Anda di halaman 1dari 11

MUSIK

3.8 MUSIK
Musik nns i alla kulturer och berr mnniskor svl kroppsligt som tanke- och knslomssigt. Musik som estetisk uttrycksform anvnds i en mngd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker fr var och en av oss. Den r ocks en viktig del i mnniskors sociala gemenskap och kan pverka individens identitetsutveckling. I vr tid frenas musik frn skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik kar mjligheterna att delta i samhllets kulturliv.

Syfte
Undervisningen i mnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gr det mjligt att delta i musikaliska sammanhang, bde genom att sjlva musicera och genom att lyssna till musik.

MU

Undervisningen ska ge eleverna frutsttningar att tillgna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges mjlighet att utveckla kunskap att anvnda rst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna frutsttningar att utveckla en musikalisk lyhrdhet som gr det mjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framfra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna bde mjlighet att utveckla en tilltro till sin frmga att sjunga och spela och ett intresse fr att utveckla sin musikaliska kreativitet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla frmgan att uppleva och reektera ver musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och frdjupas i mtet med andras musikaliska erfarenheter. Drigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och frstelse fr olika musikkulturer, svl den egna som andras. Genom undervisningen i mnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges frutsttningar att utveckla sin frmga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och ider, och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehll
I rskurs 13

Musicerande och musikskapande Sng och spel i olika former: unison sng, kanon och vxelsng samt ensemblespel.
Imitation och improvisation med rrelser, rytmer och toner.

100 LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

MUSIK

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgngspunkt i text eller bild. Gestaltning av snger och berttelser med ljud, rytmer och rrelser.

Musikens verktyg Rsten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Slagverk, strnginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. Rytm, klang, dynamik och tonhjd som byggstenar fr att musicera och komponera musik. Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner Associationer, tankar, knslor och bilder som uppkommer nr man lyssnar p musik.
Olika instrument frn grupperna bls-, strng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten lter och ser ut. Musik som knyter an till elevens vardagliga och hgtidliga sammanhang, dribland nationalsngen och ngra av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
I rskurs 46

MU

Musicerande och musikskapande Sng, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
Gehrsmusicerande efter musikaliska mnster, till exempel ackordfljder, perioder och kompmodeller. Imitation och improvisation med rst och instrument, rytmer och toner. Musikskapande med utgngspunkt i musikaliska mnster och former, till exempel ackordfljder och basgngar. Musikframfranden.

Musikens verktyg Rst- och hrselvrd vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvrmningsvningar.
Hlsosamma ljudniver och olika typer av musikhrselskydd. Rsten som instrument fr olika vokala uttryck, till exempel sng, jojk och rap. Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk fr melodi- och rytmspel eller fr ackompanjemang.

LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

101

MUSIK

Rytm, klang och dynamik, tonhjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refrng som byggstenar fr att komponera musik i olika genrer. Musiksymboler, grask notation, noter och ackordbeteckningar. Digitala verktyg fr ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och knslomssiga pverkan p mnniskan i olika sammanhang. Hur musik anvnds fr pverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
Ord och begrepp som behvs fr att kunna lsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

MU

Indelningen i strk-, bls-, strng-, tangent- och slagverksinstrument. Konstmusik, folkmusik och populrmusik frn olika kulturer och deras musikaliska karaktrsdrag.
I rskurs 79

Musicerande och musikskapande Sng, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
Gehrsmusicerande efter musikaliska mnster i olika genrer. Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordfljder eller melodislingor med rst och instrument. Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och ltar. Musikalisk gestaltning dr olika uttrycksformer kombineras.

Musikens verktyg Rstvrd, hrselvrd och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hrselskador samt hur hrselskador kan frebyggas.
Hur rsten kan varieras i erstmmiga, vokala uttryck i olika genrer. Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk fr spel i olika ton- och taktarter. Rytm, klang och dynamik, tonhjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refrng och ackord som byggstenar fr att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

102 LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

MUSIK

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grask notation. Digitala verktyg fr musikskapande, inspelning och bearbetning.

Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och knslomssiga pverkan p mnniskan. Musikens funktion fr att markera identitet och grupptillhrighet i olika kulturer, med fokus p etnicitet och kn.
Hur musik anvnds i olika medier, till exempel i lm och datorspel. Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband. Konstmusik, folkmusik och populrmusik frn olika epoker. Framvxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsttare, ltskrivare och musikaliska verk.

MU
Kunskapskrav
Kunskapskrav fr betyget E i slutet av rskurs 6

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d i ngon mn rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstmma samt bidra till ackompanjemang p ett ackordinstrument med ngra ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i viss mn med tajming. Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, bidra till att skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument eller digitala verktyg utg frn ngra enkla musikaliska mnster och former och prva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. Eleven kan fra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan ven uttrycka sig p ett enkelt stt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel p hur musik kan pverka mnniskor. Dessutom kan eleven med viss skerhet urskilja och ge exempel p musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer och kulturer samt med viss skerhet ge exempel p instrument frn olika instrumentgrupper.
Kunskapskrav fr betyget D i slutet av rskurs 6

Betyget D innebr att kunskapskraven fr betyget E och till vervgande del fr C r uppfyllda.
Kunskapskrav fr betyget C i slutet av rskurs 6

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d relativt skert rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela vervgande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstmma samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ngra ackord med yt. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktr.

LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

103

MUSIK

Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument eller digitala verktyg utg frn ngra enkla musikaliska mnster och former och prva hur dessa kan sttas samman till en i vissa delar fungerande komposition. Eleven kan fra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan ven uttrycka sig p ett utvecklat stt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel p hur musik kan pverka mnniskor. Dessutom kan eleven med relativt god skerhet urskilja och ge exempel p musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer och kulturer samt med relativt god skerhet ge exempel p instrument frn olika instrumentgrupper.
Kunskapskrav fr betyget B i slutet av rskurs 6

Betyget B innebr att kunskapskraven fr betyget C och till vervgande del fr A r uppfyllda.

MU
Kunskapskrav fr betyget A i slutet av rskurs 6

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstmma samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ackord med yt. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument med god tajming och med passande karaktr. Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg utg frn ngra enkla musikaliska mnster och former och prva hur dessa kan sttas samman till en i stora delar fungerande komposition. Eleven kan fra vlutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan ven uttrycka sig p ett vlutvecklat stt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel p hur musik kan pverka mnniskor. Dessutom kan eleven med god skerhet urskilja och ge exempel p musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer och kulturer samt med god skerhet ge exempel p instrument frn olika instrumentgrupper.
Kunskapskrav fr betyget E i slutet av rskurs 9

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med viss skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela enkla melodier, bas- och slagverksstmmor med viss tajming samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ackord med visst yt. Eleven anpassar i viss mn sin stmma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmrksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i ngon genre med delvis fungerande teknik och i viss mn passande karaktr. Eleven kan d bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

104 LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

MUSIK

Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, bidra till att skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg prva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer s att de olika uttrycken i ngon mn samspelar. Eleven kan ven ge enkla omdmen om eget och andras musicerande och bidra med frslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan fra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft fr individer och samhllen. Dessutom kan eleven i viss utstrckning urskilja och jmfra musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer, epoker och kulturer samt med viss skerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Kunskapskrav fr betyget D i slutet av rskurs 9

Betyget D innebr att kunskapskraven fr betyget E och till vervgande del fr C r uppfyllda.
Kunskapskrav fr betyget C i slutet av rskurs 9

MU

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med relativt god skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela enkla melodier, bas- och slagverksstmmor med relativt god tajming samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ackord med relativt gott yt. Eleven anpassar sin stmma relativt vl till helheten genom att lyssna och i relativt hg grad uppmrksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i ngon genre med relativt vl fungerande teknik och passande karaktr. Eleven kan d bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg prva och omprva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter ngon bearbetning har en fungerande form och karaktristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer s att de olika uttrycken relativt vl samspelar. Eleven kan ven ge utvecklade omdmen om eget och andras musicerande och ge frslag som efter ngon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan fra utvecklade och relativt vl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft fr individer och samhllen. Dessutom kan eleven i relativt hg utstrckning urskilja och jmfra musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god skerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

105

MUSIK

Kunskapskrav fr betyget B i slutet av rskurs 9

Betyget B innebr att kunskapskraven fr betyget C och till vervgande del fr A r uppfyllda.
Kunskapskrav fr betyget A i slutet av rskurs 9

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med god skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela enkla melodier, bas- och slagverksstmmor med god tajming samt ackompanjera p ett ackordinstrument med passande karaktr och byter d ackord med gott yt. Eleven anpassar sin stmma vl till helheten genom att lyssna och i hg grad uppmrksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i ngon genre med vl fungerande teknik och passande karaktr. Eleven kan d bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

MU

Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg prva och omprva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer s att de olika uttrycken vl samspelar. Eleven kan ven ge vlutvecklade omdmen om eget och andras musicerande och ge frslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan fra vlutvecklade och vl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft fr individer och samhllen. Dessutom kan eleven i hg utstrckning urskilja och jmfra musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer, epoker och kulturer samt med god skerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

106 LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Kunskapskrav i slutet av rskurs 6 Betyget D Betyget D innebr att kunskapskraven fr betyget E och till vervgande del fr C r uppfyllda. Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d relativt skert rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela vervgande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstmma samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ngra ackord med yt. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktr. Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument eller digitala verktyg utg frn ngra enkla musikaliska mnster och former och prva hur dessa kan sttas samman till en i vissa delar fungerande komposition. Eleven kan fra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan ven uttrycka sig p ett utvecklat stt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel p hur musik kan pverka mnBetyget B innebr att kunskapskraven fr betyget C och till vervgande del fr A r uppfyllda. Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstmma samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ackord med yt. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument med god tajming och med passande karaktr. Betyget C Betyget B Betyget A

Betyget E

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d i ngon mn rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstmma samt bidra till ackompanjemang p ett ackordinstrument med ngra ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i viss mn med tajming.

LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, bidra till att skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument eller digitala verktyg utg frn ngra enkla musikaliska mnster och former och prva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg utg frn ngra enkla musikaliska mnster och former och prva hur dessa kan sttas samman till en i stora delar fungerande komposition. Eleven kan fra vlutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan ven uttrycka sig p ett vlutvecklat stt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel p hur musik kan pverka mn-

Eleven kan fra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan ven uttrycka sig p ett enkelt stt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel p hur musik kan pverka mnniskor.

MUSIK

107

MU

MU

Kunskapskrav i slutet av rskurs 6 Betyget D Betyget D innebr att kunskapskraven fr betyget E och till vervgande del fr C r uppfyllda. niskor. Dessutom kan eleven med relativt god skerhet urskilja och ge exempel p musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer och kulturer samt med relativt god skerhet ge exempel p instrument frn olika instrumentgrupper. Betyget B innebr att kunskapskraven fr betyget C och till vervgande del fr A r uppfyllda. niskor. Dessutom kan eleven med god skerhet urskilja och ge exempel p musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer och kulturer samt med god skerhet ge exempel p instrument frn olika instrumentgrupper. Betyget C Betyget B Betyget A

MUSIK

Betyget E

108 LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Dessutom kan eleven med viss skerhet urskilja och ge exempel p musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer och kulturer samt med viss skerhet ge exempel p instrument frn olika instrumentgrupper.

Kunskapskrav i slutet av rskurs 9 Betyget D Betyget D innebr att kunskapskraven fr betyget E och till vervgande del fr C r uppfyllda. Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med relativt god skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela enkla melodier, bas- och slagverksstmmor med relativt god tajming samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ackord med relativt gott yt. Eleven anpassar sin stmma relativt vl till helheten genom att lyssna och i relativt hg grad uppmrksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i ngon genre med relativt vl fungerande teknik och passande karaktr. Eleven kan d bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg prva och omprva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter ngon bearbetning har en fungerande form och karaktBetyget B innebr att kunskapskraven fr betyget C och till vervgande del fr A r uppfyllda. Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med god skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela enkla melodier, bas- och slagverksstmmor med god tajming samt ackompanjera p ett ackordinstrument med passande karaktr och byter d ackord med gott yt. Eleven anpassar sin stmma vl till helheten genom att lyssna och i hg grad uppmrksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i ngon genre med vl fungerande teknik och passande karaktr. Eleven kan d bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg prva och omprva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktristisk stil. Dessutom kan Betyget C Betyget B Betyget A

Betyget E

LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Eleven kan delta i gemensam sng och fljer d med viss skerhet rytm och tonhjd. Eleven kan ven spela enkla melodier, bas- och slagverksstmmor med viss tajming samt ackompanjera p ett ackordinstrument och byter d ackord med visst yt. Eleven anpassar i viss mn sin stmma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmrksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven p ngot instrument i ngon genre med delvis fungerande teknik och i viss mn passande karaktr. Eleven kan d bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

Eleven kan, utifrn egna musikaliska ider, bidra till att skapa musik genom att med hjlp av rst, instrument, eller digitala verktyg prva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan

MUSIK

109

MU

MU

Kunskapskrav i slutet av rskurs 9 Betyget D Betyget D innebr att kunskapskraven fr betyget E och till vervgande del fr C r uppfyllda. ristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer s att de olika uttrycken relativt vl samspelar. Eleven kan ven ge utvecklade omdmen om eget och andras musicerande och ge frslag som efter ngon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan fra utvecklade och relativt vl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft fr individer och samhllen. Dessutom kan eleven i relativt hg utstrckning urskilja och jmfra musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god skerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Betyget B innebr att kunskapskraven fr betyget C och till vervgande del fr A r uppfyllda. eleven kombinera musik med andra uttrycksformer s att de olika uttrycken vl samspelar. Eleven kan ven ge vlutvecklade omdmen om eget och andras musicerande och ge frslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan fra vlutvecklade och vl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft fr individer och samhllen. Dessutom kan eleven i hg utstrckning urskilja och jmfra musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer, epoker och kulturer samt med god skerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Betyget C Betyget B Betyget A

MUSIK

Betyget E

eleven kombinera musik med andra uttrycksformer s att de olika uttrycken i ngon mn samspelar.

110 LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Eleven kan ven ge enkla omdmen om eget och andras musicerande och bidra med frslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan fra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft fr individer och samhllen. Dessutom kan eleven i viss utstrckning urskilja och jmfra musikaliska karaktrsdrag frn olika genrer, epoker och kulturer samt med viss skerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.