Anda di halaman 1dari 124

WILHELM REICH

,
r
.
rT, r
, rI
.
vr
ro IKr vr
f .
oi rI .
, r xi , ar
ro
, vrv
.
'

Krro iK
.
Jo .
r r
, avrava-

rnv n Kardraan. r avarapd


r
aVVEJBnaIQKri , oBnyriaovv VQ
l1rnr aydnn, l1nn
n r rl1 rl1vv
v.
, n v 81f v
r v rnv rvnn eavrou
rou ?! vr. n ro v

v , r r
rn :.
Ai 1999

, .
n , n rou

.
, .
, ,
ar, ,
. ro ,
ro ro .
, n
ro. rn n n arn
. .
, ,
, arn ro
ro,
ro. n
.
. ,

.
. ro
-

rrn ro . Ef
(( :
a urOKPIrIKn, ! 80 n
n .
' : ((
ro ro
. ? fvr vf
ro ro . fv
, ro ro ro
.
ro

rn

((ro . , [
808. r r
.
n. IIrI vra,
, ' .
r8fv! rro n avrfKPIaa r
r ro ! n . f
f , n r rrr n
Vn . ro,
rx 8ro. '
. 08nr ,
ro . KaraIa8af
. , , Ir
ro r . n ro
, 80 vn, f ro
. ro fv . '
ro ro
ro :

EfaQ1 (( , . f rn
rr ,
(( . . .
ro r ! ro avrI
f rov r !
(( f ; rnv
rnn ro roo . ' rnv
rf . vrf rov
r , . rn v ,
rn . AiI, r
rn ; .
rf pnopef
' : avrf OBJO,
avrf , xafpeaQl rov r,
rov rn r vdKra, r, ro rov
. rov r , .
, (( efPQl ' ,
vr rn rn v
; f . efaaI
, rn ; , ,
efaQ1.
rov rodro ,
r ,
r

anpavrIKri rn ra. rnv

rrn r rn v r r
ro v. r rn v fn
vr, BlQKpfveI n rnr
n r rov rn v rf rov.
f r fQ1 .
, , f [ r

r ro . rnv rrnr rnv


rou rr n
, rn n rou .
ro rrn rou,
rov r rou. rnv
f n . ' r r
, r r IrI ' r. r
BrI , r n rn rou ' aurriv
r.
, , rov
.
, r
, ro rnv . r
rn v rn r
, ro
rn n, ro rn
rn. ro rn ro
rov , n n ro r, n f
ro r n
r r rn io i! r
rnv , rn
rov r r . r ro
. , , KrB
rirav r, r '
ro , ' .
r, nr, rnvr ,
rIK
: f rn ro u ro .
rn .
, !

' auro, r; lr
l , , n
, ,

vr, aurof

. 11 lr ;
MoOl!I, Nol, rl rl.
' r l:
lr !
' r n .
rnv lI rn v rnr. ,
n rnv lI r ,
r . 8, rn n
nfvavrI arnv lI. r n lI , r
n. ,
n l8o rn .
r fraI, arn efan 8
.
: rnv llQ,
rnra ' rfpnpa . lI:
r 8lK r r lo
rou . lI
rn v lI r . lI n
[ n ln n 8, [r
, [r . lI [ ,
[ lo . lI [ lO IO,
, IKl llo 8r
lr. lI, , ' l8I
rnv n lQ rn OlI , ra anoefpara rO
, 1, rn 1, rnv ,
n , rn BIO[Knan r llo .
lI:

/ , r
vfa, A urpfa, vvf, ,
rfvn . KOOr . "
OrK " .
. /
v
, .
r r , povaxJKof
, f .
ro r.
AK ov
zv ,
fv .
fv KQPKfvou. f
. ' .
rf. f
.
vo. . .
r .
/ ,
, .
r pazf .
f
.
,
,
r . f-, , KaranaBaf
f ,
vfv rf. f
rK

. Kr
' ro , .
' BIQrripnaa ,
ro ro
Krr, ,
.
, , ro ro
r (( ,
. {,
.
ro Nr, ro ro
rI. nvrr
' ro .
,
.
(( r , .
ro
, r OI
ro , .
,
ro .
. n ((
ro
.
Kr ro

ro ,
ro r, ro
. , , rK Kr
, -

ro . ,
rK n Yfafa
, , , , rov
f i ro v . ro
f ro f
. , f

, KrIK , Ii
! ro KOfJOaaIafo
.
rov
, rov , rov .

, iI, i
, nfrn. ,
IfI f
f r BoiI npoevpfa
.
, f . , ,
K iI
IrO ,
, fo-fo,
arJVn ,
v,
, v r .
,
. rov f
IrO
i , , ,
vafKG, f ! rov .

, l nl l vrn
. ', ro 8 l
vrn, rn nvn ,
r vrvn n, nn r,
rnv n n .
1, avrnodv
, KrA 8o rn v
1 , rn , rn v 8vnn, v
r. v v ,
80! ,
n 1lG ,
. 8, 8vrlGv . , , 1
. vnv rnv
nn vn . . .
rn v n vv vrv.
' 1 nnv
fOV Va 80 v.
va v1,
rn n vn 1.
1 vvnv vnv
. v, .
, .
va nnv . v nn v
1 vn vv vn .
v vov rn 1 v
rnv rn v n . , n1v,
1 vnv ,
Kr8AI
. , -

rK ,
,
. ,
r
.
. r
,
r
, r . ,
. .
.
, .
(( ((
, ((
((
r rK
lO .
. ,


, , . ' ,
,
. ' ,
' , .
r ,
f . '
' . {
f
, . '
: ((EfaQJ f , -

".

, .
, . ,
. ,
i
. ,
, . ' ,
. '
,
.

vI,
lO ,
Ol,
.
; OKi ((lO ,
i , ,
( ).
roOl


. ,
.
, . O
lO
.
, .
,
AvIKIK -

rr, ro FBI rn GPU, r


, rn v lo l n ro r
ro raro.
[ r , K[rIo.
[ XIrI, r [,
. [ , nr
.
r [, rnv
rnv IrooIK
.
ra . ,
'[ r rn .
[ rz [
. ro,
ro.
[ IrIK
[, r r[ r .
[ r [
.
r ,
r n ro . (
r KrI ro , !
[ , r o [ [).
ra ro
ra [ ro .
[ , rn v
r, vrr , rr
rn v ro , r
ro .

((
, rn n vz.
n ran n Q,
, n QJn xapaKrnpa
n n n , .
n n
6 Q n ,
rnv .
n, ,
n, vn
v ' n rn n. Q
.
, rnv Qn ov. , n,
6
.
Q rnv nQ. n xpn
n arn '
rn v rn Qn Kaeapn.
6, , 6 . n
v. ,
Q.
n . ' Q
vn n lQ .
Q n -KQen
, n , rnv
axvan n n- n vn Q
paxn n n, .
zv , '
, .

, n ro .
EfVQJ ro! , .
f ' ! !
f, f, rnv n
n ron rn n

QJaenrriPIO f ro
. ro,
ro, n ro, n ro ro
[ . [
f , n ro, [
[
[ [ ,
n . [
ro [, [
rn n . [ [ [. rn v
, rnv Kopnfva.
' , . if
rn v ro .
[.
[ rn n ro, , .
lQ [ .
ro , rn v ro rn
rn v n ro ' .
,
. ,
lQ . n [,
.
, rn rn v
ro .


,
, ,
, . , ,
, ,

,
, ,
, '
,
. , ,
< .

, , .
,
,
.

, ,
. ' , ,
, ,
. ,

.
, .
,
,
, ,
, .
, ; ,

rn v a vaIynafa , rn rOKI , ro
rO rO n r f
, efvQJ vfv vrv Ol
i\f rf. [
lQnrnr r onofa r
nv r [ ro rov SerJrepov
. , ,
vn r; , .
rr fl, rv
! , . , ,
n [ anOSEIKVrJerQJ r vr ro
ro v , ! n efvQJ pnxn
nn, rov ' n ro.
vr rov ro , [ rov rO
rn . ro
, ro rov rov
nn . rIarf efaQJ ,
n vn , n avvefBnan rn Olvvf .
frn r , , rn vr vn
vr a vrn n rnr ; vrnn
- !- r , rn v n rn
n Ol n , rn rJan , n [
rn v6rn [, rn
InaorJ, , rO n fv
r n ; , r rO
n fv r n .
frov , rr ro r,
r KorI. r [
, ' r rfnor ' !

r
, .
, vr ,
. ! ,
, . KKr ,
.
. r
, ! ,
, '

, rJ
, avrf . Ir n vr,
Ir rvr.
ro
r OOr
Ir avrInaeEf KKOr
- ,
, ro
rlO.
,
, ,
r

r ,

r KOvrEtJOVv
, avrf rI
, rI. ,
vr .
,
, xr ,
oor ro
Zr, ' , ro-

J . ,
. ,
Ka , ' . '
, ,
, ,
.

.
, lO .
, a
.
,
, a .
a a
{ a oxza
, . Ka,
a ,
, .
a , a Ka ,
(( aI .
, , ((
. ! {
; a , ((
. a ,
, ; ;
',
!
, , oxa,
.

' , ,
, . .
ro , ro !
, , ,
, . ,
, .
; .
! OrK
.
IKr .
ro Kr .

, Kr BI r
,
.
, .
rI ,
. O,
rI
f,
. ,
r . ' , ,
.
, .
,
. ,
.

. , .

, .
, , , ,
. , ,
, o
, ' '.
, . ' ,
, r , '
l1 rI
.
.
.
Br ro r,
.

. , roIxIzI
KrI .
' ,
orI, ro
. , ,
; ro ,
, oor, ,
' .
, IrIK
rI ro ,
. ,
r rI

; , ,
.
.

', !
f zr.
f 8,
r XIr, . ! Jf,
, 8 Jf f .
f ro 8 Jf, rI
. f afaenan .
ro ro
! ro . ! ro rf
fr 8 . ro ,
f ro ,
ro arefo yfverQI 8 . ro
lQ arefo
yfverQI 8 ro. AJrI, Q! !
, KIrIK, ,
; r yeAofo
ro rf ro ro;
! ! ,
Ir f r 08, r 08.
ovafa. f
Kor ro ro r
, KanpfraIO. f; ro f.
r ovafa, '
yfveI Zr .
:
raf E8pafoI, . efvOI 8f; . rI 8 ro
8 afpa, . f 8
afpa ro afpa ; !
. , .

r , -

; . ; .
, .
;
, ,
.
.
' , ; , ,
. . . , ,
; .

. '

; .
;
. '; .
; . ; '>. ;
. ,
! .
. ! ,
, . (/
; ' .
;
. ; .
, .
,

.
.
.
. ,

v vr. v vr, v
rr. rr, [v
Va vr ro v [
6[, [v [lO r. roro [v
v [ ro [ r' , v.
rav [ v vn ((6[0 , n
a[aen an rnq nvrnr v. r ro
v ra. [ 6[0 lOV
v [r 60, [r XIro 6.
v va ' vr vrn vn
[ rnq ynq, v6 va [ [v
v [v 6[. 6nr ro [
va ro [v r, [r [ rVlO 'lO, [r
rv 6[. v ro [ va
[. [ 610 oIrIK [
v ' r. ro rn v ,
[ v rv rv, rv v rv
vv. v vnOKP[VOPOI [ v
v , r 6vr ,
vr [r, av [v n vrnr , n
n rn . rn rn v
nallOIr[vn v 6[0 nv, rv
p[rpnroq. v r[nora v ro 6[ [
r, ro [r ro v
rn. v[ n 6 , n 6 epn
[, n 6 r. Ir ro rv
6[v ro rv rvv rv vv,
6 ro . v Ir

6[ [v (( . Ir

6[ v v r -

rpnra ro n '
[ KQl . '
ro , e8pafe .
rnv 8n f ro
E8pafo .
nfn efVQl [ 8f. efVQl
. , .
rfnora ,
' ' 9 , n rn v Ol
Kr rn v n . , YIarf r
rn v nafJQlrfvn, 8 ;
IrI ro ; rn
n n fEKfvnae rnv ro
rn 8 eeofJoyfa.
ro
f n n. n 810 n nfJIKfa
, , vr vr
rn n
, rn .
rn rn v
. n v n ro ,
lO . ro Ql, afyovpa.
arn 8, Ql
. Oln
ro . /Er 8f, ,
r KQl vr.
,
n ,
. YIarf ro 8 n -

rn n rn n
n .
r r n,
. f rn
.

nn

Efaar, ' n n
rn v ! raf
n n .
f-r. f-r
vnenKE n EfxE nn n
. EKEfvo nov ro f-r,
, n , EfVaI
rn EflEveEpfa!
f-r,
, ! ! .
, n EfaaI, ,
ro Aroo ,
n n n n ra
rKo f rn v nporaafa epn
KrK . EfaaI .
f n avoKf
n n n . '
, , r
f n nn n
; r .
nrav '
nn;
, n f
, r n rnv
, n n-

( r ;) r rov
;
; r ro
r , r f, ; r,
rov r r ,
ro , r
r rnv r rov
r .
r ror.
, IrO rnv ;
, ro r-r, ' ;
r ro
rr , r
rx r
rr .
' , ro .
, r
. , ,
ro, . '
, rnv
.
. . .
rov r
rXI. ro Q1f r r
ro r ro r
.
rr '
rn . r .
rrQ1 .
. -

, .
ro ro .
pf'InaE f' OIKovopf'a
, .

, ,
. n yvvaf'K a
r
.
, ' '
. , (< Ef'VQI ro r
.

, ra . /

f', .
f' MIr, ((r
r , ro,
,
. rov
ra .
ro r f' ro
, ((raf'! ra ! ro
n ; ro
oxr; ! n rI
, r ' ro f' nra
n ro n. ' ,
rI , n
. , ; ((
pIKpoarIKn , . (<
. ro
f' rov rEXVIKn rov .

lO n
n rn v ,
arn . r rnv n
n arn v KrO
n . n ,
n , rn n n
rn r n . Tn
n ,
. n ,
n , rn n
nlO . n
rn v
.
!
,
;
n rn
arn , rnv
.
nn ,
n n .
rnv
. n
,
. rnv
, rn
rn .
, , .
, , rnv
n n

; n, n ,
n n n : !
' n fn rn n
n, n . . . n :
! -,
rn v n, n rn v OlKO
n , n, Olnn n.
n, n, n '
: !
n rn n
, n ro

, , Baaa VIarnPIa, , nlO, n


, , ,
. Ol
.

, ;

; , , .

rn v n arn n
n ' rn v n ((
' rnv
rn v n,
Bn (() ' rn v n
rn n
n ,
n arn ' rnv n n
rnv n ,
nn' rn v rn v ((n '
(
n . n, n
n n ;

[ nrv

, rro

, r . [
roA
[ , p vrIKOnaen, rn
PflOYIarZn n ro Tpfro rI n
ro ro [. rr
: nr! nr! nr!
/EraI , . [
ro . n , .
r [ r .
r [ r ,
. ' r [ r, ' r
[ [ .
( r ) [
[ ropyn,
r ro r ro rI rov.
rnv, r
, , n
[ r [
, nrv nv
n ro.
, , r; , ,
n.
ro r , ,
r rn, r pnxavnpara n
ro v. ro r
ro ro. r v [
, ,
. [ , ra

! il ra KJ lO.
, , ro ro.
ilil! ro ro , f ,
i. i, f, il
nr , n lO ro !
, yvvafKa , ro i , .
railavfzovv ra npo Bilnpara, ilil
ra il . n
n; , , ro
. nr, f ,
r , n il ro i r
or f. Olf
n f . .
ro ro ro
' il, n,
nr ilil ro
, XIrOIK '
pIKn napoxn. or! f
, ', n,
.
r rxo ro
, il, r il , f ro
. , ! ro,
ro . n ro
. n n , rn vrf
ro OfKro lO ro ro ro
. [ IrI f
vrf ro .
! .
ilf . , lO in

, r nr rf r
rn v arfa f f rn
yvvafKa rn [ r, f rov
f ro. r
f ro
f ro r. r r ' ro
. nr
r rn v arfa f
KaPKfvo [ ' n nr
f, , nn n
n , f f r,
[ rn rp,
ro v
rov. r f f
[ r,
r [ fr ro
KaPKfvo. ' f
f, f f
! n [
f . n n, ro Kara
rn nf paBfov
nf r , n
n n . , f
.
! rov n ,
f rn rn
nr , ! . rf [
YIarf n rf; n v rf rnv f
f . rnv

r6f. , , Ja!
Tnv r6f.
n KrI f
n f n
' , fQl f yfvovv n
Jar, f n 6,
6,
Tn n Tn 60Ja f.
, , arn v nf,
l,
Tn nn . r, , n n
! nf, . flO
f n Ja
, , lQ Tn
nlQ , fQl lOi . , ,

Tl

fQl n lOi,

Tl

6f , n > n fQ .

Tl

f lQ Tn v lO , 6I6ifo
' . EfPQl 66 Ja 6
lQ Ja, f n n
. /lO i fQl
lOT , .
n ( ifo
), ! lO , nf Kr6f rn v rvf
. lOTl Tn ,
lQ Ja !
, /lO, lO . Ol
ro
. ' , -

vf rfn. va r
n r
r nr npIV. v
r; ' Va r, v. OXI , v
v . v fv va r r, '
rn . , , v Va nv v rfnora
rn v rnv v n Va rn v ,
Va rn v r, v v Va r.
r v. v f rnv r
n rn v n . Tn nv,
fra, f , . vr
rnr ro rn. rn rI v
rnv rnr, v va
fv vrrnr rn rrv v r
xpn an r v v rn.
vf r n fv
v, fv afyovpo f
v v ro rov KaPKfVOV.
v v n
v rov vv vv, v
nv vv ro vro vrr ra
nv. ' r ro
, ! r v,
v. vrn rB
vrn rnv , r
, v n n rn n rnv [.
rf rorn rn vn, v va
rn v n rnv n
n, rn nf, r rnv rnr
, , nf, r -

ro ,
rn v rnn r rn
n.
,
n. l, ,
rn. n rn v arfeaan
raa rra ro rrn
. n, n
n, r
,
lIn n.
, r , . r
, r,
nn. ' r
, ' r r . ' r
nn n ,
rvr ra nlInKra nn.
rn
n , ro
rn v Kl ,
ra . n orJBn
r. r r rrn r
Ylarf , f .
n f
r l .
r YJarf r ra r,
YJarf n ' r; , ,
n n YJarf, n r n ,
r , n Blarapay
, ro

.
,
, n n n
nPOKnnrIKn ' n

. '
. ,
,
xpnpa, i, , n
, n,
ann eIVn
.
nn, . nn
VKIIK
. , ,
, , .
, .
Vnn .

; ,

,
. n!
,
n , .
, . n
. , , n
,
.
, n nn . , ,
.
KKov, -

. . ,
r r. rn
Ki . rn Ki
, rn r . r
r r rn
, r rn rnv
KrO, . r
r
r rnv r,
rov r IKr, Kr o io
nrnr i rn.
rr, ro .
rn v rn . rn v
iI ro rn,
. , ,
rn Ki , rn oKi rr
. ro . Ii
, rn v rn r
r rnv iI.
ro rr . ro, .
ro ro'
,

. roo rOI,
ri. ro,
, ro r r ro
. - r,
r r ro
: ro , ro , ro roK
xr, ro r . r

vr , . rn
ro . ,
rrn.
rnv n . rn
. / n rnfr rn n,
rn BIKri . n, n
n n f rf, rrf ro
. rIKo, ri
rn v anneIvri n, rn
rn n. ! f
raf rnv n, rn
rn n f
nri. ! rnv rvf ro
rn rn , rn rn
ri vrvxfa, f .
((r rn ! EfVQJ , rrn.
f , , , n !
, !
vr rrn n. Mr
roro ro rvxafa
f . rIKZI ri ,
.
ro, r . '
, ' rn v arvvopfa .
rnv ri n ro aviaxvpn.
rxI rK npoBnripa
. yvvafKa ro , ro
r. ronri ro fr rn v
vn rT .

. , ,
.
;
; , n;
n . rpn
.
, , npovv ,
n .
flpn .
, .

n . , !
, ,
n . ' ! ,
rpavraxrn
n.
.
.
pa enpara .
'
. !
n ' n.
nelKn . ,
. ,
.
,
. ,
.
n, .
' ?! -

1
. 1l,
1l
, . . '
601l 1 .
, 1
01l '
,
1l . '

1l, ,
VI1I6 01l, 6 1. ,
. ' , ,
, .
.
. .
' , ,
.
1 924 1l
. .
1 928 1l
. 1l ((xov .
1 933
1 66 1l
. 1l 1l 6
1l
. ,
66, -

f Bn
.
88 . vn
. (( ,
vn n .
Enf
n 88 .
1 945. n
(( . f .
EfKOal ' f , ,
fvn
afv fv anp aafa fv
f, n .
,
. Enf f ,

n
ov Bvarvxfa,
fv Q VfKQVO
, YJarf ,
vf fv ,
vzov rnv .
EfKOal rnv n f,
f fv fv n
n n f .
f, ,
f. n ,
f f .
avn
.

n n -

- ,
-
-
. ,
.
, n n
rnv n ,
n n ;
, n n .
. . rn v
.
, n ,
; 010
(( ;
, ,
n nn
n. rn v n

. , , f
n ;

;
n
;
rnv \.
rnv , ((
rn f ; !
, (( '
\ ;

r OlI , r
. O lo
Kl oKl
.

.
Kl l .
l
, YIarf, ,
r , .
; EI 8
OlI
. lo, Ir!
!
,
ro OlIro. Ir
l I l

, IlI
.
! o8l OlK ro
OlIro! ! r ro ro
!
,
, ro ro , 8.
IlI l
ro ro . Kl
r or . . .
! . . .

, . ? ?.
, ?, r? YIarf
r [ ?
[ r, r .
? ro ro ro zrirnpa;
- -r- . .
.

?, ?. .
r , [
rr ?f.
EfaQI rr r
? [ [ . EfaQI
ro r [ ? ?
r ro ? Kfvnpa. ?
SJaSpaparfrnKE ro { :
rr ra [
ro, rvr [ .
ro r .
zrirnaa f .
ro r,
r , [
rI ?. r,
ro YJQrf ro r?. ? r
?, Ylarf r?. rv, r, ro
znrriaaPE , r [
ro f fAE ueEpfa {
r ? [ [
rra. [ ?
, ro
. [;
. . . rfnora ; r vf.

. .." .

rn v :

, ,

,
n
,

' , n
. '
'
, ! !
nn n n ,
n
rn v n n nn
rn v .
,
. !, ; n apxn,

rn . n
rnv .
nrv , r
. ,
. nrav
, n
. n
lJn n arn n . . .
, n, ;
rn v
. n
n.

. ,
!
. , .

.
Bo?fo,

. !
JO. ,
,
. . .
; ,
, v .

i ,
. , , ,
.

. , "
" . .

.

, .

' .
, ,
' K?f ,
, .
,
,
.

, ro
. 1 .
.
, YJQ
, . , ,
,
ro (010 l
;).
. r ro
rO, ,
,
r , ro .
, , .
, rI
ro ,
,
, ,
.
,

, , lO
'
.
, ,
ro ro ,
rI . ,
1, , JQr
.
.

{, . H

,
. n , naovv
, n v rO K .
,
rJn n . ' { ,
, n n {
{ n {. ,
n , .
{ . Ero
. n
{ ,
. { , n
, {, ,
, . , ,
x{r. znrnaa
v. { {.
, o[zov
. ro
[ XKIrK .
nn r ,
{ . n
. . . {
. , , a{ B{Kr
{ B[Kr, .
A o[rK , , {
' ' n ;
, [
, ' .
-, { -

\. n r r
[ \f [ \\ yfvovv !.
\vr, yfvovral \ [ r\ KaKapf
. n n r r, apXIKn
f rf \ r r
[\ r KaKapfzovv.
OrI \, f ap vSpn
\lO [ Ol [ r\
lXf r\, \lXf r
\ ' \
\ , al , Kal
lO rO n. r apvSpn \f
OrI , \ r KaraBpoxef
r r\ . \,
[ \ r.
, \
r, r \. \ ,
r. al r,
r ' [ r \
r. r [ral Karaly[Ba,
r r r f
vr[ [. Orav [ r
\, ro \
rKI \.
r [ f , rOlr [
rf. rral, [ \ ral.
, rral, [
, vr\ r\ rrf Ol
[\, \ [ .

n, r anapvn
rn \ rr \. \ \
ro . . .
/ , , \ r.
' r Kara8poxefzOVV . ro
ro 08. ' r KOIr KoaIar
Kara8poxefzovv. \, r \
\ . r
r r r r, \ 0Snynaovv , \r .
, r \
, ((nr, \ !
r \ro KoIr ar
\ 08 ro ro,
ra \ .
/Exr ro r , rn n , rnv ro
rov oIr , rn v Ir rn v r\f ,
rov ra rn v rpn r r ,
. ro , ro
r ro , rov r.
r rx r r rn:
(( 80\0 ,
\. , r 8 or rov
r r \vr ro r. r
\. ; n !
(( n, ra
. 8, rIK{zI
rIK, rov
rov \\. ; ' 80 vnn!

f rov f , rov
roro5 ro v v v. va
, . n! va
v;
fOV onofo v nv
.
ro v AIOKfOVOtJV, vv, v
v . fv. n!
va v!
va v; va v; A vrn fv
vv vv v ro Qlv.
EfvQl f v v fv, vv
v v n rnV nlQ v
JOI, VQ f VQ
.
Qlv v ,
vf v vv VQ
v. vv f, v v
IK?f . vv
v f . ! VQ fv
lQ v v nlQ, Ol
nvr ro. v, v, ro
lQVJ, Kvpfapxov ,
OJI, v , v .
! v ; vf nlQ VQ
. Av rnV n, f
Ol ! VQ n .
f arn V , n n fQl
vfv VQ v rnV v n VQ
ll , n vf v rnV

ro , vvn .
n, n, n nn n n.
,
;
8 , , n n n
-
ro ro 8.
: r n! rn v n n
, r n .
8 ro r! ,
ro n . n
80 rn n, . Knpv
rnv rn n n n ,
.
. r
n ro n 80 r
8n ro . n! n!
.
ro yvnaIQ n
ro rn IKrro ro .
rn IKrro ro .
ro
ro ro rIo
rn ro n
n. rn n nr
n rn ro n n,
n Kro.
rn n
n ro Inaov ro , rn v
ro rn v 8 n ro -

.
,
, .


.

.

.

.

f,
' . f
f
f .
rI
.
.
f .
.
f
TafJIfJafov.
f ,
,
. '
.

.

KroK,
ro . H
,
.


. r r rBOK
.
r r
r r Kr
ro rK ro,
ro .
r ,
oKr
ro , ri .
, ,
ro
. ro, I'J r
Tr,
Tr ' .
Tr r
ro !
ro , ro
. ro
ro
; ro
; ro
Ir ;

IIr ro -

. ; .
;
,
. ,
, 8
,
. ,
' .
. 8
,
n .
, 80
, , , ,
, 8 !
.

8
.
n

8 .

, ,
80
8 .
: , ,
! ; ;
,
,

. ; ;
. ,
, ,

ro ro ,
ro r,
r .
r .
ro ! r
ro . ro ro
Kor ! ' ro
' f. ro
ro
ro, . rI
, or
.
ro ro
rZI ro . or ro

r . ro r
. ' '
ro ,
.
, ro
. KO rOI
'
. '
.
ro

( "

"). .
orI. r
rB r ,
ro '.

\n n. rnv nn
) ) \ . rn
) , pnv rnv
\\, \\ \ n .
f ! \\ \.
\ ,
n; n n
\nn
; " ", \. n\n!
n \ \ -
rn v nnn n nn,
\ , \ ,
\8- \ \!
!
2nr \ n \8!
2nr . . . n! , , 08
\.
n vfa .
arn v .
OKOiIOvenaov v \f f
\ nr \
, \ \, .
n vrn
\io. ' Kio vn
f , 80n n8 ,
. n
, f
. f 8 avrf
i rn n, rn 80n
n f rnv if . rn ,

ro r
. rz '
rov , ' lO
r aaraVIKrJ { ro. ro
Q
{. , v,
. v r vr vr rMI,
lro v , ro
ro , ro rn ro ro . ,
{v
{v n r{ ' v r{v
' ro { npIV
v Va v vrn ' rov r '
n r{ ro KVVriYI ro
pav{a ' {
, v , Va ' .
v { , v rov v, n
Va { ,
Olv n {
Va v vn {
ro{. r, , r rv
,
Va v{ ro , rov v ,
ro vn . Va rov
{, rov Va rov . {
roOl{ n lO {v
rIK ro , v
{ro ro {v Ol
n {
ro {v r{z

r ro Kol
rlO f rK ,
rK .
f ,
rx. : f [l
f .
f . !
rxo rx . '
f {, .

.
: , ,
, f f xrK ,
f; xrK
, f
f , rO
f,
r ! . EfVQJ
r onofa f
ro
Kr , f.
, , f
! !.
Kr, !
f r .
f
f.
f .
;
, afyo vpa .

! EfVQJ

ypnyopa; , ,
{ .
{ Ol
n 11

K01

nvv 1 n n
. , nrav ol
. nrav
1Ol { v1vn 11. {
vr1 , {, 1
, 1 111 vn .
nv nOlBf, { .
. .

Ol, , . { { ol
1 {. { {,
vr1 n 1vvv, {Ol
, 10lV{1 ' {
Ol1v . Ol {Ol
{. 1vv, 1
V1a lpnv, {
n rpanfZ1! {
{, 1 1, 1v
{. { n n1, n
n ,
{ Olvn, vnn Bon
n1, 1n {1 naovv
. { 1 n
. 1vvv
1v, ol . {, ,
o 1{1. {
, 1vv V1.

, , r

znrnpara.

r , {lO , .
{ , r lO{
Ir lO l n {
lG . {
lO n , lO
lO n Ir. , ,
n lO l. Ynnp
{ .
n, ,
, { .
Kr ,

{ ' ,
lO. lO n
lO
, KarapynenKOV .
' { { lO
rn , lO
l.
[}" .
lG n
n { n
lO n n, ' l
, n . { n
Kr, n .
lOnn or

n

n , Kr. {

{ (( n (PIKPOarIKn

n ' lO l

VQl . ,
VQl '
KQl Ql '
' Ql .
KQl '
.
, ,
KQl ,
. /
rov
KQl KQl
l . ,
KQl KQl vQl.
Ql, Ql ,
' .
! ! , VQl
; VQl ;
rov VQl Wh o 's Who KQl
VQl .
, .
KQl
, lI
, .

.
.

.
J
. ,

lO n
. Kr
n, ro
ro ro lO
ro ro ro
ron ro .
; ro ,
flpn !
! , !
nXOI, ro lQ rI
! PlQ n
lO.
ro Who 's Who.
ro

lQ. lQ
n
r ro. lQ
, ro
, ro
lQ, rlQ.
! , ! n
lQ. ,
, ,
, ro ro ro
, .
Kr , .
, n ,
ro , ,
lO . ,

, . r
, r .
ror ra nr .
npoonrIKn ,
ro . [ r .
r rn
. vr
r, [ avrf ra ,
rn rn avrf rnv
<<n r. Ir
rn rn rOl roro rov nrn,
Ir rov nrn . ,
, Xr n ra. 'Jfrn rn n.
vr
.
rrnr rov! r rov! n
ro; EKr r
rov ro ro n ro v ro,
rn rn ro v rn n
. ra rvr rn ro
rn rn n ! Xr rov rn n! Ar
[!
r rn ro
' rn . ro
. 'Jf rnn
ro, r , rn r
rnra ran rn n .
rvr
K'Jf nrvr r rnv rrn
, r rn n , , r

n ' . '
'a , . '
' rnv ,
n. . '
arn 'n
'.
, n
n nn.
, ,
n rnv , . diIiIn n
'; ,
' n n
rnv n
. pnrd ,
, nn.
rn v
rn KQl rnv
8n . n1 arn v
'. rn .
n
80 rnv arn ,
! 8 rn ' . Ynoarn
n n Ql
, KQl n .
n n .
' Ql . rnv '
nn!
, ,
rn KQl
' rn . 'Ql

IrO .
ro , .
n r
!
(( ' ! !
. ,
!
(n Bol!o) !
, ! /
.
or r .
, ' . /
ro
.
. , ,
xn , ,
naovv, . OrK
, n
n eIKn rI . /,
, .
,
. , ;

n,
, n .
n n
.
r
. /
epn , A vnnenKQ. rIKO

ro
,
.
,
ro ,
. ro
.
88, .
, , , ,
8
,
. '
, .
(( rov ! !
ro !
(( , .
ro , .
,
.
. , , ro
8 . 8 ro ,
rov
ro v .
ro
n .
.
.
(( ! rov ! 8
!

, . ro i, il
ronn
. ro , i
,
n rov
ilro. n
, , il i
. il, il
; il
, rov i il .
ilil rov ilro,
il ro rov
iro . il, .
, rn il ,
il .
il , !
ro
; i n . .
il, i
ro. i
il, il i. il
il ,
il . , ,
; il il.
il . i il
- , . il;
il.
, i il.
' il ro, . ii
il , -

pfzoPQl, ! f
. f nf
KoBVI ! .

f ri. riaovv
nf. n
f
VIK . ,
n, nnV
n . OvaIaarIKri nf,
nn. n , ri
?! . , ri ri
n fr ?
. nn
,
nn nf vf . ,
, n nf . /0, ,
f.
Bov n ,
. nri nn. ' ri
fn
. f
, f nri.
/ n nn,
' -fn ri
riSn SJaSlKaafa nnri ,
. n f n
nv . , , n -

n. n n '
, .
(( ro! ro
n , .
?J[n ' n ro. n!
, ! ro n
! ro ro ro ,
.
, . n
, (( rnv n ,
n ro ro
,
.
, ,
n . naovv , n
n. 8 rnv arn v
, arn v n; , ! rnv
PIKn, evpnaov ro !
(( ; n f, ,
! f; n

; ro KaenKOV
. rn n arn v nOlJIrIKn .
,
, . E
, ; ,
.
80, n n .
n. , -,
arn v nOJJIrIKn; , ! -

, . r ;
! KaeriKOV , Ol
f
lQ , ri ! f
, ri ! rri
; yfveral Ka eriKOV
, n vnaKOri , fn; ,
, r n ri, .
f ,
ri! ri!" EfaOl ,
. avvafaenan Kaeri
, onofo f efaOl
. MIefaOl
, .
f efvOl
.
Kr
KOKfa , f
. , r r
lQ . '
, f . ,
f n r, 8
yaafa . , ri efVQl ,
f! ' 8 8 r
.
8, ! efvOl.
lQ, a v yri ropfa , Ol Ol
r .
f; efvOl !

, v, vnf

Va

Ol nl nri
. f ro lOnl!
f lOnlf
ro . , nOl, Ol f lO
8 ; , .
ro . fn, Ol fQl lO '
ri ; , , Ql
f. fQl lO ,
! , ro Ql ,
nlQl 8f,
((lOnl , f
f , ro
. , ,
lO , lOf
Qlf Ollri lO.
, , !
f , lO f
fQl , , (( n fn
ro , , n,
ro f ro Bol!o. 8 ro
ro
f, f fQl , ri ,
! f lO

Va

f ro .

(( 8nnl, 88nn !
8, , 88
. ' 88 f
, ro ,
f fQl f
ro f, f -

lQ f nepfpeva Ol
xrfZeI . ! nepfpeva BeffeI
anfrJ efvOl KOlKrO. anoBef
, ! xrfzeI anfrJa, YlQ
Or xrfZeI anffla , f
Ol KOrI
. [ ro efvOl Zr
f efaOl
nofnan . EfvOl
f f f
r r . ,
r Kr .
, . lQ
zr
, . !
orIo zr .
, avrfeera
.
, , efaOl f
OOlOro KIvefrOl , f
. a
oro .
, nepf
rI lQ
f IOOlrI.
efvOl , zr! Zr! r
r .
lQ, nepfnou,
,
r . r

' ,

. {,

, { !
{ { ! vr,
n

vr .
{ , {
. { ,

. '

.
{
.

{ { .
,

. vr {,

,
. vr .

, ((

, , .

,
. , ,
,
,

ro r , vr [
XrK [ . -
rov ro [ ro . vr
r , r .
, [ ro
IrO IrO [
, ro r
r rx nr r .
, , [
ro r, ro
r r , vr r
rrIK
vr . r , ! 1 946
[ , [ rr
ro 1 920 [ [.
, . r ro 1 984
IrI [
, [
[ [ .
vr , IKIr
r, r [
. , , [
r rKI r rr
[ [ rov ,
vr r r r , rr [ r ro
ro u Bro vr r
r. r rovrr,
. r .
rov r ro r
r rov

ni (( .
' fv Ir ((
f , ii nfenKO, ,
. ,
oi ii rf ,
iB[ KiB[
. EfaQI BiK ,
, . EfvaI
[ .
' [ iio. Br[ BBio
i[ fv iif
oio , fvv oio
Kio
oi. /, BBio
i[o [ v[o
i, [ . YIarf
f Koiio ro ,
. YIarf f
Koi , zov OiKi
[, ov [
((080iI . /,
. zov i ,
oKi Krr .
r ro . ' r
[ i, (( i
, [ ' iI oiBo . KiB
. [ [. [ [,
[ [. ar[ ii8
[ vif
v, i fv

r r rov ro
' ro . . .
i8I ra rn .
rn 8, rn 8
rn. r rIo. O,
OrK lO,
. i8I ra . ra
r. rov
, rn rov 8
rov rI. r
Iro rov .
ra8 ra r , rnv r rov,
ro rn rov,
r. 8 ro r
. r rnv ,
rnv , ro
, rov r, rr n OIr.
MIr, ((OIr! , ,
, ( rn v
IrOIKO ), ro
r ra
rnv rK ; rnv rn
ra rn r r
. , (rr
(( ro )
rn r 8 Koro ro
ronr ra ro ra
; r Kor
, . r nra rn
r , rn .

n
. ,
,
.
, ,
Ol ; I
; v
,
f; f;
, ;
n
! a{
.

, !

Oln f , '
f
. / n f { ,
. { KOKOpofpa,
,

. . ,
onofov n
; ,
; , f
, , (( nf
; .
; f , ((
Ol , n ,
{

! , -

vrn, n. Q n n
v, n v! vn
n, vvn nvn v
v, 8 v ,

f v.
, vn!
8 f v v
vn vn n fvv,
80 - f rn v
f va f arnv
nnn; f arov
v, vn - n -
vn. vrf;
n n vn !
Av n v va
v ov ' vv ,
v v v, 8f v v fv
!. , ov { v
fv , vf
,
nv , 1!nv aan
vn. 8 KOKfa v
vv vvn v! /,
vn, v n

VQ

yf

v n f. nv
.
, f 8pf
. vv
, fv zo vv ,

ln Kol KOrO. xo r
, , nov nIv
f v r! lv n
nf. vv l KO KopfrIa n
l, rv Va n, f,
O lIK yovpotJVIa , v
r v f IKaVof Va f ov v
fvv oor orl
v.
, lK yvvQJKo tJla, f v vnv nl
nov vnf Kll
vf. Av v arfGrOIXO,
n n v l, Bev fra lv,
lf va efaQJ f
n vn n n
v vn . rKI 7
VIa, v f v, r vf,
, v va ayanotJv va Il
ao vv ov , rfnora ' fv v,
v lf vvnn.
fv n nlnr, ln ytJVQJO,
v f vn va f vl
rn av 'Arepaov, efvQJ n { n
v n ; v fv n
' nrf rnv v lvrJrn, v
n av ' rv vrnf v. v
va v av n v 'rv
llorIKo v, a v
! n rnv ln . v .
n KKl o . !vf

' ( rn v aB(arn
n Kr ,
.
, , , n
OJf ro '. (
n f. n r
IrIIK n r n
n ro ,
.
, OJ, n, , Ir,
n, , n . f
, n, , oro
r! ! n , n
n n. , KrB
ro KrO , r
. n n n ,
n, Ir, , OJKO
n .
n n ro n rnv , r
rn .
rn OJnr, rnv , rn , rn v n
rI n , n n
n n. EfaQI rn, ,
OJ OJ , OJ
, OJ papafvo
. ! ro p apafvovrQI OJ { n KQJ
.
, n rn.
' !

EraI n naovv , r rn 1
rn . r rn v rn rnr
rn v n rov rnv n Kara
Kr . ro
ro n rnv aanpardrnra. 1
r1Q ro.
ra r '
rn n KrO, pIKpn r rn rn .
ro rov OAdKAnpO rn v n rov
; EI ro rn
ro . H, , l
, r . ,
n , nrav n r .
rI oAdKAnpn rn v rn rn
n ro r ! n rnv
1n ro ,
ra rn rov . n
nao vv pIKpn n,
r , ro BdraaAo rn .
n rQJ r,
, ro ni1l rparn
. l
ro. pdvn vrr
r n, n lnnrn rrn
rn v n rnra.
, , , . npoaxnpara
ro . rnv r
1. a vrd , r npovv rn v
Ar. r rn n
, 2nr rro !; ; an-

paafa. , [ . ,
, . f
rfnora. , fv l
fv l .
f
. fv, , !
, 010
. fv. ,
. n1Q fv .
EfvOl ! EfvOl !
1vvf;
n l f
! , . f
n f . f
naaarav aanpavr01
n; [ f ,
fv KOKfa .
f l. f 1 !.
f fv 1vvf. f .
.
f 1vvf .
f f
. n
, . f

. A vrn
n n !
! n, KaAonpoaf
, -

, r
rOX rr
ra r.
oIrIK , , .
ro Ir
ro ro .
r , or .
r rn Zr rr,
rn v Ir ro ro r
rr ro r ,
rr . EIr
r r ,
lizI rIZ
. r,
rr
r, r, ro
rr , rvr rov r .
ro r lir .
r ro ro
rr! Brxo ro ro,
r Zr .
YIarf ' ro ; Iarf
rI vr r
; rr . r
, .
.
ro .
ro r. r
, YIarf ro
, r ! rr

[ rvr! anneeIa nivre


, vr [
KOyeveIaKn n [ enayyenparJKn
nJfl. / nonnd nr ro
avpperefxa rI n .
Ir n
n . , , Kvvn
,
nr n [ [ . /
KVPIOneKrJKd r [ n
. r evdvrJQ r flOnIrJKn n
ro rofr [ flOIvn rov
eavdrov. n Bonenaa rr
r [ roI.
n [ rnvr XrIK
n,
n. ro rirav
. nori rfnora avrdnnaypa. /
n r rIdvra rO
[ n r r .
/Orav rn r n,
ro r
, Ir , r nr
or KJ ro [ peydnn yannIKn
n rr [ n r
n ro r nr [
. anorvxfa - anorvxfa ,
r, Krand
-
n rirav iroIOI IrO .

,
. ,
.

ra [
.
orK.
.
r , ra
ro .
nro r n [
rn . [
, r r r . ' ,
, rn
, . ,
, . ;
.
Oo , n
rn r .
ra n

. Y, ra
r ra ra.
. \fo-\fo
[ ra [
[ .
' [
- .
. r ,

, )
r .
, r r ro
ro n, r,
r! ) '
ro ro
, r , n.
. ,
n r
ro, r r
. ) , r
n . r ,
' ' .
, Ir, ) )
n, n r , naovv
. r,
,
, ' ro .
, r n
,
, .
) r IKi
;
. ro . ,
, .
.
Ir n, f
f f.
! ,

,
.
ra ,
, , !
ra r
.
, Iro ,
, .
KrO
KTrK. ,
T rOK
l , lO l .
, .

.

, , ,
r ' ,
vl lrl r ll
rov . ,
. , ,


,
.
ra
,
rT.


!

. O
[ [, ar [
[ .
, f .
nf ,
[ f.
, !
f
.
.

. , ,
,
8 [
,
.
, ,
. f ,

. , , '
. ,

.
.
.
lf
, . f

va . r;
Va rn vn.
v ro , IOrO
r v ro aaV ,
; f ro r , roIK
v v. rv
vn r , ' rov Va !
fv . ,
v , v . v
ra . / ru '
rv rov v, ,
ro v , ro
v.
vn rn , r n
rn
; v v ro -, v
, v rn, o v v v
. vrv, v v .
v, v rov , rov n v,
f rn v narfBa. ro
v r v . rr,
fvn rn rnr r
ro ro v Va rnv
V , ,

Va v

ro r r; ro
, rov rraf. ,
, fvr rn -,
r . . . . . . va, r . . . rB
ro va r , v.
Bro rnv v.

r ,
l, rIKO; OXI; , ro
, ,
ro, ,
, r.
ro ro , ro r r KrK
, ro
, ro xro
1,
K r, ro
rx . ,
, ro .
ro , !
n

.
, ,

ro rovr vr ro
, ;
,

, ,

r ro ,
vr . vr
ro . rro
ro,
ro rK ro ,

ro.
rO, r ro,
OrO .

r Kllllrx
,

Ir

. ?JO , ri
vrnf OKIrIK
. !
.
/' r arvvopfa .
rI

. ,
.
ro rvr
. ,
vr , , ro
vafaenpa ' r f. IrI f
rf ;
\ OIIr (< vr
. f ,
' ro ro
Karr ro ; , . EfaaI
, f ,
. f ro f , vr ro
f . ! KrrI
ro , ri ro
, f .
ro IKr
f, , r , '
.
, , r ro
Snpoafov ro
, ro ,
, f

nr. r, ?, rnv n
n . vr r ro ? rI
rn ?r r, ?8
n rn r ? .
??n? r vrvr. rn
vn vrn n , (( n Kr
. r ro
rn ra .
ro . r8 [ 8
enKa r n vr ,
rnv n vr; n rI vr
, ro ro rn n . r, n
n r ro ro
r neelJe ((IrI rn n, r
ra ro r [ rI ro ooroo;
nn ra 8n rn xr .
r ro vr
rnv XrI!
((AKo r, , vr l!r!
r r [ rI 1 . 00 ro . r, r
; n r r. Kr 8r
r!
A vrr n raKrKr vr rn v rI .
Tn ra . rf
. rr rnv n
. n
vrn. rI ro
ro rn Kr, n ro
ro, , Ir
r arr . -

, .
.
.
(( , !
.
. !
! !
!
,
, '
.
,
,

. .
,
.
(( , ,
! ,
. ?
, . !
! ,
!
,
, . ,
. ((
, .
; ,

, , -

.

rov rr . ro
{ '
, ro
ro , r
, IKoro
!
AKOr, ! r;
.
rxo 8 r8
.

) IrO{ . 8;
' rnv ,
rn , r , rn
.
, ,
.
, , . ,
,
, , .

, , ,
. ,
, ,
, !
;
, .
ro { r, r


!
f n nrav nn n
. n
, ' .
f n 8 nrav
IOYlKn, n n
yvvafKQ xlOJ
n. , ;
, nIavnrn,
rn n
80 80
!
8 ! !
n nrav
l. OyBOflKOarn
n .
ro ; !
, , n
; ;
! a varnpof
arn v , , l
n !
n n 80 arn n,
. , n
l .
80
rarplKn anpepa,
8 , .
, l

f f,
, f. , vf
,
vrf vf ,
vf ,
. vf, .
v f { f ,
, .
, ,

. 8,
KOKfa . EKefvo
, , efVQI f
, . f
80 ! f
KOKfa , .
fv ,
08.

vo,

, .
, 8 .
,
.
,
, ,
, ?, realpolitik
, ,
, -?-

, .
.
, ri
. , !
, .

, ) rirav
. , ,
.
)
lO
.

.
.
.
ri ri ri
.

, ) ,
ri
ri , )
. , ,
, [ ri
.
; ! ,
! [ , ;
[ , ,
r [, IKr .
, -

, VQl

va v1 i,

va pnv Ki1 v. v v
v VQ P1AriaOVV l v
lG , va 1v rn V v v
.
((1 v1 , l
vv v 1;
1 , QlV1 1 v
n1VOV lG !
((, ov ; vrf, 1, v1
! v . KQl vrv
1 111 VQ1 !!
1 , v, 1 , v v
1. , eavdalpQ 1
. v VQlvQ1, 1Qv1.
1v1 1\1 v v1
, 1\ .
pnV 1 1 rnV (1 .
1, 1 OV VQ v 1 ov
, ov l , v,
1 v 1 .
, v,
ov v . v, , 1
, v, 1i, r, v
v n v rnV O BtfVn . 1
VQ1 v . va
11 v1 v.
'1 n va 1
v, 11

, .
;
(( ; /
', ,
.
, n. , a
. . . ;
, !
,
, -
aI
.
, .
, a
, ,
, ((, a . . . ; /
n Ka
p n v rn , p n v rn v
.
rnv ;
rn v n,
!
(( n , ,
n
, .

n n.

.
. /, -

, IrI (( .
rnPIypa
. r
! 08! ro
rnpIypa .
(( , , rnPIypa
;
Tor n aavvneIro. ,
.
, , rz
n , n ro n r
n , ra ,
ra rIK . , n,
aanpavra.
n fn
ri f .
((EfaQI , .

r
, Iro
ro
, orI , rI ri f
;
Irar ,
orI , , Ir
f orIO
, , . fn
' r nr , n
ra rI
ra orI ar ri ,

orI
, rn rnv n ro rn
. rrn nn
n .
ro , ro orIO .
ro rn rn
n rn r i
.
(( , ; ro .
Iraro,

ro .

r rn
, ro roB
ro . . .
ro ,
rn , rn
r , ro
. ' ;
, , .
. , n
, rn
. ro
vnr ,
.
r rn r
.
ro , arn
(( n ,
ro .
(( rn
, rn ,

v v vv, v, v, 1,
n 010n v arn ,
vv va n; v VQ
rnv 1v ;
, v. v v
vv1 n n v, v
VQ . v
vv1 v v vnv v v1
v aaV v, vv VQ
v v n, n, v
n ( v ) . v
aaV V , v v v,
(( VQ ' BIKn n;
v, , vn010
, open, BIKn n,

v VQ v

anapafrnra rn n v, , QV
, VQ vn arn v
nn v. v
. VQ n, n VQ
v TOV v n.
(Tov ov v rn , v. Tov
v v vv v
v n if. EfvQJ v v aaV
v, v v SlKn n). Av
VQ rnv vn vnn
n, n rn
VQ rnv v,
v rn v vn rn v vnn n
rn v nv rn .

1 ,
[ , [ 1nr
, [ [ open
lQ IQrO, [ rn,
rn, r [ [
ro rQl lQ
[ n [ rov
[ r.
Jra. r. [
r . r lQ
r, r rvr
!
, !

; , lQ
nr, nr avrf vrQl .
, , KaralJnyovv ,
' n . ,
r rn IKoro ,
nao vv , r
lQ n . ravn
lOi rn [
n [ 1 ' n, r r

lJoYIKn [ rnn KIro

lQ [ , xJO010
n lQ xpnan .
ro
, n n
nnpav .
lQ vr n aro-

KaPKfvo
. ,
, f rfnora
. n {
. , f!
n! !
n ,
! , ' .
808, f f KaPKfvo
n 8
f, n f!
, ,
. f n n
. , afyovpa,
f. arn v ,
, n
.
, ,
. , ,
rn !
nlIavrirn f 8
n f .
(
) , .
f
f f n .
, , '
, rn .
n f;

i i. i i
. rn -i, Ir-
rn YVvaiKa [ .
i rn n n rn v ni
rnv KrrO rn i vr. i
pnv . i
rn , .
rn n i, rnv i
i. n vr [ r , [
, rn yvvaiKQ rn , rn v i
, rnv ro rn .
, nvr
[ r .
n n rn n. vr ro n rin
i ro r ro rr
rn n nr. ro
r, , i
r, r. i IrI i
, i ro n . . .
rvr, . OXI ro
i ro rn , n n
[ . ro . i
i o roIr, KooIr.
r, , r r
, n . vrn n i.
' , n r ro
rn ni r rn v
n, r r ro , n
i r rn v
n r ro aiaenpa n ro

8
n - , , 8,
.
!, , vn
'
,
.

n . '
8 Ol
,
. '
n, n.


.

ol, 8 .
rIKn 8 ,
n,
.
n
n .
,
8
,
pIKn .
,
.

KaeOBnynan, .
80
, n . 80 nTav
. f rx
.
,
,
.
, a , 80 rn
rn
n lrKo
, , , ,
, , , , n,
, ,
, , n,
, r , 8, ,
, 8, [ f
n n n

n

' n

lO

r n
n. ,
, afJn
;

'
r iK KOOIr, vo '
,
, , n
:
VIKr

rzov ro ;
>

r
.
:
n r,
n KIr;
:
, , , n
.
: [

ro .

.
: KIr,
, , oKIr, OKoIr,
, , , , , ,
, KKVIK, , OIr !
, , ,
n ;
,
, n , ,

rn V v vv
v vv.
, v, ; vv
v . . ,
. , v
, v Va ,
rnV . v Va
!
v , , v
. v v va
. v v
rirav va v ov , v
.
, v, v v
. v vn
v. v
, v v , ,
, ,
v, v ,
, rnV vn v v
rn v n ' v
v Va ,
va vv ,
v, . v v
v
v v rnv
, . ,
, v vv ' v
, , Va ' v

, , ro ,
ro ro .
, , ro
, r rO IO,
lO ro ro
rOIO r
ro . ro
:
((EIr
r,

i\zo ro
ro,
, , ,

, ' ,
r Ol ,
ro ro ro
ro r
r
r ro
ro
ro ro
.

, " :
, .
,
.
lO, " .

8lO rn
ro , or ro , rn v nn
rnv n n,
n n ,
n n n: 5eid
umsch/ungen, Mil/ionen . . . n rn
n
n
. n
lO. rn v
, , ! lO .
; ; ,
NOl, , lO
rn ZrI .
n ,
. .
lO ol flO,
f
. poxen
Ol ,
, n .
' ,
lO i lO
ro lO,
f lO , n r
nIrJ
rn v n

rn rn n n
ro

. Yr ro
. KOOrO [
yfvo vv ! ! [ .
ro 8f [ zr
, [ KOKr ovafa. A vrr
rirav o8r.
ro rro ro , [
ro KKOr, [ r ,
ro [ rra f
:

.

,

' ,
,

:
.

.

.

1 9 57 .


.


.

' 6 8

.

,

. .
.
.