Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH KERJA KURSUS PENDEK NAMA PELAJAR : PROGRAM :

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMB.NOV 2008

SEMESTER 7 TAHUN 4 TAJUK KURSUS : PIM 3112 (PENGAJIAN AQIDAH)

TARIKH MULA

10 MAC 2012

TARIKH HANTAR

31 MAC2012

Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menilai perbezaan mazhab-mazhab ilmu kalam. 2. Menganalisis perkara-perkara membatalkan iman. 3. Membincangkan kesan iman dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. Kerja Kursus ini adalah untuk mencapai hasil pembelajaran 1 dan 3.

ObjektifKerjaKursusPendek Di akhir kerja kursus, pelajar dapat :

1. Membezakan setiap aliran pemikiran Aqidah dalam satu graf serta dapat menghubungkaitkan dengan aliran yang wujud pada abad mutakhir. 2. Menguraikan setiap ideology barat dengan membawa contoh-contoh yang jelas dan terkini. 3. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam, Menghuraikan langkah-langkah yang boleh dimainkan oleh guru Pendidikan Islam dalam proses untuk menanggani gejala ajaran sesat.

Tugasan Kerja Kursus Pendek Kursus Pendek ini bertujuan untuk mencungkil pengetahuan serta kefahaman pelatih terhadap kandungan yang dipelajari dalam mata pelajaran Pengajian Aqidah. Selain itu, pelatih dapat menghubungkaitkan isi kandungan dengan isu semasa tentang aqidah.

Tugasan (90%) : Tugasan terdiri dari tugasan bertulis (90%) dan sahsiah (10%). Wajarannya sebanyak (60%) Pilih satu daripada tajuk berikut :

1.

Aqidah adalah unsur yang sangat penting dan paling utama dalam kehidupan seharian. Tersalah aqidah maka sesatlah kita. Banyak mazhab aqidah yang wujud sejak dahulu sehingga kini yang boleh menyelewengkan aqidah umat Islam.. Bezakan setiap aliran berikut dalam satu graf serta hubungkaitkan dengan aliran yang wujud pada abad mutakhir. i. Ahli Sunnah Waljamaah ii. Muktazilah iii. Jabbariah iv. Qadariyyah

2.

Ideologi Islam yang berteraskan Kitab Allah sangat berbeza dengan Ideologi barat yang berteraskan aqal fikiran. Huraikan setiap ideology berikut dengan membawa contoh-contoh yang jelas dan terkini. i. ii. iii. Sekularisme Orientalisme Kapitalisme

3.

Ajaran sesat telah mula tersebar setelah kewafatan Nabi Muhammad. Malaysia juga tidak terlepas dari isu ajaran sesat seperti ajaran Tasli, Qadiani, Bahai, Ayah Pin dan lain-lain lagi. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam, huraikan langkah-langkah yang boleh dimainkan oleh anda dalam proses untuk menanggani gejala ajaran sesa ini.

PenilaianSahsiah (10%) Komitmen Kolaborasi : Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan. : Menunjukkan bukti kolaborasi dan usaha mendapatkan bimbingan dijalankan dengan Menggunakan Borang kolaborasi. : Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat dengan kaedah penulisan yang bermutu.

Refleksi

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Tugasan Esei 1. 2. Tugasan ini adalah tugasan berpasangan. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: a. Fon Arial b. Saiz huruf ialah 12 c. Langkau satu setengah baris d. Rujukan mengikut format APA e. Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan. Panjang tugasan tidak melebihi 15 mukasurat. Bahagian mukasurat pertama tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: - Institut - Namapelajar - Angkagiliran - No KP - Kumpulan / Unit - Koddan Mata PelajarandanTajukTugasan - NamaPensyarahPembimbing - TarikhSerahan

3. 4. 5.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 2. Ulasan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci terhadap isu. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut: a. b. c. . e. f. Ada pendahuluan, rumusan dan kesimpulan, borang kolaborasi dan rujukan. Rujukan yang sahih dari buku ilmiah. Bahan dari internet yang kabur sumbernya tidak digalakkan. Dalil-dalil, nas dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan dalam bentuk penulisan jawi/arab yang betul. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah. Format dan organisasi tugasan perlu jelas dan koheren.

Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal.

Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disahkan oleh

_______________________ ( AZIZAH BTE HUSSIN )

_______________________ ( WAN AZMI BIN WAN OMAR)

Kerja Kursus (Projek) Tamadun Islam &TamaddunAsiaPISMP 2012 SKEMA PEMARKAHAN (SP) Kriteria Aktiviti Penguasaan Ilmu dan Kemahiran

Markah (90 %) 8090 Menyediakan penulisan berkaitan dengan isi yang sangat jelas dan persembahan yang sangat kemas. Membuat perbincangan isi yang mantap dan difahami. Hujah dan bukti yang jelas dan valid. Rumusan dan kesimpulan yang menunjukkan kefahaman yang mendalam. Rujukan yang sahih, ilmiah dan lebih dari lima bahan rujukan. 60 - 79 Menyediakan penulisan berkaitan dengan isi yang jelas dan persembahan yang sangat kemas. Membuat perbincangan isi yang mantap dan difahami. Hujah dan bukti yang baik.Rumusan dan kesimpulan yang menunjukkan kefahaman yang baik. Rujukan yang sahil, ilmiah dan lebih dari empat bahan rujukan. 40 59 Menyediakan penulisan berkaitan tetapi isi kurang jelas dan persembahan kurang kemas. Membuat pembentangan dan perbincangan berkaitan dengan isi kurang jelas dan persembahan kurang kemas. Persembahan kurang merangkumi isi kandungan, pengenalan, isi dan analisis, rumusan dan rujukan Rujukan kurang dari tiga. 20 39 Menyediakan penulisan berkaitan tetapi isi sangat kabur dan persembahan kurang kemas. Membuat pembentangan dan perbincangan berkaitan dengan isi kurang jelas dan persembahan kurang kemas. Persembahan kurang merangkumi isi kandungan, pengenalan, isi dan analisis, rumusan dan rujukan. Rujukan bukan ilmiah dan dua sahaja. 1- 19 Menyediakan penulisan berkaitan tetapi isi tidak jelas dan persembahan tidak kemas. Membuat pembentangan dan perbincangan berkaitan dengan isi tidak jelas dan persembahan tidak kemas. Persembahan tidak merangkumi isi kandungan, pengenalan,isi dan analisis, rumusan dan rujukan. Rujukan bukan ilmiah dan hanya satu rujukan sahaja. 8 10 Menunjukkankomitmen yang cemerlang, minatmendalam, selaluberusahamendapatkanbimbingan. Dapatmenunjukkanbuktipelajarberkolaborasidengankerapdanmerangkumipelbagaipihak.

1. Hasil tugasan (60 m) - Isi kandungan - Pengenalan - Isi, fakta, huraian dan analisis -Rumusan dan Penutup -Rujukan /Bibliografi

Sahsiah

47 Menunjukkankomitmen yang agakbaik, menunjukkanminat, adausahamendapatkanbimbingantetapitidakkerap. Dapatmenunjukkanbuktipelajarberkolaborasitetapitidakkerapdanmelibatkanbeberapapihak. 13 Menunjukkankomitmen yang agakbaikdalampelaksanaanprojek. Ada menunjukkanminat, adausahamendapatkanbimbingantetapitidakkerap. Dapatmenunjukkanbuktipelajarberkolaborasitetapitidakkerapdanmelibatkanbeberapapihak.

AH/2012