Anda di halaman 1dari 8

Pendidikan Sivik

& Kewarganegaraan
2008
11/2 jam

SMK AMINUDDIN BAKI , JALAN KAMPONG PANDAN


KUALA LUMPUR.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2

Satu Jam Setengah

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN:

Kertas soalan ini mempunyai 50 soalan objektif.


Jawab semua soalan.

Disediakan oleh : Disemak oleh:

……………………………………... …………………………
(PN. NOOR ASSMAIEY OSMAN) (PN. MASTURA MAAROP)

________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
1. Apakah faktor utama yang menghalang 5. Kata-kata Mahatma Gandhi di atas berkaitan
pencapaian kecemerlangan diri? dengan aspek
A. Sikap sambil lewa A. disiplin diri
B. Kurang bersemangat B. perwatakan
C. Hala tuju yang samar C. tingkah laku
D. Persediaan yang tidak cukup D. pencapaian akademik

2. Antara berikut, yang manakah tidak benar 6. Keutuhan sesebuah institusi keluarga
tentang perwatakan yang cemerlang? bergantung pada
A. Sentiasa mempunyai jati diri yang teguh A. ibu bapa
B. Tidak membelakangi pendapat orang lain B. adik beradik
C. Berkeupayaan mempengaruhi pendapat C. seisi keluarga
orang lain D. nenek dan datuk
D. Sentiasa merendah-rendahkan kemampuan
orang lain 7. Apakah perkara-perkara yang perlu
dielakkan dalam usaha membina keutuhan
Soalan 3 berdasarkan pernyataan di bawah. institusi keluarga?
• Menilai dan mengenal pasti kelemahan diri. I Cakap-cakap kosong
• Memperbaiki kelemahan diri. II Perbualan yang berfaedah
• Mengambil langkah – langkah untuk III Melebih-lebihkan perbicaraan tentang
memperbaiki kelemahan diri. hiburan
IV Memperbanyakkan kegiatan yang tidak
3. Pernyataan di atas menerangkan proses berfaedah
A. Membina jati diri A. I, II, dan III
B. Membuat refleksi diri B. I, III, dan IV
C. Mengenali “siapa saya” C. II, III, dan IV
D. Membina ketahanan diri D. I, II, III, dan IV

4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 8. Sikap yang berikut perlu diamalkan dalam
kecemerlangan diri? keluarga bagi mewujudkan perpaduan,
I. Tahan cabaran kecuali
II. Dorongan ibu bapa A. prihatin
III. Semangat yang luntur B. kasih sayang
IV.Tidak mudah mengalah C. mengambil berat
A. I, II, dan III D. sikap sambil lewa
B. I, II, dan IV
C. II, III, dan IV 9. Apakah keburukan tiadanya perpaduan
D. I, II, III, dan IV dalam keluarga?
A. Keluarga akan pincang
Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah. B. Keluarga akan berasa malu
C. Anggota keluarga hidup bersendirian
Keputusan yang bakal dicapai terletak D. Anggota keluarga meninggalkan rumah
pada usaha, bukan pada pencapaian.
-Mahatma Gandhi-

2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
10. Pepatah di bawah bersesuaian dengan usaha
untuk mewujudkan perpaduan kerana 14. Jika seseorang itu memberikan buah fikiran
yang tidak berasas,
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing A. Ideanya dipuji oleh orang lain.
B. Ideanya diterima oleh semua orang
C. Ideanya dipandang sinis oleh orang lain
A. Segala kegembiraan dan kesusahan D. Ini akan menimbulkan situasi yang aman
dikongsi bersama. dan harmoni
B. Perkara yang susah akan menjadi senang
apabila dikongsi bersama. 15. Antara berikut, yang manakah benar
C. Sikap anggota keluarga secara sukarela tentang bakat yang dimiliki oleh seseorang?
melakukan kerja-kerja berat. A. Bakat perlu dipendam
D. Sikap kerjasama anggota keluarga B. Bakat tidak perlu ditonjolkan
memikul tanggungjawab masing- C. Bakat ialah anugerah semula jadi
masing. D. Bakat tidak perlu diasah dan digilap

11. Dalam satu mesyuarat yang anda hadiri, 16. Banjir yang berlaku di kampung tersebut
pendapat anda tidak diterima oleh ahli-ahli telah membangkitkan semangat __________
mesyuarat. Apakah tindakan anda? dalam kalangan penduduk sekitarnya.
A. Mendiamkan diri A. Kekitaan
B. Keluar daripada bilik mesyuarat B. Belas kasihan
C. Berasa marah dan meninggalkan C. Gotong-royong
mesyuarat D. Bertanggungjawab
D. Mempertahankannya dengan alasan-alasan
yang munasabah 17. Antara berikut, manakah individu yang
mengamalkan hidup bermasyarakat?
12. Apakah yang akan terjadi jika kita I. Saling bertegur sapa
menghormati hak orang lain? II. Menziarahi jiran yang sakit
A. Rakan-rakan akan mencemuh kita III. Melibatkan aktiviti gotong-royong
B. Rakan-rakan akan menghargai kita IV. Menunaikan jemputan majlis kenduri
C. Rakan-rakan memandang rendah kepada kawin
kita A. I, II, dan III
D. Rakan-rakan akan menjauhkan diri B. I, III dan IV
daripada kita C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV
13. Sikap menghormati hak orang lain penting
supaya 18. Bagaimanakah anggota masyarakat
A. Orang lain akan menghormati diri kita. mengamalkan semangat kekitaan?
B. Orang tersebut akan berasa bangga diri. I. Bekerjasama
C. Orang tersebut akan sentiasa berkawan II. Memencilkan diri
dengan kita III. Saling bertanya khabar
D. Dapat mewujudkan suasana harmoni IV. Kunjung – mengunjungi
dalam perhubungan A. I, II, dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
D. Seruling
Soalan 19 dan 20 berdasarkan pernyataan di 22. Permainan tibow ialah permainan tradisional
bawah. yang popular dalam kalangan suku kaum
A. Iban
Penduduk Kampung Sentosa berjaya
B. Kenyah
mewujudkan Rukun Tetangga, pusat
C. Melanau
Rekreasi, dan Pusat Tuisyen Komuniti serta
D. Kadazan
surau untuk keselamatan dan kemudahan
penduduk-penduduknya. Hal ini telah
23. Manakah alat-alat muzik berikut digunakan
menyebabkan kampong tersebut berada
untuk mengiringi tarian zapin?
dalam keadaan aman, harmoni dan sejahtera.
I. Rebab
II.Gambus
19. Mengapakah penduduk Kampung Sentosa III.Gesekan biola
berada dalam keadaan aman, harmoni dan IV.Paluan gendang
sejahtera? A. I, II, dan III
A. Penduduk menyumbang tenaga untuk B. I, III dan IV
menjadi guru tuisyen C. II, III dan IV
B. Penduduk mengamalkan semangat D. I, II, III dan IV
kekitaan dalam kalangan penduduk
C. Penduduk bergotong-royong membina Soalan 24 berdasarkan pernyataan di bawah.
surau dan Pusat Tuisyen Komuniti  Tarian tradisi suku kaum Murut
D. Penduduk menyumbang sumber kewangan
 Kebiasaanya tarian ini tidak
yang besar untuk pembinaan pusat rekreasi
memerlukan iringan muzik
 Tarian diiringi irama bunyi dua batang
20. Apakah nilai mulia yang ditunjukkan oleh
buluh yang dilagakan serentak dengan
seluruh penduduk Kampung Sentosa?
kuat
I. Bersatu padu
II.Bertolak ansur 24. Pernyataan di atas merujuk kepada tarian
III.Sedia berkhidmat A. Ngajat
IV.Faham-memahami B. Gambang
A. I, II, dan III C. Tatanduk
B. I, III dan IV D. Magunatip
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV 25. Alat muzik yang berikut dimainkan dengan
cara memukul rangka badan kecuali
Soalan 21 berdasarkan pernyataan di bawah. A. sape
B. kesi
 Sejenis alat tiupan C. gong
 Diperbuat daripada perak D. angklung
 Mengeluarkan bunyi yang sayup
 Digunakan dalam istiadat istana, 26. Pilihan raya umum diadakan dalam tempoh
pertabalan dan hari keputeraan Sultan __________ sekali.
21. Alat muzik di atas merujuk kepada A. tiga tahun
A. Gong B. empat tahun
B. Nafiri C. lima tahun
C. Serunai D. enam tahun

4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
27. _________________ ialah rang undang – A. I, II, dan III
undang yang diluluskan oleh Dewan B. I, III dan IV
Undangan Negeri. C. II, III dan IV
A. Akta D. I, II, III dan IV
B. Enakmen
C. Peraturan 32. Peranan melantik dan melucutkan jawatan
D. Perlembagaan Menteri dan Timbalan Menteri dilakukan
oleh
28. Apakah tugas utama Dewan Rakyat? A. Perdana Menteri
A. Membubarkan Parlimen B. Majlis Raja – Raja
B. Meluluskan undang-undang C. Yang di – Pertuan Agong
C. Membahaskan undang-undang D. Penyimpan Mohor Besar Raja – Raja
D. Menjadi pemerhati kepada pilihan raya
yang diadakan 33. Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan
Agong terhadap negeri-negeri di bawah?
29. Siapakah yang akan membentangkan
belanjawan negara dalam Mesyuarat  Sabah
Belanjawan Negara?  Melaka
A. Senator  Sarawak
B. Perdana Menteri  Pulau Pinag
C. Menteri Kewangan
D. Timbalan Perdana Menteri A. Ketua Negeri
B. Ketua Menteri
Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah. C. Ketua Agama Islam
D. Ketua Pelbagai Agama
Negara Persekutuan
34. Tugas Majlis Raja – Raja adalah seperti
yang berikut, kecuali
A. memilih dan memecat Yang di – Pertuan
Kerajaan Pusat X Agong melalui budi bicara
B. menimbangkan perkara – perkara
berkaitan dengan dasar – dasar negara
30. X ialah C. menyetujui atau tidak menyetujui
A. Kerajaan Negeri sebarang perkara yang berkaitan dengan
B. Kerajaan Campuran agama Islam
C. Kerajaan Pemerintah D. menyetujui atau tidak menyetujui
D. Kerajaan Pembangkang sebarang undang – undang menurut
Perlembagaan.
31. Siapakah yang perlu hadir apabila Mesyuarat
Majlis Raja-Raja membincangkan hal-hal Soalan 35 berdasarkan pernyataan di bawah.
berkaitan dengan dasar negara?
I. Menteri Besar  Jurucakap rasmi Majlis Raja-Raja
II. Ketua Menteri  Setiausaha kepada Majlis Raja-Raja
III. Perdana Menteri  Dilantik oleh Majlis Raja-Raja
IV. Timbalan Perdana Menteri

5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
35. Pernyataan di atas merujuk kepada 40. Kebebasan bersuara merujuk kepada
A. Yang di Pertua Negeri I. Mesyuarat rasa tidak puas hati melaui
B. Setiausaha Yang di Pertuan Agong. saluran yang betul
C. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. II.Mengusulkan sesuatu perkara untuk
D. Penyimpan Mohor Besar Majlis Raja-Raja kebaikan orang ramai
III.Memberikan pendapat dan cadangan
36. Apakah sikap yang patut dilakukan oleh untuk kepentingan umum
warganegara untuk menjamin keamanan IV.Memberikan pendapat dengan niat untuk
negara yang berkekalan? menghasut orang ramai
A. Menghormati hak orang lain A. I, II, dan III
B. Menimbulkan isu – isu sensitif B. I, III dan IV
C. Bersuara untuk kepentingan diri C. II, III dan IV
D. Menabur fitnah dan mencerca orang lain D. I, II, III dan IV

37. ____________ merupakan badan yang diberi Soalan 41 berdasarkan huraian di bawah.
tanggungjawab untuk mengendalikan pilihan
raya di negara kita.
A. Suruhanjaya Diraja • Berpandangan jauh
B. Suruhanjaya Pilihan Raya • Bertindak awal untuk menghadapi
C. Jabatan Pendaftaran Negara sebarang kemungkinan
D. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam • Mengambil tindakan yang akan memberi
manfaat dan memenuhi keperluan rakyat
Soalan 38 berdasarkan pernyataan di bawah.

 Layak untuk mendaftar sebagai pengundi 41. Huraian di atas menerangkan tentang
 Mempunyai hak untuk memilih A. Pemimpin yang berwawasan
pemimpin menerusi pilihan raya B. Pemimpin yang sentiasa berfikir
C. Pemimpin yang bertanggungjawab
38. Ciri-ciri di atas merujuk kepada warganegara D. Pemimpin yang peka dengan kehendak
yang rakyat
A. sempurna akalnya
B. dijatuhkan hukuman 42. Mengapakah rasuah merupakan ancaman
C. berumur 20 tahun ke atas kepada negara?
D. mendapat kerakyatan asing A. Memperkayakan penerima rasuah
B. Meruntuhkan maruah penerima rasuah
39. Apakah sifat seseorang warganegara yang C. Meruntuhkan seluruh sistem pentadbiran
perlu ditunjukkan apabila berada di luar negara
negara? D. Memberikan hasil yang tidak halal
A. Tabah kepada penerima rasuah
B. Cekal
C. Berani Soalan 43 berdasarkan pernyataan di bawah.
D. Bersopan – santun
Kumpulan yang melaksanakan dasar yang
telah ditetapkan oleh pihak atasan

6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
43. Petikan di atas merujuk kepada 48. Apakah sumbangan Malaysia kepada
A. Ahli-ahli politik Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)
B. Menteri-menteri Kabinet dalam usaha ini mengekalkan keamanan
C. Setiausaha-setiausaha Parlimen negara?
D. Kakitangan-kakitangan kerajaan I Mengutuk pencerobohan kuasa besar ke
atas negara kecil
II Menyokong mana-mana negara untuk
44. Apakah peranan anda apabila mengetahui bertindak secara peperangan
kakitangan kerajaan yang berurusan dengan III Menghantar anggota tentera membantu
anda meminta suapan daripada anda? PBB dalam misi keamanan
A. Menasihatinya supaya tidak melakukannya IV Menjadi forum negara-negara anggota
B. Melaporkan kepada badan Pencegah PBB membincangkan isu-isu semasa
Rasuah (BPR) A. I, II, dan III
C. Melaporkan kepada Ketua Jabatan tempat B. I, III dan IV
dia bekerja C. II, III dan IV
D. Memberikannya supaya urusan anda D. I, II, III dan IV
selesai dengan cepat
49. Apakah pertubuhan yang dianggotai oleh
45. Apakah maksud slogan di bawah? Malaysia bagi mengeratkan hubungan antara
negara-negara tanah jajahan British?
“Rasuah Pemusnah Umpama Barah”
A. Komanwel
B. Kesatuan Eropah (EU)
A. Rasuah adalah sama seperti penyakit barah C. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC)
B. Rasuah adalah satu penyakit merbahaya D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali
seperti penyakit barah (NAM)
C. Rasuah jika tidak dikawal boleh berleluasa
dan merebak ke semua peringkat 50. Apakah faedah yang diperolehi oleh
D. Rasuah jika tidak dikawal boleh Malaysia apabila menganggotai Pertubuhan
meruntuhkan dan melemahkan sistem Komanwel dari segi politik dan
pentadbiran negara keselamatan?
I Melindungi negara ini dari ancaman luar
46. Malaysia ialah anggota organisasi yang II Membantu Malaysia mendirikan pusat-
berikut, kecuali pusat latihan teknikal dan latihan
A. Kesatuan Eropah (EU) kemahiran
B. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) III Mendapatkan bantuan ketenteraan ketika
C. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) menghadapi konfrontasi dengan
D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali Indonesia
(NAM) IV Membantu Malaysia membanteras
pemberontakan bersenjata Parti
47. Negara-negara berikut merupakan negara Komunis Malaya (PKM)
rakan serantau bagi Malaysia, kecuali A. I, II, dan III
A. India B. I, III dan IV
B. Filipina C. II, III dan IV
C. Kemboja D. I, II, III dan IV
D. Myammar

7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan


Peperiksaan Akhir Tahun 2008
Jawapan

1 A 11 D 21 B 31 D 41 A
2 D 12 B 22 C 32 C 42 C
3 B 13 D 23 C 33 C 43 D
4 A 14 C 24 D 34 A 44 B
5 B 15 C 25 A 35 C 45 D
6 C 16 A 26 C 36 A 46 A
7 B 17 D 27 D 37 B 47 A
8 D 18 B 28 B 38 A 48 B
9 A 19 B 29 C 39 D 49 A
10 C 20 D 30 A 40 A 50 B