Anda di halaman 1dari 10

PERANAN PSM 1. 2. Mendapatkan pekerja dengan kelayakan dan kemahiran yang diperlukan.

Memastikan bilangan pekerja yang diperlukan dapat dipenuhi dan mampu menarik pekerja lain untuk menyertai organisasi. 3. Menyediakan program-program latihan dan pembangunan yang diperlukan untuk kakitangan. 4. Bertindak sebagai instrumen yang mengawal aktiviti serta menyelesaikan masalah. Cth; persoalan pampasan dan ganjaran kakitangan supaya mereka berdaya saing, wakil organisasi untuk menyelesaikan pertikaian industry dengan kesatuan pekerja.

OBJEKTIF PSM 1. 2. Menarik calon yang layak untuk memohon pekerjaan di firma berkenaan. Membangunkan tahap kebolehan dan kepakaran pekerja bagi mendapatkan tingkat prestasi yang tinggi. 3. Mengekalkan kakitangan yang berkualiti dan berpotensi.

AKTIVITI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 1. PERANCANGAN (spesifikasi kerja, huraian kerja) 2. PENGREKRUTAN 3. PEMILIHAN 4. ORIENTASI DAN SUAI KENAL 5. LATIHAN DAN PEMBANGUNAN 6. PENILAIAN PRESTASI 7. PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN 8. KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

Definisi Pembangunan Sumber Manusia Para pekerja adalah aset yang paling berharga dalam sesuatu organisasi. Tanpa sumbangan para pekerja adalah mustahil untuk mencapai matlamat dan tujuan sesuatu organisasi diwujudkan. Manusia dan potensi mereka adalah aset penting yang akan memacu sesuatu organisasi untuk mencapai objektif penubuhannya. Organisasi pada hari ini berkembang pesat dan berubah mengikut kehendak masa. Perubahan ini juga akan mempengaruhi para pekerjanya. Untuk mengoptimakan keberkesanan sesuatu organisasi, kemahiran dan kemampuan potensi manusianya dari segi kemahiran, masa dan bakat perlu diuruskan dengan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi.
Pembangunan Sumber Manusia adalah pendekatan strategik dan holistik dalam mengurus dan membangunkan aset paling iaitu para pekerja yang secara individu dan secara kolektif menyumbang ke arah mencapai matlamat organisasi. Pembangunan Sumber Manusia merangkumi pemilihan dan perlantikkan pekerja, membangunkan kemampuan dan kemahiran mereka, menggunakan perkhidmatan mereka dan membayar upah yang setimpal dengan tugas mereka dan keperluan organisasi. Pembangunan Sumber Manusia adalah satu cara memperkembangkan modal insan dalam sesebuah organisasi. Pembangunan Sumber Manusia adalah kombinasi latihan dan pendidikan dan dalam konteks yang lebih luas, dasar penjagaan kesihatan dan penggajian yang bersesuaian. Adam Smith menegaskan , Kemampuan individu bergantung pada akses mereka kepada pendidikan. Pembangunan Sumber Manusia adalah medium yang memandu proses antara latihan dan pendidikan dalam suatu persekitaran yang luas dan menggalakkan. Pembangunan Sumber Manusia bukanlah satu objektif yang boleh dinyatakan,

malahan satu siri proses berterusan yang tersusun, dengan objektif pembelajaran yang tertentu. (Nadler,1984) Dalam konteks kebangsaan, ia menjadi pendekatan strategik terhadap hubung-kait antara sektor kesihatan, pendidikan dan pasaran kerja.

Fungsi Pembangunan Sumber Manusia


Tujuan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia diwujudkan di sesuatu organisasi adalah untuk membantu organisasi tersebut mencapai tujuan penubuhannya, dengan menarik dan mengekalkan para pekerja yang terbaik dan menguruskan mereka dengan secara efektif. Kata kunci di sini adalah Pemadanan. Pendekatan Pembangunan Sumber Manusia berusaha memadankan antara keperluan dan arah strategik organisasi dengan pengurusan dan kebajikan para pekerja yang efektif (Miller, 1989). Jabatan Pembangunan Sumber Manusia adalah bertanggung menyediakan peluang peluang pendidikan dan perkembangan staf, merancang dan menjalankan program-program latihan dan intervensi. Jabatan juga membangunkan kemahiran yang kritikal yang akan membolehkan individu menjalankan kerja buat sekarang dan kerja buat masa hadapan melalui program latihan dan pembelajaran. Dalam masa yang sama, ia juga mengalakkan kumpulankumpulan kecil dalam organisasi memulakan dan menguruskan perubahan positif. Pada dasarnya ia menjalankan proses strategik, yang mengimbangi antara keperluan organisasi dan individu. Pembangunan Sumber Manusia mengambil pendekatan strategik dan holistik untuk membawa perubahan dalam sikap di tempat kerja dengan mengguna-pakai strategi dan teknik pembelajaran yang pelbagai. Hukum asas yang diguna-pakai adalah manusia bukan mesin semata-mata. Oleh yang demikian, kita perlu ada pengawasan pelbagai disiplin terhadap manusia di tempat kerja demi menjamin kebajikan mereka terpelihara di samping organisasi mendapat perkhidmatan mereka. Bidang seperti Psikologi, perhubungan industri, teori kritikal dan sebagainya memainkan peranan yang besar untuk mencapai tujuan ini. Kepentingan ini agak jelas dengan kewujudan banyak institusi pegajian tinggi yang menawarkan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia pada masa sekarang.

PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


BAB 1.0 : PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.1 PENGENALAN Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantu atau mengendalikannya. Walaupun perniagaan lain sekalipun memerlukan kerjasama dari sumber manusia dari luar atau rakan-rakan perniagaan lain untuk wujud. Tujuan diwujudkan pengurusan sumber manusia adalah untuk memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja oleh organisasi digunakan dengan cekap dan berkesan dan mereka berupaya menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Dahulu, sumber manusia dikenali sebagai kos kepada organisasi kerana perlu dibayar gaji, diberi berbagai bentuk faedah dan cuti, bonus dan faedah kesihatan. Kini, mereka dikenali pula sebagai aset kepada organisasi. Pada hakikatnya, manusia adalah nadi utama dalam sesebuah organisasi agar ia dapat bergerak dengan lancar. Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka. Pengurusan tertinggi organisasi juga memastikan tenaga kerja yang menerajui organisasi mereka mampu memanifestasikan misi, objektif dan saranan korporat, dengan kata lain making things happen. Oleh itu, pengurusan sumber manusia perlu untuk menentukan pencapaian objektif dan matlamat organisasi. Pengurusan sumber manusia merupakan satu bahagian dalam pengurusan yang mempunyai hubungan yang rapat sesama individu. Di samping itu juga, ia menumpukan terhadap pencapaian dan kehendak serta keperluan kepada pelanggan, di mana ia boleh membantu organisasi memberi kepuasan kepada keperluan luaran pelanggan. Pengurusan sumber manusia merupakan aspek penting dalam strategi pembangunan sumber manusia yang merupakan kunci kepada kejayaan organisasi. Pekerja merupakan harta yang penting dan berharga berbanding dengan sumber lain dalam organisasi.

1.2 DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Menurut Bohlander et al (2001), pengurusan sumber manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. Manakala Ivencevich (2001) pula mentakrifkan pengurusan sumber manusia sebagai fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi bagi membantu memudahkan penggunaan sumber manusia secara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi dan individu. Di samping itu, terdapat berbagai perspektif terhadap fokus pengurusan sumber manusia iaitu:

Pengurusan sumber manusia dianggap pengurusan manusia yang mengurus pekerja sebagai aktiviti langsung dan interpersonal.

Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan personalia yang memberi penekanan kepada kemahiran teknikal untuk penilaian, pemilihan, latihan dan sebagainya.

Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan strategik yang menekankan pekerja sebagai harta dalam sesebuah organisasi. Pengurusan sumber manusia merujuk kepada amalan, dasar dan sistem yang

mempengaruhi tingkahlaku, sikap dan prestasi pekerja. Antara amalan-amalan pengurusan sumber manusia termasuk menentukan keperluan sumber manusia (perancangan sumber manusia), menarik pekerja yang berkelayakan (perekrutan), memilih pekerja (pemilihan), mengajar pekerja bagaimana untuk melaksanakan kerja dan menyediakan mereka untuk masa depan (latihan dan pengembangan), memberi ganjaran kepada pekerja (pampasan), menilai prestasi pekerja (penilaian prestasi), dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni (perhubungan pekerja), Noe et al. (2000). Amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dibentuk dan digunakan untuk membantu mencapai matlamat dan objektif perniagaan dan organisasi. Menurut Tsui dan Gomez Meija (1998), Danaley dan Huselid (1996) amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dikaitkan dengan prestasi organisasi di mana ia boleh mempengaruhi kepuasan pekerja dan pelanggan, inovasi, produktiviti dan juga pembangunan reputasi yang baik di kalangan organisasi lain.

Jadual 1.1 : Fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia. Fungsi Perancangan dan Perekrutan Latihan dan Pembangunan Aktiviti Temuduga, perekrutan, ujian Orientasi, kemahiran, latihan, pendidikan, peningkatan produktiviti, pembangunan dan laluan kerjaya Pampasan Mentadbir gaji dan upah, penyediaan faedah dan elaun, bonus, penghargaan dan pujian, pampasan eksekutif, penilaian pekerjaan, struktur pampasan Prestasi Mengurus prestasi, membentuk piawaian prestasi, tindakan pembetulan, kaedah penilaian, temubual prestasi Kemudahan Insurans, pengurusan cuti, pelan persaraan, pembahagian keuntungan Perkhidmatan Pekerja Rekod peribadi Pekerja dan Hubungan Komuniti/ Masyarakat Keselamatan dan kesihatan Program bantuan pekerja, pemindahan kerja, perkhidmatan Sistem maklumat, rekod tentang pekerja Kajian sikap, hubungan pekerja, pematuhan peraturan dan polisi, disiplin, undang-undang buruh Pembentukan polisi, pemantauan pelaksanaan polisi, penguatkuasaan, pengawasan keselamatan, latihan keselamatan, ujian kesihatan, penyediaan peralatan perlindungan peribadi Perancangan strategik Pengurusan sumber manusia antarabangsa, ramalan perancangan, gabungan dan perolehan Berdasarkan aktiviti di atas, maka prinsip pengurusan sumber manusia boleh dirumuskan seperti berikut:

1.

Untuk membekalkan pekerja kepada organisasi, iaitu dengan jumlah yang cukup, mempunyai kemahiran yang sesuai dan pada masa yang sesuai. Proses ini meliputi perancangan, perekrutan, pemilihan, orientasi dan perancangan berterusan.

2.

Untuk membantu meningkatkan kelayakan dan kemahiran pekerja dengan menyediakan program-program latihan dan pengembangan, bantuan pendidikan, pertukaran dan pengurusan kerjaya.

3.

Untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan keberkesanan melalui program insentif, penilaian prestasi, kualiti kerja dan program pembangunan organisasi.

4.

Untuk memastikan pekerja yang berkebolehan kekal dan setia kepada organisasi melalui program seperti pampasan dan kemudahan, ganjaran, kenaikan pangkat, perhubungan majikan dan pekerja, dan program bantuan pekerja.

5.

Untuk memberhentikan pekerjaan dalam suasana yang konsisten dengan matlamat organisasi, di samping tidak merendahkan martabat pekerja tersebut di mata pekerja lain.

1.3 FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Fungsi pengurusan sumber manusia merujuk kepada tugas dan kerja yang dilakukan oleh organisasi yang kecil atau besar dalam usaha untuk memberi dan menyelaras sumber manusia. Fungsi-fungsi ini meliputi pelbagai aktiviti yang memberi signifikan kepada semua bahagian dalam organisasi. Byres dan Rue (1998) telah mengenalpasti enam fungsi pengurusan sumber manusia iaitu:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perancangan Sumber Manusia Pembangunan Sumber Manusia Pampasan dan Kemudahan Keselamatan dan Kesihatan Perhubungan Industri Penyelidikan Sumber Manusia

Keenam-enam aktiviti tersebut boleh diperincikan seperti dalam Jadual 1.2 seperti berikut: Perancangan, Perekrutan dan Pemilihan Sumber Manusia

Melakukan analisa pekerjaan bagi melakukan keperluan yang spesifik bagi tugas-tugas individu dalam organisasi.

Meramal keperluan sumber manusia bagi mencapai objektif sesebuah organisasi. Membangun dan melaksanakan rancangan bagi mencapai keperluan tersebut. Merekrut dan mengambil sumber manusia bagi memenuhi tugas-tugas spesifik dalam organisasi. Pembangunan Sumber Manusia

Orientasi dan melatih pekerja Mengurus dan mengimplimentasi pengurusan dan program-program pembangunan organisasi.

Membentuk kumpulan yang berkesan dalam struktur organisasi. Mereka sistem bagi menilai prestasi setiap pekerja. Bantu pekerja dalam membangunkan rancangan kerjaya mereka. Pampasan dan Kemudahan

Reka dan implimentasi sistem pampasan dan kemudahan untuk semua pekerja Memastikan pampasan dan kemudahan adalah adil dan konsisten. Keselamatan dan Kesihatan

Reka dan implimentasi program yang memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin.

Memberi bantuan kepada pekerja yang mempunyai masalah peribadi yang boleh mempengaruhi prestasi kerja mereka.

Perhubungan Industri

Sebagai orang tengah di antara organisasi dan kesatuan sekerja. Merekabentuk sistem bagi mengurus disiplin dan bantahan. Penyelidikan Sumber Manusia

Mewujudkan asas maklumat sumber manusia Bentuk dan implimentasi sistem komunikasi pekerja

CABARAN SUMBER MANUSIA Perubahan yang berlaku pada hari ini dari segi globalisasi, teknologi dan lain-lain menyebabkan pengurusan sumber manusia perlu menjadi agen perubahan. Pengurus sumber manusia perlu membuat banyak perkara, memperkenalkan dasar baru, membentuk budaya kerja sihat, membuat organisasi lebih peka kepada persekitaran., fleksibel dan terus bersaing di samping sentiasa memantau persekitaran organisasi. Perubahan Teknologi

Teknologi yang serba canggih pada masa kini membolehkan pengurus sumber manusia menjadi lebih berkesan di samping dapat mempercepatkan perjalanan berbagai fungsian sumber manusia. Di samping itu, perubahan teknologi memerlukan pekerja yang lebih berpengetahuan yang boleh membantu pihak pengurusan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan tentang bidang kerja mereka.

Perubahan Trend Pekerjaan

Lebih ramai kaum wanita memasuki pasaran kerja pada masa kini memerlukan perubahan kepada beberapa aspek fungsian sumber manusia. Ini adalah untuk mengekalkan tenaga kerja di kalangan wanita di sektor pekerjaan, di samping untuk membantu kaum wanita yang menghadapi maslah semasa bekerja. Antara aspek yang diubah ialah cuti bersalin 60 hari yang

diberikan kepada wanita, wujudnya organisasi yang memberi waktu kerja anjal untuk mengatasi masalah penjagaan kanak-kanak ketika ibu bekerja. Ini merupakan sebahagian dari perubahan yang dihadapi oleh pekerja wanita pada masa kini.

Buruh asing

Terdapat ramai pekerja negara luar terutamanya yang datang untuk bekerja di Malaysia seperti pekerja dari Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Myanmar. Para pekerja dari kategori ini perlu mematuhi peraturan dan undang-undang buruh Malaysia di samping peraturan yang dikeluarkan khas untuk pekerja pendatang ini. Sebagai contoh, mereka perlu mendapat permit pekerjaan Malaysia sebelum bekerja di mana-mana syarikat di Malaysia. Selain itu, mereka perlu menjalani dan lulus ujian kesihatan terlebih dahulu.

1.5

KESIMPULAN Pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua

pengurus organisasi. Ini adalah kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. Fungsi sumber manusia seperti pampasan, perancangan dan perekrutan sumber manusia, pemilihan dan sosialisasi, latihan dan perhubungan industri merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi.