Anda di halaman 1dari 4

Dalam situasi manakah nota anekdot dapat memberi pentaksiran yang komprehensif?

Nota anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod. Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang, tetapi secara kebetulan tingkahlaku tersebut berlaku. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu, walaupun peristiwa berlaku dalam kumpulan. Tiada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah laku ini. Catatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. Dalam nota anekdot mengandungi berlaku. pemerhatian terhadap peristiwa yang

Catatan ini dibuat sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi

memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir. Guru akan menulis apa yang dilihat secara objektif kemudian mengenal pasti Sama ada peristiwa itu perkembangan murid. Peristiwa dicatat

penting dan signifikan kepada aspek

mengikut urutan dan hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. Selain itu, nota anekdot juga dimasukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan. Nota anekdot ini juga digunakan untuk mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara sistematik. Maklumat yang direkod dalam nota anekdot adalah menyeluruh merangkumi tahap penguasaan, perkembangan, kemajuan, potensi, sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. Antara ciri-ciri yang membolehkan nota anekdot menjadi sumber pentaksiran yang lengkap adalah seperti berikut : Dijalankan tidak secara langsung (not direct testing) Dijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic) Dijalankan dalam suasana tidak formal (informal) Dijalankan dalam keadaan yang tenang Tidak bertujuan membandingkan murid dengan murid Tidak melabelkan murid sebagai pandai, tidak pandai Dijalankan secara berterusan, bukan hanya di akhir pembelajaran Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan (formatif) Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan keperluan.

Pemerhatian dan perekodan yang teliti dan lengkap dalam nota anekdot akan memudahkan guru memberi maklum balas dan menghasilkan pelaporan murid kemudian. Hasil pentaksiran yang diperolehi kemudiannya membantu guru di sekolah untuk: Mengesan keberkesanan pengajaran Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan Mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dikuasai murid Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa Mengenalpasti pelbagai kecerdasan, kemahiran dan potensi murid yang boleh diperkukuhkan Akhir sekali, aspek penting yang memastikan keberkesanan pentaksiran ini ialah penggunaan maklumat dari nota anekdot oleh guru untuk memberi respon atau maklum balas yang sesuai dan berguna kepada murid. Maklum balas guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan dalam bentuk pujian, teguran dan nasihat. Selain pengakuan guru sama ada hasil kerja murid itu boleh dikatakan baik, perlu dibaiki, ada kemajuan atau sebagainya, murid perlu diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. Murid juga perlu diberitahu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka.

Bagaimanakah guru sains dapat menggunakan rekod anekdot?

Seorang guru sains dapat menggunakan rekod anekdot yang berbentuk penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar.Sebagai contoh semasa amali sains. Guru perlu menyediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan ditempat yang mudah dicapai. Secara ringkasnya , maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama murid, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku. Kemudian, guru permu memasukkan ulasan guru dan tindakan guru. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu. Guru akan membuat catatan rekod anekdot semasa murid melaksanakan amali. Guru tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. Semasa membuat pemerhatian, guru melakukan pemerhatian terbuka. Guru akan

mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan. Guru boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira dimana ia berlaku kerana hanya perlu mencatatkannya kemudian. Semasa berlangsungnya amali, guru hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaja dan melupakan perkara atau tingkah laku lain. Berikut merupakan contoh rekod anekdot yang dibuat oleh guru : Nama Kelas Tarikh Matapelajaran Tajuk : : : : : Auni Natasya 5 Progresif 25 April 2013 Sains Kekuatan dan Kestabilan (faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan struktur iaitu jenis bahan) Nama Guru : Puan Salwah binti Puteh

Peristiwa yang diperhatikan: Aisyah memasukkan guli di dalam cawan plastik untuk menguji bilangan guli maksimum yang boleh ditampung oleh jambatan plastik Tetapi Auni hanya memerhatikan sahaja tanpa membantu apa-apa.

Cadangan: Penerapan nilai murni seperti bekerjasama semasa melakukan amali sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Walaubagaimanapun, rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana guru hanya merekodkankejadian yang diperlukan olehnya sahaja. Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan guru kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam kerana kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurangtepat ataupun digunakan secara berat sebelah