Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah


memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan referat
yang berjudul Mola hidatidosa. Shalawat beriringan salam saya hanturkan kepada
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman
Islamiyah juga kepada sahabat dan keluarga beliau.
Ucapan terimakasih tidak lupa kami ucapkan kepada pembimbing kami yaitu
dr.Munizar, Sp OG dan para staf pengajar bagian kandungan dan kebidanan yang
telah memberikan arahan serta bimbingan hingga terselesaikannya tinjauan pustaka
ini.
Tidak ada kata sempurna dalam pembuatan sebuah referat. Keterbatasan
dalam penulisan maupun kajian yang dibahas merupakan beberapa penyebabnya.
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan terhadap refarat ini demi
perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh,Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.........................................................................................

DAFTAR ISI........................................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................

iii

DAFTAR TABEL................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................

2.1

Anatomi Dan Fisiologi.................................................................

2.1.1 Organ Genitalia Eksterna.............................................................

2.1.2 Genitalia Interna...........................................................................

2.2

Mola Hidatidosa...........................................................................

2.2.1 Definisi.........................................................................................

2.2.2

klasifikasi.....................................................................................

2.2.2.1 Mola Hidatidosa Komplet (klasik)...............................................

2.2.2.2 Mola Hidatidosa Parsial (inkomplet)...........................................

2. 2.3 Etiologi......................................................................................... 10
2. 2.4 Patofisiologi................................................................................. 10
2. 2.5 Manifestasi klinis......................................................................... 12
2. 2.6 Diagnosis...................................................................................... 13
2. 2.7 Diagnosis banding........................................................................ 14
2. 2.8 Komplikasi................................................................................... 14
2. 2.9 Penatalaksanaan........................................................................... 15
BAB III KESIMPULAN...................................................................................... 17
.............................................................................................................................. 18
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 18

ii

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1

Anatomi Organ Reprodusi Wanita.............................................

Gambar 2.2.2.1 Mola Hidatidosa Komplet..........................................................

Gambar 2.2.2.2 Mola Hidatidosa Parsial (Inkomplet).........................................

iii

DAFTAR TABEL
TABEL 2.2.2 perbedaan mola hidatidosa komplit dan inkomplit......................`
......................................................................................................

9
3

iv