Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR Pentaksiran Kerja Kursus - Projek

( Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan )


ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral TARIKH MULA: 12 Ogos 2013 TEMPOH: TARIKH SERAH: 12 Sept 2013

KURSUS:

PROGRAM:

Program Pengsiswazahan Guru (PPG)

TAHUN / SEMESTER:

Lima

KUMPULAN

PPG AMBILAN JUN 2011 Disediakan oleh; Disahkan oleh;

Tarikh:

Tarikh:

Julai 2013 /AHS

Page 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK
JABATAN: JABATAN PENDIDIKAN ISLAM & MORAL MATA PELAJARAN: PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS PENDIDIKAN MORAL(ELM3101) KUMPULAN: PPG SEMESTER: LIMA Tarikh mula 12 Ogos 2013 Tarikh hantar 12 Sept 2013

Hasil Pembalajaran Kursus 1. Menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 3. Membezakan teori-teori perkembangan moral dan menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni agama dalam kehidupan harian.

Kerja kursus ini melibatkan Hasil Pembelajaran 1 dan 3.

Julai 2013 /AHS

Page 2

Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menghasilkan grafik yang menarik menggunakan kaedah pembelajaran terkini (peta minda i-think) berkenaan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menghasilkan sebuah esei dengan membuat bandingbeza antara teori perkembangan moral kognitif Piaget dengan teori perkembangan sosial Bandura. 3. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan tugasan.

Julai 2013 /AHS

Page 3

Spesifikasi Tugasan TAJUK 1. Konsep Asas Moral 2. Teori-teori Etika TUGASAN 1. Pengurusan grafik ( i-think) 1. Saiz A4 (potrait). 2. Jumlah muka surat 5-6 3. Kandungan meliputi tajuk dan sub tajuk (1 dan 3) yang terkandung di dalam pro forma. 2. Penulisan esei 1. Analisis tentang pemikiran tokoh yang terdapat dalam karyanya. 2. Merumus pemikiran tokoh dalam konteks Tamadun Malaysia. 3. Penulisan refleksi 1. Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa menghasilkan grafik, dan penulisan esei. 2. Pengalaman baru yang dialami atau pengetahuan baru yang dicapai. JUMLAH KESELURUHAN WAJARAN CATATAN Kriteria penilaian: 1. Kandungan 2. Perbincangan kritikal 3. Persembahan 4. Organisasi 5. Bahasa 6. Rujukan Komitmen: 1. Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan. 2. Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini. Refleksi: Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu.

30%

50%

20%

100%

Julai 2013/AHS

Page 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR TUGASAN PROJEK


Program Pengsiswazahan Guru (PPG) ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral NAMA PELAJAR

TAJUK PROGRAM

KOD DAN NAMA KURSUS

SEMESTER

Lima

Tarikh mula Hasil Pembalajaran Kursus

12 Ogos 2013

Tarikh hantar

12 Sept 2013

1. Menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 3. Membezakan teori-teori perkembangan moral dan menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni agama dalam kehidupan harian.

Kerja kursus ini melibatkan Hasil Pembelajaran 1 dan 3.

Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menghasilkan grafik yang menarik menggunakan kaedah pembelajaran terkini (peta minda i-think) berkenaan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menghasilkan sebuah esei dengan membuat bandingbeza antara teori perkembangan moral kognitif Piaget dengan teori perkembangan sosial Bandura. 3. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan tugasan.

Julai 2013/AHS

Page 6

Tugasan Projek (100%) Kursus Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (ELM3101) merupakan subjek asas moral kepada pelajar di Institut Pendidikan Guru di Malaysia. Kursus ini membincang dan membahaskan pelbagai aspek pengetahuan dan kemahiran tentang asas-asas moral, nilai, teori-teori etika, insan bermoral, nilai-nilai agama, masyarakat dan teori-teori perkembangan moral. Kepentingan memahami nilai-nilai agama, etika dan moral yang terdapat dalam masyarakat sangat besar ertinya kepada pelajar.Lantaran itu, memahami dengan lebih terperinci setiap tajuk-tajuk yang ada di dalam pro forma adalah sangat perlu diambil perhatian. Soalan Tugasan 1. Setiap individu yang bermoral perlu memahami dengan jelas tentang konsep asas moral dan konsep asas nilai dengan baik. Untuk itu, secara individu anda dikehendaki menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai dengan sejelas-jelasnya dalam bentuk pengurusan grafik. (30%) 2. Secara individu juga, anda dikehendaki membuat bandingbeza antara teori perkembangan moral kognitif Piaget dengan teori perkembangan sosial Bandura serta membuat analisis terperinci dan holistik tentang keperluan kedua-dua teori ini dalam perkembangan moral kanak. (50%) 3. Secara individu juga, anda dikehendaki merumuskan refleksi yang bermakna untuk menganalisis pengalaman yang dilalui, pengetahuan baru yang dicapai dan bagaimana ianya dapat diaplikasikan sepanjang menghasilkan tugasan ini. (20%)

Julai 2013/AHS

Page 7

Panduan Pelaksanaan Projek Arahan Am: 1. Tugasan ini hendaklah disediakan secara individu (grafik, esei dan refleksi). 2. Tugasan untuk soalan satu, hendaklah disediakan dalam bentuk pengurusan grafik. 3. Panjang esei pula antara 2500 hingga 3000 perkataan atau tidak lebih daripada 15 muka surat. 4. Rujukan tidak termasuk dalam pengiraan jumlah perkataan. 5. Rujukan mesti mengikut format APA sepenuhnya. 6. Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspek-aspek berikut: a. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan ini (proses temubual, mencari maklumat dan lain-lain) b. Masalah yang hadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana mengatasinya. c. Huraikan bagaimana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini mampu meningkatkan kefahaman anda tentang perkembangan kognitif individu dan bagaimana ianya dapat diaplikasikan ke dalam realiti sebenar profesionalisme keguruan. d. Panjang penulisan refleksi tidak kurang dari tiga muka surat. 7. Tugasan ini perlu diserahkan kepada pensyarah/tutor yang mengajar kelas masing-masing. 8. Format tugasan mestilah menggunakan font Arial bersaiz 11 dengan langkauan 1.5. 9. Amalan plagiat adalah dilarang sama sekali. 10. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%. 11. Format kulit tugasan diselaraskan ( rujuk buku panduan penulisan kerja kursus IPGK Raja Melewar ). 12. Penulisan tugasan hendaklah meliputi piawai-piawai berikut: 1. Kulit hadapan mestilah mengandungi perkara-perkara berikut: a. Nama institut dan logo. b. Tajuk Tugasan. c. Kod dan mata pelajaran. d. Nama pelajar dengan nombor kad pengenalan.
Julai 2013/AHS Page 8

e. Gambar Pelajar. f. Nama pensyarah pembimbing dan jabatan. g. Tarikh serahan ( Kosongkan dan ditulis tangan oleh pensyarah ketika serahan ) 2. Maklumat kolaborasi. Rekod kolaborasi dengan pensyarah untuk memantapkan laporan tugasan melalui pelbagai mod komunikasi yang dipersetujui. 3. Daftar isi kandungan. 4. Jawapan tugasan. 5. Rujukan. 6. Lampiran (Jika sangat perlu untuk menyokong ulasan dalam tugasan). Tugasan yang baik sewajarnya menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. Kandungan Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas, menyeluruh dan terkini. Liputan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.

2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara-perkara berikut : Pengurusan grafik yang jelas, kreatif dan inovatif. Analisis yang bersifaf holistik dan menyeluruh. Refleksi yang dapat menggambarkan realiti sebenar anda dalam menyempurnakan tugasan.

3. Perbincangan kritikal dan reflektif Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan. terkini yang berkaitan. Perbincangan yang amat jelas dan kritikal serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh.
Julai 2013/AHS Page 9

Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan

Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan.

4. Organisasi 5. Bahasa Sangat lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai, luas dan bersesuaian. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Ejaan betul. Sebutan jelas dan betul. Organisasi maklumat yang cemerlang. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara lojik. Pengurusan antiviti dilaksanakan dengan cemerlang.

6. Kemahiran merujuk Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber. serta konvensyen penulisan akademik. Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psycological Association (APA)

Julai 2013/AHS

Page 10

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

ABDUL HADI BIN SULAIMAN


Pensyarah Kursus Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral(ELM3101) Jabatan Pendidikan Islam & Moral IPGK Raja Melewar.

PUAN

BADRIYATUN

BINTI

KAMAR

Pakar Bidang (SME) Kursus Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral(ELM3101) Jabatan Pendidikan Islam & Moral IPGK Raja Melewar.

Disahkan oleh:

ABDUL MALEK B. NORAKIT Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Islam & Moral IPGK Raja Melewar.

Julai 2013/AHS

Page 11

Julai 2013/AHS

Page 12

Julai 2013/AHS

Page 13

Anda mungkin juga menyukai