Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN BAHASA MELAYU DENGAN KEPUJIAN

PENDIDIKAN RENDAH. ______________________________________________________________________ SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN (BMM 3112) ______________________________________________________________________

NAMA PELAJAR

: JOE ALLEN TSEN KA VUI : 910329 - 12 5697

NO K.P

NO MATRIX

: 6970

KUMPULAN/UNIT

: PISMP BAHASA MELAYU 2011

NAMA M.P

: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN.

NAMA PENSYARAH

: ENCIK MOHD BIN BODOT

TARIKH SERAHAN

: 30 OGOS 2013

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : :

... JOE ALLEN TSEN KA VUI 30 OGOS 2013