Anda di halaman 1dari 63

PENGHARGAAN Assalamualaikum, syukur kepada Allah S.W.

T kerana dengan limpah kurniaNYA dapat juga saya siapkan tugasan PSV 3111 Pendidikan seni visual dengan jayanya. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing Pendidikan Seni Visual iaitu Kannagi A/P Subramaniam kerana bimbingan dan tunjuk ajar dari beliau untuk menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kelas Pendidikan Seni Visual yang telah banyak menbantu saya secara langsung mahupun tidak langsung mencari maklumatmaklumat yang diperlukan dalam proses menyiapkan tugasan ini. Selain itu, tidak lupa juga kepada rakan-rakan dari kelas minor Pendidikan Seni Visual kerana turut membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana sokongan dan dorongan yang diberikan dapat juga saya siapkan tugasan ini. Tanpa sokongan dan dorongan dari mereka, mustahil bagi saya untuk menyiapkan tugasan ini pada masa yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih

Page 1 of 63

PENGENALAN

KERANGKA TAJUK-TAJUK

PENTAKSIRAN PSV

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Pengertian dan Tujuan Pengajaran dan Penilaian

Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru mengajar dan pelajar belajar.

Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan dengan sempurna dan berkesan. Bukti-bukti empirikal tentang sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran perlu dianalisis. Memandangkan pengukuran di bilik darjah sering menggunakan ujian, pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam bidang penilaian pengajaran.

Page 2 of 63

Seseorang guru biasanya merangka objektif dan kandungan pelajaran yang hendak diajar sebelum merancang strategi dan kaedah pengajaran tajuk berkenaan. Kemudian, beliau akan menyediakan soalan sama ada untuk kuiz, ujian atau peperiksaan. Dalam merancang dan membina soalan, adalah penting agar soalan-soalan tersebut relevan, sesuai dan menepati objektif tajuk pembelajaran yang dirancang serta kandungan yang diajar.

Seterusnya, kertas jawapan pelajar perlu diperiksa, diskor, dianalisis dan ditafsir bukan sahaja untuk membuat penilaian yang adil terhadap penguasaan pelajar dalam kursus yang diajar, malah bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan soalan dan seterusnya pengajaran pensyarah. Justeru pemahaman terhadap konsep penilaian, pengukuran dan pengujian, ciri-ciri utama soalan ujian, matlamat mereka bentuk soalan formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik serta norma dan kriteria sangat penting bagi seseorang pensyarah bagi memastikan pengajaran dan penilaiannya bermutu dan adil.

Konsep Pentaksiran

Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor, menginterpretasi, menghurai maklumat tentang pembelajaran seseorang bagi tujuan tertentu.

Definisi Pentaksiran Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat

penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

Page 3 of 63

Tujuan pentaksiran

i.

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran

ii. iii.

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran

iv.

Memperbaiki pengajaran pembelajaran

Prinsip Pentaksiran

Instrume n

Kumpula n yang ditaksir

Prinsip Pentaksira n
Respons
Kumpulan yang menaksir

Skor

Pengertian Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran. Ujian adalah alat ukur. bagi mengukur penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk menunjukkan tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi.

Page 4 of 63

Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di sekolah, tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. Satu daripada

cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti.

Tujuan Pengujian Pengajaran dan Pembelajaran

Tujuan utama pengujian ialah untuk menghasilkan bukti yang boleh digunakan bagi membuat penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran. Penilaian di bilik darjah boleh membantu para guru menambah baik pengajaran mereka dan pembelajaran pelajar. Selain matlamat diagnosis pengajaran dan pembelajaran, skor ujian digunakan sebagai asas bagi pengredan, pemilihan, penempatan, kaunseling dan bimbingan pelajar.

a. Diagnosis

Satu daripada tujuan pengujian ialah untuk mendiagnos kesukaran yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran. Diagnosis pengajaran diperlukan bagi mengesan sejauhmana pengajaran guru berkesan. Sekiranya berkesan, guru akan lebih yakin untuk meneruskan strategi dan kaedah pengajarannya. Sekiranya tidak berkesan, guru boleh menganalisis dan mengesan kelemahan yang ada supaya strategi dan kaedah pengajaran guru boleh diubahsuai, diperbaiki dan dipertingkatkan.

Page 5 of 63

b. Pengredan

Pengujian juga dilakukan bagi tujuan pengredan pelajar. Guru boleh mengred pencapaian pelajar kepada kategori lulus atau gagal, lemah, sederhana atau cemerlang atau gred A, B C, D atau E. Melalui pengredan pelajar, kita boleh memberitahu ibu bapa dan pihak berkaitan tentang prestasi akademik pelajar khususnya berbanding dengan prestasi pelajar lain.

Dengan adanya maklumat gred, guru dan ibu bapa boleh memainkan peranan membantu dan seterusnya melibatkan diri dalam proses pendidikan pelajar. Rangsangan luaran seperti penghargaan, nasihat, sokongan, bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terbabit dengan pendidikan pelajar khususnya ibu bapa sangat penting bagi meransang kemajuan dan

pembangunan pelajar di sekolah.

c. Pemilihan dan Penempatan

Seringkali juga skor dan keputusan ujian digunakan sebagai asas bagi pemilihan dan penempatan pelajar. Sebagai contoh pelajar yang cemerlang dalam sesuatu mata pelajaran sains mungkin dipilih untuk mewakili sekolah. Skor dan keputusan ujian juga digunakan bagi pemilihan pelajar untuk mengikuti kursus tumpuan bidang tertentu.

d. Kaunseling dan Bimbingan

Keputusan dan skor ujian boleh digunakan untuk membantu pelajar supaya berdaya maju. Berasaskan keputusan ujian, para guru dan kaunselor boleh membantu pelajar mengenal pasti kelemahan dan kekuatan masingmasing supaya program dan tindakan intervensi dilakukan bagi memperbaiki
Page 6 of 63

keadaan pelajar. Keputusan ujian juga membantu para guru dan kaunselor untuk memberi khidmat bimbingan misalnya bagi memandu pelajar menceburi bidang kerjaya yang diminati.

Konsep Penilaian

Terry D. Ten Brink (1974:8)

proses mendapatkan maklumat

digunakan untuk membuat pertimbangan

digunakan dalam membuat keputusan

Penilaian merupakan satu proses memperolehi maklumat kuantitatif bagi menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan kurikulum. Dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau keseluruhan kurikulum.

Page 7 of 63

Tujuan Penilaian

i.

Mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-dalam perkara yang hendak diajar.

ii.

Menolong guru mengetahui sejauh manakah pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah

disampaikan. iii. Membandingkan pencapaian pelajar dengan teman-teman

sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. iv. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan yang amat lemah dalam pencapaian mereka. v. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. vi. Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

Jenis-Jenis Penilaian

Banyak cara kita boleh mengkelaskan penilaian. Penilaian yang dibuat berasaskan tujuan dan masa boleh dikelaskan kepada penilaian formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik dan alternatif. Penilaian pengajaran juga boleh dilakukan melalui pelbagai hasil pembelajaran pelajar seperti disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar dan oral pelajar. Justeru ujian yang dibina perlu mencerminkan tujuan dan masa sesuatu penilaian dilakukan. Terdapat dua jenis penilaian berdasarkan kepada masa dan tujuan pelaksanaan penilaian iaitu penilaian formatif dan sumatif.

Page 8 of 63

a. Penilaian Formatif

Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai oleh pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar. Penilaian formatif dilakukan bagi memastikan pelajar telah menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran baru seterusnya. Penilaian formatif sangat berguna bagi tujuan diagnosis. Dengannya punca-punca kelemahan pelajar dapat dikesan.

Penilaian formatif dapat menentukan samada pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi dan rumit. Penilaian formatif juga boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Penggunaan penilaian formatif sangat ditekankan di sekolah. Memandangkan laporan penilaian formatif adalah untuk tujuan diagnosis kelemahan pelajar dalam unit-unit pelajaran, pelaporan penilaian formatif amat sesuai dirumuskan sebagai menguasai atau tidak menguasai sesuatu isi unit pelajaran. Pencapaian ujian formatif tidak sesuai digred.

b.

Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan pelajar dalam keseluruhan kursus. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada akhir sesi kursus. Contoh penilaian sumatif ialah ujian akhir semester. Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhir kursus, skor-skor dari penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar. Skor penilaian sumatif banyak digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke alam pembelajaran yang lebih tinggi.
Page 9 of 63

c. Penilaian Pra Kelayakan dan Diagnostik

Penilaian pra kelayakan digunakan sebagai petunjuk sama ada pelajar berpontensi, bersedia dan mempunyai kecerdasan, bakat dan minat terhadap sesuatu bidang yang ingin beliau ceburi. Penilaian diagnostik pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Sekiranya beliau belum bersedia, guru dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan.

- Ujian Pencapaian

Ujian pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah menguasai isi sesuatu kursus yang diajar. Ujian pencapaian mempersoalkan apa yang pelajar telah belajar? Seringkali ujian pencapaian merujuk kepada ujian bagi mengukur tingkah laku pengajaran dan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor. - Ujian Kecerdasan

Ujian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk mensampel secara luas pelbagai fungsi mental (pemikiran) supaya dapat menganggarkan tahap intelektual am seseorang individu.

Page 10 of 63

- Ujian Prestasi

Ujian

prestasi adalah

ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan

pemahaman dan kemahiran mereka dalam melakukan aktiviti atau siri aktiviti seharian. Ujian prestasi memberi rangsangan kepada pelajar untuk

memperkenal dan mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan mereka berasaskan kepada kurikulum yang diajar. Di antara teknik yang digunakan dalam ujian prestasi ialah menghendaki pelajar merakam sebahagian aktiviti, menemubual pelajar bagi mengesahkan kebolehan, kefahaman dan pemikiran mereka. Teknik portfolio juga sering digunakan bagi memeriksa hasil kerja pelajar. Melalui teknik portfolio guru boleh menentukan sama ada kerja yang dilakukan memenuhi kehendak soalan ujian.

d.

Penilaian Alternatif

Penilaian prestasi yang menegaskan bahawa kaedah penilaian ini memberi satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil tradisional. Penilaian pengajaran di sekolah sering melibatkan penilaian berdasarkan hasil

pembelajaran yang ditunjukkan oleh pelajar. Antara penilaian alternatif ini adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, seminar, bengkel dan oral pelajar.

Page 11 of 63

Pentaksiran dalam Pendidikan Seni Visual Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya

membuatpenghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. KONSEP PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. (Akta 550). Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan

mempertingkatkan perkembangan mereka. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor da menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. OBJEKTIF PENTAKSIRAN Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut: i. ii. iii. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. iv. Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.
Page 12 of 63

5. Mengesan keberkesanan pengajaran 6. Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.

TUJUAN PENTAKSIRAN Tujuan pentaksiran adalah: i. ii. iii. Mengesan keberkesanan pengajaran. Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan sertamerta. Merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid. iv. v. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa. vi. Mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh.

CIRI- CIRI PENTAKSIRAN 1) Kesahan Skor:- merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan 2) Kebolehpercayaan Skor:- merujuk kepada ketekalan dan ketepatan 3) Keobjektifan:- ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor 4) Kebolehtadbiran:- kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah 5) Kemudahtafsiran:- maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskrimininasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian 6) Kekomprehensifan:- Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran

Page 13 of 63

INSTRUMEN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL - Ujian (sejarah dan apresiasi seni) - Kaedah pemerhatian - Kaedah temubual - Kaedah anekdot - Menggunakan senarai semak - Menggunakan soal selidik - Portfolio (Crow & Crow dalam Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan,DBP. Kementerian Pelajaran Malaysia:1983) Michael (1998), berpendapat penilaian kerja-kerja studio dan hasil kerja seni mencadangkan lapan objektif yang perlu dinilai apabila iaitu meliputi: 1. Komunikasi / ekspresi, 2. Keyakinan diri /self-esteem, 3. Perkembangan persepsi, 4. Ketekalan organisasi estetika, 5. Pengetahuan seni, 6. Kreativiti , 7. Kemahiran , dan 8. Kepuasan / keseronokan.

Page 14 of 63

PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Terdapat berbagai jenis jenis penilaian yang boleh dijalankan dalam pengajaran penduidiakan seni visual. Antaranya juga terdapat berbagai pandangan dan garis panduan yang boleh dirujuk agar penilaian itu akauntabel dan menggunakan piawai (standards) nasional yang telah ditentukan mengikut kemahiran dan tahap pelajaran pendidikan seni visual. Penilaian juga boleh dilakukan dengan menggunakan portfolio untuk penilaian yang berterusan. Untuk menilai proses dan hasil kerja pelajar, beberapa cadangan boleh dijadikan kriteria penilaian. Rob Barnes (1987) berpendapat, terdapat lima perkara yang perlu dinilai iaitu: 1. i. proses kerja, 2. ii. pengendalian bahan, 3. iii. penggunaan media, 4. iv. kemahiran kritikal, dan 5. v. peringkat-peringkat perkembangan peribadi.

Manakala Michael (1998) mencadangkan lapan objektif yang perlu dinilai iaitu meliputi: komunikasi atau ekspresi, keyakinan diri /self-esteem, perkembangan persepsi, ketekalan organisasi estetika, pengetahuan seni, kreativiti, kemahiran, dan kepuasan atau keseronokan. Dalam penilaian pendidikan seni visual, adalah penting untuk menilai aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, sejarah dan apresiasi seni serta perkembangan dalam

Page 15 of 63

estetika. Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan, guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut: 1. Mengenal pasti murid yang hendak dinilai. 2. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. 3. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. 4. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan. 5. Menentukan tempoh masa pemerhatian. 6. Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran.

Instrumen penilaian yang dibina juga perlu mempunyai ciri-ciri berikut: a) Tujuan yang jelas. b) Menepati apa yang hendak dinilai. c) Item boleh diukur. d) Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja. Dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, penilaian boleh dilakukan sama ada penilaian secara terkawal atau penilaian tidak terkawal. a) Penilaian Terkawal: Penilaian ini dijalankan dalam suasana yang terkawal, di mana pelajar menjawab soalan-soalan dalam keadaan tenteram dan tidak diganggu. Ia merupakan ujian pencapaian yang berbentuk kertas dan pensel. Pelajar diberi masa yang sama panjang, menjawab dalam masa yang sama, menggunakan kertas soalan dan bentuk soalan yang sama dan diawasi oleh pengawas atau petugas sepanjang masa. (masa ujian atau peperiksan) Penilaian terkawal ini biasanya dijalankan pada setiap penggal persekolahan yang telah dimasukkan dalam takwim persekolahan sepanjang tahun. Penilaian
Page 16 of 63

terkawal juga ialah peperiksaan kendalian Kementerian Pelajaran seperti peperiksaan SPM dan STPM. Penilaian terkawal sangat sesuai untuk mendapatkan maklumat pengetahuan dan kemahiran pelajar. b) Penilaian Tidak Terkawal: Penilaian tidak terkawal ini dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Guru dapat memerhatikan tingkah laku pelajar setiap hari dan mengumpul maklumat daripada pemerhatian tersebut. Dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran, guru akan sentiasa memerhati dan membuat pengujian tidak formal kepada pelajar. Hal ini dilaksanakan semasa pelajar membuat aktiviti dan projek, sama ada secara individu atau berkumpulan. Hal ini sangat penting bagi membantu mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.

Konsep Pentaksiran

Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul,

merekod, memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. dirumuskan seperti carta di bawah; Pentakiran dapat

Page 17 of 63

Proses Maklumat

Langkah / tindakan / operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki Bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir

Penghakiman
Produk.

Proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar

Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelajar perolehi setelah melalui proses pendidikan

Tujuan Pentaksiran

i.

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran

ii. iii.

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran juga bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap

iv.

Merangkumi aspek penilaian, pengujian dan pengukuran.

Ciri-ciri Pentaksiran yang Baik

Rajah 1: Ciri-ciri pentaksiran yang baik

Menurut

Naapie

Mat

(2006),

kesahan

merupakan

satu

konsep

pengukuran yang merujuk sejauh mana ketepatan atau kesahihan sesuatu alat ujian. Ini bermaksud sesuatu alat ujian itu dikatakan mempunyai kesahan yang
Page 18 of 63

tinggi sekiranya dapat mengukur secara tepat kebolehan dan keupayaan caloncalon yang diuji. Merujuk kepada manual am pentadbiran instrumen Kementerian Pelajaran Malaysia, Kesahan ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan. Oleh yang demikian item-item yang dikemukakan hendaklah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran, aras kesukaran, konteks dan situasi. Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007), kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada pencapaian calon adalah tekal apabila mengambil ujian itu beberapa kali.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor ujian. Antaranya ialah keadaan emosi, tempat ujian, suasana persekitaran dan kesihatan. Faktor-faktor ini boleh mempengaruhi calon memberi jawapan yang berlainan. Kebolehpercayaan skor sesuatu ujian dapat dipertingkatkan dengan menyediakan bilangan soalan yang berpatutan. Dengan ini, calon benar-benar dapat diuji dengan cara yang boleh dipercayai. Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007), Keobjektifan sesuatu ujian merujuk kepada ketepatan seseorang memeriksa jawapan calon. Sesuatu ujian dikatakan mempunyai ciri keobjektifan yang tinggi sekiranya pemeriksa memberi markah skim pemarkahan yang ditentukan.

Dengan kata lain ujian yang mempunyai keobjektifan yang tinggi adalah ujian yang mempunyai skema pemarkahan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi pemeriksa. Ini bermaksud skrip jawapan yang sama akan menunjukkan markah yang sama walaupun diperiksa oleh beberapa orang pemeriksa. Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007) lagi, kebolehtadbiran sesuatu ujian merujuk sejauh mana kelicinan proses pengujian dapat dilaksanakann di dalam bilik atau dewan peperiksaan.

Kelicinan

kebolehtadbiran

sesuatu

ujian

merangkumi aspek-aspek

penyediaan bilik peperiksaan, masa yang singkat, ujian dimulakan tepat pada
Page 19 of 63

masa, arahan yang jelas, pengawasan yang rapi dan pengutipan skrip jawapan yang terurus. Selain itu, bilangan soalan yang disediakan mestilah berpatutan dengan masa yang diperuntukkan agar calon dapat menjawap semua soalansoalan tersebut dalam masa yang ditetapkan.

Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007) lagi, kebolehtafsiran sesuatu ujian dapat merujuk kepada setakat mana hasil pencapaian calon dapat ditafsir dengan cara yang boleh memberi maklumat yang jelas mengikut objektif penilaian. Hasil penilaian daripada proses tafsiran, dapat memberi gambaran jelas mengenai pencapaian dan kedudukan calon, kekuatan dan kelemahan calon, kesesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P), kesesuaian item ujian dan pencapai objektif P&P di dalam kelas. Oleh yang demikian, adalah amat penting markah pencapaian calon dikumpul dan ditafsir dengan tepat dan jelas dalam bentuk angka statistik, jadual dan graf supaya kebolehtafsirannya tinggi.

"Susah melaksanakan pentaksiran, lebih susah lagi merancang pentaksiran"

Page 20 of 63

Jenis Pentaksiran

Pentaksiran autentik

Bererti mengevaluasi pengetahuan atau keahlian pelajar dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau kehidupan nyata sedekat mungkin. Mengikut Rudner & Boston (1994) Pentaksiran autentik adalah proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna. Pentaksiran autentik digunakan seperti yang disebut oleh seperti

yang disebut oleh HillS (1993); Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian

masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga

merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang releven.

Menurut Grace, (1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber: Buku Educational Assessment of Students).

Umumnya pentaksiran autentik merupakan satu sistem penilaian yang sesuai untuk dicadangkan sebagai satu sistem yang bermakna dalam bidang pendidikan seni visual dengan rasional lain seperti yang berikut:
Page 21 of 63

a) Perlu ada sistem yang mentaksir secara autentik atau bermakna untuk perkembangan kanak-kanak:

- Eisner (19 80) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep.

- Brown (19 80) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis.

b) Perlu diperkenalkan sistem pentaksiran yang telus untuk ibu bapa dan kanakkanak

c) Perlu ada program jambatan di sekolah dengan program di sekolah dan kesinambungan subjek.

Ciri-ciri Pentaksiran Autentik

Pentaksiran autentik adalah untuk pemahaman yang lebih jelas dalam menganalisis keperluan kaedah penilaian ini dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

Antara ciri-cirinya ialah:

i.

Menilai

pemahaman

melalui

penampilan

tugasan

yang

dilaksanakan. ii. iii. iv. v. Indikator profisensi melalui aktiviti melakukannya. Subjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi. Subjek membina maksud yang tersirat. Berpusatkan kanak-kanak.
Page 22 of 63

Contoh-contoh pentaksiran autentik; Persembahan tarian Mempersembahkan karya tulis asli kepada rakan- rakan sebaya Mendemostrasikan hasil karya dalam pameran seperti Science fair (pameran Sains) atau Art show ( pertunjukan Seni) Menunjukkan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk pengumpulan portfolio.

Kebaikan kaedah penilaian autentik ini kepada pelajar ; Dapat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman akademik mereka. Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, dunia mereka dan masyarakat luas. Mengungkapkan dan memperkuatkan penguasaan kompetensi mereka. Menangani teknologi dan berfikir sistematik.

Kesimpulan Pentaksiran Autentik

Pentaksiran autentik yang disarankan dapat mengukur kemajuan kanakkanak dari pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak. Kaedah pentaksiran ini juga akan dapat memperbaiki penyediaan guru dalam proses pernbelajaran dan perkembangan kanak-kanak untuk kesediaan ke alam persekolahan yang lebih tinggi.

Page 23 of 63

Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

kepada

pentaksiran

hasil

pembelajaran

adalah

proses

pengumpulan data yang memberitahu sama ada aktiviti atau pengalaman yang disediakan telah memberi kesan kepada mereka yang terlibat atau dalam kata lain, adakah hasil yang dipelajari mampu memberi perubahan kepada individu yang terlibat.

Sekolah yang terlibat sebagai pihak yang menentukan hasil pembelajaran yang diharapkan. Tidak hanya memilih matapelajaran yang tertentu sahaja.

Keputusan yang diperolehi mestilah berdasarkan nilai keberkesanan aktiviti yang dijalankan bukan kepada sesorang individu sahaja. Pihak sekolah

menggunakan maklumat yang diperoleh untuk menentukan kaedah yang terbaik untuk membantu menangani masalah yang dirasakan perlu. Penilaian yang

diadakan mestilah bersifat berterusan. Pihak penilai mestilah berakauntabiliti dan berkepimpinan dalam menjalankan penilaian.

Pendektan yang yang dikemukan dikemukan oleh oleh MONTGOMERY tentang pentaksiran berasaskan berasaskan hasil pembelajaran;

Student learning outc omes (SLO) Jangkaan hasil pembelajaran yang diperoleh dengan memberi penekanan kepada pertambahan ilmu pengetahuan , kemahiran dan sikap.

Page 24 of 63

Student progress outc omes (SPO)


Berterusan iaitu murid dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam peringkat yang seterusnya. Penilaian tidak dilakukan pada satu tahap semata- mata. Pembelajaran bersifat berterusan maka pentaksiran juga bersifat berterusan.

Pentaksiran Performance Based

Definisi kepada Pentasiran Performaced Based ialah proses yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. Kaedah ini mengkhendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan

bermakna juga menghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran (contohnya, penulisan, penyelidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir secara kritis). Memberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaaan pada masa hadapan. Merangsang pelajar

menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada dalam dunia sebenar.

Page 25 of 63

Jenis- jenis Pentaksiran Performanced Based:

1. Portfolio (dapatan hasil kerja)

Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke semasa. Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara keseluruhannya.

2. Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar).

Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberikan.

3. Mengukur berdasarkan keupayaan. Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti :Bahan penulisan Persembahan Gerak kerja projek

Page 26 of 63

Pentaksiran dan Motivasi Suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktorfaktor dalam diri individu, yang dapat membangkitkan, mempertahankan dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi tidak dapat terlihat dari luar. Motivasi dapat menggerakkan manusia untuk menampilkan suatu tingkah laku kearah pencapaian suatu tujuan.

Motivasi berhubungan dengan kekuatan (dorongan) yang berada di dalam diri manusia. Tingkah laku dapat dilandasi oleh berbagai macam motivasi; sesuatu yang menggerak dan mengarahtuju seseorang dalam tindakannya sama ada secara negatif atau positif Pengarah Tujudan Penggerak Tindakan Darjah Kesungguhan Stimulator / semangat

Tiga Kategori Motivasi

i. Motif Primer : Dibawa sejak lahir & bukan hasil proses belajar Faali/psikologis Keinginan untuk makan & minum

ii. Motif Umum: Dibawa sejak lahir & bukan hasil proses belajar Tidak berhubungan dengan proses faali tubuh manusia Kebutuhan kasih sayang, rasa ingin tahu & diperhatikan

iii. Motif Sekunder: Tumbuh sebagai hasil proses belajar Tidak berhubungan dengan proses faali Kebutuhan berprestasi & berkuasa
Page 27 of 63

Pentaksiran Konsep kendiri

Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar merupakan penilai terbaik terhadap pembelajaran mereka. Guru tidak mungkin akan mengetahui apa yang pelajar benar-benar tahu atau berupaya mengetahui. Namun, kadangkadang pelajar sendiri juga tidak mengenal keupayaan sendiri tanpa membuat refleksi, pertimbangan dan penilaian.

Penilaian kendiri membolehkan pelajar menilai, dan seterusnya mengenal diri sendiri. Carl Rogers (1950), mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya. Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara memahami konsep kendiri.

Dari segi psikologi, Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats (1963), berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam 2 cara, iaitu:

tanggapan diri seseorang individu proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu

Syarifah Alawiah (1987), pula menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi, peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran.
Page 28 of 63

Fungsi

Dalam pembelajaran, baik di dalam mahupun di luar bilik darjah, penilaian kendiri;

membolehkan pelajar secara individu, mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri dalam penguasaan sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu;

memberi panduan kepada pelajar tentang dari mana dia harus memulakan perancangan bagi pembelajaran seterusnya; memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaiannya; mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dalam kelebihan dan kekurangan/kekuatan bidang/kemahiran, dan dan kelemahannya dalam sesuatu

membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya.

Langkah langkah penaksiran kendiri

Page 29 of 63

Membuat refleksi ke atas pengalaman atau pembelajaran lepas.

Cuba ingat dan memahami apa yang telah berlaku.

Mencuba mendapatkan gambaran atau idea yang jelas tentang apa jua yang telah dipelajari atau dicapai.

Buat keputusan berkaitan dengan aktiviti masa depan dan hala tuju yang akan diambil.

Menyimpan rekod atau catatan yang telah diambil.

Berkongsi tanggungjawab dengan sekolah tentang pembelajaran pelajar.

Kaedah:

1.

Bagi memastikan penilaian kendiri dilaksanakan dengan berkesan dan menepati matlamatnya guru hendaklah i. meyakinkan pelajar tentang kepentingan penilaian kendiri dalam proses pembelajaran ii. mengemukakan soalan-soalan yang boleh membantu pelajar membuat penilaian kendiri. iii. melatih pelajar menilai setiap langkah atau pembelajaran mereka berpandukan instrumen seperti senarai semak atau alat rubrik iv. membimbing pelajar melaporkan dapatan penilaian masingmasing, dan kesannya terhadap proses pembelajaran seterusnya;

Page 30 of 63

2.

Penialian kendiri boleh juga dibuat dengan pelajar yang berkenaan

menstruktur sendiri segala butiran yang hendak dinilai dan kriteria yang hendak dicapai, sama ada dalam bentuk senarai semak atau sebagainya, kemudian meminta kerjasama rakan sebayanya (individu/kumpulan) membuat penilaian terhadap dirinya. Dapatan itu kemudian dikumpul dan dianalisis sendiri oleh pelajar tersebut.

Proses menganalisis dan membuat refleksi terhadap penilian mengenai dirinya sendiri itulah menjadi penilaian kendiri

Konsep Kendiri Positif Seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Ia juga meliputi sikap terbuka dan memberi pendangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan stabil.

Ciri-ciri Konsep Kendiri Positif


Menghargai Memuji orang lain Puas hati dengan pencapaian Murah hati Mudah berkawan Puas hati dengan dirinya Berpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya Peramah

Page 31 of 63

Ciri-ciri Konsep Kendiri Negatif


Cenderung untuk merasa salah Takut kepada kegagalan Sering merasa bimbang Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil Pencapaian akademik yang rendah Tidak gemar kerja mencabar Kurang keyakinan pada diri sendiri Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti

Pentaksiran berasaskan Komputer Pentaksiran berbantukan komputer ( CAA) merupakan satuistilah yang merujuk kepada semua bentuk pentaksiran samaada sumatif atau formatif yang dilaksanakan sahaja perkara denganberbantukan berkaitan komputer. Ia juga merupakan apa

pentaksiranyang

mengaplikasikan

penggunaaan

komputer sebagaisebahagian daripada proses pentaksiran. Dilaksanakan secara manual atau atas talian dan ditandadengan menggunakan komputer. Contohnya menggunakanOptical Mark Reading (OMR). CAA boleh dilihat dari pelbagai pandangan yang berbeza. Ringkasnya tugasan atau ujian yang ditulis ataudilaksanakan menggunakan komputer dan pencariansecara atas talian adalah pentaksiran berbantukankomputer ( CAA ). Salah satu bentuk pentaksiran yang biasanya dilaksanakanmenggunakan komputer ialah kuiz dan ujian atas talian. Ujian dan kuiz ini dilaksanakan secara atas talian dan jugaditandakan oleh sistem komputer dengan hanyamemasukkan jawapan pada ruangan yang disediakan.Latihan dan ujian interaktif yang dibuat dandilengkapkan dengan menggunakan komputer. Menghasilkan kerja kursus atau tugasan

Page 32 of 63

menggunakankomputer ( word processer ). Pemarkahan markah pelajar secara on-screen Guru menggunakan borang dan pengkalan data bagimenyimpan

maklumat markah pelajar. Menggunakan email untuk menghantar tugasan danmenerima kembali maklumbalas dan markah. Dengan menggunakan laman web untuk menghasilkan tugasanuntuk diberikan kepada pelajar. Selain itu juga ia bertujuan kepada guru untuk menggunakan perisian untuk mengesan plagiat.

Definisi Pengajaran mata pelajaran yang menggunakan perisian yang dibina khusus untuk mencapai sesuatu objektif. Merupakan penaksiran yang disediakan, ditadbirkan, dan disemak oleh komputer. Terdapat perisian yang telah disediakan khas untuk kegunaan guru. Guru hanya memasukkan aktiviti atau item soalan yang hendak diuji ke dalam program yang tersedia. Fungsi Penaksiran Berasaskan Komputer Mentaksir keupayaan pelajar sebelum dan selepas pembelajaran ( ujian pra dan ujian pos ) Menyediakan kemudahan latih tubi. Menyediakan permainan pendidikan untuk menarik minat pelajar. Merekod skor pencapaian pelajar. Kelebihan Menjimatkan masa.

Page 33 of 63

Pelajar boleh menjawab soalan berlainan bergantung kepada prestasi semasa. Tahap penguasaan pembelajaran dapat diukur dalam masa yang singkat. Kekurangan Menimbulkan masalah sekiranya komputer digunakan rosak.(masalah teknikal) Sukar untuk mendapatkan perisian yang sesuai dengan budaya pelajar. Guru tidak mempunyai kemahiran.

Page 34 of 63

Pentaksiran Pembentukan Watak Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

i.

Maklumat mendapatkan maklumat tentang produk. Cara penghasilan (proses) asas seni -reka yang ingin digunakan. Temakarya.

ii. iii. iv.

Proses- Proses penghasilanproduk. Cara seniman bekerja. Produk Produk seni yangdihasilkan. Penghakiman Penilaian danpentafsiran produk.

Page 35 of 63

sikap

kategori
I. II. pengkarya dan

minat konsep kendiri perwatakan umum trait tingkahlaku

Sikap- sikap pengkarya dalam bekarya. Perwatakan umum dan perkembangan emosi Perwatakan perkembangan emosi pelajar mampu

mempengaruhi produk yang dihasilkan. Contohnya pengkarya menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau perasaan dalaman mereka.

III.

Minat

dan keutamaan-

Lazimnya

pengkarya

lebih

suka

menghasilkan karya mengikut minat dan dan keutamaan mereka. IV. Trait tingkahlaku- Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi produk.Contohnya menghasilkan karya. cara bekerja, dan stail mereka dalam

Page 36 of 63

V.

Konsep kendiri Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri dalam karyanya dengan menunjukkan stail tersendiri dalam menghasilkan produk.

TEKNIK PENTAKSIRANPEMBENTUKAN WATAK i. Projektif (Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman)

ii.

Skala kadar(darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred, teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan.

iii. iv. v.

Laporan Kendiri-Refleksi tentang produk sendiri Pengukuran situasi Prosedur pemerhatian

Page 37 of 63

Pentaksiran Aspek Nilai Dan Sahsiah

aspek nilai dan salsiah murid yang dinilai

amalan nilai murni perbuatan menghormati dan mematuhi arahan sifat menghargai hasil karya sendiri

"Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadikriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakatbiasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuansemua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untukmenjadi baik dan berakhlak mulia"(Wan Mohd. Zahid, 1988) KEBAIKAN NILAI-NILAI i. Menyedari dan menerima kepentingan keharmoni anantara manusia dengan alam sekitar ii. iii. iv. v. Memahami dan menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia Memupuk semangat kerjasama Sentiasa berfikiran positif Dapat menyelesaikan tugasan mengikut masa yang ditetapkan

SAHSIAH Definisi keperibadian, peribadi: yang utama ialah menuntut ilmu dan

melengkapkan proses pembinaan peribadi atau ~ sebagai insan yg terpuji

Page 38 of 63

TUJUAN : Menilai penghayatan amalan nilai murni serta keharmonian hidup murid mengikut norma masyarakat Malaysia Pentaksiran sahsiah dilakukan secarapemerhatian melalui aspek :

Page 39 of 63

PERATURAN MEMBERI MARKAH

skema pemarkahan
1) PEMARKAHAN HOLISTIK kepada jawapan pelajar. Sesuai untuk esei. keseluruhan soalan.

analitik holistik=

Skema yang disediakan secara umum sebagai panduan untuk beri markah

o memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan secara o mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian o menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan Pelajar bebas beri jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan. boleh dikelaskan kepada 6 kriteria berdasarkan dari markah 0 sehingga 6.

Page 40 of 63

Markah 5

Kriteria Cemerlang menguasai semua objektif serta dapat berhujah dengan baik dan berkesan

Baik menguasai kebanyakan objektif dan dapat memberikan hujah dengan dan berkesan

Memuaskan

hampir

sebahagian

objektif

dan

memberikan hujah dengan memuaskan 2 Lemah menguasai sebahagian kecil objektif dan hujah adalah lemah 1 Kurang memuaskan belum menguasai sebarang objektif dan hujah adalah lemah 0 Gagal gagal memberikan sebarang jawapan dan hujah amat lemah

LANGKAH-LANGKAH YANG TERLIBAT: 1) Pemeriksa menentukan bilangan kategori gred atau prestasi yang akan digunakan dalam pemarkahan

2) Huraikan kriteria yang menentukan tahap kualiti bagi setiap kategori atau gred 3) Baca setiap kertas jawapan dengan cepat dan berdasarkan kriteria yang tetapkan dapatkan satu gambaran keseluruhan mengenai kualiti jawapan; 4) Letakkan kertas jawapan pada kategori prestasi (gred) yang sepadan dengan kualiti kertas jawapan;
Page 41 of 63

5) Selepas semua kertas jawapan telah diperiksa, baca semula semua kertas jawapan yang diletak dalam setiap kategori prestasi untuk memastikan ianya telah diletakkan dalam kategori prestasi yang betul 6) Kertas jawapan yang salah dikategorikan hendaklah dipindah ke kategori yang betul

KAEDAH PEMARKAHAN HOLISTIK Kaedah yang lazim digunakan untuk pemarkahan holistik ialah kaedah ordinal dan nominal. Kaedah Ordinal: Sekiranya pemarkahan secara holistik dibuat dengan menggunakan kaedah ordinal, pemeriksa perlu mengikuti langkah-langkah yang berikut: KELEBIHAN PEMARKAHAN HOLISTIK Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. Pemeriksaan skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang Pemeriksaan skrip jawapan dibuat oleh lebih drp seorang pemeriksa Pemarkahan dibandingkan antara pemeriksa dlm kumpulan (pastikan setiap pemeriksa beri markah yg sama). Dapat menilai jawapan secara keseluruhan dlm aspek penguasaan pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yg lain terutamanya kemahiran aras tinggi Pemeriksa mengikhtiraf dan beri ganjaran kepada pelajar yang beri jawapan secara kreatif dan inovatif.

Page 42 of 63

KELEMAHAN PEMARKAHAN HOLISTIK Memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan sebagai pemeriksa. Pemarkahan secara umum tanpa memberi perhatian kepada aspek khusus penulisan seperti isi, tatabahasa, gaya dan lain-lain. Kemungkinan perselisihan dalam memberikan markah antara pemeriksa dan sukar hendak dijelaskan. Pemarkahan holistik juga kurang objektif. Pemeriksa mudah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak relevan seperti bentuk tulisan dan kekemasan skrip jawapan Kesan halo dan kesan horn akan berlaku apabila pemeriksa dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang latar belakang pelajar. LANGKAH-LANGKAH KADEAH ORDINAL 1) Memeriksa setiap skrip jawapan pelajar secara keseluruhan.

2) .Menyusun skrip-skrip jawapan pelajar mengikut prestasinya, iaitu prestasi terbaik diletakkan di atas dan prestasi terburuk diletakkan di bawah. 3) Menentukan berapa peratus pelajar yang patut diberi gred A, B, C, D dan E sebagainya. 4) Memberikan gred kepada skrip jawapan mengikut kumpulan berdasarkan peratusan pelajar yang telah dipertimbangkan untuk setiap gred.

Page 43 of 63

KAEDAH NOMINAL Dalam pemarkahan yang menggunakan kaedah nominal, pemeriksa perlu mengikuti langkah-langkah yang berikut:

1) Menentukan skema pemarkahan terlebih dahulu sama ada menggunakan markah atau gred. Misalnya, gred A = Cemerlang, B= Kepujian, C = Lulus, D = Gagal. Gred berdasarkan kriteria kandungan, kriteria pengolahan, dan kriteria proses.

Kriteria kandungan : penguasaan pengetahuan. Kriteria pengolahan : kemahiran menghuraikan idea secara logik dan matang serta penguasaan bahasa yang tepat Kriteria proses : aspek ketepatan, kemunasabahan, kelengkapan, ketekalan, keaslian dan kreativiti. 2) Pemeriksa dikehendaki membaca skrip jawapan pelajar sekali lalu untuk

memperoleh gambaran setinggi mana tahap jawapan pelajar, berdasarkan kriteria kandungan, kriteria pengolahan, dan kriteria proses.

3) Pemeriksa kemudian dikehendaki membaca skrip kali kedua untuk menetapkan gred yang difikirkan sesuai diberikan kepada skrip tersebut berdasarkan skema pemarkahan yang disediakan. 4) Pemeriksa dikehendaki membaca skrip kali ketiga untuk membuat

pengubahsuaian, jika ada, pada gred-gred yang telah diberikan.

Page 44 of 63

PEMARKAHAN ANALITIK Memberi markah secara point iaitu ia perlukan skema pemarkahan yang

terperinci & setiap unit jawapan diberi perhatian dan pemberatan. Beri perhatian bukan sahaja kepada unsur isi atau idea utama tetapi juga kepada organisasi dan kesepaduan unsur-unsur berkenanan. Kaedah ini paling sesuai digunakan untuk soalan esei jawapan terhad. Penyediaan skema pemarkahan: (a) Kaedahan ini memerlukan: a. penyediaan satu garis panduan/senarai unsur utama yg perlu

dikemukakan sbg jawapan yg paling baik bagi soalan itu b. Penentuan bilangan point yg akan diberi utk setiap unsur utama c. Jawapan pelajar yang menepati jawapan yang dikehendaki akan diberi markah penuh; jawapan yang langsung tidak menepati tidak akan diberi sebarang markah; d. Sebahagian daripada markah penuh boleh diberi sekiranya jawapan tidak tepat sepenuhnya; e. Keobjektifan pemarkahan boleh ditingkatkan dengan menentukan

berapakah markah akan diberi kepada pelbagai jenis jawapan yang kurang tepat.

KELEBIHAN PEMARKAHAN ANALITIK Boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman dan tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Pemarkahan diberi berdasarkan kepada skrip jawapan yang telah disediakan.

Page 45 of 63

Pemeriksa tidak perlu mengambil masa yang lama untuk menimbang jawapan pelajar sama ada tepat, kurang tepat atau tidak betul. Skrip jawapan diperiksa sekali sahaja oleh pemeriksa. Cara pemarkahan ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi atau rendah. Guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar dan menyampaikan maklumat ini kepada pelajar. Pelajar juga akan dapat melihat serta menilai di mana dan apa kelemahan mereka dengan jelas Lebih objektif dan ketekalannya dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankan tugas dengan teliti.

KELEMAHAN PEMARKAHAN ANALITIK Pengambilan masa yang agak lama untuk memeriksa setiap skrip jawapan terutamanya apabila bilangan calon terlalu ramai. Memerlukan pemeriksa untuk membandingkan jawapan pelajar dengan skrip jawapan satu persatu. Melibatkan pemeriksaan yang dilakukan secara fakta dan kurang memberi penekanan pada kemahiran penulisan. Apabila penekanan hanya diberikan kepada fakta semata-mata, secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar hanya terlalu bergantung kepada skema jawapan dalam mengulangkaji pelajaran.
Page 46 of 63

Mereka tidak akan mengambil kira aspek kemahiran apabila menjawab soalan berbentuk esei. Pemeriksaan boleh bersifat negatif kerana apabila pelajar membuat kesilapan dalam sesuatu aspek, maka markah yang diperuntukkan untuk aspek tersebut akan ditolak. Pelajar cenderung untuk mendapat skor yang rendah bagi soalan esei atau subjektif

PERBEZAAN ANTARA PEMARKAHAN HOLISTIK DAN ANALITIK Perkara Skema pemarkahan Pemarkahan holistik Sangat (berdasarkan bahawa mempunyai menyeluruh Pemarkahan analitik terperinci unsur-

subjektif Sangat andaian (berdasarkan

pelajar unsur yang terkandung pandangan dalam jawapan) keatas

keseluruhan soalan) Kriteria pemarkahan Hanya guru yang Semua guru boleh

berpengalaman menguasai berkenaan

dan menggunakan teknik ini bidang termasuk yang kurang

mampu berpegalaman

menggunakan teknik ini Bentuk soalan Sesuai untuk soalan Berstruktur

karangan atau esai Bentuk jawapan Jawapan semestinya seperti tidak Perlu dijawab secara

seragam terperinci, seragam dan yang tepat

skema

disediakan
Page 47 of 63

Bentuk markah

A,B,C,D,E

atau

1-5 Secara pecahan : contoh 7/10

(lemah-cemerlang Masa Bergantung tahap pemeriksa

kepada panjang kemahiran

PEMARKAHAN PEMILIHAN KRITERIA Satu pendekatan pemarkahan memperihalkan pencapaian seseorang pelajar dgn merujuk kepada objektif dan kandungan ujian. Memeriksa

jawapan

pelajar

merupakan

proses

mengukur

dan

memerlukan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan berkaitan rapat dengan tujuan dan tugasan soalan. Contoh: seorang guru mengajar murid dalam kelas tentang corak tidak terancang melalui teknik tiupan. Kriteria yang diperlukan dm pembahagian markah: ialah dari segi warna, kemasan, alat & bahan, gubahan dan motif.

Page 48 of 63

KELEBIHAN PEMARKAHAN PEMILIHAN KRITERIA Perbandingan antara pelajar tidak diperlukan. Skor yang diperolehi oleh seseorang pelajar tidak dikaitkan dengan skor pelajar lain. Guru tidak akan menggunakan maklumat seperti skor tertinggi, skor terendah, min atau sisihan piawaian untuk menafsirkan pencapaian pelajar tertentu. Prestasi pelajra boleh diuji secara terperinci.

KELEMAHAN PEMARKAHAN PEMILIHAN KRITERIA Untuk membolehkan pemarkahan dilakukan dengan saksama, bilangan item untuk setiap bidang pengetahuan atau kemahiran yang diuji perlulah mencukupi. Sekurang-kurang enam item dikemukakan untuk menguji setiap bidang pengetahuan atau kemahiran.(MCMillan 1997). Jika kriteria kurang spesifik, sekurang-kurangnya 10 item perlu diadakan untuk setiap objektif.

Page 49 of 63

PENGGREDAN Gred yang diberi hendaklah menunjukkan setakat mana pelajar telah mencapai objektif instruksional dan selaras dengan dasar pemberian gred sekolah berkenaan. Pelbagai jenis alat pengukuran: ujian objektif, ujian esei, skala kadar, kertas kerja dan persembahan, digunakan untuk menaksir pembelajaran o cara untuk merumuskan pelbagai maklumat ini kepada satu gred huruf merupakan satu masalah penggredan. Beberapa pertimbangan semasa penggredan: o Apakah rangka rujukan atau standard yang perlu digunakan untuk melaporkan tahap prestasi ? o Bagaimana menggabungkan data-data prestasi untuk penggredan ? o Apakah garispanduan yang perlu dipatuhi untuk memastikan system penggredan itu adil dan berkesan ?

Gred huruf boleh digunakan untuk membandingkan prestasi pelajar dengan piawai prestasi yang telah ditetapkan (penggredan mutlak) atau dengan prestasi pelajar lain dalam sesuatu kumpulan (penggredan relatif); o o Kadang-kadang gred yang diberi adalah berdasarkan: a) kebolehan belajar pelajar b) penambahbaikan yang ditunjukkan oleh pelajar dalam tempoh instruksional c) usaha pelajar;
Page 50 of 63

Dicadangkan gred yang diberi hendaklah berdasarkan pencapaian dan bukan berdasarkan (a), (b) atau (c) di atas.

Penggredan Rujukan Kriteria (Penggredan Mutlak): dilaksanakan ialah guna gred-gred huruf yang ditakrifkan dengan sistem 100point. Gred-gred huruf mungkin ditakrifkan seperti salah satu daripada sistem poin berikut:

Apabila

digunakan

pada

ujian

individu,

sistem

100-poin

ini

boleh

menunjukkan peratus item yang dapat dijawab dengan betul atau jumlah skor yang diperolehi dalam ujian; Apabila digunakan sebagai gred akhir, ia menunjukkan satu gabungan skor daripada pelbagai ujian dan keputusan penaksiran yang lain.

Page 51 of 63

Kaedah ini sesuai digunakan apabila: a) tugasan pembelajaran telah dinyatakan dengan jelas dan tepat b) standard telah ditakrifkan berdasarkan tugasan pembelajaran c) ujian serta teknik penaksiran lain telah dibina dgn cara yg benarkan tafsiran rujukan kriteria;

Penggredan Rujukan Norma (Penggredan Relatif): Apabila memberi gred berdasarkan prestasi relatif, pelajar disusun mengikut prestasi. pelajar yang punya rank paling tinggi diberi Gred A, yang kedua tinggi diberi Gred B dan seterusnya Nisbah/kadar pelajar yangg mendapat sesuatu gred adalah ditentukan terlebih dahulu seperti berikut:

Page 52 of 63

Apabila nisbah atau kadar peratus yangg akan mendapat gred-gred tertentu telah ditetapkan di sekolah, guru tidak ada pilihan dan perlu patuhi amalan sekolah Untuk memastikan sistem penggredan rujukan-norma dilaksanakan dengan berkesan pengukuran pencapaian pelajar hendaklahmenghasilkan julat skor yang luas. Julat skor yang luas bolehkan gred-gred ditentukan tanpa banyak kesilapan klasifikasi. Apabila nisbah/kadar peratus yang akan dapat gred-gred tertentu telah ditetapkan di sekolah, guru tidak ada pilihan dan perlu patuhi amalan sekolah. Untuk pastikan sistem penggredan rujukan-norma dilaksanakan dengan berkesan, pengukuran pencapaian pelajar perlu hasilkan julat skor yang luas. Julat skor yang luas bolehkan gred-gred ditentukan tanpa banyak kesilapan klasifikasi.

Penggredan Berdasarkan Kebolehan Pelajar, Penambahbaikan & Usaha Penggredan kadang-kadang dibuat berdasarkan: Kaedah in kurang sesuai kepada gambaran dan pengertian yg kurang tepat mengenai maksud gred yg diberi. Sukar untuk dapatkan satu ukuran bagi kebolehan belajar selain daripada pencapaian; kedua-dua alat pengukuran akan mengandungi item yang sama;

Page 53 of 63

a) Kebolehan belajar; b) Tahap penambahbaikan pencapaian c) Tahap usaha yang digunakan. Pertimbangan Semasa Memeriksa Jawapan: Periksa jawapan calon berdasarkan respons yang dikehendaki oleh soalan; Bagi soalan yang menguji pengetahuan, jawapan hendaklah diperiksa mengikut susunan pemarkahan dengan kaedah analitik; Periksa jawapan semua calon kepada satu soalan sebelum meneruskan pemarkahan bagi soalan yang berikutnya; Periksa jawapan calon tanpa mengetahui nama calon.

RUBRIK Definisi Rubrik Rubrik merupakan salah satu sistem pemarkahan yang digunakan oleh guruguru. Sistem ini berfungsi sebagai penunjuk (indicator) yang diperlukan untuk menilai tahap pencapaian pelajar berdasarkan kriteria khusus dan jelas. Penaksiran secara subjektif dijalankan berdasarkan set kualiti yang dihasilkan berdasarkan objektif pembelajaran. Kualiti dan tahap pencapaian pelajar ditaksirkan guru berdasarkan tugasan yang diberikan seperti tugasan bertulis, projek, esei dan amali. Guru seterusnya memberikan markah berdasarkan pematuhan garis kriteria.

Page 54 of 63

Biasanya terdiri daripada 3 iaitu tahap cemerlang, sederhana atau memuaskan (perlu penambahbaikan).

Contoh rubrik pemarkahan Pemarkahan pelajar diberi berasarkan rubrik pemarkahan yang telah disediakan. Berikut merupakan contoh rubrik pemarkahan bagi subjek mata pelajaran....... Tajuk/Kemahiran/ Komponen/ tugasan yang dinilai (markah= 20 -15 ) (markah= 14-10) (markah=9 -0) INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN BAIK SERDAHANA LEMAH

Ciri-ciri umum rubrik Rubrik secara umumnya mempunyai ciri-ciri berikut:o Memfokuskan pengukuran berdasarkan objektif dengan jelas. o Menggunakan skala dalam menentukan pencapaian tiap-tiap tahap. o Mengandungi spesifikasi tentang kriteria dan kualiti yang dipenuhi untuk mendapatkan markah.

Jenis- Jenis Rubrik Rubrik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu :o Holistik o Analitik o Umum
Page 55 of 63

o Tugasan spesifik

a) Holistik i. Rubrik holistik menyediakan markah keseluruhan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid terhadap tugasan yang diberikan. Kelebihan menyediakan markah dengan cepat berdasarkan pencapaian pelajar. iii. Kelemahan tidak menyediakan maklumat secara terperinci

ii.

b) Analitik i. Rubrik analitik menyediakan maklum balas sepanjang tempoh pengukuran dijalankan. Rubrik analitik berlawanan dengan rubrik holistik. Kelebihan mendapat maklum balas yang lebih terperinci. Kelemahan mengambil masa yang lama untuk dikira Kegunaan i. untuk melihat kekuatan dan kelemahan pelajar.

ii. iii. iv.

ii. untuk mendapat maklum balas dengan lebih terperinci. iii. untuk mentaksir kebolehan dan pencapaian pelajar.

c) Umum
Page 56 of 63

i.

Rubrik umum mengandungi kriteria yang umum berdasarkan tugasan. rubrik umum bertentangan dengan tugasan spesifik. Kelebihan boleh digunakan rubrik yang sama pada tugasan yang berlainan.

ii.

iii. iv.

Kelemahan maklum balas tidak cukup terperinci. Kegunaan untuk mentaksir sebab, kebolehan dan juga pencapaian setiap pelajar melakukan tugasan yang berlainan.

d) Tugasan Spesifik i. Rubrik tugasan spesifik adalah tersendiri berdasarkan tugasan. Rubrik ini berbeza dengan rubrik umum. Kelebihan lebih dipercayai untuk mentaksir pencapaian pelajar. Kelemahan sukar untuk digunakan untuk semua tugasan. Kegunaan untuk mentaksir pengetahuan pelajar.

ii. iii. iv.

Rubrik Penskoran Tahap 3 ialah tahap di mana pelajar tersebut telah membuktikan bahawa beliau telah memenuhi kriteria yang ditetapkan itu tanpa apa-apa bantuan daripada pihak ketiga

Page 57 of 63

Tahap 2 ialah tahap di mana pelajar tersebut telah membuktikan bahawa beliau hanya memenuhi sebahagian daripada kriteria yang ditetapkan dengan sedikit bantuan daripada pihak ketiga untuk memenuhi

sebahagian lagi kriteria tersebut. Tahap 1 ialah tahap di mana pelajar tersebut memerlukan banyak bantuan daripada pihak ketiga bagi memenuhi kriteria tersebut. Tahap Y ialah tahap di mana pelajar tersebut menunjukkan sifat dalaman yang hendak ditaksir itu wujud dalam dirinya. Tahap T ialah tahap di mana pelajar tidak menunjukkan sifat dalaman yang hendak ditaksir itu wujud dalam dirinya.

Kegunaan Rubrik selalu digunakan sebagai kaedah alternatif untuk mentaksir kebolehan dan pencapaian pelajar didalam pembelajaran. Didalam mentaksir, rubrik direka untuk memberi maklum balas kepada guru mengenai tahap kebolehan dan pencapaian pelajar dalam satu- satu mata pelajaran itu. Rubrik beri fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu pelajar kuasai dimana hasil pembelajaran ini akan digunakan untuk menghasilkan soalan ujian/tugasan untuk dinilai setakat mana pemahaman dan pengetahuan pelajar.

Page 58 of 63

REFLEKSI

Terima kaih diucapkan kepada pensyarah PSV 3111 iaitu Pn Kanagi kerana pengajaran yang dijalankan didalam kelas amat lah berkesan kerana dari pengetahuan saya yang sedikit tentang Pentaksiran pendidikan seni visual tetapi kini, hasil tunjuk ajar daripada beliau pengetahuan saya tentang pentaksiran seni semakin bertambah dari hari ke sehari. Selain itu juga, keadah perbentangan yang dilakukan di dalam kelas juga banyak membantu saya dalam mempelajari ilmu-ilmu sejarah seni. Saya diberi tugas untuk menbentangkan tajuk kelima iaitu jenis pentaksiran. Pada mulanya saya ingatkan bahawa tajuk itu sangat mudah tetapi sebaliknya berlaku. Hal ini kerana, bahan yang terlalu sedikit dan maklumat yang didapati tidak dapat dikenalpasti kesahihan bahan itu, adakah sumber yang betul ataupun tidak. Pentaksiran pula terdapat banyak pecahan iaitu sumatif, formatif portfolio dan sebagainya.. Selain daripada mencari bahan di internet dan buku, Pn kanagi banyak membantu saya dengan memberi dorongan dan sokongan terhadap apa yang saya lakukan. Ketika sesi perbentangan juga, Beliau sering kali menegur pembentang kerana maklumat ataupun maklumat yang dibentangkan tidak begitu juelas. Dengan cara ini, sedikit sebanyak membantu saya dan rakan-rakan lain memperbaiki kesalahan yang dilakukan.

Page 59 of 63

Sebaik sahaja mendapat tugasan daripada pensyarah, perasaan yang terdetik di dalam hati ialah sama ada mampu atau tidak untuk menyiapkan tugasan ini sebelum tibanya tarikh penghantaran. Persoalan-persoalan ini saya abaikan terlebih dahulu. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya saya berjaya halangan perlu kami tempuhi. Saya telah cuba mencari bahan mengenai tajuk yang telah dipilih. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan bahan-bahan serta isu semasa yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Semasa mengkaji isu ini, saya berasa sangat sedih kerana kami kekurangan sumber. Terutamanya sumber rujukan yang berteraskan buku. Selain menggunakan kemudahan internet, saya juga telah mencari bahan-bahan berkaitan dengan isu ini daripada sumber bacaan yang ada seperti keratan akhbar, Namun, sumber bahan rujukan yang terdapat di institut ini tidak mencukupi serta tidak banyak berkaitan dengan tajuk ini. siapkan walaupun berbagai

Page 60 of 63

Bukan mudah menjadi seorang guru. Guru bukan sahaja perlu kreatif malah perlu lebih inovatif serta mampu berfikir secara analitik dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Tugasan yang diberi secara tidak langsung dapat memupuk minat yang tinggi dalam menghasilkan bahan p&p yang pelbagai walaupun memakan masa dan memerlukan pengorbanan dari segi wang ringgit. Diharapkan pendedahan yang diberikan oleh pensyarah sepanjang menyiapkan tugasan ini dapat membantu saya dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi agar bersesuaian dengan tahap penerimaan murid sekolah rendah.

Page 61 of 63

Rujukan Buku Dick Hartoko. 1984. Manusia dan Seni. Yogyakarta: Kanisius Mazlan Bin Mohamad. 1996. Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan seni. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia, (2000). Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka

Kathleen Chae (2008). Pendidikan Seni Visual. Pelangi Sdn.Bhd.

Laman Sesawang http://www.scribd.com/doc/168910286/PENTAKSIRAN-BERBANTUKAN-KOMPUTER http://www.scribd.com/doc/102312435/Pentaksiran-pembentukan-watak http://nilaimurnihidup.blogspot.com/ http://www.padinno.com/2011/05/pembangunan-sahsiah.html http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/bab-9-dasar-kurikulum-item-baru.html

Page 62 of 63

LAMPIRAN

Page 63 of 63