Anda di halaman 1dari 12

Thursday, 10 May 2012 1/ Pengenalan Semantik Bidang yang mengkaji makna dalam sesuatu bahasa.

Bahagian yang menyelidiki panduan tanda-tanda atau lambang-lambang yang menghasilkan sesuatu bahasa serta isinya. Hakikat bermakna : makna dan simbol pemberian makna kepada setiap simbol abstrak dan konkrit Ketaksaan sesuatu kekeliruan, kekaburan dan perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkatan, frasa, ayat dan juga wacana sama ada melalui bacaan mahupun ujaran. Jenis ketaksaan makna kekaburan rujukan - contoh hutan dan belukar. maknanya hampir sama tapi fungsinya dalam ayat berbeza. hutan lebih besar dari belukar. ketidakpastian makna - makna item jelas kabur dan tidak jelas seperti dalam binaan ayat bahasa inggeris. kurang ketentuan pada makna item - pengertian makna tidak jelas. secara umum sahaja. contoh: dia pergi ke taman. pertentangan pada penentuan makna item - makna yang diberi terlibat dengan pernyataan atau yang mempunyai tafsiran yang berlainan. faktor berlakunya ketaksaan makna berlaku akibat hubngan makna dengan alam. ketaksaan leksikel (homonim, polisemi) contoh : di rumah Pak Zulnizam ada jambangan-jambangan bunga yang sedang mekar. terdapat kekaburan mengenai bunga (sama ada bunga betul atau anak gadis) cara mengatasi ketaksaan makna konteks - penggunaan ayat dan konteks penggunaannya.

Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 10:21 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Wednesday, 9 May 2012 2/ Jenis-jenis makna Makna Denotatif makna sebenar, makna asal, makna mutlak, makna dasar Makna Konotatif makna yang ada kaitan dengan nilai rasa, sama ada positif atau negatif. contoh perkataan: wanita dan perempuan. babi dan khinzir Makna Konseptual konsep makna - menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran Makna Leksikal melibatkan leksikal, leksikofrafi, leksikologi dan leksikon leksikal - bukan perkataan sesuatu bahasa. makna sesuatu perkataan itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat leksikograf - penyusun kamus leksikologi - kajian tentang makna dan penggunaan perkataan leksikon - kamus semantik leksikal - dilihat sebagai sifat kata fonologi leksikal - corak nada atau intonasi sesuatu kata itu dilafazkan kata kerja leksikal - perbuatan atau bukan perbuatan Makna Etimologis bidang yang mencari maklumat mengenai bahasa-bahasa yang sudah lama bagi mendapatkan maklumat secara langsung mengenai bahasa tersebut seperti tulisan untuk diketahui. prinsip etimologis masalah bentuk dan makna menjelaskan perkembangan kata

merangkumi asal usul semua kata dalam sesuatu bahasa pasangan kata dalam satu bahasa yang berasal dari sumber yang sama memberi pengertian baru pada sesuatu kata dengan merujuk kepada kata faktor perubahan makna faktor perkembahgan bahasa itu sendiri faktor tanggapan penutur faktor peluasan maksud faktor pembatasan / penyempitan maksud faktor tujuan simbolik / stilistik Makna afektif berkait dengan perasaan dan emosi, bukannya fikiran atau daya fikir muncul sebagai akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa Makna Gramatikal struktur melalui proses pengimbuhan, pengulangan dan pemajmukan untuk melahirkan makna gramatis jenis imbuhan awalan akhiran apitan sisipan - seperti gentar - gementar Makna Tematik apa yang dikomunikasikan / apa yang dicakap dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej. makna tematik tidak akan terhasil melalui penulisan kerana penekanan dan fokus dalam ayat tersebut tidak jelas seperti yang dicakap Makna Gaya gaya penulisan atau perkataan yang digunakan oleh penulis dalam karya seperti novel, sajak, cerpen. gaya bahasa figuratif

peluasan makna bagi sesuatu perkataan sehingga menimbulkan kepelbagaian makna bagi perkataan tersebut. dialek variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh kumpulan penutus dalam sesebuah masyarakat gaya bahasa berirama gaya bahasa puisi ekspresi pengarang - gaya yang tersendiri Makna Asosiatif makna yang dimiliki sebuah leksem / kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Makna Stilistik perbezaan kata sehubungan dengan perbezaan sosial atau bidang tertentu. Makna Kolokatif ciri makna tertentu yang dimiliki sesuatu kata dari jumlah kata yang bersinonim, sebilangan kata tersebut hanya sesuai digunakan untuk berpadanan dengan kata tertentu. kata-kata tertentu dan hanya merangkumi kata yang bersesuaian dengannya Makna Idiom satuan bahasa (kata, frasa, kalimat) maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsurnya mahupun makna gramatikal Makna Peribahasa pelbagai takrifan bentuk bahasa yang menggunakan kalimat atau kelompok kata yang memiliki makna kias yang digunakan secara turun-temurun dalam bentuk baku. Makna Kontekstual menurut konteks melihat konteks penggunaanya

Makna Referensial perkataan yang mempunyai referensi Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 10:22 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Tuesday, 8 May 2012 3/ Peribahasa dan Simpulan Bahasa Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. mempunyai kata-kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu perkara secara halus untuk pedoman hidup sebagai kiasan, teladan dan pengajaran cabang peribahasa : simpulan bahasa kiasan ibarat pepatah perbilangan bidalan tamsil perumpamaan lidah pendeta / kata hikmatat perumpamaan - susunan kata dalam sesuatu ayat yang memberi makna khas berlainan dari apa yang diucapkan atau ditulis / membandingkan sesuatu dengan benda lain laksana golok kayu, ditetak tak makan dijual tak laku bak, bagai, umpama, laksana, seperti, ibarat dll ada juga perumpamaan yang tidak menggunakan kata petunjuk bersaksi ke lutut

potong hidung rosak muka pepatah - ringkas, berkerat-kerat / berpatah-patah, mementingkan ketepatan perkataan yang mengandungi unsur pengajaran. ada sampan, hendak berenang ada air adalah ikan bidalan - mengandungi nasihat, peringatan, bimbingan, teladan dll jika pandai mengunting, hendaklah pandai menjahit alah bisa tegal biasa simpulan bahasa - dua / tiga perkataan, mempunyai makna yang berlainan sama sekali dari makna asal perkataan tersebut. anak buah lipas kudung ada angin Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 6:34 am No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Monday, 7 May 2012 4/ Kaedah memberi makna secara tradisional SINONIM seerti / hampir sama maksud ayat sama / tidak berubah sama sekali ANTONIM maksud berlawan antonim berpasangan - tanya lwn jawab, lelaki lwn perempuan antonim berperingkat - putih lwn hitam, muda lwn tua, kecil lwn besar antonim berhubungan - jatuh lwn bangun, pensyarah lwn pelajar, beli lwn jual HIPONIM

mencakupi makna beberapa perkataan lain dalam satu tata tingkat / hierarki HIPERNIM - makna yang am. contoh : ikan HIPONIM - makna yang khas contoh : ikan tenggiri hiponim tulen - contoh : padi - beras - nasi hiponim umum - nama umum. contoh : bunga (umum) - mawar Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 4:07 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Sunday, 6 May 2012 5/ Pelbagai Teori Semantik Semantik - mengkaji tentang makna sesuatu perkataan, frasa, ayat dan ujaran. Segitiga Makna Odgen dan Richard 3 bahagian - lambang, fikiran, benda. Saling berhubung secara langsung atau tidak langsung lambang / simbol - benda, manusia, peristiwa yang melalui fikiran. Yang melibatkan perasaan, sikap, harapan, impian tidak termasuk simbol. reference referent - memenuhi satu keperluan Segitiga Semiotik Ullman 3 cabang - pragmatik, semantik, sintak 6 sebab berlakunya perubahan makna - linguistik, sejarah, sosial, psikologi, menerima pengaruh luar, keperluan kata baharu. Pemeringkatan Makna Osgood ada 7 skala - mengukur makna kata dari segi ruang semantik dan ruang yang ditakrif melalui soalan kuiz Analisis Komponen Katz dan Fodor dikenali sebagai teori analisis komponen mengkaji kata-kata yang mempunyai hubungan makna antara satu dengan lain - struktur leksikal menganalisis makna sesuatu perkataan secara terperinci

Imej bunyi / sigifier de saussure melalui ikatan assiotif psikologis - bunyi yang dihasilkan oleh seseorang dan benda-benda yang diperkatakan sebenarnya digambarkan sebagai satu entiti konsepsual melalui beberapa cara. Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 7:51 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Saturday, 5 May 2012 6/ Analisis Komponen Makna Setiap kata mempunyai satu set komponen makna. - tepat dan jelas. terdiri dari leksem sendiri contoh : perkaitan hospital boleh dihuraikan sebgai mempunyai komponen berikut hospital - doktor, pesakit, jururawat, bangunan, ubat-ubatan Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 10:22 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Friday, 4 May 2012 7/ Leksikografi dan Pengajaran Bahasa Leksikografi ialah buku yang mengandungi kata-kata dan lain-lain yang disusun menurut abjad dengan keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain maklumat dalam kamus - entri, bentuk kata, ejaan dan ucapan, pembentukan kata Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 10:30 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Thursday, 3 May 2012 8/ Pragmatik pragmatik - menghuraikan makna berdasarkan konteks bagi pengintepretasian makna yang berbentuk abstrak yang memerlukan huraian yang lebih terperinci mesti ada gabungan semantik dan pragmatik - menjelaskan makna yang memerlukan tafsiran yang mendalam. dalam teori relevan - ada andaian asas

Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 10:37 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Wednesday, 2 May 2012 9/ Prinsip Retorik Tekstual retorik - keupayaan menggunakan bahasa secara berkesan. ada kekemasan dan susunan wacana menggunapakai 4 corak wacana - pemerian, pendedahan, penghujahan, penceritaan lakuan lisan - laras bahasa yang mengkaji bentuk bahasa yang diwujudkan dalam pelbagai lakuan Ditulis oleh Cikgu Mazlan pada 9:32 pm No comments: KATEGORI : Semantik dan Pragmatik Tuesday, 1 May 2012 10/ Lakuan Bahasa ungkapan linguistik wujud dalam perbualan atau wacana tindakan yang wujud secara langsung ketika seseorang berkomunikasi LOKUSI - lakuan pengucapan. bentuk nyata yang dituturkan ILOKUSI - lakuan niat pengucapan. apa yang dilakukan oleh penutur dengan melafazkannya PERLOKUSI - lakuan tindakbalas pengucapan. reaksi pendengar apabila telah mendengar sesuatu ujaran. jenis lakuan bahasa tidak langsung - mempunyai kesantunan. menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang penutur. implikatur - makna tersembunyi dalam ujaran implikatur konvensional implikatur konversasional bahasa sindiran - perkataan yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu maksud kepada seseorang tetapi tidak disebutkan secara tepat. Menyindir

bahasa tersirat - bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud tetapi tidak disampaikan secara terus.

Teori ini cuba menghurai makna secaraterperinci dan memasukkanunsur pertentangan.

M isalnya perkataan teruna dan dara. teruna+ manusia+ dewasa+ lelaki+ belumkahwindara+ manusia+ dewasa-lelaki+ belumkahwin

Dalam contoh tersebut salah satukomponennya ialah manusia.

Perkataan manusia ini pula bolehditakrifkan dengan komponen-komponen semantiknya tersendiri. manusia+bernyawa-berekor +berfikiran+ makanbinatang+bernyawa+ berekor -berfikiran+ makan

Latihan:

Cuba bezakan senarai kenderaan dibawah berdasarkan fitur-fitur yangsesuai.a) kenderaan keretaloribas

Teori ini adalah berdasarkan kaedahyang digunakan oleh ahli antropologidalam menentukanhubungankekeluargaan. Analisis komponen ialahsatu teknikmenganalisis makna dan pertalian yangterdapat antara satu perkataan denganperkataan yang lain. Makna-makna yang terkandung padasetiap perkataan itu dapatdianalisis dandidefinisikan melalui komponen maknaperkataan itu. Misalnya istilah anak, bapa dandatuk dapat dijelaskan denganmenganalisis komponenkomponenyang berkaitan. datukadalahlelaki, dewasa, ayahkepada bapa adalahlelaki,dewasa,anakkepada. anakadalahlelaki/perempuan,bayi/kanak-kanak/dewasa, anakkepada.

Gambar rajah

Melalui teknik ini, setiap konsepdipecahkan ke dalam komponen ataufitur yang terkecil dipanggilfitur distingtif (diperkenalkan Jacobson, 1938). Bagi menghuraikan status seseorangmanusia, kata kekerabatan digunakanberdasarkan jantina,perbezaan generasidandarjah pertalian. Teori ini perbaharui oleh Katz dan Fodor (1963). Teori ini menganalisis menggunakankata-kata kekerabatan. Contoh bagi set kata: man, woman, boy dangirl yang tergolong dalam medanmaknamanusia. Teori ini menggunakan fitur yangditandai dengan (+) dan (-) untukmenandakan ada atau tiada fitur padaperkataan itu.

Nota Teori ini adalah berdasarkan kaedah yang digunakan oleh ahli antropologi dalam manentukan hubungan kekeluargaan. Analisis komponen ialah satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Makna-makna yang terkandung dalam setiap perkataan itu dapat dianalisis dan didefinisikan melalui komponen makna itu. Misalnya perkataan 'anak', 'bapa' dan ' datuk' dapat dijelaskan dengan menganalisis komponenkomponen yang berkaitan.. 'datuk' adalah lelaki, dewasa, ayah kepada... 'bapa' adalah lelaki, dewasa, anak kepada... 'anak' adalah lelaki/perempuan, dewasa/kanak-kanak/bayi, anak kepada... Melalui teknik ini setiap konsep dipecahkan ke dalam komponen atau fitur yang kecil dipanggil fitur distingtif. (dperkenalkan oleh Jacobson (1938) Bagi menghuraikan ststus seseorang manusia, kata kekerabatan diguna berdasarkan jantina, perbezaan genarasi dan darjah pertalian. Teori ini deperbaharui oleh Katz dan Fodor (1963) Teori ini menganalisis menggunakan kata-kata kekerabatan. Contoh bagi set kata: man, woman,boy dan girl yang tergolong dalam medan makna manusia. Teori ini menggunakan fitur yang ditandai dengan (+) dan (-) untuk menandakan ada atau tiada fitur pada perkataan itu.