Anda di halaman 1dari 31

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

TAJUK 1

SISTEM PERSAMAAN DAN KETAKSAMAAN LINEAR

SINOPSIS Tajuk ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. HASIL PEMBELAJARAN Menyelesaikan sistem persamaan dan ketaksamaan linear Menggunakan konsep sistem persamaan dan ketaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. KERANGKA TAJUK 1 1.1 Penyelesaian Persamaan Linear - Kaedah Penghapusan - Kaedah Pengantian - Kaedah Gauss-Jordan 1.2 Ketaksamaan dan Pengaturcaraan Linear - Sistem Homogenus - Penggunaan Sistem Persamaan dan Ketaksamaan Linear

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Sistem Persamaan Linear Pengenalan Sedar atau tidak matematik memain peranan yang sangat banyak dalam kehidupan harian kita, jika diperhatikan dan diteliti apa yang berlaku dalam kehidupan kita berkait rapat dengan sistem persamaan linear terutamanya dalam bidang sains, industri dan juga permasalahan ekonomi.Permasalahan tersebut boleh diringkaskan dalam bentuk sistem persamaan linear dan sistem ini perlu diselesaikan dengan beberapa kaedah. Modul ini adalah untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dengan menggunakan beberapa kaedah dan juga aplikasinya dalam kehidupan seharian. Persamaan Linear Ungkapan algebra telah diperkenalkan sejak kita berada di sekolah menengah lagi, malah perkataan persamaan linear adalah bukan asing bagi pelajar matematik itu sendiri. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi marilah kita melihat dahulu apakah yang dimaksudkan persamaan linear dan apakah jenis-jenis penyelesaianya. Persamaan linear adalah satu persamaan yang mempunyai pembolehubah berdarjah satu, secara algebra persamaan linear dalam dua pembolehubah boleh ditulis sebagai ax + by = c dengan a,b dan c adalah pemalar dan secara geometrinya apabila dilakarkan ia akan membentuk satu garis lurus seperti yang di gambarkan di dalam Rajah 1a, manakala jika persamaan linear yang mempunyai tiga pembolehubah ia ditulis sebagai ax + by + cz = d dengan a,b,c dan d adalah pemalar dan apabila ia dilakarkan ia akan membentuk satu satah dalam ruang tiga dimensi seperti di gambarkan dalam rajah 1b. y y

ax + by = c x x z Rajah 1a Rajah 1b

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Selain itu persamaan linear ini tidak terhad kepada dua atau tiga pembolehubah sahaja, ia boleh jadi empat , lima dan banyak pembolehubah. Secara umumnya persamaan linear boleh ditakrifkan seperti berikut: Takrif 1 : Persamaan Linear Persamaan linear dengan n pemboleh ubah x1, x2, . . . ,xn adalah persamaan berbentuk a1x1 + a2x2 + . . . + anxn = b dengan a1, a2, . . . , an dan b adalah nombor nyata.

Contoh 1 Persamaan-persamaan berikut adalah linear (a) 3x 4y = -1, merupakan persamaan linear dengan dua pemboleh ubah (b) r s - t = 9, merupakan persamaan linear dengan tiga pemboleh ubah (c) x1 2x2 + 3x3 + x4 = 5, merupakan persamaan linear dengan empat pemboleh ubah. Daripada contoh 1 di atas kita lihat bahawa darjah tertinggi bagi setiap pembolehubah adalah satu. Contoh 2 Persamaan-persamaan berikut adalah bukan persamaan linear (a) (b) (c) (d) x + 3y2 = 4 2y sin x = 0 + 2x2 x3 = 3 x + 2xy z = 1

Dalam contoh 2 ini (a) darjah tertinggi bagi y adalah 2 maka ia adalah bukan linear (b) sin x adalah merupakan fungsi trigonometri maka ia bukan linear (c) darjah bagi x1 adalah maka ia juga bukan linear

MTE3110 LINEAR ALGEBRA (d) hasil darab pemboleh ubah x dan y menghasilkan jumlah darjahnya adalah dua, maka ia bukan linear.

Aktiviti 1.1.1 Tentukan sama ada persamaan berikut adalah linear atau tidak dan nyatakan sebabnya. (a) (b) (c) (d) (e) (f) x + 3y = 5 x1 + 3x22 = 8 x3 x + 2y z = 3 3x1 -4x3 = x2 +3x4 3x + 2y z + xyz = 4 x + 2y -3z = sin, dengan adalah pemalar.

Anda telah mencuba aktiviti di atas? Adakah anda telah memberi jawapan yang betul? Sekarang lihat panduan ini: Semak pembolehubah bagi persamaan tersebut (i) Persamaan linear tidak mempunyai pemboleh ubah yang di darab atau punca kuasa seperti xy, xyz, (ii) (iii) .

Darjah tertinggi bagi pembolehubah adalah satu. Maka sebutan berbentuk seperti x2, y3 z4 adalah bukan persamaan linear. Pemboleh ubah yang melibatkan fungsi logaritma, fungsi eksponen dan fungsi trigonometri seperti log10x, ex dan sinx adalah bukan persamaan linear.

Ya, mungkin anda telah memberi jawapan yang betul. tahniah!. Penyelesaian Persamaan linear Penyelesaian bagi persamaan linear a1x1 + a2x2 + . . . + anxn = b ialah s1,s2,s3...sn supaya a1x1 + a2x2 + . . . + anxn = b adalah benar. Ini bermakna x1 = s1, x2 = s2, x3 = s3... xn = sn. Contoh3 Cari penyelesaian bagi setiap persamaan yang berikut: (i) 3x + 2y = 1

MTE3110 LINEAR ALGEBRA (ii) x -3y +2z = 5

Penyelesaian (i) persamaan tersebut boleh ditulis sebagai 2y = 1 3x y= - x yang mana x adalah pembolehubah bebas dan y adalah pembolehubah bersandar,untuk menyelesaikan persamaan ini kita gantikan x dengan nilai t, dan ia menjadi y= - t dan ini dikatakan persamaan berparameter t yang mana t boleh digantikan dengan sebarang nilai nyata. Sebagai contoh t = 0, y = dan jika t = 1, = = -1 dan seterusnya.

(ii)

persamaan ini pula boleh di tulis sebagai x = 5+3y - 2z yang mana y dan z adalah pemboleh ubah bebas dan x adalah pembolehubah bersandar. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita gantian y = r, dan z = s dan ianya menjadi x = 5+3r 2s, contoh penyelesaiannya ialah katakan r = 1 dan s = 1, maka x =6 dan sebagainya.

Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Sedikit sebanyak kita telah memahami apa itu persamaan linear. Seterusnya kita akan mengkaji pula sistem persamaan linear dan juga jenis-jenis penyelesaian bagi sistem ini. Sebelum itu marilah kita lihat takrifannya. Takrif 2: Sistem Persamaan Linear Sistem persamaan linear yang mempunyai m persamaan dan n pembolehubah adalah sistem berbentuk a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn = b1 a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn = b2 . . . . . . . . . . . . . . . am1x1 + am2x2 + . . . + amnxn = bm dengan aij adalah pekali bagi pembolehubah xj, dan bi adalah pemalar. Penyelesaian persamaan linear adalah merupakan s1,s2,...,sn yang memuaskan setiap 5 persamaan linear dalam sistem di atas.

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Sebagai contoh, pertimbangkan sistem persamaan linear yang mempunyai dua pembolehubah x + 2y = 7 2x - 3y = 0 mempunyai penyelesaian [3,2] dimana ianya memuaskan kedua-dua persamaan tersebut. Cuba anda gantikan nilai x = 3 dan y = 2 dalam kedua-dua persamaan tersebut, apakah ia memenuhi atau memuaskan persamaan itu? ya. Bagaimana jika anda gantikan nilai x = 1 dan y = 3 dalam kedua-dua persamaan tersebut adakah ia memuaskan kedua-duanya, dengan kata lain [1,3] bukan merupakan penyelesaian kepada sistem persamaan linear tersebut kerana ia hanya memuaskan persamaan linear yang pertama sahaja. Contoh 3 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: 2x + y = 4 x y = -1 Penyelesaian: Dengan menambahkan kedua-dua persamaan tersebut memberikan 3x = 3, oleh itu x = 1. Kemudian gantikan x = 1 kedalam persamaan ke dua kita dapati y = 2, maka[1,2] merupakan penyelesaian kepada kedua-dua persamaan linear tersebut dan ini adalah hanya satu-satunya penyelesaian untuk sistem persamaan tersebut. Secara geometri penyelesaian sistem persamaan ini boleh digambarkan y seperti berikut:

2x + y = 4 (1,2) 1 2 6

x y = -1

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Contoh 4 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: xy=2 2x 2y = 4 Penyelesaian: Persamaan yang kedua dalam sistem di atas adalah dua kali ganda dari persamaan yang pertama.Oleh itu penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah bedasarkan persamaan yang pertama iaitu x y = 2, ini boleh diwakili parameter [2 + t, t] bagi sebarang nilai nyata t. Ini memberikan sistem mempunyai penyelesaian yang tak terhingga. Penyelesaian sistem persamaan ini boleh digambarkan seperti berikut:

xy=2 2x 2y = 4

Contoh 5

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Selesaikan sistem persamaan linear berikut: x+y=1 x+y=2 Penyelesaian: Sebagai contoh mari kita gantikan x = 0 pada persamaan yang pertama, didapati y=1 dan apabila x = 0 digantikan dalam persamaan kedua didapati y = 2, ini tidak boleh berlaku kerana satu nilai x tidak boleh mempunyai dua nilai y yang berbeza pada satu titik.Oleh itu sistem ini tidak mempunyai penyelesaian. Penyelesaian sistem persamaan ini boleh digambarkan seperti berikut:

x+y=1

x+y=2

Perhatikan ketiga-tiga contoh di atas, sistem dalam contoh 3, 4 dan 5 mengambarkan hanya ada tiga kemungkinan bilangan penyelesaian dalam sistem persamaan linear dengan pekali nombor nyata.Sistem persamaan linear dikatakan konsisten jika ia mempunyai sekurang-kurangnya satu penyelesaian. Sistem yang tidak mempunyai penyelesaian adalah tak konsisten. Sebagai kesimpulan, Sistem Persamaan Linear dengan pekali nombor nyata mempunyai sama ada (a) (b) penyelesaian unik, penyelesaian tak terhingga,

MTE3110 LINEAR ALGEBRA (c) tiada penyelesaian.

Penyelesaian Sistem Persamaan Linear ini boleh diringkaskan seperti dalam Rajah 1 di bawah.

Rajah 2

Aktiviti 1.2.1 Tentukan sama ada sistem persamaan linear berikut adalah mempunyai penyelesaian unik,penyelesaian tak terhingga atau tiada penyelesaian. (a) x+y=0 2x + y = 3 (b) x 2y = 7 3x + y = 7 (d) (c) 3x 6y = 3 -x + 2y = 1 0.10x 0.05y = 0.20 -0.06x + 0.03y = -0.12

1.2.1

Kesetaraan Sistem Persaman Linear Pertimbangkan dua sistem berikut: (a) 3x1 + 2x2 x3 = -2 x2 = 3 2x3 = 4 pengantian kebelakang (back-substitution); dari persamaan ke tiga kita dapati x3 = 2, x2 = 3, dan (b) 3x1 + 2x2 x3 = -2 -3x1 x2 + x3 = 5 3x1 + 2x2 + x3 = 2

Sistem (a) boleh di selesaikan dengan mudah iaitu dengan menggunakan kaedah

MTE3110 LINEAR ALGEBRA seterusnya gantikan ke dalam persamaan yang pertama pada sistem tersebut. Maka kita dapati, 3x1 + 2(3) (2) = -2 3x1 = -6 x1 = -2 Jadi penyelesaian bagi sistem tersebut ialah (-2,3,2) Bagaimana pula dengan sistem (b) cuba anda selesaikan. Pad sistem (b) cuba kita tambahkan persamaan pertama dan persamaan kedua, tambahkan

Hasilnya ialah,

x2 = 3,

dan

Tambahkan persamaan pertama pada persamaan ketiga tambahkan Hasilnya ialah, 2x3 = 4 3x1 + 2x2 x3 = -2 x2 = 3 2x3 = 4 Dan bandingkan sistem baru ini setara dengan sistem (a) dan penyelesaianya adalah sama seperti penyelesaian dalam sistem (a). Aktiviti 1.2.2 Takrif 1.2.2 Tentukan sama ada pasangan sistem persamaan linear berikut adalah setara atau tidak. Dua sistem persamaan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama dikatakan setara jika mempunyai set penyelesaian yang sama. (a) x1 + 2x2 = 4 4x1 + x2 = 6 3x1 x2 = 2 4x1 + x2 = 6 (b) x + y + 2z = 9 2x + 4y 3z = 1 3x + 6y 5z = 0 (c) x + 2y -x = -3 dan +6z = 9 dan dan 3x1 x2 = 2 x1 + 2x2 = 4 2y 7z = -17 x + y + 2z = 9 3y 11z = -27 3y + 2z = 4 x + 2y 10 = -3 y + 3z = 3

Jika kita susun semula didapati sistem (b) menjadi seperti berikut:

2x + 3y 2z = -19

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Setelah kita melihat kesetaraan sistem persamaan linear yang telah dijelaskan di atas maka sekarang kita cuba lihat apakah sebenarnya yang berlaku disebalik kesetaraan tersebut. Pertimbangkan sistem berikut: 3x1 + 2x2 x3 = -2 -3x1 x2 + x3 = 5 3x1 + 2x2 + x3 = 2 Kita telah mempelajari bahawa sistem persamaan ini boleh ditulis dalam bentuk matris seperti AX =B, maka;

Jika kita susun pekali matriks A dan matriks B seperti berikut;

Bentuk susunan matriks seperti ini dinamakan matriks imbuhan (augmented) Sekarang kita lihat bagai mana proses kesetaraan sistem itu berlaku; 3x1 + 2x2 x3 = -2 -3x1 x2 + x3 = 5 3x1 + 2x2 + x3 = 2 tambahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua tambahkan baris pertama dengan baris kedua

Maka, sistem akan menjadi

11

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

3x1 + 2x2 x3 = -2 x2 =3 3x1 + 2x2 + x3 = 2 tolakkan persamaan pertama dengan persamaan ketiga tolakkan baris pertama dengan baris ketiga

Maka, sistem akan menjadi 3x1 + 2x2 x3 = -2 x2 =3 -2x3 = -4 Daraban persamaan ketiga dengan (-1) darabkan baris pertama dengan (1)

Maka, sistem akan menjadi 3x1 + 2x2 x3 = -2 x2 =3 2x3 = 4 Akhirnya kita dapati sistem persamaan asal di atas telah terturun menjadi

3x1 + 2x2 x3 = -2 x2 =3 2x3 = 4 Dan boleh diselesaikan dengan mudah. Cuba berbincang dengan rakan anda, bagai mana anda dapatkan sistem persamaan yang setara seperti dalam aktiviti 1.2.2

1.2.2

Operasi Baris Permulaan Cuba kita lihat contoh yang telah dilalui semasa proses mencari kesetaraan di atas, jika

12

MTE3110 LINEAR ALGEBRA diteliti didapati sebenarnya kita telah melakukan Operasi Baris Permulaan. Dengan kata lain, sebarang matriks yang diperolehi daripada matriks yang lain dengan menggunakan turutan operasi baris dikatakan setara dengan matriks yang asal.

Takrif 1.2.3 Operasi Baris Permulaan (O.B.P) boleh dilakukan dengan tiga operasi berikut: (a) dua baris sesuatu matriks boleh ditukargantikan Kedudukanya, operasi ditulis sebagai BjBk. (b) unsur-unsur suatu baris bagi suatu matriks boleh didarabkan dengan suatu pemalar bukan sifar, operasi boleh ditulis sebagai ()Bk. (c) suatu baris bagi suatu matriks boleh diubah dengan menambahkan kepadanya suatu gandaan sebarang baris yang lain, operasi boleh ditulis sebagai ()Bj + Bk.

Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai Operasi Baris Permulaan, kita kena tahu apakah tujuan untuk melakukan O.B.P kepada sistem linear yang asal. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelesaikan sistem tersebut dan apabila kita lakukan Operasi Baris Permulaan kita lakukan sehingga sistem membentuk pekali matriksnya berbentuk matriks segitiga. Takrif 1.2.4 Sesuatu sistem Linear dikatakan pekalinya berbentuk matriks segitiga jika semua pemasukan di bawah pepenjuru dari bahagian atas di sebelah kiri ke bahagian bawah di sebelah kanan ialah sifar.

Contoh 6 Berikut adalah contoh sistem linear berbentuk segitiga: x + 2y + z = 3

13

MTE3110 LINEAR ALGEBRA 7y + 6z = 10 2z = 4 Setelah sistem itu berada dalam bentuk segitiga kita akan mudah membuat pengantian kebelakang untuk memyelesaikan sistem tersebut. seperti contoh di atas kita gantikan dari belakang, 2z = 4, maka z = 2 Gantikan z = 2 kedalam persamaan kedua didapati 7y + 6(2) = 10, maka 7y = -2 dan y = Seterusnya gantikan kedalam perssamaan pertama, didapati x + 2( ) + 2 = 3, dan x = , 2) atau dalam bentuk matriks imbuhan

maka penyelesaian sistem tersebut adalah ( ,

sekarang marilah kita teruskan dengan Operasi Baris Permulaan. Lihat contoh-contoh berikut: Contoh 7 Selesaikan sistem persamaan linear berikut: x + 2y + z = 8 2x + y - z = 1 x + y - 2z = -3 Penyelesaian: Tukarkan sistem di atas kepada bentuk matriks imbuhan seperti berikut;

untuk menjadikan matriks imbuhan ini berbentuk segitiga kita akan sifarkan semua pemasukan pada lajur pertama kecuali pelopor lajur pertama tersebut.

(-2)B1 + B2

14

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

(-2)B1 + B3 Kemudian kita sifarkan pemasukan lajur kedua yang terletak dibawah pelopor baris kedua.

(-1)B2 + B3

Maka sistem linear di atas adalah setara dengan x + 2y + z=8 -z = -4 Jadi, dengan menggunakan kaedah pengantian kebelakang, z = 4, y = 1 dan x =2. 1.2.3 Bentuk Eselon Baris Sebelum ini kita telah mempelajari suatu kaedah untuk menurunkan suatu sistem linear n x n ke bentuk segitiga.Maka kita diperkenalkan pula dengan Bentuk Eselon Baris (B.E.B).

-3y + -3z = -15

Takrif 1.2.5 Suatu matriks dikatakan berada dalam Bentuk Eselon Baris jika; Semua baris sifar berada pada baris paling bawah matriks. Pemasukan pelopor pada setiap baris bukan sifar adalah pada sebelah kanan lajur yang mengandungi pemasukan pelopor pada baris sebelumnya. Jika lajur mengandungi pemasukan pelopor pada baris tertentu, maka semua kemasukan pada lajur dibawahnya adalah sifar.

1.2.4

Bentuk Eselon Baris Terturun (B.E.B.T)

15

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Jika sesuatu matriks Bentuk Eselon Baris memenuhi dua ciri-ciri tambahan berikut kita katakan ia adalah Bentuk eselon Baris Terturun. Jika lajur mengandungi pemasukan pelopor pada sebarang baris , maka semua kemasukan pada lajur tersebut adalah sifar. pemasukan baris bukan sifar adalah satu.

Berikut adalah contoh matriks Bentuk Eselon Baris (B.E.B)

Berikut pula adalah contoh matriks Bentuk Baris echelon terturun

Aktiviti 1.2.3 Tentukan sama ada matriks yang diberi berikut adalah Bentuk Eselon Baris. Jika ia, nyatakan sama ada ia juga berada dalam Bentuk Eselon Baris Terturun.

(a)

(b)

(c)

(d)

1.2.5 (e)

Kaedah Penghapusan Gauss (f) Algorithma yang digunakan untuk menurunkan sebarang matriks imbuhan menjadi matriks Bentuk Eselon Baris adalah dipanggil kaedah Penghapusan Gauss. Dalam teknik Penghapusan Gauss, kita turunkan matriks imbuhan bagi sistem linear

16

MTE3110 LINEAR ALGEBRA menjadi matriks Baris Eselon Baris. Kemudan, kita selesaikan sistem linear yang setara dengan matriks Baris Eselon Baris itu menggunakan teknik yang dipanggil penggantian kebelakang. Contoh: 8 Selesaikan sistem 2x2 + 3x3 = 8 2x1 + 3x2 + x3 = 5 x1 x2 2x3 = -5 Penyelesaian:

Matriks imbuhannya ialah

Kita teruskan dengan menurunkan matriks ini kepada Bentuk Eselon Baris, seperti berikut:

B1 B3 Sekarang mari kita jadikan sifar pada pemasukan kedua dalam lajur pertama:

2B1 + B2

Seterusnya kita darabkan dengan pada baris kedua untuk jadikan pemasukan pelopor baris kedua adalah 1.

17

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

B2 Apa yang harus dilakukan seterusnya ialah perlu sifarkan pada pemasukan pada baris ketiga lajur kedua.

2B2 + B3

Hasilnya matriks imbuhan yang asal telah berada dalam bentuk eselon baris. Sistem linear itu adalah setara dengan : x1 x2 - 2x3 = -5 3x2 + x3 = 3 x3 = 2 dan penggantian kebelakang memberikan x3 = 2, jadi x2 = 3 - x3 = 32 = 1, dan seterusnya x1 = -5 + x2 + 2x3 = -5 + 1 + 4 = 0.

Kita tulis jawapan dalam bentuk vektor sebagai

1.2.6

Kaedah Penghapusan Gauss-Jordan Kaedah ini adalah lanjutan dari kaedah Penghapusan Gauss, yang mana sesuatu sistem persamaan linear kita lakukan operasi baris sehingga kepada Bentuk Eselon Baris Terturun (B.E.B.T)

18

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Contoh:9 Selesaikan sistem x + 3y - z = 8 2x + y + z = 3 3x - 2y - 2z = 1 Penyelesaian:

Matriks imbuhannya ialah

Kita teruskan dengan menurunkan matriks ini kepada Bentuk Eselon Baris Terturun Seperti berikut:

2B1 + B2 Sekarang mari kita jadikan sifar pada pemasukan ketiga dalam lajur pertama:

3B1 + B3

Seterusnya kita darabkan dengan - pada baris kedua untuk jadikan pemasukan pelopor baris kedua adalah 1.

B2 Apa yang harus dilakukan seterusnya ialah perlu sifarkan pada pemasukan pada baris ketiga lajur kedua.

19

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

(11)B2 + B3 Hasilnya matriks imbuhan yang asal telah berada dalam bentuk eselon baris, namun bagi penyelesaian secara Gauss-Jordan kita kena teruskan Operasi Baris Permulaan ini sehingga kebentuk Bentuk eselon Baris Terturun. Apa yang harus dilakukan seterusnya ialah perlu jadikan pelopor pemasukan baris ketiga sebagai 1.

(-

B3

Seterusnya sifarkan pemasukan lajur ketiga yang berada di atas pelopor baris ketiga.

( ) B3 + B2

(1) B3 + B1 Akhirnya kita sifarkan pula pemasukan lajur kedua yang berada di atas pelopor baris kedua.

(-3) B2 + B1 Maka sistem persamaan linear yang asal adalah setara dengan, x y =1 =2 z = -1

dan penyelesaiannya ialah

20

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Sistem linear itu adalah setara dengan : x1 x2 - 2x3 = -5 3x2 + x3 = 3 x3 = 2 dan penggantian kebelakang memberikan x3 = 2, jadi x2 = 3 - x3 = 32 = 1, dan seterusnya x1 = -5 + x2 + 2x3 = -5 + 1 + 4 = 0. Aktiviti 1.2.4 Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah Kita tulis jawapan dalam bentuk vektor sebagai Gaus-Jordan. (a) x y+z = 3 2x y + z = 4 x + 2y z = -1 (c) x y+ z = 1 3x + y = 4 y 2z = -1 (e) x + 2y + z = 4 3x y - z = 2 (g) 2x 2y + 3z + t = 2 x+ y+ z+t = 5 -x + 2y 3z + 2t = 2 x + y + 2z - t = 4 (i) x+y x + t = 4 z+ t = 2 (j) (h) (f) (d) (b) 2x + y z = 1 x+ y z=0 3x + y + 2z = 2 3x + y x =7 z=0 y - 2z = -8 x + 2y 3z = -5 5x + y z = -11 x + y + 2z + t = 1 x + 2y + z + t = 2 2x + y + z + t = 4 x + y + z + 2t = 3 x - y + 2z + t = 3 3x - 2y - z - t = 4 2x + y + 2z - t = 10 x + 2y + z - 3t = 8

2x + 2y + z + 2t = 8 x - y + z + t = -2

21

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

1.2.7

Penggunaan Keguanaan sistem persamaan linear adalah sangat banyak, ia boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti dalam bidang ekonomi, fizik , kimia , biologi dan pelbagai lagi. Contoh 10 Seorang ahli biologi meletakkan ke dalam tabung uji tiga jenis bakteria (dilabelkan dengan I,II dan III), dimana mereka di beri tiga jenis makanan yang berbeza (a,B dan C). Setiap hari 2300 unit makanan A, 800 unit makanan B, dan 1500 unit makanan C diletakan ke dalam tabung uji berkenaan dan setiap bakteria menggunakan beberapa unit makanan sehari, seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. Berapa banyak bakteria bagi setiap jenis perlu diletakkan supaya hidup di dalam tabung uji dan menggunakan kesemua makanan tersebut? Bakteria Jenis 1 Makanan A Makanan B Makanan C 2 1 1 Jadual 1 Penyelesaian: Biarkan x, y dan z bilangan bakteria jenis 1,II dan III, masing-masing. Bedasarkan maklumat di dalam jadual 1, Bakteria jenis I memerlukan 2 unit A setiap hari, bakteria jenia II memerlukan 2 unit A setiap hari dan bakteria jenis III memerlukan 4 unit A sehari. Maka kita boleh tulis dalam bentuk persamaan linear sebagai: Bakteria Jenis 2 2 2 3 Bakteria Jenis 3 4 0 1

22

MTE3110 LINEAR ALGEBRA 2x + 2y + 4z = 2300 Dengan cara yang sama kita boleh dapati persamaan untuk makanan B dan C seperti berikut: X + 2y = 800 dan X + 3y + z = 1500 dengan menggunakan kaedah Gaus-Jordan kita selesaikan seoerti berikut: Persamaan di atas boleh ditulis dalam bentuk matriks imbuhan

dan selesaikan dengan Operasi Baris Permulaan sehingga ke Bentuk Eselon Baris Terturun , iaitu:

Jadi, x = 100, y = 350 dan z = 350. Ini bermakna ahli biologi tersebut perlu meletakkan 100 bakteria jenis I , 350 bakteria jenis II dan 350 bakteria jenis III kedalam tabung uji jika ia mahu semua makanan tersebut dihabiskan. Contoh: 11 8 volt i1 4 ohms i2 i3

2 ohms

5 ohms 9 volt

2 ohms

Rajah 3 Di dalam bidang rangkaian letrik kita boleh mengiraatau menentukan amaun arus di dalam setiap cabang dalam sebutan rintangan dan voltan. Perhatikan rajah 3 berikut, simbol mewakili sel atau bateri (diukur dalam sukatan volt) , arus akan keluar dari

pangkalan bateri yang bertanda mencancang panjang. Sementara itu simbol mewakili perintang tang diukur dalam unit ohm.Simbol mewakili nod dan i mewakili

23

MTE3110 LINEAR ALGEBRA arsu diantara nod-nod. Anak panah menunjukkan arah aliran arus. Untuk menentukan arus, hukum Kirchhoff digunakan: 1. 2. Pada setiap nod jumlah arus yang masuk adalah bersamaan dengan jumlah arus yang keluar. Pada setiap gelung tertutup hasil tambah algebra voltan mestilah bersamaan dengan hasil tambah algebra voltan yang menyusut. Voltan , V = iR, dimana i adalah arus dalam ampere dan R adalah rintangan dalam Ohms. Jadi kita lihat dari rajah 1 didapati: i1 i2 + i3 = 0 - i1 + i2 i3 = 0 Dari hukum kedua, 4i1 + 2i2 =8 (gelung atas) (gelung bawah) 2i2 + 5i3 = 9 (nod A) (nod B)

Persamaan linear di atas boleh diwakili oleh matriks imbuhan

Seterusnya turunkan ke Bentuk Eselon Baris Terturun ia menjadi;

Maka kita dapati, i1 = 1, i2 = 2 dan i3 = 1. Contoh 12 Pembakaran amonia (NH3) dalam oksigen akan menghasilkan gas nitrogen (N2) dan air. Dapatkan persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas ini. Penyelesaian

24

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Biar kita namakan bilangan molekul-molekul amonia,oksigen, nitrogen dan air sebagai w,x,y dan z masing-masig, jadi persamaan tindakbalas ditulis sebagai; wNH3 + xO2 y N2 + zH2O Dengan membandingkan bilangan nitrogen,hidrogen dan oksigen didalam tindakbalas dan hasil, kita mendapati tiga persamaan linear; Nitrigen : Hidrogen: Oksigen: w 3w 2x - 2y w = 2y 3w = 2z 2x = z =0 2z = 0 z=0

Seterusnya jika ditulis semula, ia menjadi sistem;

Dalam bentuk matriks imbuhan,

Kemudian lakukan operasi baris permulaan sehingga menjadi bentuk eselon baris

terturun,

Maka, kita dapati w = z, x = z dan, y = z. dengan menggantikan z = 6, kita akan dapati nilai integer yangpaling kecil bagi w,x dan y, iaitu w = 4, x = 3, y = 2 dan z = 6. Maka persamaan tindakbalas yang seimbang ialah 4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O

25

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Contoh: 13 (Analisis rangkaian) Dalam kebanyakan situasi harian, pelbagai rangkaian yang kita dapati seperti rangkaian prngankutan, komunikasi, ekonomi dan lain-lain. Rangkaian-rangkaian ini seperti rangkaian jalan raya, ia mempunyai simpang iaitu pertemuan antara beberapa cabang jalan.Pertemuan antara cabang ini dikenali sebagai nod. rajah 2 menerangkan berkenaan Keabadian aliran iaitu setiap aliran masuk sama dengan aliran keluar.
20

30

Rajah 4

Dari rajah 4 di atas, kita lihat dua aliran masuk dan dua aliran keluar dari nod. Maka dari sini kita boleh bina persamaan , iaitu aliran masuk f1 + f2 dan aliran keluar adalah 20 + 30 jadi keseluruhannya f1 + f2 = 50. Mari kita lihat contoh seterusnya.

5 10 A B 10

20 D C 30

26

MTE3110 LINEAR ALGEBRA Rajah 5 Rajah 5 menujukkan aliran air paip diukur dalam unit liter per minit. Jelaskan kemungkinan-kemungkinan aliran air paip tersebut. Penyelesaian: Pada setiap nod kita bina persamaan linear yang mungkin. nod A : nod B : nod C : nod D : f1 f1 f2 f2 + f3 + f4 = 15 = 10 = 25 f3 f4 = 20

Dengan menggunakan kaedah Penghapusan Gauss-Jordan kita turunkan matriks imbuhan ke bentuk eselob baris terturun.

Maka kita dapati, f1 + f4 = 15 f2 + f4 = 5 f3 f4 = 20 biarkan f4 = w, maka f1 = 15 w f2 = 5 w f3 = 20 + w f4 = w Bedasarkan sistem persamaan linear dia atas , kita dapati w boleh mempunyai sebarang nilai. Namun begitu realitinya ini adalah sistem aliran paip maka sudah tentu tiada nilai negatif. Sekarang cuba kita gantikan; w = 5, maka f1 = 10, f2 = 0, f3 = 25 dan f4 = 5 Sebenarnya dari sistem di atas kita boleh mencari nilai maksimum dan minimum, cuba pertimbangkan pada persamaan pertama sudah pasti w 15 (kerana f1 tidak boleh menjadi negatif), dan dari persamaan kedua pula w 5 (juga kerana f2 tidak boleh menjadi negatif). Maka kekangan w 5 adalah lebih kuat. Oleh itu kita dapati bahawa

27

MTE3110 LINEAR ALGEBRA 0 t 5. Kombinasi dari persamaan di atas kita dapati 10 f1 15 0 f2 5 20 f3 25 dan 0 f4 5

Sistem Ketaksamaan Linear Dan Pengatucaraan Linear Melukis ketaksamaan linear dalam dua pembolehubah Menyelesaikan ketaksamaan Linear dengan menggunakan grraf Penggunaan Contoh: 14 Grafkan set penyelesaian bagi sistem y 2x 3 Penyelesaian: Graf bagi ketaksamaan y 2x 3 meliputi graf garis bagi persamaan y = 2x 3 dan semua titik di bawahnya. Manakala graf bagi ketaksamaan 2x 3y > 5 mengandungi hanya titik-titik yang berada di bawahnya sahaja (tidak termasuk titik-titik yang berada di atas garisan). Penyelesaian keseluruhan adalah titik yang memenuhi kedua-dua ketasamaan tersebut. ( kawasan berlorek dalam rajah 4). y = 2x 3 dan 2x 3y > 5

y = 2x 3 , x y 0 -3 2 1

3y = 2x 5 x y 4 1 -2 -3

3y = 2x 5

28

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Rajah 6

Contoh 15 Firdaus dan Dania berkerja sambilan untuk mengeluarkan bekas jam. Firdaus menggunakan 4 jam sehari dan Dania pula 2 jam sehari untuk menyiapkan satu bekas jam besar berdiri. Untuk membina satu bekas jan dindidng pula, Firdaus bekerja selama 3 jam dan Dania 4 jam. Kedua-dua mereka tidak boleh bekerja lebih daripada 20 jam seminggu. Jika mereka mendapat sebanyak RM80 untuk setiap jam besar berdiri dan RM64 untuk setiap jam diding, berapa banakkah tiap-tiap satunya patut mereka bina setiap minggu untuk memaksimum keuntungan mereka. Penyelesaian: Maklumat si atas boleh diringkaskan seperti berikut: Masa untuk sebuah Firdaus Dania Jam Besar Berdiri 4 jam 2 jam Masa Untuk sebuah jam diding 3 jam 4 jam

Katakan x adalah bekas jam besar berdiri dan y adalah bekas jam dinding Keuntungan , P = 80x + 64y x0 y0 4x + 3y 20 2x + 4y 20 Kekangan x 0 dan y 0 menunjukkan bahawa bilangan bekas jam tidak

29

MTE3110 LINEAR ALGEBRA mungkin negatif. Rantau berlorek R, adalah seperti yang ditunjukkan dalam graf di bawah.

4x + 3y = 20 (0,5) R (0,0) (5,0) (2,4) 2x + 4y = 20

Dari graf tersebut kita dapati bucu-bucu (0,0),(0,5), (2,4) dan (5,0) adalah merupakan titik ekstremun, untuk menentukan keuntungan maksimum kita uji titik-titik ini. Pada titik (0,0) Pada titik (0,5) P = 80(0) + 64(0) = 0 P = 80(0) + 64(5) = 329

Pada titik (2,4) P = 80(2) + 64(4) = 416 Aktiviti 1.3.1 Pada titik (5,0) P = 80(5) + 64(0) = 400 1. Tunjukkan secara graf set penyelesaian bagi setiap sistem ketaksamaanberikut: Dari ujian di atas didapati keuntungan maksimum berlaku pada titik (2,4) ini bermaka (a) yx2 (b) x+y<2 untuk mendapat keuntungan maksimu Firdaus dan Dania mesti menyiapkan 2 bekas Y < -2x + 3 x+y1 jam besar berdiri dan 4 bekas jam dinding setiap minggu, iaitu mereka mendapat keuntungan pada tahap RM400 seminggu. (c) 2x + 3y 5 (d) x+y1 3x + y 1 X0 xy1 xy0 x2 2. Seorang penjuak pakaian menyediakan 20 hingga 30 helai jaket kulit dan 30 hingga 50 helai jaket kain. Dalam kedainya tedapat ruang untuk menyimpan sehingga 60 helai jaket. Keuntungan daripada sehelai jaket kulit ialah RM50 dan RM40 daripada jaket kain. Jika pekedai itu boleh menjual semua jaket ini, berapa banyakkah setiap jaket perlu disediakan untuk memaksimumkan keuntungan?

30

MTE3110 LINEAR ALGEBRA

Aktiviti 1.2.4 Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah Gaus-Jordan. (a) x y+z = 3 2x y + z = 4 x + 2y z = -1 (c) x y+ z = 1 3x + y = 4 y 2z = -1 (e) x + 2y + z = 4 3x y - z = 2 (g) 2x 2y + 3z + t = 2 x+ y+ z+t = 5 -x + 2y 3z + 2t = 2 x + y + 2z - t = 4 (i) x+y x + t = 4 z+ t = 2 (j) (h) (f) (d) (b) 2x + y z = 1 x+ y z=0 3x + y + 2z = 2 3x + y x =7 z=0 y - 2z = -8 x + 2y 3z = -5 5x + y z = -11 x + y + 2z + t = 1 x + 2y + z + t = 2 2x + y + z + t = 4 x + y + z + 2t = 3 x - y + 2z + t = 3 3x - 2y - z - t = 4 2x + y + 2z - t = 10 x + 2y + z - 3t = 8

2x + 2y + z + 2t = 8 x - y + z + t = -2

31