemu langsung wawancara

24. Sawise nindakake wawancara para siswa kudu bisa ngolah asil wawancara dadi...
a. Geguritan b. Tembang c. Karangan d. Laporan

25. Kang perlu digatekake nalika maca endah geguritan yaiku....


a. Lafal b. Intonasi c. Ekspresi d. diskripsi

26. Nalika maca endah geguritan ana wirama kang kereng, ana kang alus, merak ati, ana kang sedih kebah
tangis uga ana wirama pitakon, pawarta lan prentah. Wirama/ lagu nalika maca endah geguritan iku mau
kalebu...
a. Lafal b. Intonasi c. Ekspresi d. Ilustrasi

27. Maca endah geguritan iku kudune....


a. apa anane c. Digawe-gawe supaya pada gumun
b. yakin lan mantep d. Isinan lan digawe gagap

28. Swasana utama kahanan kang ana sajrone geguritan “Topeng Madang” yaiku…
a. seneng lan marem amarga ana seni wayang Topeng
b. welas, lan cedí ndeleng wayang topeng
c. nesu, muring amarga wayang Topeng
d. wedi nganti girap-girap amarga wayang topeng

29. Kanggo nambah rasa kaendahan nalika maca endah geguritan, bisa migunakake….
a. ilustrasu musik, alat peraga, kostum c. macane di rekam ing chalet, cd
b. Maca ing tengah segara, ing pucak gunung d. tanpa penonton, tanpa kanca

30. Aksara rekan iku cacahe ana…


a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

31. Akasara rekan iku kanggo nulisake....


a. Aksara swara A, I, U, E, O ing tembung-tembung kang di cethakake
b. Konsonan/ aksara sigeg ing tembung manca kang isih di tulis kaya asline
c. Kanggo nulisake angka-angka ing aksara jawa
d. kanggo ngganti aksara sigeg x, sy, q, sh

32. Aksara jawa unine yaiku.....

a. Salma b. Rahma c. Safa d. Fatwa

33. unine yaiku........

a. arep imbuh b. adzan maghrib c. adzan subuh d. Urip subuh

34. unine.....

a. jakat pitrah b. zakat fitrah c. Jaket fitrah d. Bakat pitrah

35. Fakir kang kufur, yen ditulis ing aksara jawa.....

a. c.

b. d.

36. Toya zam-zam, yen ditulis ing aksara jawa....

a. c.

b. d.

37. Ing ngisor iki kang kalebu ukara andharan yaiku....


a. Sinten ingkang nyerat buku Biografinipun Bung Karno?
b. Kula punapa pareng nderek Bu?
c. Sapunika kula dipun utus Bapak ngeteraken serat punika
d. sampen celak-celok ing radosan ageng, kathah kendaraan

38. Ukara pamenging iki kalebu ukara prentah, tuladhane yaiku...


a. Aja rame-rame, simbah putrilagi sare! c. Eman, bocah bagus-bagus kok ora duwe tata krama
b. kowe mengko sida nonton Arema, ta? d. Sapa sing kandha yen uwong mati dilangkahi kucing
urip?

39. Aja seneng ....gawe rusak lan kisruhe swasana sing wis tentrem
a. Ngubak-ngubak banyu bening c. Nguyahi banyu segara
b. cincing-cincing klebus d. dom sumurup ing banyu

40. Kare...................,wong asor di dadekake penggedhe, dipercaya nyekel panguwasa.


a. Munggah kursi b. munggah bale c. Munggah onda d. munggah tangga