Anda di halaman 1dari 25

SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 2013 1

1 jam 4

1449/1

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PERCUBAAN SPM 2013

MATEMATIK
Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak. 1449/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

1449/1

MAKLUMAT UNTUK CALON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. Satu senarai rumus disediakan di halaman 3 hingga halaman 4. Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

1449/1

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. PERKAITAN 1 2 3 4
a m a n = a m+n a m a n = a m n
( a m ) n = a mn
A 1 = d 1 ad bc c b a

5 6 7 8

P ( A) =

n( A) n( S )

P ( A' ) =1 P ( A)

Jarak =

( x1 x 2 ) 2 + ( y1 y 2 ) 2

x1 + x 2 y1 + y 2 , Titik tengah, ( x, y ) = 2 2

9 10 11 12

Purata laju = masa yang diambil Min = Min =


hasil tambah nilai data bilangan data

jarak yang dilalui

hasil tambah (nilai titik tengah kelas kekerapan) hasil tambah kekerapan

Teorem Pithagoras
c2 = a2 + b2

13

m=

y 2 y1 x 2 x1
pintasan - y pintasan - x

14

m =

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4 BENTUK DAN RUANG

1449/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luas trapezium =

1 hasil tambah dua sisi selari tinggi 2

Lilitan bulatan = d = 2j Luas bulatan


j2 =
jt = 2

Luas permukaan melengkung silinder Luas permukaan sfera Isipadu prisma tegak Isipadu silinder Isipadu kon Isipadu sfera
j2 = 4

= luas keratan rentas


j 2t =

panjang

= =

1 2 j t 3 4 3 j 3

10 11 12 13 14 15

Isipadu piramid tegak

1 3

luas tapak

tinggi

Hasil tambah sudut pedalaman poligon =


panjang lengkok sudut pusat = lilitan bulatan 360 luas sektor sudut pusat = luas bulatan 360

( n 2) 180

Faktor skala, k = Luas imej =

PA' PA

k2

luas objek

Jawab semua soalan. 1449/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

1449/1

Bundarkan 32 478 betul kepada tiga angka bereti A B C D 32 400 32 490 32 500 32 507

4 10 8 25000

A B C D 3

1.6 104 1.6 105 1.6 106 1.6 107

6.2 105 3 104 A B C D 5.9 104 5.9 105 5.9 107 5.9 108

Nilaikan 0.6031 0.9 8 betul kepada tiga angka bererti A B C D 0.49 0.490 0.491 0.4910

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 5

1449/1

Apakah nilai bagi digit 3, dalam asas sepuluh, bagi nombor 3215 A B C D 15 55 75 95

10100112 - 1102 A B C D 1138 1158 4618 4658

Dalam rajah 1, ABXDE ialah lima bucu bagi sebuah poligon sekata. Hitungkan bilangan sisi poligon itu. C B

D 36

A Rajah 1 A B C D 7 8 9 10 E

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 8

1449/1

Dalam Rajah 2, PQ dan PR masing-masing tangen kepada bulatan berpusat O. R

O P 50

RAJAH 2 Nilai x ialah A B C D 50 90 65 130

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

1449/1

Rajah 3 menunjukkan suatu satah Cartesan. Diberi bentuk Q ialah imej bagi Bentuk P di bawah satu translasi 6 4 2 Q 2 4 6 8 x P

Rajah 3 Nyatakan koordinat translasi itu. A B C D


3 5 5 3 5 3 3 5

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

1449/1

10

Rajah 4 menunjukkan beberapa titik pada suatu satah Cartesan. y 6 4 A 2 O 2 B RAJAH Antara titik, A, B, C dan D, yang manakah imej bagi titik T di bawah putaran 180 pada pusat asalan? x D

2 C

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 11 G

10

1449/1

13 cm H y

x E RAJAH 5 Dalam Rajah 5, EHG ialah garislurus dan GH = HE. Diberi bahawa kos x = . Carikan nilai tan y. A B C D
5 6 5 12 12 5 6 5 5 13

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

11

1449/1

12

Rajah 6 menunjukkan graf suatu fungsi trigonometri. y 1

90

180

270

360

-1 Rajah 6 Persamaan bagi fungsi trigonometri itu ialah A B C D Y = - kos x Y = kos x Y = - sin x Y = sin x

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

1449/1

13 P Q

9 cm

S 8 cm

R Rajah 7 Rajah 7 di atas menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS. PT : PS = 1: 3, cari nilai kos A B C D
4 5 3 5 3 5 4 5

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 14

13

1449/1

Rajah 8 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak segi empat tepat JKLM mengufuk, namakan sudut antara satah EFJ dan satah EFLK . E F

H K

J RAJAH 8 A B C D
JFL JEK HFJ

HEK

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 15

14

1449/1

E G 8m 5m

F Rajah 9

Dalam rajah 9 di atas, EF dan GH ialah dua batang tiang tegak yang terletak pada tanah mengufuk. Diberi sudut tunduk G dan E ialah 40o hitung jarak FH, dalam m A B C D 2.52 3.58 6.71 9.53

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 16

15

1449/1

Dalam Rajah 10, J, K, dan L ialah tiga titik di atas tanah mengufuk. Sebatang tiang tegak didirikan di J dan sebatang lagi di L. Diberi MJ = 8 m dan NL = 15 m. Hitung sudut tunduk M dari N N

M J 5m K L 12 m RAJAH 10

A B C D 17

18o16 20 12 2818 2335

M(0 , 125o T) dan N(0o, 115o B) ialah dua titik pada permukaan bumi. Carikan jarak terdekat dari M ke N diukur sepanjang permukaan bumi. A B C D 14 400 b.n 11 400 b.n 10 200 b.n 7200 b.n

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 18

16

1449/1

Dalam Rajah 11, Y terletak ke timur Z. U Z

X RAJAH 11 Bearing X dari Y ialah A B C D 19 058 122 238 270

32

Ungkapkan termudah. A B C D

3x + y 2 x y sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk 2 4

4x + 3y 4 4x + y 4 3y x 4 x +2y 8

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

17

1449/1

20

10e 2 - (2e + 3 f ) (2e - 3 f ) = 2 A 6e 2 - 9 f

B C D

6e 2 + 9 f

6e 2 + 12ef + 9 f 6e 2 - 12ef - 9 f
2

21

Diberi A B C D

3a = 7 , maka b = 1 b

7 9a 2
(7 3a ) 2
3a 1 7 3a 1 7
2

22

Diberi 5 f 2 f = 0 , maka f =
1 6 1 12 1 3 3 4

1 4

A B C D

23

12k 5 ( 2k ) = 3 2 A k 2
3

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT B C D
2k 2 6k 2 6k 8

18

1449/1

24

1 m2 2 m

A B C D

m
m2 m6

1 2

25

Diberi x ialah integer, carikan semua nilai x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan 3x > 7 dan A B C D 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7
2x 4 3

26

Selesaikan x 2 < 10 dan 2x 1 > 5

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT A B C D
27

19 3<x<7 3 < x < 12 -3 < x < 3 -3 < x < 12

1449/1

Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan penumpang sebuah syarikat penerbangan dalam tempoh 5 bulan untuk tahun 2004. Januari Februari Mac April Mei

mewakili 1500 penumpang RAJAH 12 Jumlah penumpang dalam tempoh 5 bulan itu ialah 54 000 orang.Bilangan penumpang untuk bulan Mei adalah dua kali bilangan penumpang bulan mac. Berapakah bilangan penumpang untuk bulan Februari? A B C D 10 500 14 500 15 000 21 750

28

Jadual 1 menunjukkan taburan umur bagi 20 orang pekerja kilang . Umur 22 23 24 25 26 [Lihat sebelah SULIT

1449/1

SULIT Kekerapan 2 3

20 8 6 1

1449/1

JADUAL 1 Hitungkan peratus pekerja kilang yang berumur lebih daripada 24 tahun A 25% B C D 29 30% 35% 40% Rajah 13 menunjukkan graf bagi fungsi y = 2 x2 - 4x y

RAJAH 13 Nilai k ialah A B C D 2 3 4 6

30

Rajah 13 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta = A B C

1449/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

21

1449/1

Rajah 13 Operasi set yang mewakili rantau berlorek ialah A B C D 31 AB C AC B A B C ABC

Diberi set semestar = P Q R, R Q, P Q = dan P R = . ( P Q )'R bersamaan dengan A B C D

Q R

32

Diberi = { x : 20 x 30, x ialah integer } , P = { x : x ialah gandaan 5 } dan Q{ x : x ialah gandaan 6 } Cari n ( P Q )' A 4 [Lihat sebelah SULIT

1449/1

SULIT

22

1449/1

B C D 33

5 6 7

Diberi persamaan satu garis lurus ialah 3 x - 2y = 6. Pintasan-x garis lurus itu ialah A B C D -3 2 3 8

34

Rajah 14 menunjukkan garis lurus MN pada suatu satah Cartesan. y

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

23

1449/1

M (-6, 4)

0 Rajah 14 Keccerunan MN ialah A B C


5 3 3 5

x N (4, -2)

2 9
3 8

35

Sebuah beg mengandungi 96 piring yang sama saiz, iaitu 32 piring berwarna merah, 45 piring berwarna biru, dan piring yang lain berwarna putih. Jika 58 piring berwarna putih ditambah ke dalam beg itu dan satu piring dikeluarkan secara rawak , cari keberangkalian bahawa piring itu berwarna putih
1

A B C D 36

1 3 2 3 3 4

Cara Jalan Kaki Basikal Bas Kereta Bilangan 9 15 18 y Jadual 2 di atas menunjukkan bilangan pelajar dalam satu kelas mengikut cara mereka datang ke sekolah. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelas itu, 1449/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

1449/1
1 Cari nilai y 8

keberangkalian pelajar yang datang ke sekolah dengan kereta ialah A B C D 37 4 5 6 7

Diberi T berubah secara songsang dengan diungkapkan dalam sebutan W ialah A B C D

dan T = 1, apabila W = 9. T

T =
T=

3 W

1 W 3 1 T= 3 W 3 T= W

38 g 32 128 r 1 h Jadual 3 di atas menunjukkan nilai bagi pembolehubah g dan r yang mengikut 1 hubungan g 2 hitungkan nilai h r A B C D 4
1 4

2
1 2

39

Diberi (m 1 ) 3 = (4 A B 1 2

m)

1 nilai m ialah 3

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

25

1449/1

C D 40

3 4
3 1 2 3 = 0 4 5 cari matriks A 3

Diberi 3A 2 A B C D
3 3 2 1

3 3 2 1
1 3 3 1

2 3 3 2

KERTAS SOALAN TAMAT

1449/1

[Lihat sebelah SULIT