Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN : 5 Gemilang BILANGAN MURID : 30 orang TARIKH : 20 September 2013 HARI : Jumaat

MASA: 8.45 9.45 pagi MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia TEMA : Sekolah TAJUK : Jangan Menuduh HASIL PEMBELAJARAN : FOKUS UTAMA : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: 1. Membaca dialog dengan lancar dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menggunakan sistem panggilan dan sapaan yang betul serta sesuai semasa berinteraksi. 3. membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dibacakan. SISTEM BAHASA : Kata panggilan, ayat majmjuk ILMU : Pendidikan Moral NILAI : Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT) Kemahiran Berfikir : menghubungkaitkan Kemahiran Belajar : Membaca, menulis, menyoal

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal BBM : komputer riba, pemancar LCD, kad perkataan, sampul surat, kertas sebak, pen marker, dialog. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid menggunakan kata panggilan dan ayat-ayat majmuk dalam kehidupan seharian.

LANGKAH/M ASA Set Induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN Rakaman video mencuri di komleks membeli-belah. Soalan: Aapakah yang disaksikan di skrin? Di mana situasi ini berlaku? Adakah anda pernah mengalami situasi begini? 3 jawapan murid dikaitkan dengan tajuk hari ini. 1. Seorang pencuri sedang mencuri. 2. Di kompleks membelibelah. 3.Jawapan murid-murid. Dialog Jangan Menuduh Kata panggilan : Ifa Tahir Kamu Saya Dia Cikgu Kita

AKTIVITI P & P 1. Guru menayangkan rakaman video seorang pencuri mencuri barangan di kompleks membelibelah. 2. Guru bersoal jawab dengan murid.

CATATAN KB: menghubung kait BCB : komputer riba, pemancar LCD KBT : kemahiran berfikir

Langkah 1 (10 minit)

1. Murid diedarkan teks dialog. 2. Guru meminta beberapa orang murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Guru meminta beberapa orang murid untuk melakonkan dialog tersebut. 4. Murid diminta menyenaraikan kata panggilan yang terdapat dalam dialog tersebut.

BCB : membaca dengan lancar. KBT : Kemahiran Membaca BBB : Kad perkataan

Langkah 2 (20 minit)

Kumpulan 1 & 4 : Pengawas menangkap seorang pelajar yang mencuri di kelas. Kumpulan 2 & 5 : Pihak kantin menangkap pelajar yang mencuri makanan di kantin sekolah. Kumpulan 3 & 6 : Guru disiplin menangkap pelajar yang mencuri di bilik guru.

1. Kelas dibahagikan kepada enam kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi satu situasi yang berlainan. 3. Guru meminta murid melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan panggilan yang sesuai. 4. Murid-murid diminta melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas. 5. Guru meminta kumpulan lain untuk menyenaraikan kata panggilan yang digunakan dalam setiap lakonan kumpulan lain. 1. Murid diminta memilih ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog tersebut. 2. Murid membacakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dipilih daripada teks yang dibacakan. 3. Guru memberi beberapa ayat tunggal keapad murid. 4. Murid diminta menulis dan membacakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.

KP : Interpersonal Nilai Murni : Jujur BBB; Sampul surat

Langkah 3 (25 minit)

Ayat Tunggal : Duit saya sebanyak sepuluh ringgit telah hilang. Saya meletakkannya dalam beg. Guru disiplin pasti boleh membantu kita. Ayat Tunggal : Ifa berasa sedih. Duit Ifa hilang. Azman pergi ke kantin. Ifa pergi ke kantin. Azman menasihati Ifa. Ifa tidak meletakkan duit dalam beg.

KB : Menghubung kait Ilmu : Pendidikan Moral BBB : kertas sebak, kad ayat, kertas latihan

Penjutup (5 minit)

Mereka keluar dari kelas. Mereka berjumpa dengan guru disiplin. Rakaman Video: Mencuri di kelas. Nilai-nilai Murni: Bertanggungjawab Jujur

5. Guru menyemak jawapan murid.

1. Guru menayangkan rakaman video kepada muridmurid. 2. Guru meminta murid untuk memberi pendapat tentang rakaman video tersebut. 3. Guru mengakhiri pelajaran dengan menerapkan nilainilai murni berdasarkan rakaman video yang telah disaksikan.

KB : menghubung kait Nilai : Bertanggung jawab Jujur BBB : Komputer Riba, Pemancar LCD.

Pemulihan : Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Menulis semula ayat majmuk yang telah diisikan dengan kata hubung yang sesuai. Pengayaan : Menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi.

JUSTIFIKASI PEMILIHAN ASPEK PENGISIAN KURIKULUM DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIRANCANG. 1. ILMU Penyerapan mata pelajaran Pendidikan Moral dipilh bagi menanamkan disiplin dalam kalangan pelajar Tahap Dua. 2. NILAI Selain itu, pelajar juga diharapkan dapat memanamkan sikap bertanggungjawab dan jujur pada diri sendiri , rakan-rakan , ibu bapa, guru , sekolah dan masyarakat.

3. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. INTERPERSONAL Diharapkan para pelajar dapat : Berkebolehan memahami perasaan , motivasi, tabiat serta hasrat orang lain Berkemampuan mengamati dan memahami kehendak orang lain Berkebolehan bertindak dengan bijak terhadap petanda-petanda interpersonal seperti mimik muka, suara dan lenggok badan. Mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan, memimpin dan mengurus manusia, menjadi pendengar dan perunding yang baik serta suka belajar dan bekerjasama dalam kumpulan. 2. KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat. Kemahiran belajar boleh juga ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul, memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Kemahiran belajar melibatkan kemahiran menggunakan mental untuk memperoleh ilmu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif. Terdapat berbagai-bagai cara murid-murid belajar. Diharapkan para pelajar dapat mengetahui:

cara menghafaz bagi aktiviti kemahiran membaca cara mendengar bagi aktiviti kemahiran lisan cara menemuramah bagi aktiviti kemahiran lisan cara membaca, iaitu mekanis dan mentalis bagi aktiviti kemahiran membaca cara mengingat bagi aktiviti kemahiran membaca.

Setiap cara tersebut memerlukan kemahiran tertentu untuk dikuasai oleh seseorang individu atau murid. Penguasaan sesorang murid dalam sesuatu kemahiran belajar menentukan sejauh mana seseorang murid itu dapat menanggapi dan memahami apa yang diajarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti yang dijalankan. Kemahiran belajar perlu diajarkan kepada murid-murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kemahiran belajar atau kemahiran belajar cara belajar yang perlu dikuasai bermula daripada menentukan bahan yang optimum hingga kepada pemerolehan maklumat dan seterusnya memproses maklumat. Antara aspek kemahiran belajar ialah : kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif kemahiran membaca iaitu membaca bagi tujuan pemahaman, membaca pantas, membaca teks yang sukar melalui teknik KWLH dan SQ3R. Kemahiran menyoal iaitu apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana (5W 1 H). Kemahiran mencatat iaitu menulis pantas dan aktiviti melakar dalam bentuk grafik seperti rajah tulang ikan, rajah pusingan, carta pai, peta minda dan jadual. Kemahiran mengurus masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri, rancangan pembelajaran, pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. Kemahiran menyusun strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang dan belajar dalam kumpulan.

Anda mungkin juga menyukai