Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK, TINGKATAN 3/2014

TINGKATAN TOPIK MASA

: 3 : PEPEJAL GEOMETRI III :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat: 8.1 Memahami dan menggunakan konsep isipadu prisma tegak dan silinder membulat tegak untuk menyelesaikan masalah. (B3D8E3)

HASIL PEMBELAJARAN

Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila diberi: (a) luas tapak dan tinggi. (b) jejari tapak dan tinggi.

AKTIVITI SET INDUKSI:

Guru menunjukkan contoh-contoh objek sebenar yang berbentuk silinder. Contohnya, tin minuman pelbagai saiz. Murid cuba menyatakan perbezaan objek yang ditunjukkan oleh guru. AKTIVITI :

i. ii. iii. iv. v.

Murid diminta membuat anggaran isipadu bagi dua silinder yang berbeza Murid ditunjukkan isipadu sebenar minuman tersebut. Murid membuat perbandingan saiz tapak dan tinggi dua silinder tersebut. Guru menjelaskan pengiraan isipadu silinder berdasarkan rumus. Guru menunjukkan lagi contoh objek berbentuk silinder, di mana murid diminta mengukur diameter dan tinggi. Seterusnya mengira isipadu.

vi.

Murid ditunjukkan contoh objek berbentuk kon dan seterusnya diminta mengira isipadu kon tersebut.

CATATAN: i. KATA KUNCI: silinder, kon, isipadu NILAI MURNI: Menghargai, sistematik KBKK Mengenalpasti hubungan GENERIK Kontekstual BBM Tin minuman, kon REFLEKSI

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

LAMPIRAN EVIDENS ( B3D8E3) 1. Kira isipadu silinder berikut :

a)

8 cm

Luas = 12 cm2

b)

6 cm
14 cm

c)

Jejari = 7 cm

12 cm

TINGKATAN : 3 TOPIK MASA : STATISTIK : 2 WAKTU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: dapat:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

i. Menguasai dan mengaplikasikan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan HASIL PEMBELAJARAN : Memperolehi dan mentafsir maklumat daripada carta pai. (B6D4E1) : SET INDUKSI: Guru menunjukkan sebuah carta pai berkaitan dengan hobi sekumpulan pelajar. PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID: Murid tahu membina carta pai, tahu menukar peratusan kepada bilangan murid sebenar dan tahu mengaplikasikan pewakilan data yang lain. AKTIVITI: i. Guru mengulangkaji penggunaan pewakilan data dan cara pertukaran nilai kepada peratusan, sudut sektor, pecahan/nisbah. ii.Murid cuba memahami maklumat yang tertera pada carta pai tersebut. iii. Guru menyarankan pelajar mengira dulu bilangan pelajar bagi setiap sektor carta pai tersebut. iv.Murid mengira bilangan pelajar dengan menggunakan kemahiran yang telah dipelajari dan membentuk jadual kekerapan. v..Murid mengguna kemahiran ICT untuk menukar maklumat dalam carta pai kepada carta palang.

AKTIVITI

CATATAN: ii i.

i.

KATA KUNCI: Carta pai, sudut sektor, carta palang,jadual kekerapan NILAI MURNI: bekerjasama, berdikari, menjelajah minda REFLEKSI

LAMPIRAN EVIDENS ** B6E1 ( Statistik ) B6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan

Hobi Sekumpulan Pelajar

Menyanyi 35%

Berkebun 30%

BerbasikaL 15%

Memancing, 20%

Daripada carta pai di atas a. Bina jadual kekerapan, jika pelajar yang terlibat dalam kajian kes tentang hobi ini berjumlah 120 orang b. Dengan menggunakan perisian komputer yang bersesuaian, lukis carta palang daripada jadual kekerapan tersebut c. Anda dikehendaki merekacipta mana-mana pewakilan data untuk di tukarkan kepada pewakilan data yang lain.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas/ Masa/ Mata Pelajaran : 3 Dedikasi/ 10.45- 11.20 pagi/ Matematik Tajuk Objektif Pembelajaran : Bab 10: Penjelmaan II : Murid akan diajar untuk memahami dan menggunakan konsep keserupaan (B1D10E1) Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa. : 1) Guru menunjukkan model kereta lumba dan gambar kereta lumba 2) Murid mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi oleh guru adalah serupa atau tidak selepas penerangan oleh guru tentang cirri-ciri keserupaan. 3) Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru 4) Murid dan guru membuat perbincangan jawapan latihan yang diberikan. 5) Guru memberi latihan kerja rumah kepada murid : Kemahiran berfikir/ :

Aktiviti

Catatan Refleksi

LAMPIRAN B1D10E1 @

Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa.

SOALAN : Tentukan sama ada setiap pasangan bentuk yang berikut adalah serupa atau tidak.

8 cm 4 cm 4 cm 2 cm

Jawapan :

..

700

Jawapan :
800

..
700 500

Jawapan :

4 cm

..
8 cm

Kelas/ Masa/ Mata Pelajaran : 3 Jujur/ 7.30-8.35pagi/ Matematik Tajuk Objektif Pembelajaran : Bab 11 Persamaan Linear II : Murid akan diajar memahami dan menggunakan konsep persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah untuk menyelesai masalah (B4D11E1) Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain. penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah. : 1) Guru menunjukkan 6 biji epal dan sebiji buah limau kepada murid. 2) Murid mencari nilai bagi satu pembolehubah yang diberikan apabila satu nilai pemboleh ubah diberikan 3) Murid dan guru membuat perbincangan jawapan latihan yang diberikan. 4) Guru memberi latihan kerja rumah kepada murid : Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah :

Aktiviti

Catatan Refleksi

LAMPIRAN B4D11E1

1) Diberi nilai 6x + y = 7, cari (a) nilai y apabila x = 3 (b) nilai x apabila y = 4

2) Diberi nilai 3h + 5k = 22, cari (a) nilai h apabila k = 4 (b) nilai k apabila h = 6

3) Diberi nilai 8x + 6y = 24, cari (a) nilai y apabila x = 2 (b) nilai x apabila y = 3

4) Diberi nilai 4m = 9 - n, cari (a) nilai n apabila m = 12 (b) nilai m apabila n = 10

TINGKATAN : 3 TOPIK MASA : KETAKSAMAAN LINEAR :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar untuk : Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan. (B2D12E1) HASIL PEMBELAJARAN dapat: i. : Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid akan Mengenalpasti hubungan a. Lebih besar daripada b. Kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi menggunakan simbol atau <.

ii.

AKTIVITI

: SET INDUKSI: Guru memanggil dia pelajar berbeza saiz dan bertanyakan pandangan murid-murid mengenai saiz rakan mereka. AKTIVITI : mengaitkan perkataan lebih besar daripada dan kurang daripada dengan nombor. memperkenalkan simbol atau < dan mengaikan dengan saiz dua murid dalam set induksi tadi. Memperkenalkan perkataan ketaksamaan dan ketaksamaan setara

. i.

ii.

iii.

CATATAN:

i. KATA KUNCI: Hubungan, garis nombor, lebih besar daripada, kurang daripada, ketaksamaan ii NILAI MORAL: bekerjasama

REFLEKSI:

LAMPIRAN EVIDENS ( B2D12E1)

B3D12E1 1. Wakilkan setiap pasangan berikut pada garis nombor yang sama. Seterusnya wakilkan nilai sepunya bagi pasangan ketaksamaan linear serentak tersebut dan cari nilai penyelesaiannya. a) x -2 dan x 2

b) x > 3 dan x < 6

c) x > -5 dan x 0

d) x 1 dan x < 4

2. .

Tuliskan ketaksamaan bagi garis nombor yang diberikan

a. .
1 2 3 4

b.
6

9 0 0

c.
-4 -3 -2 -1

d.
-2 -1 0 1

TINGKATAN : 3 TOPIK MASA : INDEKS :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar untuk : Melakukan pengiraan yang melibatkan hukum indeks. (B5D5E1) HASIL PEMBELAJARAN dapat: i. : Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid akan Melakukan pendaraban, pembahagian, yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatanda indeks

AKTIVITI

: SET INDUKSI: Imbas kembali Hukum Indeks yang telah dipelajari. Menyoal pelajar mengenai hukum indeks dan penggunaannya. AKTIVITI : a. Gunakan beberapa contoh soalan, guru akan menunjukkan cara penyelesaiannya melibatkan hukum indeks yang telah dipelajari. b. Penyelesaian masalah kumpulan (lanpiran)

CATATAN:

i. KATA KUNCI: Hukum Indeks ii NILAI MORAL: bekerjasama

REFLEKSI:

LAMPIRAN EVIDENS ( B5D5E1) 1) Permudahkan pendaraban berikut:

a)

( ( ) (

) )

b)

c)

( (

) )

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 3/2014

TING/MASA/TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3 BESTARI Pada akhir 7:30 8:50 PAGI pengajaran dan STATISTIK pembelajaran, murid akan dapat: Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk penyelesaian masalah. (B3D4E1)

HASIL AKTIVITI PEMBELAJARAN Memperoleh dan Guru mengaitkan kuantiti mentafsir maklumat data dengan saiz sudut sektor. daripada carta pai. Murid mencari maklumat daripada carta pai dengan mengira sudut sektor bulatan yang berkaitan. Guru menggalakkan murid mencari lagi maklumat berkaitan dengan carta pai (contoh: peratus, bilangan, pecahan, nisbah)

CATA

KATA KUNC Carta p Data Sudut s Peratus Bilanga Pecaha Nisbah

KBKK

GENE

Murid duduk dalam kumpulan untuk mendapatkan maklumat daripada carta pai yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh guru.

BBM:

NILAI MURN

REFLE