Anda di halaman 1dari 26

Judul : Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek

Penyusun : Ummu Abdillah al-Buthoniyah


Editor : Ummu Zaidaan al-Atsariyah
Layout : MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL


Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru

E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an,
sekaligus belajar menuliskannya. Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti
setiap ayat terletak di bawahnya. Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan, dan
tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis
sebagaimana contoh yang diberikan.
garis panduan

 ‫ 
 ٱ‬
 ‫ ٱ‬
 
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

tempat penulisan ayat


QS Al-Fatihah [1]

 ‫ 
 ٱ‬
 ‫ ٱ‬
 
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang


  
 
 
  


2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

___________________________________________________________________________________ 1
http://www.raudhatulmuhibbin.org
  ‫ 
 ٱ‬
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 "  ! "
#
  

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan.

___________________________________________________________________________________ 2
http://www.raudhatulmuhibbin.org
  *

 (
)
% "$ &
 ' (
)
% "$
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta
pertolongan


 . *

  /
 -
,
 ‫ ٱ‬% (
 + 
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus

___________________________________________________________________________________ 3
http://www.raudhatulmuhibbin.org
3 4
5

 
(1 
"2 /
 
0

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka;


 :; 7 6 &
 3  4

 !78
  9
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

___________________________________________________________________________________ 4
http://www.raudhatulmuhibbin.org
QS An-Naas [114]

 ‫ 
 ٱ‬
 ‫ ٱ‬
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

@
 % A‫ ٱ‬
 
 =< !41 > ?<
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

___________________________________________________________________________________ 5
http://www.raudhatulmuhibbin.org
@
 % A‫ ٱ‬#
 

2. Raja manusia

@
 % A‫  ٱ‬$
3. Sembahan manusia.

___________________________________________________________________________________ 6
http://www.raudhatulmuhibbin.org
@
 % AD

‫@ ٱ‬
 -
!C !
‫ ٱ‬B

4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

@
 % A‫& ٱ‬0
 FG @
 ! C !
" E2 -
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

___________________________________________________________________________________ 7
http://www.raudhatulmuhibbin.org
@
 % A‫
& ٱ‬H AI
 ‫
 ٱ‬
6. dari jin dan manusia

___________________________________________________________________________________ 8
http://www.raudhatulmuhibbin.org
QS Al-Falaq [113]

 ‫ 
 ٱ‬- 
 ‫ ٱ‬
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

J K 
 
 =< !41 > ?<
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

___________________________________________________________________________________ 9
http://www.raudhatulmuhibbin.org
J
 L
%
 B

2. dari kejahatan makhluk-Nya,

M

? &
-=$ JN C %9 B
&

3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

___________________________________________________________________________________ 10
http://www.raudhatulmuhibbin.org
 .  FG O
 %P%K A B
&

4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul ,

-=$ N C %
 B
&

5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".

___________________________________________________________________________________ 11
http://www.raudhatulmuhibbin.org
QS Al-Ikhlas [112]

 - 
 - 
 ‫ ٱ‬
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

R
1 
Q !
+ > ?<
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

___________________________________________________________________________________ 12
http://www.raudhatulmuhibbin.org

, 
Q‫ٱ‬
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

 !" &
 "
 
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

___________________________________________________________________________________ 13
http://www.raudhatulmuhibbin.org
R
1 -U!<KV< , <S"
 &

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

___________________________________________________________________________________ 14
http://www.raudhatulmuhibbin.org
QS Al-Lahab [111]

  
 
 ‫ ٱ‬
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MW
&
M
N 3
 F1 X
"
5
 'W

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .

___________________________________________________________________________________ 15
http://www.raudhatulmuhibbin.org
MV %
&
, <%
 A 4
YA
9 1 ;

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

M
N 3
 O

-= -Z %
( Y ,
 
C

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

___________________________________________________________________________________ 16
http://www.raudhatulmuhibbin.org
M
 [ 

 H %
, W1
 ‫
&ٱ‬
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar .

N 

 >\ '
%
+ ] FG
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

___________________________________________________________________________________ 17
http://www.raudhatulmuhibbin.org
QS An-Nashr [110]

  
 
 ‫ ٱ‬
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

`
 * K -
& 
 ‫ ٱ‬,
 (
_^ ;]
-=$
1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,

___________________________________________________________________________________ 18
http://www.raudhatulmuhibbin.org
%U]-
!G 1 
 ‫" ٱ‬a FG b !<L "
@

% A 5

"1
&

2. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

%U- !W
b %V, ($ c K 8 *
C -
& #


 

 `
 '

G
3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

___________________________________________________________________________________ 19
http://www.raudhatulmuhibbin.org
QS Al-Kaafirun [109]

  
 - 
  
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

b &G %S %
3d"1;"
> ?<
1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,

___________________________________________________________________________________ 20
http://www.raudhatulmuhibbin.org
b &' W
%
 '4 1 e
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

 '4 1 ;
b &' 4
 *(1 e&

3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

___________________________________________________________________________________ 21
http://www.raudhatulmuhibbin.org
 dW
'4
% R %4
% (
1 e&

4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,

 '4 1 ;
b &%
4 *(1 e&

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

___________________________________________________________________________________ 22
http://www.raudhatulmuhibbin.org
 "a F
&
 S< A"a S< 
6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

___________________________________________________________________________________ 23
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Anda mungkin juga menyukai